NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Licitații judiciare

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

1. Publicitatea și stabilirea prețului de pornire în cadrul vânzării activelor indisponibilizate

Legislația națională prevede proceduri diferite care sunt aplicate în cadrul procedurilor de executare silită, în funcție de obiectul executării.

Vânzarea de bunuri mobile:

Punerea sub sechestru asigurător a bunurilor mobile impune ca activul să fie inclus într-un inventar întocmit de un executor judecătoresc. Bunurile mobile ale unui debitor pot fi, de asemenea, puse sub sechestru la primirea unui inventar sau a unui act de sechestru, în cazul în care în acesta din urmă se specifică activul care face obiectul executării silite. Executorul judecătoresc inventariază un activ specificat de creditor numai dacă acesta se află în posesia debitorului, cu excepția cazului în care circumstanțele arată în mod evident că activul aparține unei alte persoane.

Vânzarea unui activ pus sub sechestru se realizează de către executorul judecătoresc care a înscris activul în inventar. Vânzarea de bunuri mobile, pachete de active sau grupuri de active se realizează prin intermediul magazinelor sau al burselor de mărfuri, prin licitație publică cu strigare sau în conformitate cu normele care reglementează vânzarea judiciară a bunurilor.

Debitorul poate accepta vânzarea activului prin magazinul executorului judecătoresc privat la un preț stabilit de acesta din urmă sau printr-un magazin desemnat de executorul judecătoresc privat, cu acordul scris al debitorului ca activul să fie predat magazinului respectiv în vederea vânzării.

În cazul în care activul poate fi vândut prin intermediul unei burse de mărfuri, creditorul sau debitorul poate desemna bursa de mărfuri prin care dorește ca activul să fie vândut, prin depunerea unui consimțământ scris specific pentru vânzare. Magazinul sau bursa de mărfuri, după caz, primește un comision de 15 % din prețul de vânzare aferent tranzacției, care este dedus în momentul încasării sumei plătite.

Bunurile cu o valoare mai mare de 5 000 BGN, autovehiculele, navele și aeronavele sunt vândute de către executorul judecătoresc în conformitate cu procedura de vânzare judiciară a bunurilor imobile.

Executorul judecătoresc anunță vânzarea activului prin afișarea unui anunț în locurile corespunzătoare de la sediul instanței districtuale (rayonen sad), la biroul acestuia și la sediul municipalității sau al primăriei locale. Procesul-verbal care atestă efectuarea notificării este înregistrat de instanța districtuală. În cazul în care transferul unui activ către magazin creează un inconvenient pentru vânzarea acestuia, executorul judecătoresc afișează, de asemenea, un anunț într-un loc vizibil din sediul magazinului și ia măsurile necesare pentru ca cei care doresc să vadă activul să facă acest lucru la locul în care se află.

Executorul judecătoresc stabilește prețul la care activul urmează să fie vândut în magazin. Prețul de bază în cadrul unei licitații publice cu strigare sau al unei vânzări judiciare este de 85 % din valoarea activului. La cererea părții, este numit un expert pentru a determina valoarea activului. Expertul este numit din oficiu în cazul în care, pentru determinarea valorii, sunt necesare cunoștințe speciale în domeniul științei, al artei, al meșteșugurilor etc. Avizul cu privire la valoarea unui activ poate fi prezentat oral. Avizele orale sunt, de asemenea, consemnate în procesul-verbal.

În cazul activelor cu o valoare mai mare de 5 000 BGN, al autovehiculelor, al navelor și al aeronavelor, executorul judecătoresc este obligat să numească un expert pentru a determina valoarea acestora. Prețul de vânzare al unui bun mobil nu poate fi mai mic decât valoarea de asigurare a acestuia, după caz. Această regulă nu se aplică vânzărilor ulterioare ale aceluiași activ.

În primul anunț de vânzare, oricare dintre părți poate contesta prețul activului în momentul stabilirii acestuia de către executorul judecătoresc și poate solicita numirea unui expert în scopul unei noi evaluări. Executorul judecătoresc stabilește un termen pentru plata costurilor aferente. În cazul în care partea a plătit costurile relevante în termenul specificat, executorul judecătoresc este obligat să numească unul sau mai mulți experți în scopul unei noi evaluări a activului de către un expert. Noua valoare astfel determinată nu poate fi contestată.

