Gerechtelijke openbare verkoping

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

1. Bekendmaking en taxatie in verband met de verkoop van in beslag genomen goederen

De tenuitvoerleggingsprocedure is vastgesteld in het Roemeense Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, dat algemene regels bevat met betrekking tot de uitvoering van verplichtingen die door een bevel tot tenuitvoerlegging zijn tot stand gebracht. Naast de voorschriften inzake burgerlijke rechtsvordering die de tenuitvoerlegging regelen, zijn er twee andere aparte categorieën regels die van toepassing zijn op de specifieke situaties van schuldenaren van verplichtingen: tenuitvoerlegging van belastingschulden en tenuitvoerlegging van schulden die voortvloeien uit misdrijven.

De tot de algemene categorie behorende schulden die voortvloeien uit bevelen tot tenuitvoerlegging, uitgezonderd die welke van fiscale aard zijn en die welke uit misdrijven voortvloeien, worden in Roemenië ten uitvoer gelegd door deurwaarders en tenuitvoerleggingsautoriteiten die bij besluit van de minister van Justitie zijn gemachtigd om bevelen tot tenuitvoerlegging uit te voeren.

Zodra de tenuitvoerlegging is goedgekeurd, voor de categorie van schulden die moeten worden ten uitvoer gelegd en in overeenstemming met wat hierboven is uiteengezet, worden de activa van schuldenaren op een openbare veiling verkocht conform de bepalingen van burgerlijke rechtsvordering volgens hun categorie, dat wil zeggen de verkoop van roerende en/of onroerende activa op een openbare veiling.

In beslag genomen roerende activa kunnen worden getaxeerd door een deurwaarder (op basis van het criterium "circulatiewaarde" in vergelijking met de gemiddelde marktprijzen op de betrokken plaats) of, indien taxatie niet mogelijk is of op verzoek van de partijen, door een deskundige die tegen betaling wordt aangesteld.

De waarde van het actief waarop de tenuitvoerlegging betrekking heeft, wordt bepaald door de deurwaarder in overeenstemming met soortgelijke regels (circulatiewaarde, gemiddelde marktprijs enz.) of, op verzoek van de partijen of indien taxatie niet mogelijk is, door een deskundige die tegen betaling wordt aangesteld.

De aankondiging of bekendmaking van een verkoop van roerende activa wordt opgesteld door de deurwaarder, die de aankondiging of bekendmaking zal laten uithangen op de plaats van de veiling, in zijn kantoor, in het kantoor van het gemeentehuis/stadhuis van het rechtsgebied waar het actief wordt verkocht, in het kantoor van de tenuitvoerleggingsautoriteit en op andere openbare plaatsen. Het Roemeense Wetboek van burgerlijke rechtsvordering bevat ook een verplichting om bekendmakingen te publiceren in lokale en nationale kranten of op webpagina's die bedoeld zijn voor de verkoop van de betrokken activa.

Naast de hiervoor genoemde bekendmakingsmethoden zijn er wat betreft de bekendmaking van verkopen van onroerende activa procedurele verschillen, in die zin dat de waarde van het actief bepalend is voor de bekendmakingsmethode (publicatie in een nationale krant indien de waarde van het actief hoger is dan 250 000 RON) en dat het verplicht is om een bekendmaking te publiceren in het elektronisch register voor de bekendmaking van verkopen van activa die het voorwerp van een tenuitvoerlegging zijn.

De kenmerken van de activa waarop de tenuitvoerlegging betrekking heeft, moeten in de aankondiging/bekendmaking van de verkoop worden gespecificeerd.

De procedure voor het bezichtigen van activa is niet geregeld.

De veilinggaranties, die in opdracht van de deurwaarder worden geregistreerd en uiterlijk bij aanvang van de veiling moeten worden betaald, zijn geregeld. Veilinggaranties kunnen elektronisch worden betaald, en de deurwaarder moet een betalingsbewijs aan het koopbod hechten.

