Gerechtelijke openbare verkoping

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

1. Bekendmaking van de verkoop van inbeslaggenomen activa en taxatie

Veilingen worden bekendgemaakt via aankondigingen die worden gepubliceerd in de rubriek "Administración de Justicia" van de portaalsite van het B.O.E. (Boletín Oficial del Estado, Spaans Staatsblad) en op het veilingportaal zelf.

Taxaties worden door aangestelde deskundigen uitgevoerd volgens juridische procedures die specifiek voor dat doel zijn vastgesteld (artikel 637 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering — Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC). Soms is het niet nodig een taxatie uit te voeren omdat de waarde met het oog op veiling al is vastgesteld, bijvoorbeeld bij executies. Er is ook geen taxatie nodig voor vrijwillige veilingen indien de activa zonder een minimumprijs of zonder een geschatte waarde of tegen de door de partijen voorgestelde waarde te koop mogen worden gesteld.

2. Derden die verkopen mogen uitvoeren

Volgens de Spaanse wet mag een verkoop ook door gespecialiseerde personen of door publieke of particuliere entiteiten worden uitgevoerd en, als de rechterlijke autoriteit daarmee instemt, moet de verkoop of veiling voldoen aan de regels van die entiteit, mits deze niet onverenigbaar zijn met het doel om de belangen van zowel de partij die om de tenuitvoerlegging heeft verzocht als de persoon tegen wie de tenuitvoerlegging wordt uitgevoerd te handhaven of te beschermen, krachtens artikel 641 LEC.

In de eerste alinea van dat artikel staat dat het Colegios de Procuradores (college van procureurs) deze functies mogen uitoefenen. Specifiek voor dat doel hebben zij hun eigen elektronisch veilingportaal opgezet.

Activa kunnen ook rechtstreeks worden verkocht door insolventiebeheerders in de liquidatiefase van een insolventieprocedure.

3. Soorten veilingen waarop de regels mogelijk niet volledig van toepassing zijn

Momenteel worden alle in Spanje gehouden veilingen, zowel gerechtelijke als door notarissen beheerde veilingen, op het veilingportaal bekendgemaakt, met uitzondering van administratieve veilingen (bv. door het ministerie van Financiën of de sociale zekerheid), al zijn er plannen om deze in de toekomst ook op het veilingportaal bekend te maken.

Worden ook niet op het portaal bekendgemaakt: reeds gerapporteerde verkopen door gespecialiseerde entiteiten, verkopen in het kader van een insolventieprocedure waarbij de rechtbank een andere vorm van vervreemding heeft goedgekeurd, en tenuitvoerleggingsprocedures waarbij de partijen onderling een andere wijze van vervreemding overeenkomen door een verkoopovereenkomst te ondertekenen (artikel 640 LEC).

4. Informatie over nationale activaregisters

  • Grond en vastgoed: de kadasters zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over geveilde grond en geveild onroerend goed, zoals de eigenaar, de materiële staat van het onroerend goed, de locatie en de rechten die verbonden zijn aan of die een bezwaring vormen op de grond en het onroerend goed, bijvoorbeeld een recht van vruchtgebruik met betrekking tot de grond of het onroerend goed.
  • Roerende goederen: er bestaat ook een register van roerende goederen waarin onder meer vliegtuigen, schepen, auto's en andere motorvoertuigen, industriële machines, bedrijfsgebouwen en kapitaalgoederen zijn geregistreerd.
  • Overige registers met activa: informatie over bepaalde activa wordt op grond van hun aard op een specifieke manier openbaar gemaakt, zoals het geval kan zijn voor immateriële activa bij het Spaanse octrooi- en merkenbureau.

5. Informatie over databanken waarin schuldeisers de activa of rechten van schuldenaren kunnen opzoeken

Het kadaster en het register van roerende goederen bevatten beide informatie over de eigendom van een actief en over alle schuldeisers van een actief.

Het is ook mogelijk om de gegevens te raadplegen op de website van het kadaster. Als de kadasterreferentie van het te veilen actief wordt gepubliceerd, genereert het veilingportaal een link waarmee een satellietbeeld van het actief kan worden weergegeven via platformen zoals Google Earth.

6. Informatie over online gerechtelijke verkopen

Veilingportaal

Laatste update: 17/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.