În cazul în care un bun nu este vândut în termen de trei luni de la data transferului său către magazin sau de la data publicării unui anunț de vânzare, acesta este vândut prin licitație publică cu strigare la un preț egal cu 50 % din prețul stabilit inițial. Licitația publică are loc la momentul stabilit de executorul judecătoresc, în fața clădirii în care sunt depozitate activele inventariate sau într-un alt loc convenit de comun acord de către părți. În cazul în care nu se poate ajunge la un acord, vânzarea are loc într-un loc stabilit de executorul judecătoresc și este programată să aibă loc după cel puțin o săptămână și cel mult trei săptămâni de la data inventarului. În cazul în care creditorul nu achită costurile de vânzare în termen de o săptămână de la data inventarului, nu se programează nicio vânzare, iar activele inventariate sunt eliberate. În ziua vânzării, executorul judecătoresc întocmește un proces-verbal în care indică ziua și modul în care informațiile trebuie comunicate și părțile trebuie notificate. Licitația începe la momentul stabilit în prealabil și se încheie după ce ultimul activ inventariat a fost oferit spre vânzare. Nu există nicio cerință privind plata unui avans pentru a participa la o licitație.

Vânzarea judiciară de bunuri imobile:

În cazul în care obiectul executării silite este un bun imobil, executorul judecătoresc trimite o invitație de plată voluntară, specificând bunul în cauză, în același timp cu trimiterea unei scrisori către Agenția Registrului în scopul notării executării silite a bunului imobil.

Executorul judecătoresc inventariază imobilele specificate de creditor după ce a verificat dacă acestea erau deținute de debitor în ziua în care a fost impusă executarea silită imobiliară. Dreptul de proprietate este verificat prin efectuarea unui verificări în registrele fiscale sau ale actelor sau prin alte mijloace, inclusiv prin intervievarea vecinilor. În cazul în care nu există dovezi fiabile cu privire la dreptul de proprietate, se ia în considerare posesia imobilului în ziua în care a fost impusă executarea silită imobiliară.

Inventarul indică, de asemenea, data prezentării evaluării imobilului, în cazul în care evaluarea este efectuată după realizarea inventarului. În acest caz, se consideră că părțile au fost informate cu privire la prezentarea unei evaluări, indiferent dacă acestea erau sau nu prezente la momentul realizării inventarului. Inventarul indică, de asemenea, locul și ora vânzării imobilului, în cazul în care creditorul solicită acest lucru. În acest caz, se consideră că debitorul a fost notificat cu privire la vânzare, indiferent dacă era sau nu prezent la momentul realizării inventarului.

Executorul judecătoresc numește un expert pentru a determina valoarea imobilului. Expertul trebuie să fie înscris în registrul evaluatorilor independenți prevăzut în Legea privind activitatea de evaluare independentă (Zakon za nezavisimite otseniteli) sau pe lista profesioniștilor autorizați ca experți în temeiul Legii privind sistemul judiciar (Zakon za sadebnata vlast). Avizul expertului este comunicat părților, care îl pot contesta în termen de șapte zile. În cazul în care vreuna dintre părți contestă avizul expertului, aceasta desemnează un expert care îndeplinește cerințele menționate mai sus, în scopul întocmirii unui al doilea raport de evaluare, și suportă costurile aferente. Nu se efectuează o a doua evaluare dacă nu există nicio contestație la evaluarea inițială. În cazul a două sau mai multe evaluări, valoarea imobilului se determină ca fiind media aritmetică a valorilor indicate în toate rapoartele de evaluare. Prețul de pornire pentru imobil este de 80 % din valoarea acestuia. Prețul de pornire la prima vânzare judiciară nu poate fi mai mic decât valoarea indicată în evaluarea fiscală, în cazul în care aceasta este disponibilă.

