Licytacje sądowe

Malta

Autor treści:
Malta

1. Ogłoszenia oraz wycena na potrzeby sprzedaży zajętych składników aktywów

Postępowanie egzekucyjne w przedmiocie zajętych rzeczy niekoniecznie prowadzi do ich sprzedaży. Wierzyciel i dłużnik mogą bowiem osiągnąć porozumienie. Jeżeli istnieje kilku wierzycieli, aby uniknąć sprzedaży, należy zawrzeć porozumienie z każdym z nich. W braku porozumienia sąd nakaże sprzedaż.

Podstawową wartość zajętych rzeczy określa biegły rzeczoznawca majątkowy (w przypadku nieruchomości). W przypadku ruchomości wartość określa osoba, która zaproponowała najwyższą cenę podczas sprzedaży, ponieważ cena wywołania wynosi 0. W przypadku wniesienia o oszacowanie ruchomości cena wywołania nie jest równa 0, lecz wynosi 60% sumy oszacowania.

Jeżeli chodzi o podawanie do wiadomości publicznej informacji o zajętych rzeczach, dokonuje się go przez rządową stronę internetową, która zapewnia usługi sądowe, stronę internetową licytatora prowadzącego sprzedaż, gazety codzienne (co do zasady obwieszczenie o sprzedaży jest publikowane raz w miesiącu w dwóch gazetach codziennych) oraz obwieszczenia w budynku sądu, w którym odbędzie się sprzedaż.

Z opisem zajętej rzeczy wystawionej na sprzedaż oraz z dokumentami odnoszącymi się do tej rzeczy można się zapoznać na rządowej stronie internetowej zapewniającej usługi sądowe oraz na stronie internetowej licytatora prowadzącego sprzedaż. Wszystkie zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek o udzielenie im dostępu do tych informacji.

Aby dokonać oględzin zajętej rzeczy wystawionej na sprzedaż, należy złożyć do sądu wniosek o zezwolenie na dokonanie oględzin tej rzeczy, jeżeli jest ona nieruchomością. Przed dokonaniem sprzedaży nieruchomości biegły sądowy sporządza sprawozdanie o stanie nieruchomości, przy czym sprawozdanie to jest podawane do publicznej wiadomości. Jeżeli chodzi o ruchomości, zainteresowane osoby mogą dokonać ich oględzin na dwie godziny przed rozpoczęciem sprzedaży.

W dniu sprzedaży oferty składa się ustnie licytatorowi powołanemu przez sąd do przeprowadzenia sprzedaży rzeczy.

Po zakończeniu licytacji licytant, któremu udzielono przybicia, nie składa części ceny nabycia na rachunek depozytowy, lecz musi zapłacić całą cenę nabycia. W przypadku nieruchomości całą cenę nabycia należy złożyć na rachunek depozytowy sądu w terminie siedmiu dni od dnia sprzedaży, natomiast w przypadku ruchomości całą cenę nabycia należy złożyć na rachunek depozytowy w terminie 24 godzin od chwili sprzedaży. Nie można dokonać płatności drogą elektroniczną, lecz dokonuje się jej w sekretariacie sądu.

2. Osoby trzecie, które mogą przeprowadzić sprzedaż

Sprzedaż przeprowadza – pod nadzorem sądu – licytator powołany przez sąd, przy czym nie mogą jej przeprowadzić żadne osoby trzecie.

3. Rodzaje licytacji, do których te zasady mogą nie mieć w pełni zastosowania

Nie istnieją żadne rodzaje licytacji, do których te zasady nie mają w pełni zastosowania.

4. Informacje dotyczące krajowych rejestrów aktywów

Istnieją następujące krajowe rejestry składników majątku:

nieruchomości – rejestr publiczny i rejestr nieruchomości;

ruchomości – w odniesieniu do pojazdów, jednostek pływających i statków powietrznych – rejestr prowadzony przez maltański urząd transportowy Transport Malta;

akcje i udziały w spółkach – rejestr prowadzony przez maltański Urząd Regulacji Rynków Finansowych i maltańską Giełdę Papierów Wartościowych;

inne instrumenty finansowe – rejestr prowadzony przez maltańską Giełdę Papierów Wartościowych;

znaki towarowe i patenty – rejestr prowadzony przez Departament Handlu.

Powyższe rejestry są prowadzone w formie elektronicznej przez wymienione urzędy publiczne. Niektóre z powyższych rejestrów są dostępne dla obywateli drogą elektroniczną. Jeżeli chodzi o rejestr publiczny i rejestr prowadzony przez maltański Urząd Regulacji Rynków Finansowych, obywatele mogą uzyskać do nich dostęp po uiszczeniu opłaty. Rejestry prowadzone przez maltański urząd transportowy Transport Malta nie są publicznie dostępne. Jeżeli chodzi o rejestr prowadzony przez maltański Urząd Regulacji Rynków Finansowych, opłatę za uzyskanie dostępu można uiścić drogą elektroniczną. W przypadku rejestru publicznego płatności należy dokonać w biurze rejestru publicznego.

5. Informacje dotyczące baz danych przeznaczonych dla wierzycieli i służących do identyfikowania aktywów dłużników lub przysługujących im należności

Wierzyciel ma dostęp do baz danych dotyczących nieruchomości i spółek. Maltański Urząd Regulacji Rynków Finansowych zapewnia bezpośredni dostęp online do informacji dotyczących spółek. Jeżeli chodzi o nieruchomości, wierzycielowi przysługuje dostęp do informacji za pośrednictwem rejestru publicznego i rejestru nieruchomości. Nie ma potrzeby ubiegania się o dalsze zezwolenie ani w przypadku bezpośredniego dostępu do baz danych maltańskiego Urzędu Regulacji Rynków Finansowych, ani w przypadku dostępu do informacji za pośrednictwem rejestru publicznego i rejestru nieruchomości.

6. Informacje na temat licytacji sądowych przez internet

Nie istnieje narzędzie umożliwiające składanie ofert online podczas licytacji.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.