Licytacje sądowe

Cypr

Autor treści:
Cypr

1. Publicity and determination of price for the sale of seized assets

Cenę zajętych aktywów ustala się na podstawie aktualnych cen na cypryjskim rynku. W przypadku zajęcia nieruchomości licytator, po oszacowaniu jej wartości, ustala wywoławczą cenę nabycia. W przypadku nieosiągnięcia ceny wywołania składnik majątku nie zostaje sprzedany.

Jeżeli chodzi o ruchomości, komornicy sądowi, dokonawszy ich zajęcia w ramach wykonania orzeczenia o zajęciu ruchomości na rzecz wierzyciela, ustalają cenę wywołania na podstawie aktualnych cen rynkowych, a następnie dokonują sprzedaży ruchomości. W przypadku nieosiągnięcia ceny wywołania komornicy sądowi mogą powtórzyć licytację.

Obwieszczenia o licytacji ogłasza się w gazetach codziennych. Jeżeli przedmiotem licytacji jest nieruchomość, obwieszczenia są ogłaszane w gminie miejskiej lub wiejskiej, w której znajduje się nieruchomość, jak również na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. Third parties who may carry out the sale

Sprzedaży aktywów w drodze licytacji mogą dokonywać wykwalifikowani prywatni licytatorzy. Licytatorem jest odpowiednia osoba wyznaczona przez Departament Nieruchomości i Pomiarów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Cypryjskiej, posiadająca kwalifikacje do dokonywania przymusowej sprzedaży majątku w drodze licytacji publicznej.

Jeżeli chodzi o ruchomości, wszelkiej sprzedaży ruchomości w celu wykonania orzeczenia dokonuje się w drodze licytacji publicznej przeprowadzanej przez komorników sądowych będących pracownikami państwowej służby sądowniczej, którym nadano uprawnienia do sprzedaży zajętych ruchomości w związku z wykonaniem orzeczenia nakazującego zajęcie ruchomości na rzecz wierzycieli.

3. Types of auctions to which the rules may not fully apply

Istnieją przypadki, w których licytację ruchomości przeprowadzają sami wierzyciele, zarówno przedsiębiorstwa, np. banki, jak i osoby fizyczne, jeżeli to one obejmują w posiadanie ruchomość dłużnika w następstwie wykonania orzeczenia sądowego. Przypadki te nie podlegają tym samym zasadom, które mają zastosowanie do licytacji publicznej, określonym w obowiązujących przepisach.

4. Information on the national registers of assets

Na Cyprze prowadzone są następujące rejestry aktywów:

  1. Departament Nieruchomości i Pomiarów Cypru prowadzi rejestr, w którym gromadzi się wszystkie akty własności nieruchomości należących do obywateli.
  2. Departament Transportu Drogowego prowadzi rejestr wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Republice Cypryjskiej.
  3. Departament Marynarki Handlowej Cypru prowadzi cypryjski rejestr statków wodnych, do którego wpisywane są wszystkie statki wodne lub jednostki pływające.
  4. Wydział Spółek Departamentu Rejestru Spółek i Syndyków Masy Upadłości prowadzi rejestr spółek, spółdzielni i nazw handlowych zarejestrowanych na Cyprze.
  5. Departament Lotnictwa Cywilnego prowadzi cypryjski rejestr statków powietrznych i odpowiada za rejestrację statków powietrznych, ich przenoszenie do rejestru lub wykreślanie z rejestru.
  6. Sekcja Własności Intelektualnej i Przemysłowej Wydziału Przedsiębiorstw prowadzi rejestr znaków towarowych.

5. Information on the databases which the creditor can use to locate the material assets or receivables of the debtor

Na stronie internetowej cypryjskiego Departamentu Spółek i Syndyków Masy Upadłości można uzyskać łatwy dostęp do rejestru osób, które ogłosiły upadłość, lub spółek w likwidacji, co umożliwia wierzycielowi uzyskanie informacji na temat zdolności finansowej dłużnika. Nie istnieją jednak elektroniczne bazy danych, do których wierzyciel może uzyskać dostęp w celu bezpośredniego uzyskania informacji o aktywach dłużnika. Wierzyciel, który uzyskał wyrok sądowy może – bezpośrednio albo za pośrednictwem adwokata – przeprowadzić wyszukiwanie w rejestrze nieruchomości, przedkładając uwierzytelniony odpis wyroku oraz wezwanie do stawienia się przed sądem, w celu uzyskania informacji o nieruchomości zarejestrowanej na nazwisko dłużnika.

6. Information on online judicial auctions

Na Cyprze nie przeprowadza się licytacji sądowych przez internet.

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.