Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Gerechtelijke openbare verkoping

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

1. Bekendmaking en taxatie in verband met de verkoop van in beslag genomen goederen

De nationale wetgeving voorziet in verschillende procedures die in het kader van tenuitvoerleggingsprocedures worden toegepast, naargelang het voorwerp van de tenuitvoerlegging.

Verkoop van roerende goederen:

de beslaglegging op roerende goederen vereist dat de goederen zijn opgenomen in een inventaris die door een gerechtsdeurwaarder is opgesteld. Op de roerende goederen van een schuldenaar kan ook beslag worden gelegd bij ontvangst van een inventaris of kennisgeving van beslaglegging, indien daarin de goederen worden vermeld die het voorwerp zijn van de tenuitvoerlegging. De gerechtsdeurwaarder neemt een door de schuldeiser gespecificeerd goed alleen in de inventaris op indien dit in het bezit is van de schuldenaar, tenzij uit de omstandigheden duidelijk blijkt dat het goed eigendom is van een andere persoon.

De verkoop van in beslag genomen goederen wordt verricht door de gerechtsdeurwaarder die de goederen in de inventaris heeft opgenomen. De verkoop van roerende goederen, reeksen of groepen goederen vindt via winkels of beurzen plaats, door middel van een openbare verkoping met mondelinge biedingen of in overeenstemming met de regels voor de gerechtelijke verkoop van eigendommen.

De schuldenaar kan de verkoop van het goed in de winkel van de particuliere gerechtsdeurwaarder tegen een door de gerechtsdeurwaarder vastgestelde prijs of bij een door de particuliere gerechtsdeurwaarder aangewezen winkel aanvaarden middels zijn schriftelijke toestemming voor overdracht van het goed aan de winkel met het oog op de verkoop.

Indien het goed op een beurs kan worden verkocht, kan de schuldeiser of schuldenaar de beurs aanwijzen waarop hij wil dat het goed wordt verkocht, door een speciale schriftelijke toestemming voor de verkoop in te dienen. De winkel of de beurs, zoals van toepassing, ontvangt voor de transactie een commissie van 15 % van de verkoopprijs, die wordt afgetrokken op het moment dat het betaalde bedrag wordt ontvangen.

Goederen met een waarde van meer dan 5 000 BGN, motorvoertuigen, schepen en luchtvaartuigen worden door de gerechtsdeurwaarder verkocht in overeenstemming met de procedure voor de gerechtelijke verkoping van onroerende goederen.

De gerechtsdeurwaarder kondigt de verkoop van het goed aan door middel van een kennisgeving op de passende plaatsen bij de districtsrechtbank (rayonen sad), op zijn kantoor en bij het lokale gemeente- of stadhuis. Het verslag waaruit blijkt dat een kennisgeving is geplaatst, wordt geregistreerd door de districtsrechtbank. Wanneer de overdracht van een goed aan de winkel leidt tot problemen bij de verkoop ervan, plaatst de gerechtsdeurwaarder ook een kennisgeving op een zichtbare plek in de winkel en zorgt hij ervoor dat personen die het goed willen bekijken, dit kunnen doen op de plek waar het zich bevindt.

De gerechtsdeurwaarder stelt de prijs vast waarvoor het goed in de winkel wordt verkocht. De instelprijs bij een openbare verkoping met mondelinge biedingen of bij een gerechtelijke verkoping is 85 % van de waarde van het goed. Op verzoek van de partij wordt een deskundige aangewezen om het goed te taxeren. Indien speciale kennis op het gebied van wetenschap, kunst, ambachten enz. noodzakelijk is om de waarde te bepalen, wordt de deskundige ambtshalve benoemd. Een advies met betrekking tot de waarde van een goed kan mondeling worden verstrekt. Mondelinge adviezen worden ook in het verslag opgenomen.

In het geval van goederen met een waarde van meer dan 5 000 BGN, motorvoertuigen, schepen en luchtvaartuigen moet de gerechtsdeurwaarder een deskundige aanwijzen om de waarde te bepalen. De verkoopprijs van roerende goederen mag niet lager zijn dan de verzekeringswaarde ervan, indien van toepassing. Deze regel geldt niet voor latere verkopen van hetzelfde goed.