Executorul judecătoresc are obligația de a întocmi un anunț de vânzare în termen de o săptămână de la data inventarului, care să includă o descriere a imobilului, numele proprietarului acestuia, precizarea dacă acesta este sau nu ipotecat și oricare drepturi reale limitate, creanțe înregistrate, sechestre asigurătorii și contracte de închiriere stabilite cu privire la imobil în momentul executării silite, precum și prețul de pornire, locul de desfășurare a vânzării și data la care va avea loc vânzarea. Anunțul este afișat în locurile corespunzătoare de la sediul biroului executorului judecătoresc privat, al instanței districtuale, al municipalității sau al primăriei de la locul în care este situat imobilul, precum și pe imobil în sine. De asemenea, anunțul este publicat pe site-ul web al instanței provinciale (okrazhen sad) de la locul executării silite cu cel puțin o zi înainte de data la care va începe vânzarea, astfel cum este specificată în anunț. Executorul judecătoresc întocmește un proces-verbal în care indică data publicării anunțului. Procesul-verbal este înregistrat la instanța districtuală. Executorul judecătoresc stabilește orele la care imobilul poate fi văzut de potențialii cumpărători.

Vânzarea are loc la sediul instanței districtuale. Aceasta durează o lună și se încheie la data specificată în anunț. Documentația de vânzare este păstrată de grefa instanței districtuale și este pusă la dispoziția tuturor părților interesate de imobilul respectiv. Pentru participarea la licitație se plătește un avans de 10 % din prețul de pornire, în contul executorului judecătoresc. Creditorul nu plătește avansul, dacă creanța sa depășește valoarea avansului. În cazul în care nu există ofertanți sau nu se depun oferte valabile sau în cazul în care cumpărătorul nu plătește prețul și imobilul nu este atribuit ofertantului declarat cumpărător, creditorul are dreptul de a solicita, în termen de o săptămână de la data notificării, ca o nouă vânzare să fie programată.

Noua vânzare se desfășoară în conformitate cu normele prevăzute pentru prima vânzare. Cea mai apropiată dată de începere este la cel puțin o lună de la încheierea primei vânzări, iar prețul de pornire este de 90 % din prețul de pornire stabilit pentru prima vânzare. În cazul în care imobilul nu este vândut la a doua vânzare și nu se primește nicio cerere de stabilire a unui nou preț de pornire în termen de o săptămână de la anunțul de vânzare, imobilul este exclus din patrimoniul care face obiectul executării silite, iar măsura executării silite imobiliare este ridicată la cererea executorului judecătoresc.

2. Părți terțe care sunt autorizate să efectueze operațiunea de vânzare

În cadrul procedurii de executare silită, imobilele indisponibilizate și sechestrate sunt vândute de executorii judecătorești prin metodele descrise la punctele 1 și 6. Singura excepție de la această regulă este vânzarea de bunuri mobile prin intermediul unui magazin sau al unei burse de mărfuri.

Debitorul poate accepta vânzarea activului prin magazinul executorului judecătoresc privat la un preț stabilit de acesta din urmă sau printr-un magazin desemnat de executorul judecătoresc privat, cu acordul scris al debitorului ca activul să fie predat magazinului respectiv în vederea vânzării.

În cazul în care activul poate fi vândut prin intermediul unei burse de mărfuri, creditorul sau debitorul poate desemna bursa de mărfuri prin care dorește ca activul să fie vândut, prin depunerea unui consimțământ scris specific pentru vânzare.

Predarea activului este certificată printr-un proces-verbal semnat de executorul judecătoresc și de directorul bursei de mărfuri sau al magazinului. Magazinul sau bursa de mărfuri, după caz, primește un comision de 15 % din prețul de vânzare aferent tranzacției, care este dedus în momentul încasării sumei plătite.

Toate sumele primite în cadrul procedurii de executare silită de la debitor, de la un terț care face obiectul punerii sub sechestru, de la ofertanții și cumpărătorii din cadrul operațiunii de vânzare, precum și de la magazinele sau bursele de mărfuri care au realizat vânzarea de bunuri mobile, se plătesc în contul executorului judecătoresc.

3. Tipuri de licitații în cazul cărora este posibil ca normele să nu se aplice pe deplin

În procedurile de executare silită și de faliment inițiate în temeiul legislației bulgare, nu există tipuri de licitații judiciare cărora să nu li se aplice integral normele. Totuși, anumite diferențe în ceea ce privește termenii și condițiile de desfășurare a licitațiilor judiciare pot rezulta din acte normative specifice.

