Gerechtelijke openbare verkoping

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

1. Openbaarmaking en bepaling van de verkoopprijs van in beslag genomen activa

Er is sprake van inbeslagneming wanneer een deurwaarder roerende zaken weghaalt (artikel 954 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) of beslag legt op onroerende zaken die eigendom zijn van de schuldenaar of op een zakelijk recht van de schuldenaar op onroerende zaken (artikel 992 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) en een verslag wordt opgesteld in aanwezigheid van een volwassen getuige. Het in beslag genomen eigendom wordt getaxeerd door de deurwaarder of, naar goeddunken van de deurwaarder, door een deskundige die daartoe door de deurwaarder is aangesteld. In het geval van onroerende zaken moet een onafhankelijke deskundige de marktwaarde ervan bepalen.

Het verslag van de inbeslagneming moet het volgende bevatten:

  1. een nauwkeurige beschrijving van de in beslag genomen roerende zaken zodat er geen twijfel kan rijzen over de identiteit ervan;
  2. een vermelding van de taxatie van het in beslag genomen eigendom door de deurwaarder of deskundige;
  3. een inzetprijs die, voor onroerende zaken, moet overeenkomen met de marktwaarde van de in beslag genomen zaak;
  4. een vermelding van de executoriale titel waarop de tenuitvoerlegging is gebaseerd, het aan de schuldenaar betekende bevel tot inbeslagneming en het bedrag waarvoor eigendom in beslag is genomen;
  5. een vermelding van de veilingdatum, die zeven maanden na de datum van voltooiing van de inbeslagneming maar uiterlijk acht maanden na die datum moet liggen, de plaats van de veiling en de naam van de veiler.

Een uittreksel uit het verslag van de inbeslagneming, inclusief de volledige namen van de partij die om de tenuitvoerlegging heeft verzocht en de partij tegen wie de tenuitvoerlegging is gevraagd, een korte beschrijving van de in beslag genomen activa, de inzetprijs, de naam en het exacte adres van de veiler, evenals de plaats, datum en tijd van de veiling moeten vijftien dagen na de inbeslagneming worden gepubliceerd op de website van het verzekeringsfonds voor vrije beroepen, rubriek “verzekering voor magistraten” in het bulletin van gerechtelijke publicaties, rubriek “veilingen”.

De veiling mag pas plaatsvinden als de bovenstaande formaliteiten in acht zijn genomen, zo niet is ze ongeldig.

2. Derden die de verkoop mogen uitvoeren

In beslag genomen roerende zaken worden openbaar geveild via een onlineplatform in aanwezigheid van een voor de veiling aangewezen notaris van het district van de plaats waar de inbeslagneming heeft plaatsgevonden (artikel 959 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). In beslag genomen onroerende zaken worden eveneens openbaar geveild via een onlineplatform in aanwezigheid van een voor de veiling aangewezen notaris van het district waar de onroerende zaken zijn gelegen (artikel 998 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Bij de veiling worden elektronische biedingen ingediend na betaling van een borg door de bieders en na verificatie van deze bieders in de elektronische systemen overeenkomstig artikel 959 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. De veiling vindt plaats op een woensdag, donderdag of vrijdag die een werkdag is in de civiele districtsrechtbank van het district waar de inbeslagneming heeft plaatsgevonden.

3. Soorten veilingen waarop de regels mogelijk niet volledig van toepassing zijn

Inbeslagneming van speciale activa (de artikelen 1022 tot en met 1033 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering):

Er kan ook beslag worden gelegd op eigendomsrechten van de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd die niet in beslag mogen worden genomen in het kader van de procedure van artikel 953, leden 1 en 2, artikel 982 en artikel 992 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, met name intellectuele-eigendomsrechten, octrooirechten, filmrechten en vorderingen op derden die afhankelijk zijn van tegenprestaties, mits de bepalingen van materieel recht de overdracht van die rechten toestaan (artikel 1022 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Indien de veiling van een in beslag genomen recht is bevolen, zal de civiele districtsrechtbank de veiler aanwijzen (artikel 1026 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) en zullen de bepalingen inzake de veiling van roerende zaken van toepassing zijn.

4. Informatie over de nationale activaregisters

Er zijn geen nationale activaregisters.

5. Informatie over de databanken waarin schuldeisers de materiële activa of vorderingen van schuldenaars kunnen opzoeken

Er zijn geen databanken waarin materiële activa of vorderingen van schuldenaars kunnen worden opgezocht. Er is enkel een centraal, door de onafhankelijke instantie voor overheidsinkomsten beheerd systeem dat toegankelijk is voor specifieke instanties (openbaar ministerie, belastingdienst, antiwitwasautoriteit enz.) en waarin de bankrekeningen bij Griekse banken zijn opgenomen.

6. Informatie over online gerechtelijke veilingen

Sinds begin 2018 vinden alle veilingen elektronisch plaats via het onlineplatform eauction.gr.

Laatste update: 04/07/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.