Licytacje sądowe

Grecja

Autor treści:
Grecja

1. Ogłoszenie oraz wycena na potrzeby sprzedaży zajętych składników aktywów

Zajęcie jest czynnością dokonywaną przez komornika sądowego, polegającą na zajęciu ruchomości (art. 954 kodeksu postępowania cywilnego) lub nieruchomości będącej własnością dłużnika bądź przedmiotem prawa rzeczowego dłużnika do nieruchomości (art. 992 kodeksu postępowania cywilnego) i na sporządzeniu protokołu w obecności pełnoletniego świadka. Zajęty składnik majątku zostaje oszacowany przez komornika sądowego lub biegłego zatrudnionego w tym celu przez komornika sądowego wedle własnego uznania. W przypadku nieruchomości niezależny biegły musi oszacować jej wartość rynkową.

Protokół zajęcia musi zawierać:

  1. szczegółowy opis zajętej ruchomości, tak aby możliwa była jej jednoznaczna identyfikacja;
  2. wzmiankę o oszacowaniu zajętego składnika majątku przez komornika sądowego lub biegłego;
  3. cenę wywoławczą, która w przypadku nieruchomości musi być równa wartości rynkowej;
  4. wzmiankę o tytule wykonawczym, na którym opiera się egzekucja, o postanowieniu doręczonym dłużnikowi oraz kwocie, na pokrycie której zajęto dany składnik majątku;
  5. wzmiankę o terminie licytacji, który musi być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie siedmiu (7) miesięcy od dnia dokonania zajęcia, lecz nie później niż po upływie ośmiu (8) miesięcy od tego dnia, o miejscu licytacji oraz o imieniu i nazwisku licytatora.

Wyciąg z protokołu zajęcia, w tym imiona i nazwiska stron dochodzących egzekucji oraz dłużnika, krótki opis zajętych aktywów, cenę wywoławczą nabycia, imię i nazwisko oraz dokładny adres licytatora, jak również miejsce, termin i godzinę licytacji, należy ogłosić w terminie piętnastu dni od dnia zajęcia na stronie internetowej Biuletynu Ogłoszeń Sądowych Sektora Prawa Ubezpieczeń Krajowego Funduszu Osób Samozatrudnionych (Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων) zawierającej obwieszczenia dotyczące licytacji.

Licytacja nie może zostać przeprowadzona, jeżeli nie spełniono powyższych formalności, pod rygorem nieważności.

2. Osoby trzecie, które mogą przeprowadzić sprzedaż

Licytacja zajętej ruchomości odbywa się publicznie, na platformie elektronicznej, w obecności notariusza właściwego dla okręgu, w którym dokonano zajęcia, wyznaczonego do przeprowadzenia danej licytacji (art. 959 kodeksu postępowania cywilnego). Licytacja zajętej nieruchomości również odbywa się na platformie elektronicznej, w obecności notariusza właściwego dla okręgu, w którym znajduje się nieruchomość, wyznaczonego do przeprowadzenia danej licytacji (art. 998 kodeksu postępowania cywilnego).

Licytacja odbywa się przez złożenie ofert drogą elektroniczną po wniesieniu wadium i uzyskaniu poświadczenia w systemach elektronicznych zgodnie z art. 959 kodeksu postępowania cywilnego. Licytacje prowadzi się w dni robocze, a konkretnie w środy, czwartki i piątki, w rejonowym sądzie cywilnym w okręgu, w którym dokonano zajęcia.

3. Rodzaje licytacji, do których te zasady mogą nie mieć w pełni zastosowania

Zajęcie aktywów szczególnych (art. 1022–1033 kodeksu postępowania cywilnego).

Istnieje również możliwość zajęcia praw majątkowych dłużnika, których nie można zająć w trybie określonym w art. 953 ust. 1 i 2, art. 982 i art. 992 kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności praw własności intelektualnej, uprawnień wynikających z patentu, filmowych opłat licencyjnych oraz wierzytelności wobec osób trzecich zależnych od spełnienia świadczenia wzajemnego, pod warunkiem że przepisy prawa materialnego zezwalają na przeniesienie tych praw (art. 1022 kodeksu postępowania cywilnego).

Jeżeli nakazano sprzedaż zajętego prawa w drodze licytacji, rejonowy sąd cywilny powołuje licytatora (art. 1026 kodeksu postępowania cywilnego), a zastosowanie mają przepisy regulujące sprzedaż ruchomości w drodze licytacji.

4. Informacje dotyczące krajowych rejestrów aktywów

Nie istnieją krajowe rejestry aktywów.

5. Informacje dotyczące baz danych przeznaczonych dla wierzycieli i służących do identyfikowania aktywów dłużników lub przysługujących im należności

Nie istnieją bazy danych, które można by wykorzystać do ustalenia położenia aktywów rzeczowych dłużnika lub wierzytelności przysługujących dłużnikowi. Jest jedynie dostępny centralny system prowadzony przez Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych (AADE). Do systemu tego mają dostęp wyłącznie określone organy (prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy itp.). Można w nim wyszukać numery rachunków bankowych w greckich bankach.

6. Informacje na temat licytacji sądowych przez internet

Od początku 2018 r. wszystkie licytacje przeprowadza się drogą elektroniczną na platformie eauction.gr.

Ostatnia aktualizacja: 04/07/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.