Licitații judiciare

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

1. Publicitatea și stabilirea prețului bunurilor care au fac obiectul sechestrului

Sechestrul se realizează prin ridicarea bunului mobil (articolul 954 din Codul de procedură civilă) sau confiscarea bunului imobil, proprietate a debitorului sau prin înlăturarea dreptului real al debitorului asupra bunului imobil (articolul 992 din Codul de procedură civilă) de către executorul judecătoresc, care întocmește raportul corespunzător în fața unui martor adult. Valoarea bunului este estimată de executorul judecătoresc sau de un expert numit în acest scop de executorul judecătoresc. În ceea ce privește bunurile imobile, valoarea de piață a acestora trebuie stabilită în mod obligatoriu de un expert independent.

Raportul întocmit la punerea sechestrului trebuie să conțină:

  1. descrierea exactă a bunului pus sub sechestru, pentru a elimina orice ambiguitate,
  2. evaluarea valorii acestuia de către executorul judecătoresc sau de către un expert,
  3. prețul de pornire, care, în cazul bunurilor imobile, trebuie să corespundă valorii de piață a bunului pus sub sechestru,
  4. titlul executoriu care stă la baza executării, notificarea debitorului și valoarea pentru care se pune sechestru,
  5. data licitației, care trebuie stabilită obligatoriu după șapte luni de la data punerii sub sechestru, fără a putea depăși opt luni de la punerea sub sechestru, menționarea locului vânzării și a numele agentului care va proceda la vânzare.

Un extras din raportul de punere sub sechestru, inclusiv numele și prenumele persoanei pentru care și împotriva căreia s-a efectuat executarea silită, o scurtă descriere a bunurilor puse sub sechestru, prețul de pornire, numele complet și adresa exactă a agentului care va proceda la vânzare, locul, data și ora vânzării, trebuie publicat în termen de cincisprezece zile de la punerea sub sechestru pe pagina de internet a fondului de asigurări pentru profesiile liberale, secțiunea „Asigurarea magistraților”, în Buletinul publicațiilor judiciare, rubrica „Vânzări la licitație”.

Vânzarea nu poate avea loc până când nu sunt îndeplinite formalitățile enunțate anterior, în caz contrar, aceasta nu este validă.

2. Părți terțe care sunt autorizate să efectueze vânzarea

Bunurile mobile puse sub sechestru sunt vândute la licitație publică, pe o platformă online, în prezența unui notar desemnat în acest sens, din regiunea în care au fost puse sub sechestru (articolul 959 din Codul de procedură civilă), iar bunurile imobile puse sub sechestru sunt, de asemenea, scoase la licitație publică pe o platformă online în prezența unui notar desemnat în acest sens, din regiunea în care este situat imobilul (articolul 998 din Codul de procedură civilă).

Licitațiile se desfășoară prin depunerea de oferte, pe cale electronică, după plata de către ofertanți a unei garanții și după certificarea ofertanților în sistemele electronice în conformitate cu articolul 959 din Codul de procedură civilă. Vânzarea are loc la instanța districtuală din regiunea în care a avut loc punerea sub sechestru, într-o zi de miercuri, joi sau vineri care să nu fie sărbătoare legală.

3. Tipuri de vânzări judiciare cărora li se pot aplica normele doar parțial

Punerea sub sechestru a bunurilor speciale (articolele 1022-1033 din Codul de procedură civilă):

punerea sub sechestru poate viza drepturile patrimoniale ale persoanei împotriva căreia se solicită executarea și care nu pot face obiectul unei puneri sub sechestru în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 953 alineatele (1) și (2) și la articolele 982 și 992 din Codul de procedură civilă și, în special, drepturile de proprietate intelectuală, brevetele, drepturile de exploatare a filmelor cinematografice sau acțiunile în regres care depind de o contraprestație, cu condiția ca dispozițiile de drept material să permită transferul acestor drepturi (articolul 1022 din Codul de procedură civilă).

În cazul în care se ordonă vânzarea publică a dreptului pus sub sechestru, instanța districtuală numește responsabilul însărcinat cu vânzarea (articolul 1026 din Codul de procedură civilă) și se aplică dispozițiile existente în ceea ce privește vânzarea de bunuri mobile.

4. Informații privind registrele naționale de bunuri

Nu există registre naționale de bunuri patrimoniale.

5. Informații privind bazele de date care permit creditorilor să identifice activele debitorilor

Nu există baze de date care să permită creditorilor să identifice activele debitorilor. Există un singur sistem central gestionat de Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice, care are acces la anumite autorități (Ministerul Public, administrațiile fiscale, Autoritatea de combatere a spălării banilor etc.) și care preia conturile bancare deținute la băncile elene.

6. Informații privind vânzările judiciare online

De la începutul anului 2018, toate licitațiile se desfășoară pe cale electronică, pe platforma online eauction.gr.

Ultima actualizare: 14/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.