Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Izsoles tiesas ceļā

Ziemeļīrija

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

Spriedumu izpildes birojs (EJO) ir Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienesta (Tieslietu ministrijas aģentūras) filiāle, kas atbild par civiltiesu rīkojumu izpildi Ziemeļīrijā saistībā ar naudu, precēm un īpašumu. 1981. gada Spriedumu izpildes (Ziemeļīrija) rīkojums ļauj konfiscēt un pārdot preces, lai piedzītu atgūstamās naudas summas, pamatojoties uz spriedumu.

EJO ir piešķirtas vairākas pilnvaras panākt parāda izpildi atbilstoši naudas spriedumam, kas pieņemts ar tiesas rīkojumu. Minētās pilnvaras ietver konfiskācijas rīkojumu, ko izdod atbilstoši 1981. gada Spriedumu izpildes (Ziemeļīrija) rīkojuma 31. pantam.

Saskaņā ar 1981. gada rīkojumu EJO ir tiesības konfiscēt īpašumu un to pārdot izsolē, tīros pārdošanas ieņēmumus (pēc visu konfiskācijas izmaksu un izdevumu samaksas) izmantojot neatmaksāto parādu segšanai (sk. 1981. gada rīkojuma 31., 34. un 40. pantu). Izpildot konfiskācijas rīkojumu, saskaņā ar 1981. gada rīkojuma 38. pantu EJO ir tiesības piekļūt jebkurai zemei, ko aizņem vai izmanto debitors, tā laulātais(-ā) vai kāds no viņa aizstāvjiem, vai — dažos apstākļos — zemei, kuru aizņem vai izmanto jebkura cita persona.

EJO var izdot šāda veida rīkojumu (pirms tam iesniedzot pieteikumu tiesas rīkotājam atbilstoši 1981. gada Spriedumu izpildes noteikumu (Ziemeļīrija) 30. noteikuma 1. punktam), ja ir skaidrs, ka ir pietiekams konfiscējamo preču apjoms, lai segtu parādu. Praksē, pirms EJO pieņem lēmumu iesniegt pieteikumu tiesas rīkotājam par konfiskācijas rīkojuma izdošanu, tas vienmēr cenšas izmantot citus atbilstošus izpildes līdzekļus, piemēram, ieņēmumu apķīlāšanas rīkojumu (kas paredz naudas summas atskaitīšanu no debitora algas).

Konfiscējamo preču veidiem piemēro ierobežojumus (piemēram, debitora apģērbus un svarīgas sadzīves mēbeles nedrīkst konfiscēt (sk. 1981. gada rīkojuma 33. pantu).

Procedūra, kas EJO jāievēro attiecībā uz konfiskācijas rīkojuma izdošanu, ir izklāstīta 1981. gada Spriedumu izpildes noteikumu (Ziemeļīrija) 30.–33. noteikumā.

Lapa atjaunināta: 18/10/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.