Izsoles tiesas ceļā

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

1. Publiskošana un cenu noteikšana attiecībā uz konfiscēto aktīvu pārdošanu

Izpildes procedūru reglamentē Rumānijas Civilprocesa kodekss, kas ietver vispārējus noteikumus par to pienākumu izpildes panākšanu, kuri noteikti ar izpildrakstiem. Papildus civilprocesa noteikumiem, kas reglamentē izpildi, ir divas citas atsevišķas noteikumu kategorijas, kas ir piemērojamas īpašajām saistību nepildītāju situācijām, proti, noteikumi par fiskālo parādu izpildi un no noziedzīgiem nodarījumiem izrietošu parādu izpildi.

To vispārējās kategorijas parādu izpildi, kuri izriet no izpildrakstiem, izņemot fiskālos parādus vai no noziedzīgiem nodarījumiem izrietošus parādus, Rumānijā īsteno tiesu izpildītāji un izpildes iestādes, kas ar tieslietu ministra rīkojumu ir pilnvarotas izpildīt izpildrakstus.

Kad izpilde ir apstiprināta attiecībā uz izpildāmo parādu kategoriju saskaņā ar iepriekš izklāstīto, debitora aktīvus pārdod publiskā izsolē saskaņā ar civilprocesa noteikumiem atbilstoši to kategorijai, t. i., kustamu un/vai nekustamu aktīvu pārdošana publiskā izsolē.

Izņemtus kustamos aktīvus var novērtēt tiesu izpildītājs (pamatojoties uz kritēriju “apgrozības vērtība salīdzinājumā ar vidējām tirgus cenām attiecīgajā apvidū”), vai arī, ja novērtējums nav iespējams vai ja to par maksu pieprasa puses, novērtējuma veikšanai ieceļ ekspertu.

Izpildei pakļautā aktīva vērtību nosaka tiesu izpildītājs saskaņā ar līdzīgiem noteikumiem (apgrozības vērtība, vidējā tirgus cena utt.), vai arī pēc pušu pieprasījuma par maksu vai ja novērtējums nav iespējams, novērtējuma veikšanai ieceļ ekspertu.

Attiecībā uz kustamu aktīvu pārdošanas reklamēšanu paziņojumu vai reklāmu par pārdošanu sagatavo tiesu izpildītājs, kurš noorganizē tā izlikšanu izsoles vietā, savā birojā, rātsnamā, kura aptveramības teritorijā aktīvs tiek pārdots, izpildes iestādē un citās publiskās vietās. Rumānijas Civilprocesa kodekss arī paredz pienākumu publicēt sludinājumus vietējos un valsts laikrakstos vai interneta lapās, kas paredzētas attiecīgo aktīvu pārdošanai.

Papildus iepriekš minētajām reklamēšanas metodēm attiecībā uz nekustamu aktīvu pārdošanas reklamēšanu pastāv procesuālas nianses — no vienas puses, reklamēšanas metodi nosaka aktīva vērtība (sludinājums valsts laikrakstā, ja aktīva vērtība pārsniedz RON 250 000), un, no otras puses, ir pienākums izvietot sludinājumu Izpildei pakļauto aktīvu pārdošanas sludinājumu elektroniskajā reģistrā.

Paziņojumā/sludinājumā par pārdošanu iekļauj izpildei pakļauto aktīvu raksturojumu.

Aktīvu apskatīšanas procedūra nav reglamentēta.

Izsoļu garantijas, ko reģistrē ar tiesu izpildītāja rīkojumu un kas jāsamaksā ne vēlāk kā līdz izsoles sākumam, ir reglamentētas. Izsoļu garantijas var samaksāt elektroniski, un tiesu izpildītājam ir jāpievieno maksājumu apliecinošs dokuments pirkšanas piedāvājumam.

Aktīvus piešķir personai, kura piedāvā visaugstāko cenu, bet, ja ir tikai viens solītājs, aktīvus piešķir šim solītājam, ar nosacījumu, ka viņš ir piedāvājis sākumcenu izsolei.

