Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Licytacje sądowe

Szkocja

W niniejszej sekcji przedstawiono szczegółowo obowiązujące w Szkocji przepisy w zakresie zajmowania majątku jako sposobu odzyskiwania należnych środków pieniężnych.

Autor treści:
Szkocja

W Szkocji zajęcie majątku może służyć jako sposób odzyskania środków pieniężnych, jeżeli dług został uznany przez sąd, a także w pewnych innych okolicznościach, w tym wówczas, gdy zezwolenie na zajęcie wynika z określonych formalnych „dokumentów ustanawiających dług” (documents of debt). Procedury stosowane w celu zajęcia majątku obejmują zajęcie majątku znajdującego się u osoby trzeciej (arrestment) stosowane w celu zamrożenia majątku, którego właścicielem jest dłużnik, lecz który znajduje się w posiadaniu osoby trzeciej); zajęcie (attachment) stosowane w celu zajęcia majątku, którego właścicielem jest dłużnik i który znajduje się w jego posiadaniu; oraz szczególne zajęcie (exceptional attachment) stosowane w celu zajęcia majątku niestanowiącego artykułów pierwszej potrzeby znajdującego się w lokalu mieszkalnym. W niektórych przypadkach zgodnie z odpowiednimi procedurami można zlicytować majątek dłużnika pod nadzorem sądu.

W części 2 ustawy o restrukturyzacji długów i zajęciu w Szkocji z 2002 r. (ustawa z 2002 r.) określa się procedury, które należy stosować podczas zajmowania rzeczy. W terminie 14 dni od zajęcia urzędnik służby cywilnej (sheriff officer) musi sporządzić protokół i złożyć go w Sheriff Court. Po otrzymaniu protokołu przez Sheriff Court urzędnik służby cywilnej może zorganizować odebranie zajętych rzeczy i ich sprzedaż w drodze licytacji publicznej, w której musi on uczestniczyć w celu odnotowania ewentualnych sprzedanych rzeczy i ceny, po której zostały sprzedane. Środki pieniężne uzyskane w wyniku licytacji można przeznaczyć na zapłatę wynagrodzenia i pokrycie wydatków urzędnika służby cywilnej, a następnie na zaspokojenie wierzytelności. Ewentualną nadwyżkę zwraca się dłużnikowi. Jeżeli rzeczy nie zostaną sprzedane, prawo własności do nich przechodzi na wierzyciela. Chociaż licytację wszelkich zajętych rzeczy przeprowadza się co do zasady w domu aukcyjnym, jeżeli okazałoby się to niepraktyczne, zgodnie z przepisem ustawy z 2002 r. licytację można przeprowadzić w dowolnym innym miejscu, o ile nie jest to lokal mieszkalny dłużnika.

Jeżeli dokonano zajęcia rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby trzeciej, a dłużnik nie podpisał upoważnienia do wydania rzeczy wierzycielowi, aby odzyskać składnik majątku wierzyciel musi wytoczyć przed sąd powództwo o wydanie rzeczy, którą zajęto u osoby trzeciej (action of furthcoming). Wytaczając przed sąd tego rodzaju powództwo, wierzyciel wnosi o udzielenie zezwolenia na wydanie mu rzeczy, którą może on następnie sprzedać, aby odzyskać całość lub część należnej mu kwoty.

Ostatnia aktualizacja: 30/04/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.