Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Gerechtelijke openbare verkoping

Noord-Ierland

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland

Het Enforcement of Judgments Office (EJO) is een afdeling van de Northern Ireland Courts and Tribunal Service belast met de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke zaken in Noord-Ierland over geld, goederen en eigendom. De inbeslagneming en verkoop van goederen ter delging van een bij rechterlijke beslissing vastgestelde vordering zijn geregeld in de Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981.

Het EJO beschikt over een aantal bevoegdheden om op grond van een rechterlijke beslissing over geldvorderingen de betaling af te dwingen van een schuld. Tot deze bevoegdheden behoort de tenuitvoerlegging van een bevel tot inbeslagname krachtens artikel 31 van de Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981.

Het EJO is uit hoofde van de Order 1981 gemachtigd om goederen in beslag te nemen en te veilen en de netto-opbrengst van de verkoop (na aftrek van de onkosten en kosten van inbeslagneming) aan te wenden om niet-betaalde schulden te betalen (zie artikelen 31, 34 en 40 van de Order 1981). Bij de uitvoering van een bevel tot inbeslagname is het EJO op grond van artikel 38 van de Order 1981 gemachtigd het terrein te betreden dat door een schuldenaar, diens echtgeno(o)t(e) of personen ten laste of in bepaalde omstandigheden door andere personen wordt bewoond of gebruikt.

Als blijkt dat er voldoende goederen zijn om de schuld te delgen, kan het EJO (op verzoek bij de Master krachtens regel 30, lid 1, van de Judgment Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981) een bevel tot inbeslagname uitvaardigen. Alvorens te beslissen bij de Master een bevel tot inbeslagname aan te vragen, zal het EJO in de praktijk eerst onderzoeken of er geen andere doeltreffende tenuitvoerleggingsmaatregelen kunnen worden genomen zoals loonbeslag (waarbij een som geld wordt ingehouden op het loon van de schuldenaar).

Er gelden beperkingen voor de soorten goederen die in beslag kunnen worden genomen (op kleding en essentiële meubels bijvoorbeeld kan geen beslag worden gelegd, cf. artikel 33 van de Order 1981).

De door het EJO gevolgde procedure voor de tenuitvoerlegging van een bevel tot inbeslagname is vastgelegd in regels 30 - 33 van de Judgment Enforcement (Northern Ireland) Rules 1981.

Laatste update: 18/10/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.