Licytacje sądowe

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

1. Ogłoszenia oraz wycena na potrzeby sprzedaży zajętych składników majątku

Ruchomości, nieruchomości i prawa sprzedaje się w toku postępowania egzekucyjnego i innego rodzaju postępowań sądowych w drodze licytacji publicznych, przy czym w odniesieniu do sprzedaży składników majątku stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym. W Słowenii licytacje sądowe przeprowadza się w formie tradycyjnej i przez internet.

Choć sprzedaż składników majątku w toku postępowania upadłościowego w Słowenii za pośrednictwem jednego portalu internetowego nie jest jeszcze możliwa, jak ma to miejsce w przypadku sprzedaży (z wyjątkiem sprzedaży ruchomości) i publikacji obwieszczeń o sprzedaży w toku postępowania egzekucyjnego, internetowe licytacje publiczne składników majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym mogą być organizowane przez podmioty zewnętrzne działające na rynku. Ta forma sprzedaży (internetowa licytacja publiczna) funkcjonuje już w kontekście postępowania w związku z niewypłacalnością i jest wykorzystywana przez syndyków masy upadłości.

Ruchomości

Egzekucję z ruchomości przeprowadza się przez zajęcie i oszacowanie składnika majątku, jego sprzedaż i wypłacenie zysków ze sprzedaży wierzycielowi (art. 81 akapit pierwszy ustawy o wykonywaniu orzeczeń i zabezpieczeniu roszczeń – Zakon o izvršbi in zavarovanju– zwanej dalej ZIZ).

Zajęciu podlegają składniki majątku znajdujące się w posiadaniu dłużnika, jak również składniki majątku dłużnika znajdujące się w posiadaniu wierzyciela. Składniki majątku dłużnika znajdujące się w posiadaniu osób trzecich mogą zostać zajęte wyłącznie za zgodą tych osób (art. 83 ZIZ).

Z chwilą dokonania zajęcia na zajętym składniku majątku ustanawia się zastaw na rzecz wierzyciela (art. 87 ZIZ). W przypadkach dotyczących zajęcia ruchomości wpisanej do rejestru zastawów bez przeniesienia posiadania przedmiotu zastawu i zajętych ruchomości zastaw ustanawia się z chwilą wpisania faktu dokonania zajęcia do rejestru (art. 87 ZIZ).

Oszacowanie zajętych składników majątku przez biegłego

Zajęte składniki majątku oszacowuje się w chwili dokonania ich zajęcia, chyba że takiego oszacowania nie można dokonać natychmiast z uwagi na szczególną wartość danego składnika majątku lub przedmiotem zajęcia jest ruchomość wpisana do rejestru zastawów bez przeniesienia posiadania przedmiotu zastawu i zajętych ruchomości. Oszacowania dokonuje komornik, który dokonał zajęcia. Na wniosek i koszt strony oszacowania może dokonać wskazany przez stronę biegły sądowy (art. 89 ZIZ). Sprzedaż zajętych składników majątku może nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o wszczęciu egzekucji, chyba że dłużnik wyrazi zgodę na wcześniejszą sprzedaż składnika majątku lub składnik majątku jest towarem łatwo psującym się bądź zachodzi ryzyko znacznego zmniejszenia wartości zajętego składnika majątku (art. 92 ZIZ).

Zajęte składniki majątku sprzedaje się w drodze licytacji publicznej lub na mocy bezpośredniej umowy między kupującym a komornikiem lub osobą fizyczną występującą w charakterze pośrednika. Licytację publiczną można również przeprowadzić przez internet (internetowa licytacja publiczna). Komornik określa sposób i termin sprzedaży składnika majątku i odnotowuje te informacje w protokole zajęcia natychmiast po dokonaniu zajęcia, dążąc do uzyskania jak najkorzystniejszej ceny za składnik majątku (art. 93 ZIZ). Jeżeli komornik zdecyduje się przeprowadzić licytację publiczną, zamieszcza w protokole zajęcia również informacje o terminie i miejscu licytacji. Komornik informuje strony o sposobie i terminie sprzedaży składnika majątku za pomocą specjalnego zawiadomienia doręczanego wierzycielowi i dłużnikowi (art. 82 regulaminu świadczenia usług komorniczych (Pravilnik o opravljanju službe izvršitelj)).