Bij de eerste kennisgeving van verkoop mogen beide partijen de prijs van het goed aanvechten op het moment dat deze door de gerechtsdeurwaarder wordt bepaald en verzoeken om de aanwijzing van een deskundige met het oog op een nieuwe taxatie. De gerechtsdeurwaarder stelt een uiterste termijn vast voor het betalen van de kosten. Wanneer de partij de desbetreffende kosten binnen de gespecificeerde uiterste termijn heeft betaald, is de gerechtsdeurwaarder verplicht om een of meer deskundigen aan te wijzen met het oog op een nieuwe deskundige taxatie van het goed. De op deze wijze bepaalde nieuwe prijs kan niet worden aangevochten.

Indien een goed niet binnen drie maanden na de datum van overdracht aan de winkel of de datum van publicatie van een kennisgeving van verkoop wordt verkocht, wordt het per openbare verkoping met mondelinge biedingen verkocht tegen een prijs die gelijk is aan 50 % van de oorspronkelijk vastgestelde prijs. De openbare verkoping vindt plaats op het door de gerechtsdeurwaarder vastgestelde tijdstip, vóór het gebouw waar de geïnventariseerde goederen worden bewaard of op een andere door de partijen overeengekomen plek. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, vindt de verkoop niet eerder dan één week en niet later dan drie weken na de inventarisatiedatum plaats op een door de gerechtsdeurwaarder bepaalde locatie. Wanneer de schuldeiser de verkoopkosten niet binnen één week na de inventarisatie betaalt, wordt geen verkoop gepland en worden de geïnventariseerde goederen vrijgegeven. Op de dag van de verkoop stelt de gerechtsdeurwaarder een verslag op met vermelding van de dag en de wijze van bekendmaking van informatie en de partijen die op de hoogte moeten worden gebracht. De openbare verkoping begint op het vooraf vastgestelde tijdstip en eindigt nadat het laatste geïnventariseerde goed ter verkoop is aangeboden. Er hoeft geen borg te worden betaald om aan een openbare verkoping deel te nemen.

De gerechtelijke verkoping van onroerend goed:

Wanneer onroerende goederen het voorwerp van de tenuitvoerlegging zijn, stuurt de gerechtsdeurwaarder tegelijkertijd een uitnodiging voor vrijwillige betaling, waarin het desbetreffende onroerend goed wordt gespecificeerd, en een brief aan het registratiebureau met het oog op de registratie van de beslaglegging op het onroerend goed.

De gerechtsdeurwaarder maakt een inventarisatie van het door de schuldeiser gespecificeerde onroerend goed nadat hij heeft geverifieerd dat het op de dag van de beslaglegging eigendom van de schuldenaar was. De eigendom wordt geverifieerd door middel van een raadpleging van het belasting- of akteregister of op een andere wijze, bijvoorbeeld een gesprek met de buren. Indien er geen betrouwbaar bewijs van eigendom bestaat, wordt het bezit van het onroerend goed op de dag van beslaglegging in aanmerking genomen.

In de inventaris wordt ook de dag van indiening van de taxatie van het onroerend goed vermeld wanneer de taxatie na de inventarisatie wordt verricht. In dit geval worden de partijen geacht ervan op de hoogte te zijn gesteld dat een taxatie werd ingediend, ongeacht of zij op het moment van de inventarisatie aanwezig waren. In de inventaris worden ook de plaats en tijd van de verkoop van het onroerend goed vermeld indien de schuldeiser hierom verzoekt. In dit geval wordt de schuldenaar geacht op de hoogte te zijn gebracht van de verkoop, ongeacht of hij aanwezig was op het moment dat de inventarisatie werd gemaakt.

