Licitații judiciare

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

1. Publicitatea și stabilirea prețului bunurilor care au fac obiectul sechestrului

Vânzarea bunurilor pe care s-a pus sechestru este realizată de un executor judecătoresc. În cazul în care debitorul și creditorul ajung la un acord, adică dacă creanța exigibilă în cadrul unei proceduri de executare silită este rambursată în alt mod, atunci nu este necesar să se procedeze la vânzarea acelor bunuri. Acordurile trebuie să vizeze toți creditorii, în cazul în care sunt mai mulți. De asemenea, executorul judecătoresc trebuie informat în acest sens, în caz contrar aceasta continuând să deruleze procedura obișnuită.

În cazul în care mai mulți creditori au trimis cereri diferite de executare mai multor executori judecătorești și bunurile imobile au fost deja puse sub sechestru de un executor judecătoresc, un alt executor care a inițiat procedura de executare silită nu poate pune sub sechestru bunurile debitorului înscrise în registru înainte ca acestea să fie puse în liberă circulație de către primul executor.

Valoarea bunurilor care urmează să fie vândute judiciar și prețul lor de pornire sunt stabilite de un expert.

Vânzarea judiciară online are loc pe un portal al vânzărilor la licitație, care se accesează de pe un site web. Anunțul de vânzare este publicat cu cel puțin zece zile înainte în Ametlikud Teadaanded (Monitorul Oficial) și pe internet. Executorul judecătoresc poate să publice anunțul de vânzare și într-un ziar de circulație în zona unde va avea loc vânzarea judiciară. La solicitarea creditorului sau a debitorului, executorul judecătoresc publică anunțul și în alte ziare, pe cheltuiala celui care a cerut acest lucru.

Cei interesați pot examina bunurile oferite spre vânzare în intervalul de la publicarea anunțului și până la începerea licitației. Persoanele care doresc pot să ia act de cererile referitoare la bunuri și, în general, de orice documente aferente acestora, cum ar fi rapoartele de evaluare. În cadrul vânzării silite a unui bun nici executorul judecătoresc, nici debitorul nu sunt responsabili de defectele acestuia. Nu este însă exclus să se antreneze eventual răspunderea executorului judecătoresc sau a debitorului pentru prejudiciile cauzat în mod ilegal. Executorul judecătoresc stabilește momentul în care bunurile pot fi examinate. În cazul în care bunurile se află în posesia debitorului, acesta are dreptul de a solicita ca vizitele să se deruleze în intervalele prevăzute pentru actele executorii. Executorul judecătoresc este obligat să țină seama de interesul proprietarului.

În cazul în care mai multe persoane sunt interesate de bunul scos la licitație, acestea pot participa la licitație cu condiția să se înscrie în prealabil. Licitațiile încep de la un preț de bază, iar participanții pot face o ofertă ținând seama de ultimul preț oferit și de timpul alocat pentru o nouă ofertă. Dacă se face o nouă ofertă în perioada de prelungire înainte de închiderea licitației, închiderea este amânată cu o perioadă echivalentă și licitația continuă atât timp cât se fac oferte. Licitația se poate prelungi cu o perioadă de la 1 minut la 60 de minute. În urma unei vânzări judiciare online, oferta cea mai ridicată depusă prin intermediul portalului este recunoscută ca fiind cea mai bună ofertă. Atribuirea bunului se publică pe portal în următoare zi lucrătoare de după licitație.

Executorul judecătoresc poate stabili ca participanții la licitație să constituie o garanție de până la 10 % din prețul de pornire. Dacă a fost fixată o garanție, persoanele care doresc să participe la licitație trebuie să plătească această garanție. Ea poate fi plătită electronic, folosind serviciile bancare electronice, în contul indicat de către executorul judecătoresc sau pe portalul licitațiilor, prin intermediul unui prestator de servicii de plată. În cazul licitațiilor orale, garanția poate fi plătită în numerar dacă suma nu depășește 640 EUR.

2. Părți terțe care sunt autorizate să efectueze vânzarea

Vânzarea de bunuri mobile și imobile care au fost puse sub sechestru în cursul procedurii de executare se efectuează de un executor judecătoresc. Vânzările prin licitație simplificată sunt efectuate de o persoană abilitată, numită de Camera executorilor judecătorești și a administratorilor judiciari (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda). Vânzarea masei bunurilor care fac obiectul insolvenței se face în cadrul unei vânzări judiciare, prin modalitățile prevăzute de Codul de procedură a executării silite, de către un administrator judiciar.

3. Tipuri de vânzări judiciare cărora li se pot aplica normele doar parțial

În Estonia, în cadrul procedurilor de executare silită și de faliment, nu există vânzări judiciare cărora li se aplică regulile de mai sus doar parțial. Există anumite condiții specifice pentru organizarea de licitații, care decurg din legi speciale.

4. Informații privind registrele naționale de bunuri

În Estonia există următoarele registre:

