Izsoles tiesas ceļā

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

1. Informēšana par izsoli un konfiscēto preču cenas noteikšana

Pašreizējā situācija ir tāda, ka īpašumu būtu vēlams pārdot, izmantojot platformu https://www.e-leiloes.pt/, ka tas noteikts Portugāles Civilprocesa kodeksa (CPK) 837. pantā un 2013. gada 29. augusta Ministra īstenošanas rīkojuma (Portaria) Nr. 282/2013 20. pantā un turpmākajos pantos.

Noteikumus, kuri reglamentē platformu https://www.e-leiloes.pt/, pieņēma ar Tieslietu ministra rīkojumu Nr. 12624/2015, kas publicēts Portugāles Oficiālajā laikrakstā (Diário da República), otrā sērija, Nr. 219, 2015. gada 9. novembris.

Paziņojums: Ņemot vērā daudzus nesen notikušos kiberuzbrukumus dažādām starptautiskām institūcijām, personām, kuras apmeklē platformas e-leilões vietni no ārvalstīm, ir ierobežota piekļuve.

Šādām personām ir jāsniedz viņu IP (interneta protokols), nosūtot uz šādu adresi: suporte@solicitador.net. Viens veids jūsu IP noskaidrošanai ir sekot šai saitei: https://www.whatismyip.com/.

Izsoles sludinājumus reglamentē Rīkojuma 12624/2015 6. pants:

6. pants

Informēšana par izsolēm

 1. Par izsolēm informē platformā https://www.e-leiloes.pt/. Turklāt ar Juridisko pārstāvju kameras (Câmara dos Solicitadores) lēmumu informāciju pilnībā vai daļēji var izplatīt ar citu tīmekļa vietņu starpniecību, presē vai pa e-pastu. Tas neietekmē tā tiesu izpildītāja tiesības, kurš pēc likuma ir atbildīgs par izsoles popularizēšanas procedūru, to darot jebkādiem citiem līdzekļiem, ko viņš uzskata par piemērotiem.
 2. Informācijā, ko publicē www.e-leiloes.pt, norāda vismaz šādus datus:
  1. tiesvedības atsauces numurs, tiesa un attiecīgā organizatoriskā struktūrvienība;
  2. izsoles sākšanas datums;
  3. izsoles pabeigšanas datums un laiks;
  4. pārdodamā īpašuma (vai īpašumu kopuma) pamatcena;
  5. pēdējā piedāvājuma apmērs;
  6. ja pārdodamā vienība ir kustamais īpašums – vienības vai vienību kopuma, kas ietilpst izsolāmā partijā, fotogrāfija;
  7. īss vienības apraksts;
  8. vienības pamatīpašības;
  9. ja vienība ir nekustamais īpašums – tās atrašanās vieta un sastāvs, īpašumu reģistrācijas numurs un ieraksta Zemesgrāmatā numurs, rajons, pašvaldība, pagasts un aptuvenais ģeogrāfiskais novietojums, nekustamā īpašuma ārskata fotogrāfija un, ja iespējams, tā iekšskats, ja tā ir urbāna ēka vai ēkas vienība;
  10. norāde par turētāju vai glabāšanas vietu;
  11. vieta un laiks īpašuma apskatei un turētāja kontaktinformācija;
  12. ziņas par tiesu izpildītāju, kurš pēc likuma ir atbildīgs par procedūru, norādot viņa vārdu, profesionālo reģistrācijas numuru, fiksētā tālruņa un mobilā tālruņa numuru, faksa numuru un e-pasta adresi, kā arī laikus, kad ar viņu var sazināties;
  13. jebkāda informācija, par kuru saskaņā ar likumu jābūt informētām visām ieinteresētajām personām, it īpaši par to, vai ir apstrīdēta izpilde vai konfiskācija, vai tiek skatīta pārsūdzība un vai ir spēkā kādas aizturējuma tiesības, kuras nedrīkst izbeigties ar pārdošanu, un vai pastāv priekšrocību tiesību turētāji, kas ir pieteikuši sevi tiesvedības gaitā;
  14. tā parādnieka vai parādnieku vārds, kam pieder pārdodamais īpašums.