De gerechtsdeurwaarder wijst een deskundige aan om het onroerend goed te taxeren. De deskundige moet zijn opgenomen in het register van onafhankelijke taxateurs als bedoeld in de wet inzake onafhankelijke taxateurs (Zakon za nezavisimite otseniteli), of op de lijst van beroepsbeoefenaren die als deskundige zijn erkend op grond van de wet inzake de rechterlijke macht (Zakon za sadebnata vlast). Het advies van de deskundige wordt aan de partijen meegedeeld, die hiertegen binnen zeven dagen bezwaar kunnen maken. Indien tegen het standpunt van de deskundige bezwaar wordt gemaakt, wijst de partij een deskundige aan die aan de bovengenoemde eisen voldoet met het oog op het opstellen van een tweede taxatierapport en betaalt deze partij de bijbehorende kosten. Wanneer tegen de oorspronkelijke taxatie geen bezwaar wordt gemaakt, wordt geen tweede taxatie verricht. Bij twee of meer taxaties wordt de waarde van het onroerend goed vastgesteld als het rekenkundige gemiddelde van de in alle taxatierapporten vermelde waarden. De instelprijs van het onroerend goed is 80 % van de waarde ervan. De instelprijs bij de eerste gerechtelijke verkoop mag niet lager zijn dan de in de taxatie vermelde waarde, indien beschikbaar.

De gerechtsdeurwaarder moet binnen een week na de inventarisatie een kennisgeving van verkoop opstellen, met inbegrip van een beschrijving van het onroerend goed, de eigenaar ervan, een vermelding of er een hypotheek op rust en eventuele beperkte zakelijke rechten, geregistreerde vorderingen, beslagen en huurcontracten met betrekking tot het onroerend goed op het moment van beslaglegging, evenals de instelprijs en de plaats en datum waarop de verkoop zal plaatsvinden. De kennisgeving wordt aangebracht op passende plaatsen in het kantoor van de particuliere gerechtsdeurwaarder, bij de districtsrechtbank, op het gemeente- of stadhuis van de locatie waar het vastgoed zich bevindt, en bij het onroerend goed zelf. De kennisgeving wordt ook ten minste één dag vóór de dag van de verkoop, zoals vermeld in de kennisgeving, gepubliceerd op de website van de provinciale rechtbank (okrazhen sad) die bevoegd is voor de plaats van tenuitvoerlegging. De gerechtsdeurwaarder stelt een verslag op waarin de datum wordt vermeld waarop de kennisgeving is gepubliceerd. Het verslag wordt bij de districtsrechtbank geregistreerd. De gerechtsdeurwaarder stelt de tijden vast waarop het onroerend goed door potentiële kopers kan worden bekeken.

De verkoop vindt plaats bij de districtsrechtbank. Deze duurt één maand en eindigt op de in de kennisgeving vermelde dag. De verkoopdocumentatie wordt bewaard door de griffie van de districtsrechtbank en wordt ter beschikking gesteld van alle partijen die interesse hebben in het onroerend goed. Wie wil deelnemen aan de openbare verkoping moet een borg van 10 % van de instelprijs overmaken op de rekening van de gerechtsdeurwaarder. De schuldeiser hoeft geen borg over te maken wanneer zijn vordering hoger is dan het bedrag van de borg. Indien er geen bieders zijn of geen geldige biedingen worden gedaan of wanneer de koper de prijs niet betaalt en het onroerend goed niet aan de tot koper verklaarde bieder wordt toegekend, heeft de schuldeiser het recht om binnen één week na de datum van kennisgeving te verzoeken om een nieuwe verkoop te plannen.

De nieuwe verkoop vindt plaats volgens de regels voor de eerste verkoop. De vroegst mogelijke begindatum is één maand na het einde van de eerste verkoop en de instelprijs is 90 % van de instelprijs van de eerste verkoop. Indien het onroerend goed bij de tweede verkoop niet wordt verkocht en er binnen één week na de kennisgeving van de verkoop geen verzoeken tot vaststelling van een nieuwe instelprijs worden ontvangen, wordt het onroerend goed uitgesloten van de boedel waarvoor de tenuitvoerlegging geldt en wordt het beslag op verzoek van de gerechtsdeurwaarder opgeheven.

