Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Licytacje sądowe

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

1. Notice of sale and prices of seized property

Obecnie sprzedaży rzeczy w miarę możliwości dokonuje się za pośrednictwem platformy https://www.e-leiloes.pt/ zgodnie z art. 837 portugalskiego kodeksu postępowania cywilnego (Código de Processo Civil – CPC) oraz art. 20 i nast. zarządzenia ministerialnego nr 282/2013 z dnia 29 sierpnia.

Regulamin platformy https://www.e-leiloes.pt/ został zatwierdzony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 12624/2015 ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Republiki Portugalskiej (Diário da República), seria 2, nr 219 z dnia 9 listopada 2015 r.

Obwieszczenia o sprzedaży podlegają przepisom art. 6 rozporządzenia ministerialnego nr 12624/2015:

Artykuł 6

Ogłaszanie licytacji

 1. Licytacje ogłasza się na platformie www.e-leiloes.pt, przy czym – na mocy uchwały portugalskiej Izby Doradców Prawnych (Câmara dos Solicitadores) – częściowe lub pełne informacje można również zamieszczać na innych stronach internetowych, rozpowszechniać je w formie drukowanej i za pośrednictwem wiadomości e-mail, nie naruszając uprawnień komornika powołanego do prowadzenia postępowania do ogłaszania sprzedaży również za pośrednictwem innych środków, jakie uzna on za odpowiednie.
 2. Obwieszczenie ogłoszone na portalu www.e-leiloes.pt musi zawierać co najmniej następujące elementy:
  1. sygnaturę akt sprawy, oznaczenie sądu i jego jednostki organizacyjnej;
  2. termin rozpoczęcia licytacji;
  3. termin zakończenia licytacji (datę i godzinę);
  4. sumę oszacowania rzeczy (lub zbioru rzeczy) wystawionych na sprzedaż;
  5. wysokość ostatniej oferty;
  6. w przypadku ruchomości – fotografię rzeczy lub zbioru rzeczy tworzących daną pozycję licytacyjną;
  7. zbiorczy opis sprzedawanych rzeczy;
  8. charakter rzeczy;
  9. w przypadku nieruchomości – jej położenie i elementy składowe, wpis do rejestru nieruchomości i opis nieruchomości, dystrykt, gminę oraz przybliżone współrzędne geograficzne jej położenia, fotografię nieruchomości z zewnątrz oraz w miarę możliwości jej wnętrza – w przypadku budynku mieszkalnego lub modułu budynku;
  10. wskazanie powiernika lub miejsca złożenia rękojmi;
  11. miejsce i termin oględzin rzeczy oraz dane kontaktowe powiernika;
  12. oznaczenie komornika powołanego do prowadzenia postępowania, w tym jego imię i nazwisko, numer legitymacji, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, faks, adres e-mail oraz godziny pracy;
  13. wskazanie wszelkich okoliczności, które zgodnie z prawem należy zgłosić wszystkim zainteresowanym stronom, w tym wszelkich nieusuniętych przeszkód uniemożliwiających egzekucję lub zajęcie, wszelkich nierozstrzygniętych środków zaskarżenia, istnienia obciążeń, które nie wygasną z chwilą sprzedaży, oraz wskazanie wszelkich osób, którym przysługują prawa pierwszeństwa, na które powołano się w toku postępowania;
  14. imię i nazwisko dłużnika lub dłużników, wobec których prowadzona jest egzekucja, do których należą rzeczy wystawione na sprzedaż.

Ceny/wartość zajętych rzeczy:

Suma oszacowania: wartość rzeczy lub zbioru rzeczy tworzących daną pozycję licytacyjną określona w toku postępowania, którego dotyczy sprzedaż, tj. w toku postępowania egzekucyjnego uregulowanego w CPC lub w toku postępowania upadłościowego uregulowanego w kodeksie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Cena wywołania: „cena wywołania” oznacza cenę, powyżej której można sprzedać dane rzeczy i która zgodnie z art. 816 ust. 2 CPC odpowiada 85% sumy oszacowania. W niektórych przypadkach cena wywołania może być równa sumie oszacowania.

2. Third parties who may conduct the sale

Regulamin platformy https://www.e-leiloes.pt/ został zatwierdzony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 12624/2015 ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Republiki Portugalskiej, seria 2, nr 219 z dnia 9 listopada 2015 r. Zgodnie z regulaminem platforma będzie rozwijana i zarządzana przez ówczesną portugalską Izbę Doradców Prawnych, obecnie Izbę Doradców Prawnych i Komorników (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

W toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników wyłącznie komornicy mogą przeprowadzić sprzedaż.

3. Types of enforcement sale to which the rules may not be fully applicable

Dotyczy to na przykład rzeczy, które muszą być sprzedawane na rynkach regulowanych, albo rzeczy, które muszą być sprzedawane bezpośrednio.

