Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Gerechtelijke openbare verkoping

Schotland

Volgende sectie beschrijft de regelgeving betreffende beslaglegging op goederen als rechtsmiddel om een schuld in te vorderen in Schotland.

Inhoud aangereikt door
Schotland

In Schotland kan op goederen beslag worden gelegd om een geldschuld in te vorderen die door een rechtbank is vastgesteld alsook in enkele andere gevallen waaronder op grond van bepaalde formele schuldtitels. De procedures voor beslaglegging op goederen zijn het arrestment (om goederen te bevriezen die de schuldenaar toebehoren, maar zich bij derden bevinden); het attachment (om beslag te leggen op goederen die eigendom van de schuldenaar zijn en zich in zijn bezit bevinden); en het exceptional attachment (bijzondere beslaglegging voor niet-essentiële goederen die zich in de woning bevinden). In sommige gevallen bieden de relevante procedures de mogelijkheid om de goederen van de schuldenaar onder gerechtelijk toezicht te veilen.

De beslagleggingsprocedure wordt in deel 2 van de Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002 (hierna de wet van 2002 genoemd) beschreven. Binnen 14 dagen na de uitvoering van het beslag moet de sheriff officer een verslag sturen naar de sheriff court. Na ontvangst van dat verslag kan de sheriff officer de in beslag genomen goederen laten weghalen en op een openbare veiling verkopen. De sheriff officer woont de veiling bij en noteert welke van de beslagen goederen verkocht worden en voor welk bedrag. De opbrengst van de veiling kan worden gebruikt om de onkosten en honoraria van de gerechtsdeurwaarder te betalen en daarna de schuldeiser. Elke meeropbrengst gaat terug naar de schuldenaar. Het eigenaarschap van goederen die niet verkocht worden, gaat over op de schuldeiser. De verkoop van in beslag genomen goederen wordt doorgaans in een veilingruimte gehouden, maar kan, indien dat onpraktisch is, op grond van een bepaling in de wet van 2002 ook elders plaatsvinden, evenwel niet in de woning van de schuldenaar.

Wanneer beslag is gelegd op goederen en de schuldenaar geen schriftelijke machtiging heeft gegeven om de goederen aan de schuldeiser over te maken, moet de schuldeiser een action of furthcoming inleiden bij het gerecht om de vrijgave van de goederen te vorderen zodat hij ze kan verkopen om het hem verschuldigde bedrag volledig of gedeeltelijk terug te winnen.

Laatste update: 30/04/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.