Licytacje sądowe

Czechy

Autor treści:
Czechy

1. Ogłoszenia oraz wycena na potrzeby sprzedaży zajętych składników aktywów

Obwieszczenia o licytacjach są publikowane na oficjalnej tablicy ogłoszeń komornika lub przez władze miejskie w sposób zwyczajowo przyjęty. Publikuje się je także na portalu licytacyjnym (Portál dražeb) (http://www.portaldrazeb.cz) oraz w centralnym rejestrze egzekucji (Centrální evidence exekucí) (http://www.ceecr.cz).

W przypadku licytacji nieruchomości komornik wyznacza biegłego w celu ustalenia wartości normalnej nieruchomości, w tym wszelkiego wyposażenia i urządzeń oraz praw indywidualnych i wad związanych z nieruchomością. Komornik ustala wartość nieruchomości na podstawie opinii biegłego. Wartość ta służy jako podstawa ceny wywołania, która stanowi dwie trzecie sumy oszacowania w ramach pierwszej licytacji.

Wartość ruchomości ustala się zgodnie z ustawą o cenach nr 526/1990 lub na podstawie oszacowania przez komornika. Jeżeli wiedza i doświadczenie komornika nie są wystarczające, do sporządzenia wyceny wyznacza się biegłego. Cena wywołania stanowi jedną trzecią sumy oszacowania.

2. Osoby trzecie, które mogą przeprowadzić sprzedaż

W Czechach przewidziano dwa rodzaje egzekucji.

  • Egzekucja

3. Rodzaje licytacji, do których te zasady mogą nie mieć w pełni zastosowania

Wszystkie licytacje sądowe są uregulowane właściwymi przepisami ustawy nr 99/1963 (kodeks postępowania cywilnego), ustawy nr 120/2001 (kodeks egzekucyjny) oraz dekretu wykonawczego nr 418/2001 w sprawie procedur przeprowadzania egzekucji i innych czynności.

4. Informacje dotyczące krajowych rejestrów aktywów

Aktywa rejestruje się w następujących rejestrach publicznych:

  • Nieruchomości: rejestr nieruchomości (katastr nemovitostí)
  • Ruchomości: rejestr pojazdów (registr vozidel), rejestr statków wodnych (plavební rejstřík) i rejestr statków powietrznych (letecký rejstřík)
  • Papiery wartościowe: Centralny Rejestr Papierów Wartościowych (Centrální depozitář cenných papírů)

5. Informacje dotyczące baz danych przeznaczonych dla wierzycieli i służących do identyfikowania aktywów dłużników lub przysługujących im należności

Wykaz dłużników jest prowadzony w Centralnym Rejestrze Dłużników Republiki Czeskiej (Centrální registr dlužníků České republiky) (http://www.centralniregistrdluzniku.cz), do którego dostęp mają wierzyciele i dłużnicy. Do uzyskania dostępu wymagana jest bezpłatna rejestracja.

6. Informacje na temat licytacji sądowych przez internet

W obwieszczeniu o licytacji należy zawsze wskazać miejsce licytacji, która może odbyć się także przez internet. Państwo nie prowadzi jednak żadnej oficjalnej domeny służącej do prowadzenia licytacji. Nieoficjalne portale to https://www.exdrazby.czhttp://www.okdrazby.cz oraz http://www.drazby-exekutori.cz. Aby wziąć udział w licytacji, uczestnicy muszą udowodnić swoją tożsamość i wpłacić wadium.

Ostatnia aktualizacja: 05/10/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.