Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Licytacje sądowe

Irlandia Północna

Autor treści:
Irlandia Północna

Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych (Enforcement of Judgments Office, EJO) jest oddziałem Służby ds. Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej (Northern Ireland Courts and Tribunal Service), która jest jednostką organizacyjną w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości. Urząd odpowiada za wykonywanie w Irlandii Północnej orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych dotyczących środków pieniężnych, rzeczy i praw własności. W zarządzeniu o wykonywaniu orzeczeń sądowych w Irlandii Północnej z 1981 r. zezwala się na zajęcie i sprzedaż rzeczy w celu spłaty długu podlegającego egzekucji na podstawie orzeczenia.

Urzędowi ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych przysługuje szereg uprawnień w zakresie egzekwowania spłaty długu zgodnie z nakazem zapłaty (money judgment) wydanym przez sąd. Uprawnienia te obejmują wydanie nakazu zajęcia zgodnie z art. 31 zarządzenia o wykonywaniu orzeczeń sądowych w Irlandii Północnej z 1981 r.

Zgodnie z zarządzeniem z 1981 r. Urzędowi ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych przysługuje prawo do zajmowania majątku i jego sprzedaży w drodze licytacji, a następnie wykorzystania zysków ze sprzedaży (po uiszczeniu kosztów i poniesieniu wydatków związanych z zajęciem) do zaspokojenia niespłaconych długów (zob. art. 31, 34 i 40 zarządzenia z 1981 r.). Przy wykonywaniu nakazu zajęcia (order of seizure) Urzędowi ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych przysługuje prawo – zgodnie z art. 38 zarządzenia z 1981 r. – do wstępu na wszelkie grunty zajmowane lub użytkowane przez dłużnika, jego małżonka/małżonkę lub osobę przez niego pozwaną lub – w określonych okolicznościach – grunty zajmowane lub użytkowane przez inną osobę.

Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych może wydać tego rodzaju nakaz (po złożeniu wniosku do właściwego sędziego (master) zgodnie z zasadą 30 ust. 1 regulaminu wykonywania orzeczeń sądowych w Irlandii Północnej z 1981 r.), jeżeli wydaje się, że wartość rzeczy podlegających zajęciu jest wystarczająca, by spłacić dług. W praktyce Urząd będzie poszukiwał innych odpowiednich środków egzekucyjnych, takich jak nakaz zajęcia dochodów (zgodnie z którym określona kwota zostaje potrącona z wynagrodzenia dłużnika), przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o wydanie nakazu zajęcia (order of seizure).

Istnieją ograniczenia dotyczące rodzajów rzeczy podlegających zajęciu (przykładowo zajęciu nie podlegają ubrania dłużnika i podstawowe meble znajdujące się w gospodarstwie domowym (zob. art. 33 zarządzenia z 1981 r.)).

W zasadach 30–33 regulaminu wykonywania orzeczeń sądowych w Irlandii Północnej z 1981 r. określa się procedurę stosowaną przez Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych w odniesieniu do wydawania nakazów zajęcia.

Ostatnia aktualizacja: 18/10/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.