Licytacje sądowe

Licytacja sądowa to postępowanie, w toku którego organizuje się publiczną licytację aktywów dłużnika w celu uzyskania kwoty wymaganej do zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Licytację może zarządzić sędzia, osoba przez niego wyznaczona, właściwy organ lub inny podmiot publiczny lub prywatny (upoważniony na podstawie przepisów konkretnego państwa).

Definicja

Licytację sądową zwykle poprzedza zajęcie, czyli czynność, w ramach której wierzyciel lub właściwy organ identyfikuje i zabezpiecza aktywa, które mogą posłużyć do zaspokojenia roszczenia. Zajęciu może podlegać majątek ruchomy i nieruchomy, jak również należności przysługujące dłużnikowi od osoby trzeciej. W przypadku tych ostatnich postępowanie egzekucyjne nie kończy się jednak sprzedażą aktywów, ale cesją przysługującej dłużnikowi należności na rzecz wierzyciela.

W państwach UE, w których przewidziano odpowiednie przepisy w tej dziedzinie, występują różne rodzaje licytacji sądowych. W niektórych państwach UE licytację sądową można przeprowadzić przez internet, dzięki czemu jej uczestnicy nie muszą osobiście stawiać się w sądzie ani przed innym podmiotem publicznym lub prywatnym.

Licytacją sądową zazwyczaj kieruje sędzia, który do przeprowadzenia transakcji sprzedaży może wyznaczyć osobę trzecią (przedstawiciela wolnego zawodu lub przedsiębiorstwo posiadające szczególne upoważnienie do realizacji takiej czynności). Mogą nią jednak w całości zarządzać inne podmioty (np. komornik lub inny organ egzekucyjny). Licytację sądową zwykle poprzedzają odpowiednie ogłoszenia.

Dane zostaną wkrótce opublikowane na stronach dotyczących poszczególnych krajów. Jeśli flaga danego kraju po prawej stronie ekranu jest zaznaczona na szaro, oznacza to, że informacje nie zostały jeszcze zamieszczone.

Glosariusz terminów związanych z licytacjami sądowymi

 1. Biegły, którego zadaniem jest oszacowanie wartości zajętych aktywów – rzeczoznawca (posiadający znajomość odpowiedniego rynku), z którego usług korzysta się zwykle w celu oszacowana wartości aktywów. Rzeczoznawca jest zobowiązany podać godziwą wartość rynkową aktywów, z uwzględnieniem ogólnej sytuacji na danym rynku oraz stanu, w jakim znajduje się składnik aktywów.
 2. Cena wywoławcza – wartość zajętego majątku dłużnika (nieruchomości lub mienia osobistego), który został objęty postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez wierzyciela lub właściwy organ.
 3. Możliwość oględzin wystawionego na sprzedaż składnika majątku – umożliwienie potencjalnym nabywcom obejrzenia przedmiotu wystawionego na sprzedaż oraz dokonania oceny jego stanu (niekiedy odbywa się to z wykorzystaniem dokumentacji fotograficznej, a niekiedy oględzin dokonuje się osobiście).
 4. Ogłoszenie o sprzedaży – aby dokonać sprzedaży zajętego składnika aktywów na licytacji sądowej sędzia, osoba przez niego wyznaczona lub właściwy organ są zobowiązani opublikować ogłoszenie o sprzedaży (zawierające informacje o tym, w jaki sposób i kiedy nastąpi sprzedaż danego składnika aktywów). Ogłoszenia o licytacjach sądowych zazwyczaj publikuje się w internecie, ale ogłoszenia tego rodzaju często pojawiają się także w gazetach.
 5. Osoba lub podmiot gospodarczy odpowiedzialne za transakcję sprzedaży – osoba lub podmiot gospodarczy odpowiedzialne za udzielenie informacji osobom zainteresowanym nabyciem składnika aktywów, publikację ogłoszenia o sprzedaży, przeprowadzenie procesu wyboru najlepszej oferty podczas licytacji itp.
 6. Postąpienie – nowa oferta dotycząca składnika aktywów złożona przez osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy w czasie licytacji sądowej, opiewająca na wyższą cenę – w ramach próby zabezpieczenia zakupu tego składnika aktywów.
 7. Przeniesienie własności – akt przeniesienia własności wystawionego na sprzedaż składnika aktywów z dłużnika na kupującego.
 8. Przybicie – przyznanie wystawionego na sprzedaż składnika aktywów osobie, która zaoferowała najwyższą cenę na zakończenie licytacji sądowej.
 9. Składanie konkurencyjnych ofert – składanie konkurencyjnych ofert na zakup składnika aktywów w ramach licytacji sądowej.
 10. Wadium – aby uczestniczyć w licytacji sądowej należy przed jej rozpoczęciem wpłacić odpowiedni depozyt. Jeżeli uczestnik licytacji nie dokona zakupu wystawionego na sprzedaż składnika aktywów, wadium podlega zwrotowi po zakończeniu licytacji.
 11. Zajęty składnik aktywów – składnik majątku dłużnika (nieruchomości lub mienie osobiste), który podlega zajęciu przez wierzyciela lub właściwy organ w przypadku gdy dłużnik dobrowolnie nie uregulował należności. Aby dokonać zajęcia składnika majątku, wierzyciel lub właściwy organ są zobowiązani doręczyć dłużnikowi postanowienie o zajęciu. Jest to dokument, w którym wierzyciel lub właściwy organ wskazuje składnik aktywów, który może zostać wykorzystany na potrzeby spłaty długu.

Wykaz państw UE, w których wprowadzono już licytacje sądowe przez internet

 1. Austria (we współpracy z Niemcami)
 2. Chorwacja
 3. Estonia
 4. Finlandia
 5. Hiszpania
 6. Łotwa (jedynie w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym nieruchomości)
 7. Niemcy (we współpracy z Austrią)
 8. Niderlandy (jedynie w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym nieruchomości)
 9. Portugalia
 10. Węgry
 11. Włochy
 12. Słowenia (jedynie w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym nieruchomości).
Ostatnia aktualizacja: 05/05/2022

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.