Artykuł 837 CPC – Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej

 1. Z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 830 i 831 sprzedaż zajętych nieruchomości powinna być przeprowadzana w drodze licytacji elektronicznej, której warunki określi minister właściwy ds. sprawiedliwości w drodze zarządzenia.

Artykuł 830 CPC – Rzeczy sprzedawane na rynkach regulowanych

Instrumenty finansowe i towary notowane na rynku regulowanym są sprzedawane na rynkach regulowanych.

Artykuł 831 CPC – Sprzedaż bezpośrednia

Jeżeli zgodnie z prawem rzeczy mają zostać wydane konkretnemu podmiotowi lub jeżeli skutecznie zawarto umowę przedwstępną sprzedaży tych rzeczy na rzecz osoby mającej zamiar wykonać prawo do egzekucji, sprzedaż jest dokonywana bezpośrednio na rzecz tej osoby.

Należy zauważyć, że chociaż licytacja elektroniczna jest preferowanym sposobem sprzedaży przymusowej w Portugalii, CPC przewiduje również inne alternatywne sposoby sprzedaży:

 1. sprzedaż w drodze tzw. licytacji statycznej (carta fechada);
 2. sprzedaż na rynkach regulowanych;
 3. sprzedaż bezpośrednią na rzecz osób lub podmiotów uprawnionych do nabycia danych rzeczy;
 4. sprzedaż w drodze prywatnych negocjacji;
 5. sprzedaż w domu aukcyjnym;
 6. sprzedaż przez publiczną lub podobną instytucję depozytową;
 7. sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej.

4. Information from national property registers

Do podmiotów regulacyjnych i rejestracyjnych należą:

 • Instytut Rejestrów i Notariatu (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. IRN): jest publicznym instytutem, którego zadaniem jest realizowanie i monitorowanie polityki odnoszącej się do usług rejestracyjnych w celu świadczenia na rzecz obywateli i przedsiębiorstw usług w zakresie identyfikacji osób i rejestrów stanu cywilnego, rejestrów obywatelstwa, nieruchomości, rejestrów handlowych oraz rejestrów ruchomości i podmiotów prawnych, jak również regulowania i monitorowania czynności notarialnych oraz nadzoru nad takimi czynnościami – np. w zakresie nieruchomości, pojazdów, łodzi, samolotów itd.
 • Komisja Rynku Papierów Wartościowych (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM): jej zadaniem jest nadzór nad rynkami finansowymi i podmiotami działającymi na tych rynkach oraz ich kontrola i regulowanie, a także promowanie ochrony inwestorów – np. w zakresie akcji/udziałów i instrumentów finansowych.
 • Krajowy Instytut Własności Intelektualnej (Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI): jego działalność koncentruje się na przyznawaniu i ochronie praw własności przemysłowej – w ujęciu wewnętrznym i zewnętrznym – we współpracy z organizacjami międzynarodowymi, których Portugalia jest członkiem, np. w zakresie znaków towarowych i patentów.

5. Information on databases in which the creditor can identify the assets and credits of the debtor

Po pierwsze należy zauważyć, że dostęp do baz danych uzyskuje komornik na zasadzie poufności, a nie bezpośrednio wierzyciel.

Zarządzenie nr 331-A/2009 z dnia 30 marca, zmienione zarządzeniem nr 350/2013 z dnia 3 grudnia i zarządzeniem nr 288/2015 z dnia 17 września, reguluje dostęp do publicznych baz danych.

Zarządzenie nr 282/2013 z dnia 29 sierpnia reguluje również dostęp do baz danych Banku Portugalii.

Do baz danych, do których komornikowi przysługuje bezpośredni dostęp drogą elektroniczną, należą między innymi:

 1. baza danych Urzędu Podatkowego i Celnego (Autoridade Tributária e Aduaneira);
 2. baza danych dotycząca zabezpieczenia społecznego;
 3. baza danych Funduszu Emerytalnego Służby Cywilnej (Caixa Geral de Aposentações);
 4. rejestr nieruchomości;
 5. rejestr handlowy;
 6. krajowy rejestr osób prawnych;
 7. rejestr pojazdów silnikowych;
 8. baza danych Banku Portugalii;
 9. baza danych Instytutu Zarządzania Długiem Publicznym (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. baza danych CITIUS – portalu dla obywateli dotyczącego wymiaru sprawiedliwości.

6. Information on enforcement sales online

Regulamin platformy https://www.e-leiloes.pt/ został zatwierdzony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 12624/2015 ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Republiki Portugalskiej, seria 2, nr 219 z dnia 9 listopada 2015 r.

Istotne informacje można uzyskać na następujących stronach:

regulamin platformy licytacji elektronicznych

odpowiedzi na często zadawane pytania

Ostatnia aktualizacja: 04/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.