2. Derden die een verkoop mogen uitvoeren

In het kader van de tenuitvoerleggingsprocedure wordt het onroerend goed waarop beslag is gelegd, verkocht door gerechtsdeurwaarders volgens de in de punten 1 en 6 beschreven methoden. De enige uitzondering op de regel is de verkoop van roerende goederen in een winkel of op een beurs.

De schuldenaar kan de verkoop van het goed in de winkel van de particuliere gerechtsdeurwaarder tegen een door de gerechtsdeurwaarder vastgestelde prijs of bij een door de particuliere gerechtsdeurwaarder aangewezen winkel aanvaarden middels zijn schriftelijke toestemming voor overdracht van het goed aan de winkel met het oog op de verkoop.

Indien het goed op een beurs kan worden verkocht, kan de schuldeiser of schuldenaar de beurs aanwijzen waarop hij wil dat het goed wordt verkocht, door een speciale schriftelijke toestemming voor de verkoop in te dienen.

De overdracht van het goed wordt gecertificeerd met een door de gerechtsdeurwaarder en de directeur van de beurs of winkel ondertekend verslag. De winkel of de beurs, zoals van toepassing, ontvangt voor de transactie een commissie van 15 % van de verkoopprijs, die wordt afgetrokken op het moment dat het betaalde bedrag wordt ontvangen.

Alle bedragen die in het kader van de tenuitvoerleggingsprocedure van de schuldenaar, een derde partij op wie de beslaglegging betrekking heeft, de bieders en de kopers bij de verkoop, en de winkels of beurzen die de verkoop van de roerende goederen hebben verricht, worden ontvangen, worden op de rekening van de gerechtsdeurwaarder overgemaakt.

3. Openbare verkopingen waarop de regels mogelijk niet volledig van toepassing zijn

Er zijn geen gerechtelijke openbare verkopingen in tenuitvoerleggings- en faillissementsprocedures op grond van het Bulgaarse recht waarop de regels niet volledig van toepassing zijn. Uit specifieke rechtshandelingen kunnen echter bepaalde verschillen in de voorwaarden voor het uitvoeren van gerechtelijke openbare verkopingen voortvloeien.

4. Informatie over nationale eigendomsregisters

In Bulgarije worden de volgende eigendomsregisters bijgehouden:

het vastgoedregister:

dit register, dat door het registratiebureau (Agentsiya po vpisvaniyata) wordt bijgehouden, is een databank van de onroerende goederen in Bulgarije en omvat individuele objecten op kavels. Het is een register van de eigendomsakten en andere akten waarbij eigendom of andere zakelijke rechten op onroerende goederen worden erkend, overgedragen, gewijzigd of beëindigd. Beslagleggingen en hypotheken op onroerende goederen worden opgenomen in het vastgoedregister. Het register bevat de recentste vermeldingen in verband met de bovengenoemde omstandigheden zodat het mogelijk is om wijzigingen van deze omstandigheden en van de geregistreerde akten chronologisch te volgen. Het vastgoedregister kan worden geraadpleegd om de eigendom en eigenaars van onroerende goederen en de zakelijke rechten en andere vastgestelde beperkingen met betrekking tot onroerende goederen te verifiëren. Het register kan worden geraadpleegd in de kantoren van het registratiebureau in Bulgarije of online na registratie als gebruiker en na betaling van een vergoeding zoals uiteengezet in een speciale prijslijst.

Het nationaal wegvoertuigenregister:

het register wordt bijgehouden door het ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministerstvo na vatreshnite raboti). Het bevat gegevens met betrekking tot de registratie van wegvoertuigen, wijzigingen in de eigendom van geregistreerde wegvoertuigen (met inbegrip van gegevens over gesloten contracten), evenals gegevens over beslagleggingen of andere opgelegde beperkingen.

Officiële toegang tot informatie uit het register wordt geboden aan notarissen en particuliere en openbare gerechtsdeurwaarders.

Certificaten voor de registratie of schrapping van voertuigen worden afgegeven aan de eigenaren van voertuigen tegen betaling van een vergoeding die wordt geïnd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, in overeenstemming met de wet inzake aan de staat te betalen vergoedingen (Zakon za darzhavnite taksi).

