Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Licytacje sądowe

Grecja

Autor treści:
Grecja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

1. Publicity and determination of price for the sale of seized assets

Zajęcie jest czynnością dokonywaną przez komornika sądowego, polegającą na zajęciu ruchomości (art. 954 kodeksu postępowania cywilnego) lub nieruchomości będącej własnością dłużnika bądź przedmiotem prawa rzeczowego dłużnika do nieruchomości (art. 992 kodeksu postępowania cywilnego) i na sporządzeniu protokołu w obecności pełnoletniego świadka. Zajęty składnik majątku zostaje oszacowany przez komornika sądowego lub biegłego powołanego w tym celu przez komornika sądowego wedle własnego uznania. W przypadku nieruchomości niezależny biegły musi oszacować jej wartość rynkową.

Protokół zajęcia musi zawierać: a) szczegółowy opis zajętej ruchomości, tak aby możliwa była jej jednoznaczna identyfikacja; b) wzmiankę o oszacowaniu zajętego składnika majątku przez komornika sądowego lub biegłego; c) cenę wywoławczą nabycia, która musi być równa co najmniej dwóm trzecim sumy oszacowania składnika majątku; d) wzmiankę o tytule wykonawczym, na którym opiera się egzekucja, o postanowieniu doręczonym dłużnikowi i kwocie, na pokrycie której zajęto dany składnik majątku; e) wzmiankę o terminie licytacji, który musi być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie siedmiu (7) miesięcy od dnia dokonania zajęcia, lecz nie później niż po upływie ośmiu (8) miesięcy od tego dnia, o miejscu licytacji oraz o imieniu i nazwisku licytatora.

Wyciąg z protokołu zajęcia, w tym imiona i nazwiska stron dochodzących egzekucji i strony, przeciwko której egzekucja ma zostać przeprowadzona, krótki opis zajętych aktywów, cenę wywoławczą nabycia, imię i nazwisko oraz dokładny adres licytatora, jak również miejsce, termin i godzinę licytacji, należy ogłosić w terminie dziesięciu (10) dni od dnia zajęcia na stronie internetowej zawierającej obwieszczenia dotyczące licytacji Biuletynu Ogłoszeń Sądowych Sektora Prawa Ubezpieczeń Krajowego Funduszu Osób Samozatrudnionych (Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων).

Licytacja nie może zostać przeprowadzona do chwili spełnienia powyższych formalności pod rygorem nieważności.

2. Third parties who may carry out the sale

Licytacja zajętej ruchomości odbywa się publicznie, w obecności notariusza właściwego dla okręgu, w którym dokonano zajęcia, wyznaczonego do przeprowadzenia danej licytacji (art. 959 kodeksu postępowania cywilnego), natomiast licytacja zajętej nieruchomości odbywa się publicznie, w obecności notariusza właściwego dla okręgu, w którym znajduje się nieruchomość, wyznaczonego do przeprowadzenia danej licytacji (art. 998 kodeksu postępowania cywilnego).

Licytacja przybiera formę złożenia pisemnych, zapieczętowanych ofert, po czym następuje składanie ofert ustnych, zgodnie z art. 959 ust. 4 kodeksu postępowania cywilnego. Po wywołaniu licytacji wszyscy licytanci muszą – poprzez złożenie oświadczenia licytatorowi – wyznaczyć pełnomocnika w okręgu sądu pierwszej instancji właściwego dla miejsca przeprowadzenia licytacji, który będzie upoważniony do przyjmowania wszystkich doręczanych pism dotyczących egzekucji.

Licytację przeprowadza się w środę będącą dniem roboczym w rejonowym sądzie w sprawach cywilnych w okręgu, w którym dokonano zajęcia. Jeżeli zajęta ruchomość znajduje się w okręgach kilku rejonowych sądów w sprawach cywilnych, licytację przeprowadza się w rejonowym sądzie w sprawach cywilnych wyznaczonym przez komornika sądowego w protokole zajęcia. Jeżeli przedmiotem licytacji jest ruchomość, licytację można przeprowadzić – wedle uznania komornika sądowego – w rejonowym sądzie w sprawach cywilnych, w miejscu przeprowadzania egzekucji, w miejscu zajęcia albo w miejscu, w którym przechowuje się tę ruchomość. Jeżeli przedmiotem licytacji jest nieruchomość, licytację przeprowadza się w rejonowym sądzie w sprawach cywilnych właściwym dla okręgu, w którym nieruchomość ta jest położona. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgach kilku rejonowych sądów w sprawach cywilnych, licytację przeprowadza się w dowolnym z rejonowych sądów w sprawach cywilnych, według wyboru strony dochodzącej egzekucji.

3. Types of auctions to which the rules may not fully apply

Zajęcie aktywów szczególnych (art. 1022–1033 kodeksu postępowania cywilnego)

Istnieje również możliwość zajęcia praw majątkowych osoby, przeciwko której skierowana jest egzekucja, których nie można zająć w trybie określonym w art. 953 ust. 1 i 2, art. 982 i 992 kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności praw własności intelektualnej, uprawnień wynikających z patentu, filmowych opłat licencyjnych oraz wierzytelności wobec osób trzecich zależnych od spełnienia świadczenia wzajemnego, pod warunkiem że przepisy prawa materialnego zezwalają na przeniesienie tych praw (art. 1022 kodeksu postępowania cywilnego).

Jeżeli nakazano sprzedaż zajętego prawa w drodze licytacji, rejonowy sąd w sprawach cywilnych powoła licytatora (art. 1026 kodeksu postępowania cywilnego), przy czym zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy dotyczące sprzedaży ruchomości w drodze licytacji.

4. Information on the national registers of assets

Nie istnieją krajowe rejestry aktywów.

5. Information on the databases which the creditor can use to locate the material assets or receivables of the debtor

Nie istnieją bazy danych, które można by było wykorzystać w celu ustalenia położenia aktywów materialnych dłużnika lub wierzytelności przysługujących dłużnikowi.

6. Information on online judicial auctions

Licytacji sądowych nie przeprowadza się drogą elektroniczną.

Ostatnia aktualizacja: 25/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.