Obwieszczenie o sprzedaży. Jeżeli komornik podejmie decyzję o sprzedaży składnika majątku w drodze licytacji publicznej, przesyła sądowi obwieszczenie o licytacji publicznej co najmniej na osiem dni przed terminem rozpoczęcia licytacji publicznej, a sąd wywiesza je następnie na sądowej tablicy ogłoszeń. W przypadku sprzedaży ruchomości komornik jest zobowiązany opublikować obwieszczenie wraz ze zdjęciem przedstawiającym dany składnik majątku w wyszukiwarce internetowej oraz wprowadzić informacje na temat tej ruchomości do tej wyszukiwarki (art. 93 ZIZ). Komornik wywiesza obwieszczenie o licytacji publicznej na sądowej tablicy ogłoszeń oraz publikuje je na stronie internetowej właściwego organu, który wydał postanowienie o dokonaniu zajęcia. Komornik musi również zwrócić się o opublikowanie obwieszczenia o licytacji publicznej w rejestrze urzędowym, jeżeli taki rejestr jest prowadzony. Na wniosek wierzyciela lub dłużnika komornik może również ogłosić licytację publiczną w środkach masowego przekazu po pokryciu stosownych kosztów przez stronę wnoszącą o przeprowadzenie licytacji publicznej (art. 89 regulaminu).

Możliwość dokonania oględzin sprzedawanych aktywów. W obwieszczeniu o licytacji publicznej należy podać miejsce, termin i godzinę licytacji, wskazać i opisać składnik majątku, który ma zostać sprzedany, oraz określić, czy przed przeprowadzeniem licytacji dopuszcza się możliwość dokonania oględzin składnika majątku (art. 89 regulaminu świadczenia usług komorniczych). Zainteresowani nabywcy mogą również wyszukiwać składniki majątku wystawione na sprzedaż w toku postępowania egzekucyjnego oraz przeglądać zdjęcia odpowiednich składników majątku w wyszukiwarce internetowej ofert sprzedaży na portalu e-dražbe (licytacje internetowe) dostępnym pod adresem SodneDrazbe.si. Wystawione na sprzedaż składniki majątku można wyszukiwać i przeglądać według następujących kryteriów: sąd, sygnatura sprawy, forma sprzedaży, sposób sprzedaży, rodzaj sprzedaży, data rozpoczęcia sprzedaży, status publikacji, przedmiot sprzedaży, rodzaj przedmiotu, miejscowość, region i cena wywołania. Wyszukiwanie można również przeprowadzić, wprowadzając tekst w odpowiednim polu tekstowym.

Rękojmia. Przed rozpoczęciem licytacji publicznej komornik ustala, czy charakter i wartość składnika majątku uzasadnia nałożenie na uczestników licytacji obowiązku złożenia rękojmi – kwota rękojmi nie może przekraczać 10% ceny wywołania dla danego składnika majątku.

Osoba lub przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż. Licytację publiczną prowadzi komornik, który może – na własny koszt – upoważnić licytatora do przeprowadzenia licytacji, jeżeli liczba i jakość składników majątku to uzasadnia. Licytacja ma charakter publiczny (art. 92 regulaminu świadczenia usług komorniczych).

Cena wywołania. Podczas pierwszej licytacji zajętego składnika majątku nie można sprzedać poniżej sumy oszacowania. Jeżeli w trakcie pierwszej licytacji nie uda się osiągnąć sumy oszacowania, komornik przeprowadza drugą licytację na wniosek strony – w trakcie takiej drugiej licytacji składnik majątku może zostać sprzedany po cenie niższej niż suma oszacowania, ale cena ta nie może być niższa niż jedna trzecia tej sumy (art. 94 ZIZ).

Składanie ofert i udzielanie przybicia. Po upływie co najmniej 15 minut od rozpoczęcia licytacji komornik zwraca się do uczestników licytacji o składanie ofert. Licytacja trwa do chwili złożenia ofert przez wszystkich zainteresowanych uczestników. Komornik przekazuje składnik majątku licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę, jeżeli żaden inny uczestnik licytacji nie zaoferuje wyższej ceny po dwukrotnym wezwaniu uczestników do składania wyższych ofert (tzw. postąpienia). Jeżeli kupujący nie zapłaci ceny nabycia do chwili zakończenia licytacji, komornik może sprzedać składnik majątku licytantowi, który przedstawił drugą pod względem wysokości ofertę, pod warunkiem że wierzyciel wyrazi na to zgodę, podpisując protokół licytacji. Jeżeli wierzyciel nie bierze udziału w licytacji, komornik może sprzedać składnik majątku bezpośrednio licytantowi, który złożył drugą pod względem wysokości ofertę, jeżeli oferta ta stanowi co najmniej 50% najkorzystniejszej oferty i jest wyższa niż cena wywołania; w przeciwnym wypadku komornik ponownie wystawia składnik majątku na licytację w trakcie tej samej licytacji. Licytant, który wcześniej złożył najkorzystniejszą ofertę, nie może wziąć udziału w powtórzonej licytacji (art. 94 regulaminu świadczenia usług komorniczych).