Er wordt geen vergoeding in rekening gebracht wanneer na ontvangst van een ambtshalve verzoek informatie over geregistreerde voertuigen wordt verstrekt aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, gerechtelijke instanties, de organen die verantwoordelijk zijn voor de nationale veiligheid en openbare orde en de organen van de nationale belastingdienst (Natsionalna agentsiya za prihodite).

Informatie over geregistreerde voertuigen wordt op rechterlijk bevel aan derden verstrekt na betaling van een vergoeding die wordt geïnd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, in overeenstemming met de wet inzake aan de staat te betalen vergoedingen.

Het register van burgerluchtvaartuigen van de Republiek Bulgarije:

het register wordt bijgehouden door het directoraat-generaal voor het bestuur van de burgerluchtvaart (Glavna Direktsiya “Grazhdanska vasduhoplavatelna administratsiya) van het ministerie van Vervoer en Communicatie (Ministerstvo na transporta i saobshteniyata).

Alle omstandigheden in verband met de vaststelling van de eigendom van een burgerluchtvaartuig en alle wijzigingen in verband met de overdracht van de eigendom, de vaststelling en overdracht van eigendoms- of obligatierechten en de vaststelling van bezwaringen worden ingevoerd in het register van burgerluchtvaartuigen van de Republiek Bulgarije.

Transacties worden geldig ten opzichte van derden nadat deze transacties in het register zijn opgenomen. De vermeldingen in het register vormen een bekendmaking ten opzichte van derden die te goeder trouw handelen.

Het register van burgerluchtvaartuigen is openbaar toegankelijk op de website van het directoraat-generaal voor het bestuur van de burgerluchtvaart, met uitzondering van de gegevens van de eigenaar, bezitter of houder van het geregistreerde luchtvaartuig. Het directoraat-generaal voor het bestuur van de burgerluchtvaart geeft tegen betaling van een door de ministerraad (Ministerski savet) vastgestelde vergoeding registratiecertificaten af aan eigenaren, houders of bezitters van burgerluchtvaartuigen of hun vertegenwoordigers. Certificaten ter verificatie van de identiteit van de eigenaren, bezitters of houders van burgerluchtvaartuigen worden uitsluitend afgegeven aan openbare of gerechtelijke instanties, rechtbanken of openbare gerechtsdeurwaarders die de bevoegdheden uitoefenen die bij wet of door de eigenaren van burgerluchtvaartuigen of hun vertegenwoordigers aan hen zijn verleend.

Het scheepsregister van de Republiek Bulgarije:

de registers voor de verschillende categorieën schepen die moeten worden geregistreerd, vormen één enkel register van schepen die de Bulgaarse vlag voeren. Zij worden bijgehouden door de regionale eenheden van het uitvoerend agentschap voor maritiem bestuur (Izpalnitelna agentsiya “Morska administratsiya”), dat ressorteert onder de minister van Vervoer en Communicatie. Er worden registers bijgehouden voor:

  1. kleine vaartuigen tot en met twintig meter lang, voor binnenvaartschepen; en tot en met veertig brutoton, voor zeeschepen;
  2. grote vaartuigen van meer dan twintig meter lang, voor binnenvaartschepen; en van meer dan veertig brutoton, voor zeeschepen;
  3. vaartuigen met rompbevrachting;
  4. op stapel staande vaartuigen die meer dan twaalf meter lang zijn.

Het scheepsregister van de Republiek Bulgarije maakt het mogelijk om jurisdictie en controle uit te oefenen op de identificatie, eigendom, eigendoms- en financiële bezwaringen, beperkingen op het beschikkingsrecht en de verantwoordelijkheden van scheepseigenaren en rompbevrachters van schepen die de Bulgaarse vlag voeren.

De registers worden op papier en in elektronische vorm bijgehouden.

Hoewel de registers in principe openbaar zijn, wordt de toegang tot de hierin opgenomen informatie in feite beperkt en gereguleerd. De openbare toegang tot de registers is beperkt om passende bescherming van de eigendom te waarborgen. Belanghebbenden kunnen tegen een vergoeding gecertificeerde uittreksels uit het register opvragen. De bevoegde directoraten geven uittreksels uit het register af aan personen met een legitiem belang bij het verkrijgen van informatie over de vaartuigen. Er kan ook algemene statistische informatie worden verstrekt over het aantal en het type schepen enz.

