NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Licitații judiciare

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

1. Publicitatea și stabilirea prețului bunurilor care au fac obiectul sechestrului

Sechestrul se realizează prin ridicarea bunului mobil (articolul 954 din Codul de procedură civilă) sau confiscarea bunului imobil, proprietate a debitorului sau prin înlăturarea dreptului real al debitorului asupra bunului imobil (articolul 992 din Codul de procedură civilă) de către executorul judecătoresc, care întocmește raportul corespunzător în fața unui martor adult. Valoarea bunului este estimată de executorul judecătoresc sau de un expert numit în acest scop de executorul judecătoresc. În ceea ce privește bunurile imobile, valoarea de piață a acestora trebuie stabilită în mod obligatoriu de un expert independent.

Raportul întocmit la punerea sechestrului trebuie să conțină: a) descrierea exactă a bunului, pentru a elimina orice ambiguitate, b) evaluarea valorii acestuia de către executorul judecătoresc sau de către un expert, c) prețul de pornire, care trebuie să fie cel puțin două treimi din valoarea estimată, d) titlul executoriu care stă la baza executării, notificarea debitorului și valoarea pentru care se pune sechestru, e) data licitației, care trebuie stabilită obligatoriu după șapte luni de la data punerii sub sechestru, fără a putea depăși opt luni de la punerea sub sechestru, menționarea locului vânzării și a numele agentului care va proceda la vânzare.

Un extras din raportul de punere sub sechestru, inclusiv numele și prenumele persoanei pentru care și împotriva căreia s-a efectuat executarea silită, o scurtă descriere a bunurilor puse sub sechestru, prețul de pornire, numele complet și adresa exactă a agentului care va proceda la vânzare, locul, data și ora vânzării, trebuie publicat în termen de zece zile de la punerea sub sechestru pe pagina de internet a fondului de asigurări pentru profesiile liberale, secțiunea „Asigurarea magistraților”, în Buletinul publicațiilor judiciare, rubrica „Vânzări la licitație”.

Vânzarea nu poate avea loc până când nu sunt îndeplinite formalitățile enunțate anterior, în caz contrar, aceasta nu este validă.

2. Părți terțe care sunt autorizate să efectueze vânzarea

Bunurile mobile puse sub sechestru sunt vândute la licitație publică în prezența unui notar desemnat în acest sens, din regiunea în care au fost puse sub sechestru (articolul 959 din Codul de procedură civilă), iar bunurile imobile sunt vândute la licitație publice în prezența unui notar desemnat în acest sens, din regiunea în care este situat imobilul (articolul 998 din Codul de procedură civilă).

Vânzarea are loc prin depunerea de oferte scrise și sigilate, apoi prin oferte orale succesive, în conformitate cu articolul 959 alineatul (4) din Codul de procedură civilă. La deschiderea licitației, toți candidații trebuie să desemneze, printr-o declarație în atenția agentului de vânzări, o persoană din raza teritorială a instanței de prim grad de jurisdicție de la locul de vânzării, la care aceștia își aleg adresa în scopul trimiterii de documente referitoare la executare.

Vânzarea are loc la instanța districtuală din regiunea în care a avut loc punerea sub sechestru, într-o zi de miercuri, care să nu fie sărbătoare legală. În cazul în care bunurile puse sub sechestru se află în raza teritorială a mai multor instanțe districtuale, licitația are loc la instanța districtuală desemnată de executorul judecătoresc, în raportul de punere sub sechestru. În cazul bunurilor mobile, vânzarea poate avea loc la instanța districtuală a locului de executare, la locul confiscării bunurilor sau la locul în care sunt păstrate, după cum decide executorul judecătoresc. În cazul bunurilor imobile, vânzarea are loc la instanța districtuală în raza teritorială a căruia este situat bunul imobil. În cazul în care bunul imobil în cauză se află în raza teritorială a mai multor instanțe districtuale, vânzarea publică are loc la una dintre aceste instanțe, la alegerea persoanei care cere executarea.

3. Tipuri de vânzări judiciare cărora li se pot aplica normele doar parțial

Punerea sub sechestru a bunurilor speciale (articolele 1022-1033 din Codul de procedură civilă):

punerea sub sechestru poate viza drepturile patrimoniale ale persoanei împotriva căreia se solicită executarea și care nu pot face obiectul unei puneri sub sechestru în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 953 alineatele (1) și (2) și la articolele 982 și 992 din Codul de procedură civilă și, în special, drepturile de proprietate intelectuală, brevetele, drepturile de exploatare a filmelor cinematografice sau acțiunile în regres care depind de o contraprestație, cu condiția ca dispozițiile de drept material să permită transferul acestor drepturi (articolul 1022 din Codul de procedură civilă).

În cazul în care se ordonă vânzarea publică a dreptului pus sub sechestru, instanța districtuală numește responsabilul însărcinat cu vânzarea (articolul 1026 din Codul de procedură civilă) și se aplică dispozițiile existente în ceea ce privește vânzarea de bunuri mobile.

4. Informații privind registrele naționale de bunuri

Nu există registre naționale de bunuri patrimoniale

5. Informații privind bazele de date care permit creditorilor să identifice activele debitorilor

Nu există baze de date care să permită creditorilor să identifice activele debitorilor

6. Informații privind vânzările judiciare online

Nu se efectuează licitații online.

Ultima actualizare: 25/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.