Zapłata ceny nabycia i objęcie składnika majątku w posiadanie. Kupujący musi zapłacić cenę nabycia i objąć składnik majątku w posiadanie niezwłocznie po zakończeniu licytacji. Komornik musi przekazać kupującemu dokument zawierający informacje o dokonanej sprzedaży oraz informacje przechowywane w rejestrze, jeżeli dla sprzedanego składnika majątku jest prowadzona księga. Na podstawie tego dokumentu komornik wykreśla wszelkie obciążenia lub zakazy dotyczące sprzedaży składnika majątku oraz wpisuje nowego właściciela składnika majątku do rejestru, jeżeli w rejestrze przechowuje się również informacje o prawach własności do składników majątku. Komornik może przenieść prawo własności do składnika majątku na kupującego nawet przed zapłaceniem ceny nabycia, jeżeli zostanie do tego upoważniony przez wierzyciela – w takim przypadku wierzyciel ponosi z tego tytułu ryzyko do wysokości przysługującego mu udziału w cenie nabycia. Jeżeli kupujący nie zapłaci ceny nabycia, a wierzyciel nie wyrazi zgody na przekazanie składnika majątku, komornik może sprzedać składnik majątku licytantowi, który przedstawił drugą pod względem wysokości ofertę. Kupujący nabywa składnik majątku w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i staje się jego właścicielem, nawet jeżeli dłużnik nie był właścicielem tego składnika majątku. Kupującemu nie przysługuje gwarancja chroniąca przed potencjalnymi wadami składnika majątku (art. 96 ZIZ).

Prawo własności i inne prawa rzeczowe

Komornik dokonuje sprzedaży rzeczy i innych praw rzeczowych zgodnie z przepisami regulaminu świadczenia usług komorniczych regulującymi kwestie związane z dokonywaniem oszacowania i sprzedażą ruchomości. Komornik sporządza spis inwentarza zajętych praw zgodnie z przepisami wspomnianego regulaminu regulującymi kwestie dotyczące zajęcia ruchomości. Spis inwentarza zawiera szczegółowy opis treści i zakresu praw, z należytym uwzględnieniem dokumentów powiązanych z tymi prawami, i określa, co dłużnik jest zobowiązany dać lub uczynić tytułem wynagrodzenia lub świadczenia za wykonanie tych praw (art. 108 regulaminu świadczenia usług komorniczych).

Nieruchomości

Egzekucji z nieruchomości dokonuje się poprzez wpisanie postanowienia o wszczęciu egzekucji do rejestru nieruchomości, ustalenie wartości nieruchomości, jej sprzedaż i spłatę wierzyciela z zysków ze sprzedaży (art. 167 ZIZ).

Oszacowanie zajętych składników majątku przez biegłego Sąd może ustalić wartość nieruchomości nawet przed uprawomocnieniem się postanowienia o wszczęciu egzekucji. Sąd ustala wartość nieruchomości na podstawie oszacowania przeprowadzonego przez biegłego sądowego zgodnie z wartością rynkową nieruchomości w chwili dokonywania oszacowania. Ustalając tę wartość, sąd bierze pod uwagę wszelkie możliwe czynniki wpływające na zmniejszenie wartości nieruchomości po jej sprzedaży związane z istnieniem określonego prawa, np. służebności (art. 178 ZIZ). Sąd ustala wartość nieruchomości w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie (art. 179 ZIZ).

Obwieszczenie o sprzedaży. Po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu wartości nieruchomości sąd wydaje postanowienie o sprzedaży nieruchomości. W postanowieniu tym sąd określa tryb i warunki sprzedaży, a także termin i miejsce sprzedaży, jeżeli nieruchomość ma zostać sprzedana na licytacji. Sprzedaży nieruchomości dokonuje się po uprawomocnieniu się postanowienia o wszczęciu egzekucji i postanowienia o ustaleniu wartości nieruchomości. Sąd wywiesza postanowienie o sprzedaży na tablicy ogłoszeń, zamieszcza je na swojej stronie internetowej i publikuje je, korzystając z innych typowych środków przekazu na szczeblu lokalnym. Sąd ogłasza postanowienie o sprzedaży gruntów rolnych na tablicy ogłoszeń jednostki administracyjnej właściwej dla miejsca, w którym znajduje się ta nieruchomość; sąd może również zamieścić takie postanowienie na stronie internetowej tej jednostki administracyjnej. Wierzyciel może opublikować postanowienie o sprzedaży nieruchomości w środkach masowego przekazu. Koszty takiej publikacji ponosi wierzyciel. Od dnia wywieszenia postanowienia o sprzedaży na tablicy ogłoszeń do dnia sprzedaży musi minąć co najmniej 30 dni. Sąd doręcza postanowienie o sprzedaży stronom, zastawnikowi, innym uczestnikom postępowania, którzy zastrzegli prawo pierwokupu lub wykupu, oraz właściwemu organowi administracji (art. 181 ZIZ).

