Licytacje sądowe

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

1. Ogłoszenia oraz wycena na potrzeby sprzedaży zajętych składników aktywów

Licytacje ogłasza się za pośrednictwem obwieszczeń ogłaszanych w zakładce „Administración de Justicia” (wymiar sprawiedliwości) na stronie internetowej hiszpańskiego Dziennika Urzędowego (Boletín Oficial del Estado, B.O.E.) oraz na samym portalu licytacyjnym.

Oszacowania dokonuje się w toku wszczętego w tym celu postępowania sądowego (art. 637 kodeksu postępowania cywilnego (Ley de Enjuiciamiento Civil)) przez powołanie biegłych. Czasami oszacowanie nie jest konieczne, ponieważ dokonano już ustalenia wartości do celów licytacji, na przykład w przypadku egzekucji z nieruchomości. Oszacowanie nie jest również wymagane w przypadku licytacji dobrowolnych, w toku których aktywa można wystawić na sprzedaż bez ceny wywołania, bez sumy oszacowania lub po cenie zaproponowanej przez strony.

2. Osoby trzecie, które mogą przeprowadzić sprzedaż

Zgodnie z prawem hiszpańskim sprzedaż mogą również przeprowadzić wyspecjalizowane osoby lub jednostki, zarówno publiczne, jak i prywatne. Jeżeli organ sądowy wyrazi zgodę na tego rodzaju sprzedaż lub licytację, musi być ona zgodna z zasadami regulującymi działalność tej jednostki w zakresie, w jakim zasady te nie są niezgodne z celem egzekucji lub celem polegającym na ochronie interesów zarówno strony dokonującej egzekucji, jak i osoby, przeciwko której przeprowadzana jest egzekucja (art. 641 kodeksu postępowania cywilnego).

Ust. 1 powyższego przepisu stanowi, że Izby Pełnomocników (Colegios de Procuradores) mogą pełnić te funkcje. Izby Pełnomocników uruchomiły w tym celu własny elektroniczny portal licytacyjny.

Istnieją również przypadki sprzedaży bezpośredniej dokonywanej przez syndyków na etapie likwidacyjnym postępowania upadłościowego.

3. Rodzaje licytacji, do których te zasady mogą nie mieć w pełni zastosowania

Obecnie na portalu licytacyjnym ogłasza się wszystkie licytacje przeprowadzane w Hiszpanii – zarówno sądowe, jak i przeprowadzane przez notariuszy; zasada ta nie dotyczy jednak licytacji w egzekucji administracyjnej (np. dotyczących Skarbu Państwa czy zabezpieczenia społecznego), chociaż istnieją plany włączenia ich w przyszłości do portalu.

Portal nie obejmuje również transakcji sprzedaży zgłoszonych uprzednio przez wyspecjalizowane podmioty, transakcji sprzedaży zawieranych w toku postępowania upadłościowego, jeżeli sąd zatwierdził inną formę zbycia, oraz w toku postępowania egzekucyjnego, jeżeli strony wspólnie uzgodniły inną formę zbycia w drodze podpisania umowy sprzedaży (art. 640 LEC).

4. Informacje dotyczące krajowych rejestrów aktywów

  • Nieruchomości: rejestry nieruchomości zawierają informacje na temat nieruchomości wystawionych na licytację, takie jak informacje o właścicielu, stanie fizycznym nieruchomości, położeniu nieruchomości oraz prawach z nimi związanych lub je obciążających, na przykład prawie użytkowania nieruchomości.
  • Ruchomości: istnieje również rejestr ruchomości, który obejmuje statki powietrzne, jednostki pływające, samochody i inne pojazdy silnikowe, maszyny przemysłowe, lokale przedsiębiorstwa oraz dobra kapitałowe itd.
  • Inne rejestry aktywów: informacje o niektórych aktywach podaje się do publicznej wiadomości w szczególny sposób ze względu na ich charakter, jak np. w przypadku rzeczy niematerialnych w hiszpańskim Urzędzie ds. Patentów i Znaków Towarowych.

5. Informacje dotyczące baz danych przeznaczonych dla wierzycieli i służących do identyfikowania aktywów dłużników lub przysługujących im należności

Do tego celu służą rejestr nieruchomości i rejestr ruchomości, ponieważ oba te rejestry dostarczają informacji dotyczących prawa własności do określonych aktywów oraz wszystkich wierzycieli mających w stosunku do nich roszczenia.

Ponadto istnieje możliwość zapoznania się z danymi na stronie internetowej rejestru nieruchomości. Jeżeli zawarte w rejestrze nieruchomości odniesienie do aktywów podlegających licytacji zostaje opublikowane, portal licytacyjny generuje link, który umożliwi zobrazowanie tego składnika aktywów drogą satelitarną, za pośrednictwem takich platform jak Google Earth.

6. Informacje na temat licytacji sądowych przez internet

Portal licytacyjny

Ostatnia aktualizacja: 17/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.