4. Informații privind registrele naționale de active

În Bulgaria, se păstrează următoarele registre de active:

Registrul funciar:

Registrul, care este păstrat de Agenția Registrului (Agentsiya po vpisvaniyata), este o bază de date a bunurilor imobile din Bulgaria și cuprinde proprietăți individuale în loturi. Este o evidență a titlurilor de proprietate și a altor acte prin care dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra bunurilor imobile sunt recunoscute, transferate, modificate sau eliminate. Executările silite și ipotecile asupra bunurilor imobile sunt înscrise în Registrul funciar. Registrul consemnează ultimele mențiuni referitoare la circumstanțele de mai sus și permite urmărirea cronologică a modificărilor acestor circumstanțe și ale actelor înregistrate. Registrul funciar poate fi consultat pentru a verifica dreptul de proprietate și proprietarii bunurilor imobile, precum și drepturile reale și alte restricții stabilite în ceea ce privește bunurile imobile. Registrul proprietăților poate fi consultat la sediile birourilor Agenției Registrului din Bulgaria sau online prin înregistrarea utilizatorului și plata unei taxe stabilite într-o listă de prețuri specifică.

Registrul național al vehiculelor rutiere:

Registrul este păstrat de Ministerul Afacerilor Interne (Ministerstvo na vatreshnite raboti). Acesta conține date privind înmatricularea vehiculelor rutiere, modificări ale dreptului de proprietate asupra vehiculelor rutiere înmatriculate (inclusiv date privind contractele încheiate), precum și date privind punerile sub sechestru sau alte restricții impuse.

Notarilor și executorilor judecătorești privați și publici li se acordă acces oficial la informațiile din acest registru.

Certificatele de înmatriculare sau de radiere a vehiculelor se eliberează proprietarilor de vehicule în schimbul plății unei taxe percepute de Ministerul Afacerilor Interne în conformitate cu Legea privind taxele percepute de stat (Zakon za darzhavnite taksi).

Nu se percepe nicio taxă atunci când informațiile privind vehiculele înmatriculate sunt furnizate Ministerului Afacerilor Interne, autorităților judiciare, organismelor responsabile cu securitatea națională și ordinea publică, precum și organismelor Agenției Naționale de Administrare Fiscală (Natsionalna agentsiya za prihodite), ca urmare a primirii unei cereri din oficiu.

Informațiile privind vehiculele înmatriculate sunt furnizate părților terțe la ordinul autorităților judiciare, în urma plății unei taxe percepute de Ministerul Afacerilor Interne în conformitate cu Legea privind taxele percepute de stat.

Registrul aeronavelor civile din Republica Bulgaria:

Registrul este păstrat de Direcția Generală a Administrației Aviației Civile (Glavna Direktsiya „Grazhdanska vasduhoplavatelna administratsiya”) din cadrul Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor (Ministerstvo na transporta i saobshteniyata).

Toate circumstanțele referitoare la stabilirea titlului de proprietate asupra unei aeronave civile și toate modificările referitoare la transferul titlului de proprietate, la constituirea și transferul drepturilor de proprietate sau de garanție și la grevarea de sarcini sunt înscrise în Registrul aeronavelor civile din Republica Bulgaria.

Tranzacțiile devin opozabile terților după înscrierea lor în registru. Mențiunile din registru constituie un act de publicitate față de terții de bună-credință.

Registrul aeronavelor civile este accesibil publicului pe site-ul web al Direcției Generale a Administrației Aviației Civile, cu excepția datelor privind proprietarul, posesorul sau deținătorul aeronavei civile înmatriculate. Direcția Generală a Administrației Aviației Civile eliberează certificate de înmatriculare proprietarilor, deținătorilor sau posesorilor de aeronave civile sau reprezentanților acestora, în schimbul plății unei taxe stabilite de Consiliul de Miniștri (Ministerski savet). Certificatele de verificare a identității proprietarilor, posesorilor sau deținătorilor de aeronave civile se eliberează numai autorităților publice sau judiciare, instanțelor judecătorești sau executorilor judecătorești publici în exercitarea competențelor care le sunt conferite prin lege sau proprietarilor aeronavelor civile sau agenților acestora.