Co do zasady nieruchomości sprzedaje się w drodze licytacji publicznej. Licytację publiczną przeprowadza się w formie internetowej licytacji publicznej, chyba że sąd uzna, że w danym przypadku właściwsze jest dokonanie sprzedaży nieruchomości w drodze standardowej licytacji publicznej. Sąd może również wydać postanowienie o przeprowadzeniu licytacji publicznej w celu sprzedaży nieruchomości nawet w sytuacji, w której w ramach pierwszej internetowej licytacji publicznej nie zarejestrował się żaden licytant. O ile sąd nie postanowi inaczej, licytację publiczną mającą na celu sprzedaż nieruchomości przeprowadza się w gmachu sądu. W toku postępowania egzekucyjnego – do momentu opublikowania postanowienia o sprzedaży – wierzyciele, zastawnicy i wierzyciele z tytułu długu gruntowego (zemljiški dolg) mogą uzgodnić, że nieruchomość ma zostać sprzedana w drodze licytacji zorganizowanej po zebraniu wiążących ofert lub na podstawie bezpośredniej umowy (art. 183 ZIZ).

Postanowienie o sprzedaży nieruchomości zawiera następujące informacje:

 1. szczegółowy opis nieruchomości, wraz z wyposażeniem i instalacjami;
 2. informacje o służebnościach związanych z prawem własności budynku i obciążeniach rzeczowych, które kupujący musi zaakceptować;
 3. informacje o wartości nieruchomości ustalonej przez sąd w postanowieniu;
 4. informacje o cenie, po której można sprzedać nieruchomość;
 5. informacje o terminie, w którym kupujący musi zapłacić cenę nabycia;
 6. informacje o sposobie dokonania sprzedaży; oraz
 7. informacje o wysokości rękojmi, jaką musi złożyć licytant (art. 184 ZIZ).

Możliwość dokonania oględzin sprzedawanych aktywów. Na wniosek osoby zainteresowanej kupnem nieruchomości i na jej koszt sąd może umożliwić tej osobie dokonanie oględzin nieruchomości. W postanowieniu o sprzedaży nieruchomości sąd reguluje kwestie dotyczące trybu i sposobu dokonywania oględzin i określa, czy komornik musi być obecny przy oględzinach (art. 176 ZIZ). Zainteresowani nabywcy mogą również wyszukiwać nieruchomości wystawione na sprzedaż w toku postępowania egzekucyjnego oraz przeglądać ich zdjęcia w wyszukiwarce internetowej ofert sprzedaży na portalu e-dražbe (licytacje internetowe) dostępnym pod adresem SodneDrazbe.si. Wystawione na sprzedaż składniki majątku można wyszukiwać i przeglądać według następujących kryteriów: sąd, sygnatura sprawy, forma sprzedaży, sposób sprzedaży, rodzaj sprzedaży, data rozpoczęcia sprzedaży, status publikacji, przedmiot sprzedaży, rodzaj przedmiotu, miejscowość, region, piętro, powierzchnia, liczba pokoi, rok budowy, spółka, w której udziałowiec ma udziały, i cena wywołania. Wyszukiwanie można również przeprowadzić, wprowadzając tekst w odpowiednim polu tekstowym.

Rękojmia. W licytacjach publicznych mogą uczestniczyć osoby, które złożyły rękojmię w kwocie odpowiadającej jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości na co najmniej trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem licytacji. Wierzyciel, na wniosek którego sąd zezwolił na licytację, jest zwolniony z obowiązku złożenia rękojmi, podobnie jak zastawnik lub wierzyciel z tytułu długu gruntowego (zemljiški dolg), jeżeli kwota ich wierzytelności przekracza wartość rękojmi i jeżeli rękojmię można pokryć z ceny nabycia, biorąc pod uwagę kolejność spłaty wierzytelności i sumę oszacowania nieruchomości. W przypadku internetowej licytacji publicznej z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia rękojmi należy wystąpić w terminie trzech dni roboczych przed terminem rozpoczęcia tej licytacji. Rękojmie złożone przez licytantów, których oferty nie zostały przyjęte, są zwracane na ich rachunki bankowe w terminie 15 dni od dnia zakończenia licytacji publicznej lub od dnia zakończenia procedury otwarcia ofert, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej (art. 185 ZIZ).