De commissie voor de bestrijding van corruptie en inbeslagname van illegaal verworven goederen (Komisiya za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo), de nationale belastingdienst, het staatsagentschap voor nationale veiligheid (Darzhavna agentsiya “Natsionalna sigurnost”) en de grenspolitie (Granichna politsiya) hebben op grond van bilaterale overeenkomsten tussen de betrokken instellingen en het uitvoerend agentschap voor maritiem bestuur toegang tot de databank. De mogelijkheid bestaat om toegang te verlenen aan andere instellingen en aan rechtbanken en openbare gerechtsdeurwaarders. De toegang wordt verleend aan de hand van een uniek wachtwoord. De toegang wordt verleend vanaf een extern IP-adres en met gebruik van een firewall. Om veiligheidsredenen bestaat een functie om elke login in het systeem te volgen. Externe gebruikers kunnen zoekopdrachten in de databank uitvoeren met behulp van het unieke ID-nummer van de scheepseigenaar (indien de scheepseigenaar de Bulgaarse nationaliteit heeft) of het unieke buitenlandse nummer (wanneer de eigenaar een andere nationaliteit heeft) en bewerkte informatie uit het register verkrijgen. In de praktijk zijn de desbetreffende gegevens, dat wil zeggen de vraag of een persoon eigenaar van een vaartuig is, het type vaartuig en het havenregistratienummer, relevant voor de taken van de instellingen waaraan toegang tot het register is verleend.

Omstandigheden die in het register moeten worden opgenomen, worden pas na de invoering ervan geldig ten opzichte van derden.

5. Informatie over databanken die schuldeisers inzage bieden in het vermogen of vorderingen van schuldenaars

De meeste informatie die in de bovengenoemde nationale registers is opgenomen, is geheel of gedeeltelijk openbaar. In sommige gevallen moet voor bepaalde zoekopdrachten een vergoeding worden betaald.

De overheid en gerechtelijke instanties en rechtbanken en openbare gerechtsdeurwaarders hebben volledig toegang tot de in de diverse registers opgenomen gegevens.

6. Informatie over online gerechtelijke verkopingen

Roerende en onroerende goederen, effecten op papier, afzonderlijke delen van ondernemingen en industriële-eigendomsrechten die onder een tenuitvoerleggingsprocedure vallen, kunnen worden verkocht volgens de regels van een elektronische gerechtelijke openbare verkoping. Op schriftelijk verzoek van een partij bij de tenuitvoerleggingsprocedure organiseert de gerechtsdeurwaarder een elektronische gerechtelijke openbare verkoping.

De elektronische gerechtelijke openbare verkoping wordt uitgevoerd via het speciale onlineplatform van het ministerie van Justitie (Ministerstvo na pravosadieto).

Elke bieder die wil deelnemen aan de openbare verkoping moet een borg van 10 % van de instelprijs betalen. De bieders worden geregistreerd in de elektronische omgeving, met een elektronische handtekening, of op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder. De registratie van bieders voor de elektronische openbare verkoping duurt één maand en eindigt om 17:00 uur op de in de kennisgeving vermelde dag.

Biedingen in het kader van de elektronische gerechtelijke openbare verkoping kunnen gedurende zeven dagen worden gedaan. De openbare verkoping eindigt om 17:00 uur op de laatste dag van deze periode indien tijdens de laatste tien minuten van de openbare verkoping geen nieuw bod wordt gedaan. Indien tijdens de laatste tien minuten van de openbare verkoping een nieuw bod wordt gedaan, wordt de openbare verkoping automatisch met nog eens tien minuten verlengd, maar in totaal nooit langer dan 48 uur. De openbare verkoping eindigt wanneer tijdens de laatste tien minuten geen bod is gedaan.

Biedingen worden met telkens met één stap verhoogd. Het laatste bod dat door een bieder is geplaatst wordt op het onlineplatform voor elektronische gerechtelijke openbare verkopingen bekendgemaakt.

