Licytacje sądowe

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

1. Ogłoszenia oraz wycena na potrzeby sprzedaży zajętych składników aktywów

Postępowanie egzekucyjne podlega rumuńskiemu kodeksowi postępowania cywilnego, który zawiera przepisy ogólne dotyczące egzekwowania zobowiązań stwierdzonych w tytułach wykonawczych. Oprócz przepisów prawa cywilnego procesowego, które regulują egzekucję, istnieją dwie inne odrębne kategorie przepisów mających zastosowanie do szczególnych sytuacji dłużników: przepisy dotyczące egzekucji długów podatkowych i przepisy dotyczące egzekucji długów wynikających z popełnionych przestępstw.

Egzekucję długów należących do ogólnej kategorii długów stwierdzonych w tytułach wykonawczych, które nie są długami podatkowymi ani nie wynikają z popełnionego przestępstwa, przeprowadzają w Rumunii komornicy sądowi, organy egzekwowania prawa upoważnione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości do egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych.

Zgodnie z tymi przepisami, po zatwierdzeniu egzekucji w przypadku kategorii długów wymagalnych aktywa dłużnika są sprzedawane na licytacji publicznej na podstawie przepisów prawa cywilnego procesowego zgodnie z ich kategorią, tj. przeprowadza się sprzedaż ruchomości lub nieruchomości w drodze licytacji publicznej.

Zajęte ruchomości mogą zostać oszacowane przez komornika sądowego (na podstawie kryterium wartości rynkowej w porównaniu ze średnimi cenami rynkowymi w danym miejscu) lub – jeżeli oszacowanie nie jest możliwe lub na wniosek stron – odpłatnie przez powołanego w tym celu biegłego.

Wartość aktywów podlegających egzekucji określa komornik sądowy, kierując się podobnymi zasadami (dotyczącymi wartości rynkowej, średniej ceny rynkowej itd.), lub odpłatnie – na wniosek stron lub jeżeli oszacowanie nie jest możliwe – powołany w tym celu biegły.

Jeżeli chodzi o ogłaszanie sprzedaży ruchomości, ogłoszenie lub obwieszczenie o sprzedaży sporządza komornik sądowy, który zapewnia ich wywieszenie w miejscu przeprowadzania licytacji, w swoim biurze, w urzędzie miasta właściwym ze względu na miejsce sprzedaży składnika aktywów, w gmachu sądu przeprowadzającego egzekucję oraz w innych miejscach publicznych. Rumuński kodeks postępowania cywilnego ustanawia również obowiązek zamieszczania obwieszczeń w gazetach o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym lub na stronach internetowych, na których ma się odbyć sprzedaż odnośnych aktywów.

Oprócz wyżej wymienionych metod ogłaszania w przypadku ogłaszania sprzedaży nieruchomości istnieją pewne różnice proceduralne polegające na tym, że z jednej strony wartość aktywów decyduje o metodzie ogłaszania (ogłoszenia dokonuje się w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym, jeżeli wartość składnika aktywów przekracza 250 000 RON), a z drugiej strony istnieje obowiązek zamieszczenia obwieszczenia w elektronicznym rejestrze obwieszczeń dotyczących sprzedaży aktywów podlegających egzekucji (Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite).

Opis aktywów podlegających egzekucji zamieszcza się w ogłoszeniu/obwieszczeniu o sprzedaży.

Procedura oględzin aktywów nie jest uregulowana.

Uregulowano natomiast kwestię rękojmi, która jest określana w postanowieniu komornika sądowego i którą należy złożyć nie później niż w chwili wywołania licytacji. Kwotę rękojmi można wpłacić drogą elektroniczną, przy czym komornik sądowy musi załączyć potwierdzenie dokonania płatności do oferty kupna.

Przybicia udziela się osobie, która zaoferowała najwyższą cenę, a jeżeli w licytacji uczestniczy tylko jeden licytant, to jemu udziela się przybicia, pod warunkiem że zaoferował cenę wywołania określoną dla tej licytacji.

