Izsoles tiesas ceļā

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

1.  Paziņojums par izņemta īpašuma pārdošanu un šāda īpašuma cenas

Pašlaik preču pārdošanu ir ieteicams veikt platformā https://www.e-leiloes.pt/ atbilstoši Portugāles Civilprocesa kodeksa (Código de Processo CivilCPC) 837. pantam un ministra 2013. gada 29. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 282/2013 20. pantam un turpmākajiem pantiem.

Platformas https://www.e-leiloes.pt/ darbības noteikumi tika apstiprināti ar tieslietu ministra Rīkojumu Nr. 12624/2015, kas publicēts Portugāles Republikas Oficiālajā Vēstnesī (Diário da República), 2. sērija, Nr. 219, datēts ar 2015. gada 9. novembri.

Paziņojumus par pārdošanu reglamentē ministra Rīkojuma Nr. 12624/2015 6. panta noteikumi:

6. pants

Izsoles reklamēšana

 1. Informāciju par izsolēm publicē platformā www.e-leiloes.pt, un ar Portugāles Juriskonsultu asociācijas (Câmara dos Solicitadores) lēmumu pilnu vai daļēju informāciju var izplatīt arī citās interneta vietnēs, drukātā veidā un ar elektroniskā pasta starpniecību, neskarot procedūrai iecelto izpildes aģentu, kas arī publicē informāciju par pārdošanu, izmantojot citus līdzekļus, ko tas uzskata par atbilstošiem.
 2. Publicējot informāciju portālā www.e-leiloes.pt, jānorāda vismaz šādi dati:
  1. tiesvedības numurs, tiesa un organizatoriskā struktūra;
  2. izsoles sākuma datums;
  3. izsoles beigu termiņš (datums un laiks);
  4. pārdodamo preču (vai preču kopuma) pamatvērtība;
  5. galīgā piedāvājuma vērtība;
  6. kustama īpašuma gadījumā — solīšanas daļā iekļauto preču vai preču kopuma fotoattēls;
  7. preču kopsavilkuma identifikācija;
  8. preču veids;
  9. nekustama īpašuma gadījumā — tā atrašanās vieta un sastāvs, ieraksts zemes reģistrā un īpašuma apraksts, rajons, pašvaldība, pagasts un aptuvenās atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātas, īpašuma ārpuses un, kad vien iespējams, iekšpuses fotoattēls, ja pārdod īpašumu vai ēkas vienību pilsētā;
  10. pilnvarotās personas vai drošības naudas iemaksas vietas identifikācija;
  11. preču apskatīšanas vieta un laiks un pilnvarotās personas kontaktinformācija;
  12. procedūrai ieceltā izpildes aģenta identifikācija, norādot tā vārdu un uzvārdu, profesionālo identifikāciju, tālruņa un mobilā tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi un darba laiku;
  13. visi apstākļi, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir jāpaziņo visām ieinteresētajām personām, tostarp visi vēl neizskatītie iebildumi pret izpildi vai izņemšanu, visas vēl neizskatītās pārsūdzības, apgrūtinājumi, kuru termiņš nebūs beidzies uz pārdošanas brīdi, un visu procedūrā izvirzīto pirmpirkuma tiesību turētāji;
  14. tā (to) izpildes debitora(-u) vārds un uzvārds, kuram(-iem) pieder pārdodamās preces.

Izņemto preču cenas/vērtība

Pamatvērtība — solīšanas daļu veidojošo preču vai preču kopuma vērtība, kas noteikta procedūrā, uz kuru attiecas pārdošana, proti, izpildes procedūrā, kas tiek reglamentēta saskaņā ar CPC, vai maksātnespējas procedūrā, kas tiek reglamentēta saskaņā ar Maksātnespējas un darījumdarbības atjaunošanas kodeksu (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Minimālā vērtība — vērtība, kuru pārsniedzot preces var pārdot un kura saskaņā ar CPC 816. panta 2. punktu ir līdz 85 % no pamatvērtības. Dažos gadījumos minimālā vērtība var būt vienāda ar pamatvērtību.

2.  Trešās personas, kuras var veikt pārdošanu

Platformas https://www.e-leiloes.pt/ darbības noteikumi tika apstiprināti ar tieslietu ministra Rīkojumu Nr. 12624/2015, kas publicēts Portugāles Republikas Oficiālajā Vēstnesī, 2. sērija, Nr. 219, datēts ar 2015. gada 9. novembri, un tie paredzēja, ka platformu izstrādās un pārvaldīs tobrīdējā Portugāles Juriskonsultu asociācija, kuras pašreizējais nosaukums ir “Juriskonsultu un izpildes aģentu asociācija” (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

Civiltiesiskās aizsardzības procedūrās, ko vada izpildes aģenti, pārdošanas procesu drīkst īstenot tikai izpildes aģenti.

3.  Piespiedu pārdošanas veidi, kam noteikumi var nebūt piemērojami pilnā apjomā

Piemēram, preces, kas jāpārdod regulētos tirgos vai jāpārdod tieši.