Konfiscētā īpašuma cena/vērtība

Pamatvērtība: tā ir īpašuma vai īpašumu kopuma, kas ietilpst vienā partijā, vērtība, kura noteikta tās tiesvedības ietvaros, ar ko saistīta izsole; konkrēti, izpilde, ko reglamentē Civilprocesa kodekss (CPK) vai maksātnespējas gadījumā – Maksātnespējas un uzņēmumu atveseļošanas kodekss (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Minimālā vērtība: “minimālā vērtība” ir vērtība, sākot no kuras īpašumu var pārdot un kura atbilst 85 % no pamatvērtības, kā noteikts CPK 816. pantā. Dažos gadījumos minimālā vērtība var sakrist ar pamatvērtību.

2. Trešās personas, kurām ir atļauts veikt pārdošanu

Noteikumus, kuri reglamentē platformu https://www.e-leiloes.pt/, pieņēma ar Tieslietu ministra rīkojumu Nr. 12624/2015, kas publicēts Portugāles Oficiālajā laikrakstā (Diário da República), otrā sērija, Nr. 219, 2015. gada 9. novembris, un saskaņā ar tiem platformu izstrādātu un uzturētu Juridisko pārstāvju kamera (Câmara dos Solicitadores), tagad Juridisko pārstāvju un tiesu izpildītāju asociācija (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

Civilprocesa izpildes procedūrās, kuras īsteno tiesu izpildītāji, pārdošanas procedūra ir vienīgi tiesu izpildītāju prerogatīva.

Paziņojums: Ņemot vērā daudzus nesen notikušos kiberuzbrukumus dažādām starptautiskām institūcijām, personām, kuras apmeklē platformas  e-leilões vietni no ārvalstīm, ir ierobežota piekļuve.

Šādām personām ir jāsniedz viņu IP (interneta protokols), nosūtot uz šādu adresi: suporte@solicitador.net. Viens veids jūsu IP noskaidrošanai ir sekot šai saitei: https://www.whatismyip.com/.

3. Izsoļu veidi, kuriem noteikumi var nebūt pilnībā piemērojami

Īpašums, kas jāpārdod regulētos tirgos vai jāpārdod tieši, ir viens veids.

Portugāles Civilprocesa kodeksa (CPK) 837. pants – pārdošana tiešsaistes izsolē

 1. Izņemot gadījumus, kas noteikti 830. un 831. pantā, konfiscētu nekustamo īpašumu būtu vēlams pārdot tiešsaistes izsolē saskaņā ar noteikumiem, kurus noteiktu ministra īstenošanas rīkojumā, ko izdevis par tieslietām atbildīgais valdības loceklis.

Portugāles Civilprocesa kodeksa 830. pants – regulētos tirgos pārdots īpašums

Finanšu instrumentus un tirgojamas preces pārdod regulētos tirgos.

Portugāles Civilprocesa kodeksa 831. pants – tiešā pārdošana

Gadījumos, kad tiesību aktos ir noteikta prasība īpašumu nodot konkrētai struktūrai, vai tāda solījuma līguma par pārdošanu gadījumā, kam ir erga omnes ietekme un kas noslēgts ar pusi, kura vēlas īstenot izpildes panākšanas tiesības, pārdošanu veic tieši.

Lai arī tiešsaistes izsoles ir galvenais līdzeklis piespiedu pārdošanai Portugālē, Civilprocesa kodeksā ir paredzēti arī citi pārdošanas veidi:

 1. pārdošana ar slēgtā izsolē;
 2. pārdošana regulētos tirgos;
 3. tieša pārdošana personām vai struktūrām, kuras ir tiesīgas iegādāties īpašumu;
 4. pārdošana savstarpēju sarunu ceļā;
 5. pārdošana ar izsoļu nama starpniecību;
 6. pārdošana ar valsts noliktavas vai līdzvērtīgas iestādes starpniecību;
 7. pārdošana tiešsaistes izsolē.