Cena wywołania. W trakcie pierwszej licytacji nieruchomość nie może zostać sprzedana za mniej niż 70% sumy oszacowania. Jeżeli nieruchomość nie zostanie sprzedana w trakcie pierwszej licytacji, sąd ogłasza drugą licytację na wniosek wierzyciela – w trakcie tej drugiej licytacji nieruchomość nie może zostać sprzedana za mniej niż połowę sumy oszacowania. Między pierwszą a drugą licytacją musi upłynąć co najmniej 30 dni. Składając oświadczenie do protokołu przed sądem, przed którym toczy się postępowanie egzekucyjne, lub przed dowolnym innym sądem, strony, zastawnik lub wierzyciele z tytułu długu gruntowego (zemljiški dolg) mogą uzgodnić, że nieruchomość będzie mogła zostać sprzedana za mniej niż 70% sumy oszacowania w trakcie pierwszej licytacji lub za mniej niż połowę sumy oszacowania w trakcie drugiej licytacji (art. 188 ZIZ).

Sprzedaż na licytacji i udzielenie przybicia. Po potwierdzeniu spełnienia warunków sprzedaży sąd wywoła licytację. Licytacja trwa tak długo, jak długo licytanci będą zgłaszali kolejne oferty. Licytant jest związany przedstawioną przez siebie ofertą do chwili złożenia wyższej oferty (kontroferta). Na wniosek co najmniej jednego wierzyciela sąd może ogłosić krótką przerwę, aby dać uczestnikom licytacji czas do namysłu. Licytację uznaje się za zakończoną w momencie, w którym licytanci nie zaoferują wyższej ceny po dwukrotnym wezwaniu ich do tego przez sędziego. Po zakończeniu licytacji sąd identyfikuje licytanta, który zaoferował najwyższą cenę, i ogłasza, że nieruchomość ma zostać przekazana temu licytantowi. Sąd wydaje postanowienie o udzieleniu przybicia nieruchomości, które doręcza się stronom i wszystkim uczestnikom licytacji wraz z postanowieniem o sprzedaży. Na postanowienie o udzieleniu przybicia nie przysługuje zażalenie. Nieprawidłowości w przebiegu licytacji można podnieść w zażaleniu na postanowienie o wydaniu nieruchomości nabywcy (art. 189 ZIZ).

Zapłata ceny nabycia. Po przybiciu nabywca ma obowiązek zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym w postanowieniu o sprzedaży (art. 191 ZIZ). Termin ten nie może przypadać później niż sześć miesięcy po dacie sprzedaży, niezależnie od tego, czy cena nabycia ma zostać zapłacona w całości, czy też w ratach (art. 184 ZIZ).

Przysądzenie. Po wydaniu postanowienia o przybiciu nabywca płaci cenę nabycia, a sąd wydaje postanowienie, na mocy którego nieruchomość zostaje wydana nabywcy (przysądzenie). Po uprawomocnieniu się tego postanowienia przysługujące nabywcy prawo własności zostaje wpisane do rejestru nieruchomości, a wszelkie prawa i obciążenia związane z nieruchomością zostają wykreślone zgodnie z treścią postanowienia o przybiciu. W postanowieniu sąd wyznacza również termin, w którym dłużnik musi wyprowadzić się z lokalu mieszkalnego lub zwolnić lokal przedsiębiorstwa. Postanowienie o wydaniu nieruchomości stanowi również tytuł egzekucyjny nakazujący opuszczenie i wydanie nieruchomości, który staje się wykonalny z chwilą jego uprawomocnienia się (art. 192 ZIZ).

Internetowe licytacje publiczne nieruchomości. W zmienionym ZIZ-L (dziennik urzędowy Republiki Słowenii nr 11/18) wprowadzono szereg zmian dotyczących sposobu przeprowadzania internetowych licytacji publicznych. Kwestie związane z internetowymi licytacjami publicznymi uregulowano szczegółowo w regulaminie zamieszczania obwieszczeń o sprzedaży w wyszukiwarkach internetowych oraz przeprowadzania internetowych licytacji publicznych w toku postępowania egzekucyjnego (Pravilnik o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih, dziennik urzędowy Republiki Słowenii nr 195/20). Dostęp do internetowych licytacji sądowych można uzyskać pod adresem: SodneDrazbe.si.