Registrul naval din Republica Bulgaria:

Registrele pentru diferitele categorii de nave care fac obiectul înmatriculării constituie un registru unic al navelor care navighează sub pavilion bulgar. Acestea sunt păstrate de unitățile regionale ale Agenției Executive a Administrației Maritime (Izpalnitelna agentsiya „Morska administratsiya”) aflate sub jurisdicția ministrului transporturilor și comunicațiilor. Se păstrează registre cu privire la:

  1. navele mici cu o lungime mai mică sau egală cu 20 de metri, în cazul navelor fluviale, și cu o capacitate de până la 40 de tone brute, inclusiv, în cazul navelor maritime;
  2. navele mari cu o lungime mai mare de 20 de metri, în cazul navelor fluviale, și cu o capacitate mai mare de 40 de tone brute, în cazul navelor maritime;
  3. navele navlosite în baza unui contract de navlosire a navei nude;
  4. navele aflate în construcție cu o lungime mai mare de 12 metri.

Registrul naval al Republicii Bulgaria permite exercitarea jurisdicției și controlului asupra identificării, dreptului de proprietate, sarcinilor financiare și sarcinilor asupra proprietăților, restricțiilor privind dreptul de dispoziție și responsabilităților armatorilor și ale navlositorilor navelor nude, în cazul navelor care navighează sub pavilion bulgar.

Registrele sunt păstrate pe suport de hârtie și în format electronic.

Deși registrele sunt, în principiu, publice, accesul la informațiile înscrise în acestea este efectiv limitat și reglementat. Accesul publicului la registre a fost restricționat în vederea asigurării unei protecții adecvate a proprietății. Părțile interesate pot solicita extrase certificate din registru în schimbul unei taxe. Direcțiile competente eliberează extrase din registru persoanelor care au un interes legitim în obținerea de informații despre nave. De asemenea, pot fi furnizate informații statistice generale privind numărul și tipurile de nave etc.

Accesul la baza de date a fost acordat Comisiei pentru combaterea corupției și confiscarea bunurilor dobândite ilegal (Komisiya za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo), Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Agenției de Stat pentru Securitate Națională (Darzhavna agentsiya „Natsionalna sigurnost”) și Poliției de Frontieră (Granichna politsiya) în temeiul acordurilor bilaterale încheiate între instituțiile în cauză și Agenția Executivă a Administrației Maritime. A fost prevăzută posibilitatea de a acorda acces și altor instituții, precum și instanțelor judecătorești și executorilor judecătorești publici. Accesul se acordă prin intermediul unei parole unice. Accesul este asigurat de la o adresă IP externă și prin intermediul unui firewall. Din motive de securitate, există o funcționalitate pentru a urmări fiecare conectare la sistem. Utilizatorii externi pot efectua căutări în baza de date utilizând numărul unic de identificare al armatorului (dacă armatorul este cetățean bulgar) sau numărul unic pentru străini (în cazul în care armatorul este cetățean străin) și pot obține date prelucrate din registru. În practică, datele în cauză, și anume dacă persoana fizică deține o navă, tipul de navă și numărul de înregistrare în port, sunt datele relevante pentru funcțiile instituțiilor cărora le-a fost acordat accesul la registru.

Circumstanțele care fac obiectul înscrierii în registru devin opozabile terților numai după înscrierea acestora.

5. Informații privind bazele de date în care creditorii pot identifica activele sau creanțele debitorilor

Majoritatea informațiilor din registrele naționale enumerate mai sus sunt, integral sau parțial, publice. În unele cazuri, se poate aplica o taxă pentru anumite căutări.

Autoritățile guvernamentale și judiciare, precum și instanțele judecătorești și executorii judecătorești publici au acces deplin la datele înscrise în diferitele registre.

6. Informații privind vânzările judiciare din mediul online

Bunurile mobile și imobile, titlurile de valoare pe suport de hârtie, părți distincte ale întreprinderilor, precum și drepturile de proprietate industrială care fac obiectul executării silite, pot fi vândute în conformitate cu normele unei licitații judiciare electronice. La cererea scrisă a unei părți la procedura de executare silită, executorul judecătoresc organizează o licitație judiciară electronică.

Licitația judiciară electronică se desfășoară prin intermediul platformei online specifice a Ministerului Justiției (Ministerstvo na pravosadieto).

Pentru a participa la licitație, fiecare ofertant achită un avans egal cu 10 % din prețul de pornire. Ofertanții sunt înregistrați în mediul electronic prin semnătură electronică sau la biroul executorului judecătoresc. Înregistrarea ofertanților pentru licitația electronică durează o lună și se încheie la ora 17:00 în ziua specificată în anunț.