CPC 837. pants. Pārdošana elektroniskā izsolē

 1. Izņemot 830. un 831. pantā minētos gadījumus, izņemtu nekustamo īpašumu ieteicams pārdot elektroniskā izsolē atbilstoši nosacījumiem, kas jānosaka tieslietu ministra īstenošanas rīkojumā.

CPC 830. pants. Preces, ko pārdod regulētos tirgos

Finanšu instrumentus un preces, kas iekļautas regulēta tirgus biržas sarakstos, pārdod regulētos tirgos.

CPC 831. pants. Tieša pārdošana

Ja saskaņā ar likumu preces jāpiegādā konkrētai struktūrai vai ja tās apsolītas reālai pārdošanai personai, kura vēlas īstenot konkrētās izpildes tiesības, pārdošanu veic tieši šādai struktūrai vai personai.

Jāņem vērā, ka, lai gan elektroniska izsole ir vēlamais piespiedu pārdošanas veids Portugālē, CPC arī paredz citas alternatīvas pārdošanas metodes:

 1. pārdošana aizzīmogotu piedāvājumu konkursā;
 2. pārdošana regulētos tirgos;
 3. pārdošana tieši personām vai struktūrām, kas ir tiesīgas iegādāties preces;
 4. pārdošana privātā sarunu procedūrā;
 5. pārdošana izsoļu namā;
 6. pārdošana publiskā vai tamlīdzīgā drošības naudas iemaksas mehānismā;
 7. pārdošana elektroniskā izsolē.

4.  Informācija no valsts īpašumu reģistriem

Reglamentējošās un reģistra iestādes cita starpā ir šādas:

 • Reģistru un notariātu institūts (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. IRN). Šis ir publisks institūts, kura uzdevums ir izpildīt un uzraudzīt politiku saistībā ar reģistru pakalpojumiem, lai sniegtu pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem civilās identifikācijas un civilo reģistru, valstspiederības reģistru, nekustamā īpašuma reģistru un komercreģistru, kā arī kustamā īpašuma un juridisko personu reģistru kompetences ietvaros, kā arī reglamentēt, uzraudzīt un pārraudzīt notāru darbību; piemēram, nekustamais īpašums, transportlīdzekļi, laivas, lidmašīnas utt.;
 • Vērtspapīru tirgus komisija (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários — CMVM). Šīs komisijas uzdevums ir pārraudzīt, uzraudzīt un regulēt finanšu tirgus un tā dalībniekus un veicināt ieguldītāju aizsardzību; piemēram, akcijas un finanšu instrumenti;
 • Intelektuālā īpašuma valsts institūts (Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI). Šī institūta darbība ir vērsta uz rūpnieciskā īpašuma tiesību piešķiršanu un aizsardzību iekšējā un ārējā līmenī, sadarbojoties ar starptautiskajām organizācijām, kuru locekle ir Portugāle; piemēram, preču zīmes un patenti.

5.  Informācija par datubāzēm, kurās kreditors var identificēt debitora aktīvus un kredītus

Vispirms svarīgi ir atzīmēt, ka piekļūt datubāzēm var izpildes aģents konfidenciāli, nevis kreditors tieši.

Piekļuvi publiskām datubāzēm reglamentē ministra 2009. gada 30. marta Īstenošanas rīkojums Nr. 331-A/2009, kas grozīts ar ministra 2013. gada 3. decembra Īstenošanas rīkojumu Nr. 350/2013, un ministra 2015. gada 17. septembra Īstenošanas rīkojums Nr. 288/2015.

Ministra 2013. gada 29. augusta Īstenošanas rīkojums Nr. 282/2013 reglamentē arī piekļuvi Portugāles Bankas datubāzēm.

Datubāzes, kurām izpildes aģentam ir tieša elektroniska piekļuve, citu starpā ir šādas:

 1. Nodokļu un muitas iestāde (Autoridade Tributária e Aduaneira);
 2. Sociālā nodrošinājuma iestāde;
 3. Civildienesta pensiju fonds (Caixa Geral de Aposentações);
 4. Zemes reģistrs;
 5. Komercreģistrs;
 6. Juridisko personu valsts reģistrs;
 7. Mehānisko transportlīdzekļu reģistrs;
 8. Portugāles Banka;
 9. Valsts parāda pārvaldības institūts (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. pilsoņu tiesiskuma portāls CITIUS.

6.  Informācija par piespiedu pārdošanu tiešsaistē

Platformas https://www.e-leiloes.pt/ darbības noteikumi tika apstiprināti ar tieslietu ministra Rīkojumu Nr. 12624/2015, kas publicēts Portugāles Republikas Oficiālajā Vēstnesī, 2. sērija, Nr. 219, datēts ar 2015. gada 9. novembri.

Svarīga informācija ir pieejama šeit:

elektroniskās izsoļu platformas darbības noteikumi;

atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem.

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.