Nadat de elektronische gerechtelijke openbare verkoping is afgelopen, stuurt het platform automatisch een bericht aan alle geautoriseerde bieders over het laatste bod dat met betrekking tot het object is gedaan.

Op de eerste werkdag na het einde van de biedingen verifieert de gerechtsdeurwaarder alle omstandigheden in verband met de openbare verkoping en stelt hij een verslag op met alle ontvangen verzoeken om deelname, met inbegrip van geautoriseerde en niet-geautoriseerde bieders, vergezeld van de reden hiervoor, de ontvangen biedingen en een beschrijving van eventuele technische problemen die zich tijdens het bieden hebben voorgedaan, en verklaart hij de hoogste bieder tot koper. De elektronische openbare verkoping wordt als beëindigd beschouwd zodra de gerechtsdeurwaarder het verslag heeft ondertekend. Het verslag wordt onmiddellijk gepubliceerd op het enkele onlineplatform om ervoor te zorgen dat alle bieders hier toegang toe hebben.

Het ministerie van Justitie stelt één enkel onlineplatform voor elektronische gerechtelijke openbare verkopingen in en onderhoudt dit; dit platform omvat een register van gerechtelijke openbare verkopingen en een systeem voor het uitvoeren van gerechtelijke openbare verkopingen, en voorziet in een regeling inzake de organisatie, regels en werking van het onlineplatform voor elektronische gerechtelijke openbare verkopingen.

Het onlineplatform voor elektronische gerechtelijke openbare verkopingen en het enkele toegangspunt voor beslagleggingen zullen op basis van een gemeenschappelijk informatiesysteem werken. Deze benadering waarborgt een automatische gegevensstroom van het enkele toegangspunt voor beslagleggingen naar de verkoopmodule en andersom.

Het informatiesysteem dat als enkel toegangspunt voor beslagleggingen functioneert, is een gecentraliseerde databank van alle beslagleggingen op roerende goederen die bij wet moeten worden geregistreerd.

Het ministerie van Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Vervoer en Communicatie en het ministerie van Landbouw (Ministerstvo na zemedelieto) wisselen via elektronische weg gegevens uit over roerende goederen die moeten worden opgenomen in de registers die door elke instelling worden bijgehouden, met behulp van het informatiesysteem dat functioneert als enkel toegangspunt voor beslagleggingen.

Het informatiesysteem dat functioneert als enkel toegangspunt voor beslagleggingen in Bulgarije waarborgt dat gegevens inzake roerende goederen die moeten worden geregistreerd en waarop in het kader van een tenuitvoerleggingsprocedure beslag is gelegd, worden bijgehouden in één enkele centrale databank. Alle bevoegde instanties en personen in en buiten Bulgarije hebben toegang tot het systeem.

Op basis van de gegevens die zijn opgenomen in het informatiesysteem dat functioneert als enkel toegangspunt voor beslagleggingen verstuurt het ministerie van Justitie via een elektronische administratieve dienst kennisgevingen van opgelegde beslagleggingen. Het systeem maakt het ook mogelijk om vragen in te dienen met betrekking tot beslagleggingen die zijn opgelegd aan een persoon, met inachtneming van de voorschriften die zijn bepaald in de wet inzake de elektronische overheid (Zakon za elektronnoto upravlenie). Via het elektronische portaal van het ministerie van Justitie kan om de diensten worden verzocht.

Het ministerie van Justitie int vergoedingen voor zijn diensten volgens bedragen die zijn bepaald aan de hand van een door de ministerraad goedgekeurd tarief.

Centrale en lokale overheidsorganen, lokale overheden en ambtenaren in openbare functies hebben kosteloos officiële toegang tot het informatiesysteem.

Opmerking:

het informatiesysteem, met inbegrip van het informatiesysteem dat functioneert als enkel toegangspunt voor beslagleggingen in de Republiek Bulgarije en het onlineplatform voor elektronische gerechtelijke openbare verkopingen, zal op 1 juli 2023 worden gelanceerd.

Laatste update: 05/10/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.