Licitația judiciară electronică este deschisă pentru primirea de oferte timp de șapte zile. Licitația se încheie la ora 17:00 în ultima zi a acestei perioade, dacă nu se depun noi oferte în ultimele zece minute ale licitației. În cazul în care o nouă ofertă este depusă în ultimele zece minute ale licitației, licitația este prelungită automat cu încă zece minute, dar nu mai mult de 48 de ore. Licitația se încheie atunci când nu a fost depusă nicio ofertă în ultimele zece minute.

Ofertele se fac în tranșe unice. Ultima ofertă depusă de un ofertant este publicată pe platforma online pentru licitații judiciare electronice.

După încheierea licitației judiciare electronice, platforma trimite automat un mesaj tuturor ofertanților autorizați cu privire la ultima ofertă depusă pentru imobil.

În prima zi lucrătoare după încheierea licitației, executorul judecătoresc verifică toate circumstanțele legate de licitație și întocmește un proces-verbal prin care detaliază toate cererile de participare primite, inclusiv ofertanții autorizați și neautorizați, împreună cu motivul, ofertele primite și o descriere a oricăror probleme tehnice întâlnite în timpul licitației și declară ofertantul care prezintă oferta cea mai mare drept cumpărător. Se consideră că licitația electronică s-a încheiat odată ce executorul judecătoresc semnează procesul-verbal. Procesul-verbal este publicat imediat pe platforma unică online pentru a se asigura că toți ofertanții au acces la acesta.

Ministerul Justiției instituie și menține o platformă online unică pentru licitațiile judiciare electronice, care include un registru al licitațiilor judiciare și un sistem pentru desfășurarea licitațiilor judiciare, și emite un regulament privind organizarea, normele și funcționarea platformei online pentru licitațiile judiciare electronice.

Platforma online pentru licitațiile judiciare electronice și ghișeul unic pentru sechestre vor funcționa pe baza unui sistem informatic comun. Această abordare asigură fluxul automatizat de date de la ghișeul unic pentru sechestre la modulul de vânzări și invers.

Sistemul informatic care acționează ca ghișeu unic pentru sechestre este o bază de date centralizată a tuturor sechestrelor impuse asupra bunurilor mobile care fac obiectul notării prin lege.

Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor și Ministerul Agriculturii (Ministerstvo na zemedelieto) fac schimb electronic de date cu privire la bunurile mobile care fac obiectul notării în registrele păstrate de fiecare instituție, utilizând sistemul informatic care acționează ca ghișeu unic pentru sechestre.

Sistemul informatic care acționează ca ghișeu unic pentru sechestre în Bulgaria va garanta faptul că datele privind bunurile mobile, care fac obiectul unei cerințe de notare și asupra cărora au fost impuse sechestre în cadrul procedurilor de executare silită, sunt păstrate într-o bază de date centrală unică. Accesul la sistem este disponibil tuturor organismelor și persoanelor competente de pe teritoriul Bulgariei și din afara acestuia.

Pe baza datelor conținute în sistemul informatic care acționează ca ghișeu unic pentru sechestre, Ministerul Justiției trimite notificări privind sechestrele asigurătorii impuse, prin intermediul unui serviciu administrativ electronic. Sistemul permite, de asemenea, efectuarea de interogări cu privire la sechestrele asigurătorii impuse oricărei persoane, sub rezerva cerințelor prevăzute în Legea privind guvernarea electronică (Zakon za elektronnoto upravlenie). Serviciile sunt solicitate prin intermediul portalului electronic al Ministerului Justiției.

Ministerul Justiției percepe taxe pentru serviciile sale în cuantumurile stabilite printr-un tarif adoptat de Consiliul de Miniștri.

Organismele guvernamentale centrale și locale, administrațiile locale și funcționarii care îndeplinesc funcții publice au acces oficial la sistemul informatic în mod gratuit.

Notă:

Sistemul informatic, inclusiv sistemul informatic care acționează ca ghișeu unic pentru sechestre în Republica Bulgaria și platforma online pentru licitațiile judiciare electronice, va fi lansat la 1 iulie 2023.

Ultima actualizare: 05/10/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.