2. Osoby trzecie, które mogą przeprowadzić sprzedaż

Aktywa może sprzedać wyłącznie komornik sądowy w drodze licytacji publicznej w toku postępowania egzekucyjnego uregulowanego w rumuńskim kodeksie postępowania cywilnego. W przypadku niektórych kategorii długów, tj. długów podatkowych i wynikających z przestępstw, sprzedaży dokonuje organ podatkowy w ramach odrębnego postępowania (w odniesieniu do długów podatkowych) obejmującego szczególne zasady dotyczące licytacji lub jej uczestników albo organ państwowy odpowiedzialny za odzyskiwanie dochodów z przestępstwa (Państwowa Agencja Zarządzania Zamrożonymi Aktywami – ANABI). W tym drugim przypadku ANABI może – na podstawie umów o współpracy – powierzyć zadanie ściągnięcia odpowiednich kwot komornikowi sądowemu.

3. Rodzaje licytacji, do których te zasady mogą nie mieć w pełni zastosowania

Wspólne zasady mające zastosowanie do sprzedaży rzeczy w drodze licytacji publicznej obejmują wyjątki odnoszące się do tytułów wykonawczych dotyczących należnych wpływów do skonsolidowanego budżetu ogólnego, budżetu UE lub budżetu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Istnieją również wyjątki dotyczące odzyskiwania dochodów z przestępstwa.

4. Informacje dotyczące krajowych rejestrów aktywów

W Rumunii nie wdrożono żadnego systemu komputerowego zawierającego informacje o aktywach (krajowego rejestru aktywów).

5. Informacje dotyczące baz danych przeznaczonych dla wierzycieli i służących do identyfikowania aktywów dłużników lub przysługujących im należności

Wierzycielom przysługuje dostęp do informacji dotyczących wszelkich aktywów lub długów dłużnika wyłącznie w toku zatwierdzonego postępowania egzekucyjnego oraz wyłącznie za pośrednictwem komornika sądowego.

Dostęp wierzycieli do baz danych, w których mogą oni znaleźć informacje dotyczące aktywów dłużnika, jest ograniczony. Ponieważ środki egzekucyjne dotyczące nieruchomości są wpisywane do rejestru nieruchomości na zwykły wniosek za opłatą, każdy może na przykład uzyskać dostęp do informacji na temat sytuacji związanej z danym składnikiem aktywów. Wspomniana forma udostępniania informacji nie jest jednak pomocna, jeżeli chce się wyszukać aktywa posiadane przez konkretnego dłużnika, ponieważ wyszukiwanie odbywa się wyłącznie na podstawie konkretnych składników aktywów, a nie osób. Dane osobowe są chronione przepisami szczególnymi, a zatem, jak stwierdzono powyżej, ten rodzaj wyszukiwania jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem właściwego organu, czasami również po zatwierdzeniu przez sąd.

6. Informacje na temat licytacji sądowych przez internet

Elektroniczny rejestr obwieszczeń dotyczących sprzedaży aktywów podlegających egzekucji jest systemem komputerowym, za pośrednictwem którego wszyscy komornicy sądowi ogłaszają – na poziomie krajowym – sprzedaż ruchomości, których wartość przekracza kwotę 2000 RON, i nieruchomości objętych postępowaniem egzekucyjnym. Elektroniczny rejestr obwieszczeń dotyczących sprzedaży aktywów podlegających egzekucji, który utworzono na podstawie przepisów art. 35 ust. 2 ustawy nr 188/2000 o komornikach sądowych, funkcjonuje od 2012 r. Zamieszczanie obwieszczeń w elektronicznym rejestrze obwieszczeń dotyczących sprzedaży aktywów podlegających egzekucji stanowi obowiązek prawny komorników sądowych i uchybienie temu obowiązkowi stanowi przewinienie dyscyplinarne zgodnie z przepisami art. 47 ustawy nr 188/2000 o komornikach sądowych.

Nowa platforma elektronicznego rejestru obwieszczeń dotyczących sprzedaży aktywów podlegających egzekucji została zatwierdzona decyzją nr 67/05.12.2014 Rady Krajowej Unii Komorników (Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești).

Ostatnia aktualizacja: 10/10/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.