Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Bejgħ fl-irkant bil-qorti

Greċja

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

1. Ir-reklamar u d-determinazzjoni tal-prezzijiet għall-bejgħ ta’ assi maqbuda

Il-qbid iseħħ meta l-marixxall tal-qorti jneħħi proprjetà mobbli (l-Artikolu 954 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili) jew jaqbad proprjetà immobbli li tkun il-proprjetà tad-debitur jew dritt in rem tad-debitur fil-konfront ta’ proprjetà immobbli (l-Artikolu 992 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili) u jitħejja rapport fil-preżenza ta’ persuna adulta bħala xhud. Għal dak il-għan, il-marixxall tal-qorti jew espert imqabbad mill-marixxall tal-qorti jistma l-valur tal-proprjetà maqbuda, għad-diskrezzjoni tiegħu jew tagħha. Fil-każ ta’ proprjetà immobbli, espert indipendenti jrid jiddetermina l-valur fis-suq tagħha.

Ir-rapport tal-qbid irid jinkludi: (a) deskrizzjoni preċiża tal-proprjetà mobbli maqbuda sabiex ma jkunx hemm dubji dwar l-identità tagħha; (b) referenza għall-valutazzjoni tal-proprjetà immobbli mill-marixxall tal-qorti jew mill-espert; (c) prezz inizjali tal-offerta, li jrid ikun ugwali għal minn tal-anqas żewġ terzi tal-valur tal-proprjetà, skont kif ivvalutat; (d) referenza għat-titolu ta’ eżekuzzjoni li fuqu tkun ibbażata l-eżekuzzjoni, għall-ordni nnotifikata lid-debitur u għall-ammont li għalih il-proprjetà ġiet maqbuda; (e) referenza għad-data tas-subbasta, li trid tkun seba’ (7) xhur mid-data li fiha jitlesta l-qbid iżda mhux aktar tard minn tmien (8) xhur minn dik id-data, għall-post tas-subbasta kif ukoll għal isem l-irkantatur.

Estratt mir-rapport tal-qbid, inkluż l-ismijiet kompluti tal-parti li qed titlob għal eżekuzzjoni u l-parti li qed tintalab eżekuzzjoni kontriha, deskrizzjoni qasira tal-assi maqbuda, il-prezz inizjali tal-offerta, l-isem u l-indirizz preċiż tal-irkantatur, kif ukoll il-post, id-data u l-ħin tas-subbasta, iridu jiġu ppubblikata għaxart (10) ijiem wara l-qbid fuq is-sit web tal-pubblikazzjoni tas-subbasta tal-Bullettin għall-Pubblikazzjonijiet Ġudizzjarji tas-Settur tal-Assigurazzjoni tal-Avukati tal-Fond Nazzjonali għall-Persuni li Jaħdmu għal Rashom.

Is-subbasta ma tistax isseħħ sakemm il-formalitajiet deskritti hawn fuq ma jkunux ġew osservati, inkella din ma tkunx valida.

2. Partijiet terzi li jistgħu jwettqu l-bejgħ

Il-proprjetà mobbli maqbuda tinbiegħ pubblikament b’subbasta fil-preżenza ta’ nutar tad-distrett, appuntat għas-subbasta, tal-post li fih ikun sar il-qbid (l-Artikolu 959 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili) filwaqt li l-proprjetà immobbli maqbuda tinbiegħ pubblikament b’subbasta fil-preżenza ta’ nutar tad-distrett, appuntat għas-subbasta, li fih tkun tinsab il-proprjetà immobbli (l-Artikolu 998 ta' Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Is-subbasta jkollha l-għamla ta’ offerta bil-miktub issiġillati segwiti minn offerti bil-fomm suċċessivi, f’konformità mal-Artikolu 959(4) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili. Fil-bidu tas-subbasta, l-offerenti kollha jridu, permezz ta’ dikjarazzjoni lill-irkantatur, jappuntaw aġent fid-distrett tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-post li fih tkun qed issir is-subbasta li jkun awtorizzat li jirċievi notifika tal-atti kollha relatati mal-eżekuzzjoni.

Is-subbasta ssir fil-jum tal-Erbgħa, li jkun jum ta’ xogħol, fil-qorti ċivili distrettwali tad-distrett li fih ikun sar il-qbid. Jekk il-proprjetà mobbli maqbuda tkun tinsab fid-distretti ta’ diversi qrati ċivili distrettwali, is-subbasta ssir fil-qorti ċivili distrettwali nnominata mill-marixxall tal-qorti fir-rapport tal-qbid. Jekk is-subbasta tkun tirrigwarda proprjetà mobbli, tista’ ssir, għad-diskrezzjoni tal-marixxall tal-qorti, fil-qorti ċivili distrettwali tal-post tal-eżekuzzjoni jew inkella tal-post tal-qbid jew tal-post fejn tkun qed tinżamm il-proprjetà. Jekk is-subbasta tkun tirrigwarda proprjetà immobbli, issir fil-post tal-qorti ċivili distrettwali tad-distrett fejn tkun tinsab il-proprjetà. Jekk il-proprjetà immobbli tkun tinsab fid-distretti ta’ diversi qrati ċivili distrettwali, is-subbasta ssir fi kwalunkwe qorti ċivili distrettwali, fuq għażla tal-parti li tkun qed titlob eżekuzzjoni.

3. Tipi ta’ subbasti li r-regoli jaf ma jkunux japplikaw għalkollox għalihom

Qbid ta' assi speċjali (l-Artikoli minn 1022 sa 1033 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili):

Huwa possibbli wkoll il-qbid fil-konfront ta’ drittijiet tal-proprjetà tal-parti li tkun qed tintalab eżekuzzjoni kontriha li ma jistgħux jiġu maqbuda skont il-proċedura stipulata fl-Artikoli 953(1) u (2), 982 u 992 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili, b’mod partikolari drittijiet tal-proprjetà intellettwali, drittijiet tal-privattivi, royalties fuq films u pretensjonijiet fil-konfront ta’ partijiet terzi li jiddependu fuq eżekuzzjoni korrispettiva, dment li d-dispożizzjonijiet tal-liġi sostantiva jippermettu t-trasferiment ta’ dawk id-drittijiet (l-Artikolu 1022 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Jekk ikun intalab il-bejgħ b’subbasta tad-dritt maqbud, il-qorti ċivili distrettwali tappunta l-irkantatur (l-Artikolu 1026 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili) u japplikaw id-dispożizzjonijiet fis-seħħ rigward il-bejgħ b'subbasta tal-proprjetà mobbli.

4. Informazzjoni dwar ir-reġistri nazzjonali tal-assi

Ma hemm l-ebda reġistru nazzjonali tal-assi

5. Informazzjoni dwar il-bażijiet tad-data li jista’ juża l-kreditur biex jillokalizza l-assi materjali jew ir-riċevibbli tad-debitur

Ma hemm l-ebda bażi tad-data li tista’ tintuża għal-lokalizzazzjoni tal-assi materjali jew tar-riċevibbli tad-debitur

6. Informazzjoni dwar is-subbasti ġudizzjarji online

Is-subbasti ġudizzjarji ma jsirux online.

L-aħħar aġġornament: 25/06/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.