  • Registrul funciar electronic (e-kinnistusraamat) este un serviciu electronic prin intermediu căruia se pot verifica într-un mod simplu și rapid informații generale referitoare la imobile: suprafața, proprietarii și restricții care le afectează, precum și date referitoare la ipotecile existente asupra bunurilor imobile. Pentru a avea acces la acest serviciu, utilizatorul trebuie să identifice. Informațiile detaliate existente în diferitele secțiuni ale registrului pot fi consultate după ce se achită tarifele în vigoare;
  • Registrul imobiliar (ehitisregister) este un registru electronic public în care se colectează, se salvează și se publică informații privind clădirile în curs de construire sau care sunt în folosință;
  • Registrul înmatriculărilor (liiklusregister) furnizează informații privind vehiculele și remorcile. Registrul este o bază de date electronică pusă la dispoziția publicului, însă accesul la anumite date (în special la datele privind proprietarul vehiculului) este limitat;
  • Registrul de valori mobiliare (väärtpaberiregister) este portalul de servicii electronice al registrului central de valori mobiliare din Estonia, destinat atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice. În acest registru se pot efectua căutări pentru a se obține informații privind valorile mobiliare și conturile de titluri de valoare înscrise în anumite limite convenite. Pentru a avea acces la acest serviciu, utilizatorul trebuie să identifice;
  • Registrul electronic al comerțului și al societăților (e-äriregister) reunește date cu privire la toate persoanele juridice înregistrate în Estonia. Pe lângă datele privind societăți, asociații non-profit și fundații, în acest registru puteți consulta și datele privind organismele publice și autoritățile locale, persoanele juridice de drept public și instituțiile constituționale. Datele pot fi consultate gratuit, după ce v-ați identificat cu cartea de identitate;
  • Registrul regimurilor matrimoniale (abieluvara register) conține date privind regimurile matrimoniale alese de soți și contractele de căsătorie încheiate între aceștia. Informațiile sunt disponibile publicului cu titlu gratuit prin intermediul unui serviciu electronic;
  • Registrul maritim (laevakinnistusraamat) este un registru electronic al navelor, inclusiv al navelor aflate încă în construcție, și conține date privind navele înmatriculate și drepturile reale aferente acestora. Datele cuprinse în registru sunt publice și au o valoare juridică. Datele pot fi accesate gratuit de către orice persoană;
  • Registrul aeronavelor (õhusõidukite register) permite colectarea și prelucrarea datelor necesare pentru înmatricularea și identificarea aeronavelor;
  • Registrul nerespectării obligațiilor de plată (maksehäireregister) este registrul oficial al datoriilor, ținut de Creditinfo și este singurul registru din Estonia care conține informații coerente și de calitate în acest domeniu; a fost înființat în 2001 de către băncile estone. Căutările se efectuează contra cost;
  • în registrele publice electronice ale brevetelor și mărcilor (patendi- ja kaubamärgi registrid) se pot face căutări gratuite.

5. Informații privind bazele de date care permit creditorilor să identifice activele debitorilor

Majoritatea informațiilor conținute în registrele naționale menționate anterior sunt publice, în totalitate sau în parte. Pentru a efectua căutări în registre este posibil să trebuiască ca utilizatorul să se identifice folosind cartea de identitate, o identificare mobilă sau prin intermediul unei bănci. Unele căutări se pot efectua doar contra cost.

Executorii judecătorești și administratorii judiciari trebuie să solicite o autorizație pentru a avea acces la diversele registre electronice.

6. Informații privind vânzările judiciare online

La licitațiile judiciare efectuate în cadrul unei proceduri de executare silită, vânzarea de bunuri mobile și imobile care au făcut obiectul sechestrului se realizează în conformitate cu legea. Licitațiile online pot fi urmărite și sunt accesibile pe portalul dedicat acestora. Portalul este gestionat de Camera executorilor judecătorești și a administratorilor judiciari.

Anunțul de vânzare se publică cu cel puțin zece zile înainte de licitație (cu cel puțin 20 de zile în cazul bunurilor imobile) în Ametlikud Teadaanded (Monitorul Oficial) și pe o rețea de informare publică. Executorul judecătoresc poate să publice anunțul de vânzare și într-un ziar de circulație în zona unde va avea loc vânzarea judiciară. La solicitarea creditorului sau a debitorului, executorul judecătoresc publică anunțul și în alte ziare, pe cheltuiala celui care a cerut acest lucru.

O persoană care dorește să participe la o licitație trebuie să se înregistreze, respectând modalitățile și termenul indicat în anunțul de vânzare și să plătească eventual o garanție dacă acest lucru este specificat ca o condiție de participare și persoana în cauză nu se încadrează în excepțiile prevăzute de legislația în vigoare. Licitațiile sunt deschise participanților înregistrați, care au capacitate juridică și al căror drept de participare la licitație nu este restricționat prin lege sau în alt mod. Cererea de a participa la o vânzare publică trebuie să fie semnată în format digital sau manual. Cererea de participare poate fi transmisă prin e-mail executorului judecătoresc, la adresa specificată în anunțul de vânzare publică, sau prin descărcare de pe portalul de licitații. Cererea de participare nu trebuie să criptată, însă detaliile exacte de înregistrare sunt stabilite de executorul judecătoresc. În cazul unei licitații orale – într-un plic sigilat. Pentru a face o ofertă online prin intermediul portalului, trebuie să vă conectați utilizând cartea de identitate, o identificare mobilă sau numele de utilizator și parola.

Plățile (garanția, comisioanele, prețul de vânzare) se fac electronic, folosind serviciile bancare online, în contul indicat de către executorul judecătoresc, sau pe portalul licitațiilor, prin intermediul unui prestator de servicii de plată.

Ofertantul trebuie să fie înscris la licitație în momentul deschiderii acesteia. Toți ofertanții sunt informați cu privire la începerea licitației. Acestora li se trimite un e-mail în acest sens. Publicul poate urmări desfășurarea licitațiilor pe portal. Ofertele pot fi depuse într-o perioadă definită (pe modelul eBay). Există un serviciu de asistență (în limba estonă, rusă și engleză) pentru participanții la licitație. Anonimatul ofertanților este garantat până la sfârșitul procesului de licitație.

Licitațiile publice transfrontaliere promovează relațiile dintre cetățenii și întreprinderile din statele membre ale UE, sporesc transparența operațiunilor de vânzare și atrag un număr mai mare de participanți. Acest lucru poate reduce, de asemenea, timpul necesar pentru vânzarea bunurilor.

Ultima actualizare: 05/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.