Izsoles tiesas ceļā

Polija

Saturu nodrošina
Polija

1.  Paziņojumi un novērtēšana attiecībā uz izņemtu aktīvu pārdošanu

Īpašuma novērtēšanu veic (tiesu izpildītāja iecelts) vērtētājs, kurš ir pilnvarots novērtēt īpašumu atbilstoši atsevišķiem noteikumiem. Tomēr, ja īpašums ir novērtēts, lai to pārdotu tirgū, ne vairāk kā sešus mēnešus pirms tā izņemšanas un ja veiktais novērtējums atbilst prasībām attiecībā uz īpašuma novērtēšanu, ko veic izpildes mērķiem, jaunu novērtējumu neveic. Turpretī, ja ir notikušas būtiskas īpašuma stāvokļa izmaiņas laikposmā no apraksta sagatavošanas un vērtējuma veikšanas līdz izsoles dienai, pēc kreditora vai debitora pieprasījuma var sagatavot papildu aprakstu un veikt papildu novērtējumu.

Izņemtu īpašumu pārdod publiskā izsolē. Izsole nevar notikt agrāk kā divas nedēļas pēc tam, kad apraksts un novērtējums kļuvuši galīgi, vai pirms spriedums, pamatojoties uz kuru uzsākta izpilde, ir kļuvis galīgs.

Tiesu izpildītājs paziņo izsoles datumu un priekšmetu, izdodot publisku paziņojumu, ko iesniedz tiesvedības pusēm, pašvaldības iestādei, nodokļu birojam, kura jurisdikcijā atrodas īpašums, un sociālā nodrošinājuma iestādēm.

Vismaz divas nedēļas pirms izsoles dienas paziņojumu par izsoli izliek arī tiesas ēkā un pašvaldības iestādes telpās un publicē dienas laikrakstā, ko lasa liels iedzīvotāju skaits attiecīgajā pilsētā/pagastā, un Valsts Tiesu izpildītāju padomes (Krajowa Rada Komornicza) tīmekļa vietnē. Turklāt pēc puses pieprasījuma un uz tās rēķina tiesu izpildītājs var izdot rīkojumu par paziņojuma publicēšanu citā veidā, kā to norādījusi attiecīgā puse.

2.  Trešās personas, kuras var veikt pārdošanu

Izsoles rīko publiski tiesu izpildītājs tiesneša vai tiesas ierēdņa (referendarz sądowy) klātbūtnē un pārraudzībā. Izpildi, kas vērsta pret īpašumu, īsteno tiesu izpildītājs no tiesas, kuras jurisdikcijā atrodas īpašums.

3.  Izsoļu veidi, kam iepriekš izklāstītie noteikumi var nebūt piemērojami pilnā apjomā

  • Izpilde, kas vērsta pret īpašuma daļu;
  • izpilde, kas vērsta pret pastāvīgas lietošanas tiesībām;
  • izpilde, kas vērsta pret neapbūvētu zemi un īpašumu, kurš apbūvēts ar dzīvojamu vai komerciālu ēku, ja uz brīdi, kad iesniegts pieteikums par izpildes procesu, nav sniegts paziņojums par būvdarbu pabeigšanu vai iesniegts pieteikums par izmantošanas atļauju Būvniecības likuma (prawo budowlane) nozīmē;
  • izpilde kas vērsta pret jūras kuģiem, kuri iekļauti kuģu reģistrā;
  • izpilde, pārdodot uzņēmumu vai saimniecību;
  • izpilde, ko īsteno, lai izbeigtu līdzīpašuma tiesības, rīkojot izsoli.

4.  Valsts aktīvu reģistri

Zemes un hipotēku reģistrus (księga wieczysta) uztur rajona tiesas (sąd rejonowy), lai noteiktu īpašuma juridisko statusu. Tie tiek izveidoti un uzturēti IKT sistēmā. Zemes un hipotēku reģistri ir publiski un ietver četras nodaļas:

1)        pirmā nodaļa ietver īpašuma apzīmējumu un ierakstus par tiesībām, kas saistītas ar īpašumu;

2)        otrā nodaļa ietver ierakstus par īpašumu un pastāvīgas lietošanas tiesībām;

3)        trešā nodaļa ietver ierakstus par ierobežotām īpašumtiesībām, izņemot hipotēkas, kā arī īpašuma izmantošanas vai pastāvīgas lietošanas tiesību ierobežojumiem, un ierakstus par citām tiesībām un prasījumiem, izņemot ar hipotēkām saistītus prasījumus;

4)        ceturtā nodaļa ietver ierakstus par hipotēkām.

Papildus zemes un hipotēku reģistriem otrais īpašuma reģistrs ir zemes un ēku reģistrs (ewidencja gruntów i budynków), ko reglamentē 1989. gada 17. maija Mērniecības un kartogrāfijas likums (Prawo geodezyjne i kartograficzne) (konsolidēts teksts: Likumu Vēstnesis 2010/193, 1287. punkts, grozītā redakcija). Par zemes un ēku reģistra uzturēšanu atbild rajona gubernators (starosta).

5.  Datubāzes, ko var izmantot kreditori, lai identificētu debitoru aktīvus vai tiem pienākošos parādus

Datubāzes, kas aprakstītas 5. punktā, t. i., zemes un hipotēku reģistri un zemes un ēku reģistrs, ir pieejamas kreditoriem un ir izmantojamas, lai identificētu debitoru aktīvus. Turklāt zemes un hipotēku reģistri ļauj identificēt kreditoru parādus, kas nodrošināti ar hipotēkām.

6.  Tiesu iestāžu izsoles tiešsaistē

Tiesu iestādes nerīko izsoles tiešsaistē. Paziņojumus par izsolēm publicē tikai Valsts Tiesu izpildītāju padomes tīmekļa vietnē (obligāts pienākums) un parasti tā tiesu izpildītāja tīmekļa vietnē, kurš rīko attiecīgo izsoli.

Lapa atjaunināta: 23/10/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.