4. Informācija no īpašumu valsts reģistriem

Regulējuma iestādes un reģistri ietver:

 • Reģistru un notāru institūts (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. (IRN)): valsts institūts, kura uzdevums – papildus tam, ka tas nodrošina notāru darbību attiecībā uz nekustamo īpašumu, kuģiem, gaisa kuģiem utml., regulējumu, kontroli un pārbaudi –, ir īstenot un pārraudzīt politiku reģistrācijas pakalpojumu jomā ar mērķi garantēt pakalpojumu sniegšanu sabiedrības locekļiem un uzņēmumiem civilās identifikācijas un valstspiederības, zemes, uzņēmumu, kustama īpašuma un juridisku personu reģistrācijas jomā;
 • Portugāles Vērtspapīru tirgus komisija (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)): tās uzdevums ir nodrošināt, uzraudzīt un regulēt finanšu instrumentu tirgus un aģentus, kuri darbojas šajos tirgos, palīdzēt aizsargāt investorus attiecībā uz akcijām un finanšu instrumentiem utt.;
 • Valsts Intelektuālā īpašuma institūts (Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)): tā galvenās darbības ir piešķirt un aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības Portugāles teritorijā un ārpus tās, sadarbojoties ar starptautiskajām organizācijām, kuru dalībniece ir Portugāle.

5. Informācija par datubāzēm, kas ļauj kreditoriem identificēt parādnieka aktīvus vai parādsaistības

Pirmkārt un galvenokārt lūdzam ņemt vērā, ka no datubāzes izgūt informāciju var tiesu izpildītājs, ievērojot konfidencialitāti. Kreditoram nav tiešas piekļuves datubāzei.

Piekļuvi publiskām datubāzēm reglamentē 2009. gada 30. marta Ministra īstenošanas rīkojums Nr. 331-A/2009, kas grozīts ar 2013. gada 3. decembra Ministra īstenošanas rīkojumu Nr. 350/2013 un 2015. gada 17. septembra Ministra īstenošanas rīkojumu Nr. 288/2015.

Piekļuvi Portugāles Bankas datubāzei reglamentē 2013. gada 29. augusta Ministra īstenošanas rīkojums Nr. 282/2013.

Tiesu izpildītājam pašlaik ir tieša piekļuve tiešsaistē šādu iestāžu datubāzēm:

 1. Portugāles Nodokļu un muitas administrācija;
 2. Sociālā nodrošinājuma datubāze (Segurança Social);
 3. Vispārējais pensiju fonds (Caixa Geral de Aposentações);
 4. Zemesgrāmata (Registo Predial);
 5. Uzņēmumu reģistrs (Registo Comercial);
 6. Valsts juridisko personu reģistrs (Registo Nacional de Pessoas Coletivas);
 7. Transportlīdzekļu reģistrs (Registo Automóvel);
 8. Portugāles Banka;
 9. Publisko kredītu pārvaldības institūts (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. CITIUS (IT platforma tiesu darbību atbalstam).

6. Informācija par tiesu iestāžu rīkotām tiešsaistes izsolēm

Noteikumus, kas reglamentē platformu https://www.e-leiloes.pt/, pieņēma ar Tieslietu ministra rīkojumu Nr. 12624/2015, kas publicēts Portugāles Oficiālajā laikrakstā (Diário da República), otrā sērija, Nr. 219, 2015. gada 9. novembris.

Informāciju var pārbaudīt šajās tīmekļa vietnēs:

Paziņojums: Ņemot vērā daudzus nesen notikušos kiberuzbrukumus dažādām starptautiskām institūcijām, personām, kuras apmeklē platformas  e-leilões vietni no ārvalstīm, ir ierobežota piekļuve.

Šādām personām ir jāsniedz viņu IP (interneta protokols), nosūtot uz šādu adresi: suporte@solicitador.net. Viens veids jūsu IP noskaidrošanai ir sekot šai saitei: https://www.whatismyip.com/.

Lapa atjaunināta: 18/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.