Gerechtelijke openbare verkoping

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

1. Aankondiging van de verkoop en de prijzen van in beslag genomen eigendom

Momenteel vindt de verkoop van goederen bij voorkeur plaats via het platform https://www.e-leiloes.pt/, krachtens artikel 837 van het Portugese wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Código de Processo Civil - CPC) en de artikelen 20 e.v. van besluit nr. 282/2013 van 29 augustus 2013.

De werkingsregels van het platform https://www.e-leiloes.pt/ zijn aangenomen bij besluit nr. 12624/2015 van de minister van Justitie, gepubliceerd in het Portugese staatsblad, serie 2, nr. 219, van 9 november 2015.

Opmerking: Met het oog op het recente en hoge aantal cyberaanvallen op diverse nationale instellingen wordt u erop gewezen dat de pagina e-leilões maar beperkt kan worden geraadpleegd bij toegang van buiten het nationale grondgebied.

Om deze pagina te raadplegen, moet u uw IP-adres doorgeven aan suporte@solicitador.net. Wat uw IP-adres is, vindt u bijvoorbeeld op de pagina https://www.whatismyip.com/.

Verkoopaankondigingen vallen onder de bepalingen van artikel 6 van besluit nr. 12624/2015.

Artikel 6

Bekendmaking van de veiling

 1. Veilingen worden gepubliceerd op de website https://www.e-leiloes.pt/; op grond van een besluit van de Portugese orde van advocaten (Câmara dos Solicitadores) kan ook volledige of gedeeltelijke informatie worden verspreid op andere websites, in gedrukte media en via e-mail, al kan de uitvoeringsfunctionaris ook via andere middelen bekendheid geven aan de verkoop indien hij dat passend acht.
 2. Bij de publicatie op de portaalsite www.e-leiloes.pt moet ten minste het volgende worden vermeld:
  1. het nummer van de gerechtelijke procedure, de rechtbank en de organisatie-eenheid;
  2. de startdatum van de veiling;
  3. de deadline van de veiling (datum en tijd);
  4. de basiswaarde van de te verkopen goederen (of partij goederen);
  5. de waarde van het laatste bod;
  6. in het geval van roerende goederen, een foto van de goederen of de partij goederen die in het veilinglot zijn opgenomen;
  7. een beknopte identificatie van de goederen;
  8. de aard van de goederen;
  9. in het geval van onroerend goed, de locatie, samenstelling, kadastrale inschrijving, beschrijving van het onroerend goed, district, gemeente/stad, wijk en geografische coördinaten van de locatie (bij benadering), een foto van de buitenkant van het onroerend goed en indien mogelijk ook de binnenkant, in het geval van stedelijk onroerend goed of een gebouwunit;
  10. identificatie van de beheerder of de plaats van deponering;
  11. de plaats waar en het tijdstip waarop de goederen kunnen worden bezichtigd, en de contactgegevens van de beheerder;
  12. identificatie van de uitvoeringsfunctionaris aan wie de procedure is toegewezen, met inbegrip van zijn naam, professionele id, telefoonnummer, mobiel nummer, faxnummer, e-mailadres en werkuren;
  13. omstandigheden die krachtens de wet aan alle belanghebbenden moeten worden meegedeeld, met inbegrip van een eventueel ingediend bezwaar tegen de uitvoering of inbeslagneming, een eventueel lopende beroepsprocedure, het bestaan van lasten die bij verkoop niet komen te vervallen, en eventuele houders van voorkooprechten die in de procedure zijn gemeld;
  14. de naam van de beslagene(n) die eigenaar is(zijn) van de te verkopen goederen.

De prijzen/waarden van de in beslag genomen goederen

Basiswaarde: dit is de waarde van de goederen of de partij goederen in een lot, zoals bepaald in het kader van de procedure waarop de verkoop betrekking heeft, namelijk in een uitvoeringsprocedure beheerd conform het CPC of in een insolventieprocedure beheerd conform het wetboek inzake insolventie en herstel van ondernemingen (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Minimumwaarde: de “minimumwaarde” is de waarde waarboven de goederen mogen worden verkocht en die krachtens artikel 816, lid 2, van het CPC overeenkomt met 85 % van de basiswaarde. In sommige gevallen kan de minimumwaarde gelijk zijn aan de basiswaarde.

2. Derden die de verkoop mogen uitvoeren

De werkingsregels van het platform https://www.e-leiloes.pt/ zijn aangenomen bij besluit nr. 12624/2015 van de minister van Justitie, gepubliceerd in het Portugese staatsblad, serie 2, nr. 219, van 9 november 2015. In die regels is bepaald dat het platform zou worden ontwikkeld en beheerd door de toenmalige Portugese orde van advocaten, nu de orde van advocaten en uitvoeringsfunctionarissen (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

In burgerlijke uitvoeringsprocedures die door uitvoeringsfunctionarissen worden uitgevoerd, mogen alleen de laatstgenoemden de verkoopprocedure uitvoeren.

Opmerking: Met het oog op het recente en hoge aantal cyberaanvallen op diverse nationale instellingen wordt u erop gewezen dat de pagina  e-leilões maar beperkt kan worden geraadpleegd bij toegang van buiten het nationale grondgebied.

Om deze pagina te raadplegen betreffende, moet u uw IP-adres doorgeven aan suporte@solicitador.net. Wat uw IP-adres is, vindt u bijvoorbeeld op de pagina https://www.whatismyip.com/.