Activa worden toegewezen aan de persoon die de hoogste prijs biedt en, als er slechts één bieder is, aan die ene bieder op voorwaarde dat hij de inzetprijs voor de veiling heeft geboden.

2. Derden die met de verkoop belast kunnen zijn

De activa mogen alleen door een deurwaarder op een openbare veiling worden verkocht volgens de tenuitvoerleggingsprocedure die in het Roemeense Wetboek van burgerlijke rechtsvordering is vastgesteld. Voor bepaalde categorieën schulden, namelijk belastingschulden en schulden die voortvloeien uit misdrijven, wordt de verkoopprocedure uitgevoerd via het eigen systeem van de belastingautoriteit (voor belastingschulden) met een speciaal reglement van orde met betrekking tot de veiling of deelnemers, of via de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het invorderen van de opbrengsten van misdrijven (het nationaal agentschap voor het beheer van bevroren activa – ANABI). In het laatste geval kan ANABI, via samenwerkingsovereenkomsten, de invordering aan een deurwaarder toevertrouwen.

3. Types openbare verkopingen waarvoor de regels mogelijkerwijs niet volledig gelden

De gemeenschappelijke regels die van toepassing zijn op de verkoop van goederen op een openbare veiling omvatten uitzonderingen in verband met bevelen tot tenuitvoerlegging die betrekking hebben op bedragen die aan de geconsolideerde algemene begroting, de EU‑begroting of de Euratom-begroting zijn verschuldigd. Er zijn ook uitzonderingen voor de invordering van de opbrengsten van misdrijven.

4. Informatie over nationale activaregisters

Er bestaat in Roemenië geen computersysteem met informatie over activa (nationaal activaregister).

5. Informatie over gegevensbanken waarmee schuldeisers goederen of vorderingen van schuldenaars kunnen opsporen

Schuldeisers kunnen uitsluitend via een goedgekeurde tenuitvoerleggingsprocedure en alleen via een deurwaarder toegang krijgen tot gegevens over activa of schulden van een schuldenaar.

De toegang voor schuldeisers tot databanken waarin ze de activa van een schuldenaar kunnen opzoeken is beperkt. Bijvoorbeeld omdat tenuitvoerleggingsmaatregelen met betrekking tot onroerende activa in het kadaster worden geregistreerd, kan iedereen op basis van een eenvoudig verzoek en tegen betaling informatie verkrijgen over de situatie van een actief. Deze vorm van informatieverstrekking is echter niet nuttig in het geval van een actief dat door een schuldenaar wordt aangehouden, aangezien het alleen mogelijk is om op een actief en niet op een persoon te zoeken. Persoonlijke gegevens worden beschermd door speciale voorschriften, wat betekent dat dit type zoekopdracht alleen mogelijk is via een instantie, zoals hierboven vermeld, en dat soms een goedkeuring door een rechtbank vereist is.

6. Informatie over online gerechtelijke verkopingen

Het elektronisch register voor de bekendmaking van verkopen van activa die het voorwerp van een tenuitvoerlegging zijn, is een computersysteem dat door alle deurwaarders wordt gebruikt om verkopen van roerende activa met een waarde van meer dan 2 000 RON en onroerende activa die het voorwerp van een tenuitvoerleggingsprocedure zijn op nationaal niveau bekend te maken. Dit register is ingesteld op basis van artikel 35, lid 2, van wet nr. 188/2000 inzake deurwaarders en is sinds 2012 operationeel. Deurwaarders zijn wettelijk verplicht om bekendmakingen in dit register te plaatsen. Doen ze dat niet, dan is dat een tuchtrechtelijke fout in de zin van artikel 47 van wet nr. 188/2000 inzake deurwaarders.

Het nieuwe platform van het elektronisch register voor de bekendmaking van verkopen van activa die het voorwerp van een tenuitvoerlegging zijn, is aangenomen bij besluit nr. 67/05.12.2014 van de nationale beroepsvereniging van deurwaarders.

Laatste update: 10/10/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.