Zgłoszenie się do udziału w internetowej licytacji publicznej i zatwierdzenie zgłoszenia. Zainteresowany nabywca zgłasza się do udziału w internetowej licytacji publicznej za pośrednictwem portalu e-dražbe, korzystając z konta SI-PASS, wybiera rolę, w jakiej zamierza wystąpić w licytacji [np. jako licytant lub jako licytant będący jednocześnie wierzycielem, zastawnikiem lub wierzycielem z tytułu długu gruntowego (zemljiški dolg) bądź jako posiadacz prawa pierwokupu lub wykupu], podaje szczegółowe informacje na temat rachunku, na który należy zwrócić rękojmię (jeżeli rachunek ten jest inny niż rachunek, z którego dokonano wpłaty na poczet rękojmi), oraz wskazuje, czy zwraca się o zwolnienie z obowiązku wniesienia rękojmi (jeżeli tak, ma obowiązek załączyć wniosek o udzielenie mu takiego zwolnienia). W przypadku składników majątku podlegających specjalnym warunkom zakupu zainteresowany nabywca ma również obowiązek przedłożyć dokumenty potwierdzające, że spełnia takie specjalne warunki. Jeżeli możliwość wzięcia udziału w internetowej licytacji publicznej jest uzależniona od wniesienia rękojmi, w chwili zgłoszenia się do udziału w internetowej licytacji publicznej za pośrednictwem systemu działającego na portalu e-dražbe zainteresowanemu nabywcy przesyła się informacje o kwocie rękojmi, numerze referencyjnym, który należy podać w tytule przelewu, oraz numerze rachunku, na który należy wnieść rękojmię. Jeżeli kilku zainteresowanych nabywców chce wspólnie nabyć rzecz będącą przedmiotem internetowej licytacji publicznej, tylko jeden z nich zgłasza się do udziału w internetowej licytacji publicznej i przedkłada dokumenty zawierające informacje o przyszłym udziale poszczególnych zainteresowanych nabywców w prawie własności rzeczy będącej przedmiotem licytacji, a także pełnomocnictwo uprawniające go do udziału w internetowej licytacji publicznej w imieniu pozostałych zainteresowanych nabywców. Po zbadaniu zgłoszenia do udziału w internetowej licytacji publicznej i upewnieniu się, że zainteresowany nabywca wniósł rękojmię, autor obwieszczenia zatwierdza lub odrzuca zgłoszenie i informuje zainteresowanego nabywcę o swojej decyzji za pośrednictwem systemu działającego na portalu e-dražbe. W przypadku odrzucenia zgłoszenia we wspomnianej decyzji należy również zawrzeć stosowne uzasadnienie.

Jeżeli zgłoszenie zostanie zatwierdzone, licytantowi przypisuje się unikalny kod w systemie działającym na portalu e-dražbe umożliwiający mu anonimowy udział w określonej internetowej licytacji publicznej.

Przebieg internetowej licytacji publicznej. Internetowa licytacja publiczna rozpoczyna się automatycznie w terminie określonym w postanowieniu o sprzedaży lub w obwieszczeniu dotyczącym internetowej licytacji publicznej jako termin rozpoczęcia licytacji i trwa przez okres wskazany w tym postanowieniu lub obwieszczeniu. Licytant przebija cenę wywołania lub aktualnie najkorzystniejszą ofertę co najmniej o kwotę postąpienia określoną w postanowieniu o sprzedaży lub w obwieszczeniu dotyczącym internetowej licytacji publicznej. Jeżeli nie określono kwoty postąpienia, licytant może przebić ofertę o dowolną kwotę. Podczas internetowej licytacji publicznej licytant jest informowany za pośrednictwem systemu działającego na portalu e-dražbe o aktualnie najkorzystniejszej ofercie oraz o tym, czy jego oferta stanowi aktualnie najkorzystniejszą ofertę. W przypadku złożenia oferty na dwie minuty przed zakończeniem internetowej licytacji publicznej czas trwania tej licytacji (każdorazowo) przedłuża się o dodatkowe dwie minuty.

Protokół przebiegu internetowej licytacji publicznej. Po zakończeniu internetowej licytacji publicznej automatycznie generuje się protokół przebiegu tej licytacji. Protokół ten udostępnia się za pośrednictwem systemu działającego na portalu e-dražbe licytantom w formie zanonimizowanej oraz autorom obwieszczenia w formie niezanonimizowanej.

Sprzedaż prawa/udziału kapitałowego w spółce

Egzekucji z udziału kapitałowego w spółce dokonuje się poprzez wpisanie postanowienia o wszczęciu egzekucji do stosownego rejestru, przeprowadzenie sprzedaży udziału kapitałowego i zaspokojenie wierzyciela z zysków ze sprzedaży. W postanowieniu o wszczęciu egzekucji sąd zakazuje udziałowcowi rozporządzania przysługującym mu udziałem kapitałowym. Sąd doręcza postanowienie o wszczęciu egzekucji na adres danej spółki i rejestruje je w sądowym rejestrze przedsiębiorstw. Z chwilą zarejestrowania postanowienia o wszczęciu egzekucji we wspomnianym rejestrze wierzyciel nabywa prawo zastawu na udziale kapitałowym dłużnika. Wspomniane prawo zastawu pozostaje również skuteczne wobec dowolnej osoby, która nabędzie ten udział kapitałowy w późniejszym okresie. Do egzekucji z udziału kapitałowego w spółce stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące egzekucji z nieruchomości (art. 164 ZIZ). Podobnie jak w przypadku nieruchomości udział kapitałowy w spółce może zostać sprzedany w drodze internetowej licytacji publicznej.