3. Soorten gerechtelijke verkopen waarop de regels mogelijk niet volledig van toepassing zijn

Bijvoorbeeld goederen die op gereglementeerde markten moeten worden verkocht of die rechtstreeks moeten worden verkocht.

Artikel 837 van het CPC – Verkoop via elektronische veiling

 1. Afgezien van de in de artikelen 830 en 831 bedoelde gevallen, moet de verkoop van in beslag genomen onroerend goed bij voorkeur worden uitgevoerd via een elektronische veiling, volgens voorwaarden die bij besluit van de minister van Justitie moeten worden bepaald.

Artikel 830 van het CPC – Op gereglementeerde markten verkochte goederen

Financiële instrumenten en grondstoffen met een notering op een gereglementeerde markt worden op gereglementeerde markten verkocht.

Artikel 831 van het CPC – Rechtstreekse verkoop

Als de wet voorschrijft dat de goederen aan een bepaalde entiteit moeten worden geleverd of als de verkoop van de goederen is toegezegd (en afdwingbaar is) aan een persoon die het specifieke recht tot uitvoering wenst uit te oefenen, worden de goederen rechtstreeks aan die persoon verkocht.

Opgemerkt dient te worden dat, hoewel de elektronische veiling de in Portugal geprefereerde methode voor gerechtelijke verkopen is, het CPC ook voorziet in alternatieve verkoopmethoden:

 1. verkoop door biedingen in een verzegelde envelop;
 2. verkoop op gereglementeerde markten;
 3. rechtstreekse verkoop aan personen of entiteiten die gerechtigd zijn de goederen te verwerven;
 4. verkoop door besloten onderhandelingen;
 5. verkoop bij een veilinghuis;
 6. verkoop bij een openbare of soortgelijke depositofaciliteit;
 7. verkoop via een elektronische veiling.

4. Informatie uit nationale kadasters

De regelgevende en registerentiteiten omvatten:

 • het Instituut voor registerbewaarders en notarissen, I.P. (Instituto dos Registos e do Notariado – IRN): dit is een openbaar instituut met als opdracht de uitvoering van en het toezicht op het beleid met betrekking tot registerdiensten teneinde diensten te verlenen aan burgers en bedrijven in het kader van burgeridentificatie en burgerregisters, nationaliteitsregisters, onroerend goed, handelsregisters en registers van roerende goederen en rechtspersonen, alsmede de regulering en controle van en het toezicht op notariële activiteiten – bijvoorbeeld onroerend goed, voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen enz.;
 • de commissie voor de effectenmarkt (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM): belast met het toezien op en reguleren van financiële markten en de op die markten actieve agenten, en het bevorderen van de bescherming van beleggers. – bijvoorbeeld aandelen en financiële instrumenten;
 • het nationaal instituut voor intellectuele eigendom (Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI): de activiteiten van dit instituut zijn gericht op de toewijzing en bescherming van industriële-eigendomsrechten, zowel intern als extern, in samenwerking met de internationale organisaties waarvan Portugal lid is. – bijvoorbeeld handelsmerken en octrooien.

5. Informatie over databanken waarin schuldeisers de activa en tegoeden van schuldenaars kunnen opzoeken

Ten eerste moet worden opgemerkt dat het de uitvoeringsfunctionaris is, en niet de schuldeiser zelf, die op vertrouwelijke wijze toegang tot de databanken heeft.

De toegang tot openbare databanken wordt geregeld door besluit nr. 331-A/2009 van 30 maart 2009, zoals gewijzigd bij besluit nr. 350/2013 van 3 december 2013, en door besluit nr. 288/2015 van 17 september 2015.

Besluit nr. 282/2013 van 29 augustus 2013 regelt ook de toegang tot de databanken van de centrale bank van Portugal (Banco de Portugal).

De databanken waartoe de uitvoeringsfunctionaris directe elektronische toegang heeft, zijn onder andere:

 1. de databank van de belasting- en douaneautoriteit (Autoridade Tributária e Aduaneira);
 2. de databank van de sociale zekerheid;
 3. de databank van het algemene pensioenfonds (Caixa Geral de Aposentações);
 4. het kadaster;
 5. het handelsregister;
 6. het nationaal register van rechtspersonen;
 7. het register van motorvoertuigen;
 8. de databank van de centrale bank van Portugal;
 9. de databank van het Instituut voor het beheer van de staatsschuld (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. het justitieportaal voor burgers CITIUS.

6. Informatie over online gerechtelijke verkopen

De werkingsregels van het platform https://www.e-leiloes.pt/ zijn aangenomen bij besluit nr. 12624/2015 van de minister van Justitie, gepubliceerd in het Portugese staatsblad, serie 2, nr. 219, van 9 november 2015.

De relevante informatie is te vinden op:

Opmerking: Met het oog op het recente en hoge aantal cyberaanvallen op diverse nationale instellingen wordt u erop gewezen dat de pagina  e-leilões maar beperkt kan worden geraadpleegd bij toegang van buiten het nationale grondgebied.

Om deze pagina te raadplegen betreffende, moet u uw IP-adres doorgeven aan suporte@solicitador.net. Wat uw IP-adres is, vindt u bijvoorbeeld op de pagina https://www.whatismyip.com/.

Laatste update: 18/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.