Gerechtelijke openbare verkoping

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

1. Openbaarmaking en bepaling van de verkoopprijs van in beslag genomen activa

De prijs van in beslag genomen activa wordt bepaald op basis van actuele prijzen op de Cypriotische markt. In het geval van een in beslag genomen onroerend goed bepaalt de veiler, na onderzoek van de waarde ervan, een reserveringsprijs. Als de reserveringsprijs niet wordt gehaald, wordt het goed niet verkocht.

In het geval van roerende activa bepalen de deurwaarders, nadat ze dergelijke activa in beslag hebben genomen door tenuitvoerlegging van een bevel tot inbeslagneming van roerende goederen ten voordele van de schuldeiser, de minimumprijs op basis van actuele marktprijzen, waarna ze overgaan tot verkoop van de roerende activa. Wordt de minimumprijs niet gehaald, kunnen de deurwaarders een nieuwe veiling houden.

Veilingaankondigingen worden in dagbladen gepubliceerd. Aankondigingen van de veiling van een onroerend goed worden uitgehangen in de gemeente of het district waar het goed is gelegen en worden ook op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd.

2. Derden die de verkoop mogen uitvoeren

De verkoop van activa op een veiling mag worden uitgevoerd door gekwalificeerde particuliere veilers. Een veiler is de door het kadaster van het Cypriotische ministerie van Binnenlandse Zaken aangewezen persoon die beschikt over de kwalificaties om een gedwongen verkoop van goederen op een openbare veiling uit te voeren.

Wat roerende activa betreft, vindt elke verkoop van roerende goederen tot tenuitvoerlegging van een vonnis plaats door middel van een openbare veiling die wordt gehouden door deurwaarders die bij justitie werken en gemachtigd zijn om in beslag genomen roerende goederen te verkopen in verband met de tenuitvoerlegging van een bevel tot inbeslagneming van roerende goederen ten voordele van schuldeisers.

3. Soorten veilingen waarop de regels mogelijk niet volledig van toepassing zijn

Er zijn gevallen waarin de veiling van roerende activa wordt uitgevoerd door de schuldeisers zelf – hetzij rechtspersonen (bv. bedrijven of banken), hetzij natuurlijke personen – als zij het zijn die roerende goederen van de schuldenaar in bezit nemen na de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk bevel. Deze gevallen zijn niet onderworpen aan dezelfde regels als die welke van toepassing zijn op openbare veilingen, zoals vastgelegd in de geldende wetgeving.

4. Informatie over de nationale activaregisters

In Cyprus worden de hieronder vermelde activaregisters bijgehouden.

  1. Het Department of Lands and Surveys (kadaster) van Cyprus houdt een register bij waarin alle eigendomsbewijzen voor de onroerende goederen van burgers worden geregistreerd.
  2. Het Road Transport Department (dienst wegverkeer) houdt een register bij van alle voertuigen die in de Republiek Cyprus zijn ingeschreven.
  3. Het Department of Merchant Shipping (dienst koopvaardij) van Cyprus houdt het Cypriotische scheepsregister bij, waarin alle schepen en/of vaartuigen worden geregistreerd.
  4. De Companies Section van het Department of Registrar of Companies and Official Receiver (afdeling vennootschappen van de dienst registratie van vennootschappen en ontvangsten) houdt een register bij van bedrijven, coöperaties en handelsnamen die in Cyprus zijn geregistreerd.
  5. Het Department of Civil Aviation (dienst luchtvaart) houdt het Cypriotische luchtvaartregister bij en is verantwoordelijk voor de registratie van vliegtuigen en voor overdrachten en verwijderingen uit het register.
  6. In de Companies Section (afdeling vennootschappen) houdt de Intellectual and Industrial Property Section (afdeling intellectuele en industriële eigendom) een merkenregister bij.

5. Informatie over de databanken waarin schuldeisers de materiële activa of vorderingen van schuldenaars kunnen opzoeken

Het register van failliet verklaarde personen en het register van geliquideerde bedrijven zijn gemakkelijk toegankelijk op de website van het Cypriotische Department of Registrar of Companies and Official Receiver, zodat een schuldeiser informatie kan verkrijgen over de financiële draagkracht van een schuldenaar. Er zijn echter geen elektronische databanken waartoe een schuldeiser toegang kan krijgen om direct informatie over de activa van een schuldenaar op te zoeken. Een schuldeiser wiens vordering door de rechter is toegewezen, mag zelf of via een advocaat een zoekopdracht in het kadaster uitvoeren met behulp van een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het vonnis of de dagvaarding teneinde informatie te verkrijgen over de onroerende goederen die op naam van de schuldenaar zijn geregistreerd.

6. Informatie over online gerechtelijke veilingen

In Cyprus worden er geen online gerechtelijke veilingen gehouden.

Laatste update: 11/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.