2. Osoby trzecie, które mogą przeprowadzić sprzedaż

Ruchomości

Ruchomości są sprzedawane na licytacji publicznej przez komornika, który może – w stosownych przypadkach i na własny koszt – upoważnić licytatora do przeprowadzenia licytacji, biorąc pod uwagę wartość i jakość ruchomości. Sprzedaż odbywa się w drodze licytacji publicznej (art. 93 ZIZ i art. 92 regulaminu świadczenia usług komorniczych).

Ruchomości można również sprzedać na mocy bezpośredniej umowy między nabywcą a komornikiem lub osobą fizyczną występującą w charakterze pośrednika (licytatorem). Komornik określa sposób i termin sprzedaży składnika majątku i odnotowuje te informacje w protokole zajęcia natychmiast po dokonaniu zajęcia, dążąc do uzyskania jak najkorzystniejszej ceny za składnik majątku (art. 93 ZIZ).

Nieruchomości

Publiczne licytacje nieruchomości prowadzą sędziowie. Internetowe publiczne licytacje nieruchomości przeprowadza się w zautomatyzowany sposób na portalu internetowym SodneDrazbe.si.

3. Rodzaje licytacji, do których te zasady mogą nie mieć w pełni zastosowania

W prawie słoweńskim nie przewidziano żadnych innych rodzajów licytacji w toku postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z prawem słoweńskim w postępowaniu upadłościowym dopuszcza się jednak – poza możliwością zorganizowania internetowej licytacji publicznej – przeprowadzenie licytacji publicznej z podwyższeniem ceny wywołania oraz licytacji publicznej z obniżeniem ceny wywołania. Ruchomości i nieruchomości można również sprzedawać na różne sposoby. Ruchomości zamiast na licytacji publicznej można sprzedać na mocy bezpośredniej umowy między nabywcą a komornikiem, syndykiem masy upadłości lub osobą fizyczną występującą w charakterze pośrednika (art. 93 akapit pierwszy ZIZ). Nieruchomość sprzedaje się na licytacji publicznej, jeżeli do momentu opublikowania postanowienia o sprzedaży wierzyciele, zastawnicy i wierzyciele z tytułu długu gruntowego (zemljiški dolg) nie uzgodnią, że:

 • nieruchomość należy sprzedać poprzez zebranie wiążących ofert lub
 • nieruchomość nie zostanie sprzedana na mocy bezpośredniej umowy w wyznaczonym terminie (art. 183 ZIZ).

4. Informacje dotyczące krajowych rejestrów składników majątku

W Słowenii prowadzone są następujące rejestry składników majątku:

 • rejestr nieruchomości, w którym gromadzi się informacje o prawach własności i innych prawach rzeczowych do nieruchomości;
 • rejestr pojazdów silnikowych;
 • słoweński rejestr statków;
 • rejestr statków powietrznych;
 • rejestr rejestrowanych papierów wartościowych;
 • rejestr zastawów bez przeniesienia posiadania przedmiotu zastawu i zajętych ruchomości oraz rejestr rachunków bankowych;
 • rejestr odbiorców wynagrodzeń za pracę i dochodów z innych źródeł (na przykład z emerytur).

Wymienione rejestry są prowadzone w formie elektronicznej. Odpowiedzialność za prowadzenie każdego z tych rejestrów spoczywa na określonej instytucji.

Dostęp do tych rejestrów może uzyskać każdy, kto wykaże, że posiada w tym interes prawny (art. 4 akapit szósty ZIZ). Wierzyciel może wykazać posiadanie interesu prawnego, przedstawiając tytuł wykonawczy (na przykład prawomocny wyrok) zobowiązujący dłużnika do zaspokojenia roszczenia wierzyciela. W takim przypadku wierzyciel może zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru o przekazanie mu informacji na temat składników majątku dłużnika. Sądy mogą uzyskać dostęp do wielu z tych rejestrów drogą elektroniczną.