2. Trešās puses, kas var veikt pārdošanu

Aktīvus publiskā izsolē var pārdot tikai tiesu izpildītājs izpildes procedūrā, ko reglamentē Rumānijas Civilprocesa kodekss. Attiecībā uz konkrētām parādu kategorijām, t. i, fiskāliem parādiem un parādiem, kas izriet no noziedzīgiem nodarījumiem, pārdošanas procedūru īsteno vai nu ar fiskālās iestādes mehānisma starpniecību (fiskāliem parādiem), piemērojot īpašus procedūras noteikumus par izsoli vai dalībniekiem, vai arī ar tādas valsts iestādes starpniecību, kura atbild par noziedzīgi iegūtu līdzekļu piedziņu (Izņemtu aktīvu pārvaldības valsts aģentūra — ANABI). Pēdējā minētajā gadījumā ANABI, noslēdzot sadarbības līgumus, var uzticēt piedziņas pienākumu tiesu izpildītājam.

3. Izsoļu veidi, attiecībā uz kuriem noteikumus varētu pilnībā nepiemērot

Kopīgie noteikumi, kas piemērojami preču pārdošanai publiskā izsolē, paredz izņēmumus attiecībā uz izpildrakstiem, kas saistīti ar ieņēmumiem, kuri nav samaksāti konsolidētajā vispārējā budžetā, ES budžetā vai Eiropas Atomenerģijas kopienas budžetā. Pastāv arī izņēmumi attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu atgūšanu.

4. Informācija par aktīvu valsts reģistriem

Rumānijā nav īstenota datorizēta sistēma, kas ietver informāciju par aktīviem (valsts aktīvu reģistri).

5. Informācija par datubāzēm, lai kreditori varētu identificēt debitora aktīvus vai prasījumus

Kreditori var piekļūt datiem par debitora aktīviem vai parādiem tikai apstiprinātā izpildes procedūrā un tikai ar tiesu izpildītāja starpniecību.

Kreditoru piekļuve datubāzēm, kurās viņi var identificēt debitora aktīvus, ir ierobežota. Piemēram, tā kā izpildes pasākumi attiecībā uz nekustamiem aktīviem nav ierakstīti Zemes reģistrā, pamatojoties uz vienkāršu pieprasījumu un par maksu ikviens var iegūt informāciju par situāciju saistībā ar konkrētu aktīvu. Tomēr šāds informācijas sniegšanas veids nav noderīgs attiecībā uz jebkuru debitora turējumā esošu aktīvu, jo meklējumu pamatā ir tikai aktīvs, nevis persona. Personas datus aizsargā ar īpašiem noteikumiem, tāpēc šāda veida meklējums, kā minēts iepriekš, ir iespējams tikai ar attiecīgas iestādes starpniecību, kam dažreiz ir vajadzīgs tiesas apstiprinājums.

6. Informācija par tiesu izsolēm tiešsaistē

Izpildei pakļauto aktīvu pārdošanas sludinājumu elektroniskais reģistrs ir datorsistēma, ar kuras starpniecību visi tiesu izpildītāji valsts līmenī reklamē tādu kustamu aktīvu pārdošanu, kuru vērtība pārsniedz RON 2000, un tādu nekustamu aktīvu pārdošanu, kuriem piemēro izpildes procedūru. Izpildei pakļauto aktīvu pārdošanas sludinājumu elektroniskais reģistrs tika izveidots, pamatojoties uz Likuma Nr. 188/2000 par tiesu izpildītājiem 35. panta 2. punktu, un darbojas kopš 2012. gada. Sludinājumu ievietošana Izpildei pakļauto aktīvu pārdošanas sludinājumu elektroniskajā reģistrā ir tiesu izpildītāju juridiskais pienākums, kura neizpilde ir disciplinārpārkāpums atbilstoši Likuma Nr. 188/2000 par tiesu izpildītājiem 47. pantam.

Jaunā platforma Izpildei pakļauto aktīvu pārdošanas sludinājumu elektroniskajam reģistram tika apstiprināta ar Valsts Tiesu izpildītāju apvienības padomes Lēmumu Nr. 67/05.12.2014.

Lapa atjaunināta: 10/10/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.