Chociaż uzyskanie dostępu do informacji przechowywanych w tych rejestrach nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat sądowych, niektóre podmioty odpowiedzialne za prowadzenie tych baz danych (rejestrów) mogą zażądać od wierzycieli uiszczenia niewielkiej opłaty w zamian za udzielenie im dostępu do stosownych informacji (na przykład Instytut Ubezpieczeń Zdrowotnych Słowenii (Zavod za zdravstveno zavarovanje), który prowadzi rejestr płatników wynagrodzeń i dochodu osobistego z innych źródeł (takich jak emerytury) wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 4,00 euro za uzyskanie dostępu do informacji dotyczących statusu zatrudnienia dłużnika). Stosowną opłatę można również wnieść drogą elektroniczną.

5. Informacje dotyczące baz danych przeznaczonych dla wierzycieli i służących do identyfikowania składników majątku dłużników oraz przysługujących im należności

Zgodnie z art. 4 akapit szósty ZIZ podmiot odpowiedzialny za zarządzanie bazą danych musi na wniosek wierzyciela przekazać mu informacje dotyczące aktywów dłużnika, jeżeli wierzyciel wykaże, że posiada interes prawny w danej sprawie (na przykład przedstawiając tytuł wykonawczy). Do takich podmiotów należą:

 • Instytut Ubezpieczeń Zdrowotnych Słowenii, który udziela informacji na temat płatników wynagrodzeń za pracę i dochodu z innych źródeł (na przykład emerytur);
 • Agencja ds. Publicznych Rejestrów Prawnych i Usług Pokrewnych Republiki Słowenii (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES), która udziela informacji pochodzących z rejestru rachunków bankowych;
 • Centralna Izba ds. Rozliczania Papierów Wartościowych (Centralna klirinško depotna družba d.d., KDD), która udziela informacji pochodzących z rejestru rejestrowanych papierów wartościowych;
 • sąd odpowiedzialny za prowadzenie rejestru sądowego, który udziela informacji na temat udziałów w spółkach i innych form uczestnictwa w osobach prawnych. Dostęp do rejestru sądowego można również uzyskać drogą elektroniczną, korzystając ze strony internetowej odpowiedniego sądu;
 • sąd prowadzący rejestr nieruchomości, który udziela informacji na temat nieruchomości, do których lub w związku z którymi dłużnikowi przysługuje prawo własności;
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które udziela informacji pochodzących z rejestrów zarejestrowanych pojazdów silnikowych i przyczep;
 • Urząd Morski Słowenii, który udziela informacji pochodzących z rejestru łodzi (informacji o łodziach krótszych niż 24 m);
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego, który udziela informacji pochodzących z rejestru statków powietrznych.

W większości przypadków wierzyciel może uzyskać dostęp do rejestru, zwracając się do podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru o przekazanie mu informacji na temat aktywów dłużnika. Wierzyciel może uzyskać dostęp do określonych rejestrów (na przykład do rejestru sądowego) drogą elektroniczną (za pośrednictwem strony internetowej).

Aby uzyskać dostęp do informacji dotyczących aktywów dłużnika, wierzyciel nie musi być reprezentowany przez prawnika ani nie musi uiszczać żadnych opłat skarbowych. Niektóre podmioty odpowiedzialne za zarządzanie bazami danych mogą zażądać wniesienia niewielkiej opłaty (np. Instytut Ubezpieczeń Zdrowotnych Słowenii żąda opłaty w wysokości 4,00 euro za przekazanie informacji na temat statusu zatrudnienia dłużnika). Stosowną opłatę można wnieść drogą elektroniczną.

6. Informacje na temat licytacji sądowych przez internet

Zgodnie z zarządzeniem w sprawie przestrzegania warunków technicznych dotyczących korzystania z wyszukiwarki internetowej do celów sprzedaży i przeprowadzania internetowych licytacji publicznych nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego (Odredba o izpolnitvi tehničnih pogojev za uporabo spletnega iskalnika prodaj in izvajanje spletnih javnih dražb nepremičnin v izvršilnih postopkih, dziennik urzędowy Republiki Słowenii nr 3/2021) od 1 lutego 2021 r. sądowe licytacje nieruchomości i praw w postępowaniu egzekucyjnym przeprowadza się zasadniczo przez internet zgodnie z przepisami regulaminu dotyczącego zamieszczania obwieszczeń o sprzedaży w wyszukiwarce internetowej oraz przeprowadzania internetowych licytacji publicznych w toku postępowania egzekucyjnego (dziennik urzędowy Republiki Słowenii nr 195/2020).

Dostęp do informacji na temat rzeczy wystawionych na sprzedaż jest nieodpłatny. Rejestracja za pośrednictwem systemu SI-PASS umożliwia wzięcie udziału w licytacji niezależnie od miejsca, w którym licytant aktualnie przebywa. System ten gwarantuje również anonimowość licytanta.

Wspomniana strona internetowa jest dostępna pod adresem https://sodnedrazbe.si/.

Ostatnia aktualizacja: 15/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.