Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Súdne dražby

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

1. Zverejnenie a stanovenie ceny pri predaji zaisteného majetku

Vo vnútroštátnom práve sa stanovujú rôzne postupy, ktoré sa uplatňujú v rámci exekučného konania v závislosti od predmetu exekúcie.

Predaj hnuteľného majetku:

Obstavenie hnuteľného majetku si vyžaduje, aby bol daný majetok uvedený v súpise zostavenom súdnym exekútorom. Hnuteľný majetok dlžníka takisto možno obstaviť po prijatí súpisu majetku alebo oznámenia o obstavení, ak sa v tomto oznámení vymedzuje majetok podliehajúci exekúcii. Súdny exekútor zahrnie majetok vymedzený veriteľom do súpisu iba v prípade, že je v držbe dlžníka, s výnimkou prípadu, keď z okolností jasne vyplýva, že majetok patrí inej osobe.

Predaj obstaveného majetku uskutoční súdny exekútor, ktorý ho zahrnul do súpisu majetku. Predaj hnuteľného majetku, súborov alebo skupín majetku sa uskutočňuje prostredníctvom obchodov či búrz, prostredníctvom verejnej dražby s ústnym podávaním ponúk alebo v súlade s pravidlami, ktorými sa riadi súdna dražba majetku.

Dlžník môže súhlasiť s predajom majetku v obchode súkromného súdneho exekútora za cenu stanovenú súdnym exekútorom alebo v obchode určenom súkromným súdnym exekútorom, a to udelením písomného súhlasu s odovzdaním majetku obchodu na predaj.

Ak možno majetok predať na burze, veriteľ alebo dlžník môže určiť burzu, na ktorej chce majetok predať, predložením osobitného písomného súhlasu s predajom. Obchod, prípadne burza získa za transakciu províziu vo výške 15 % predajnej ceny, ktorá sa odpočíta v čase prijatia zaplatenej sumy.

Položky ocenené na hodnotu vyššiu ako 5 000 BGN, motorové vozidlá, lode a lietadlá predáva súdny exekútor v súlade s postupom súdnej dražby nehnuteľného majetku.

Súdny exekútor oznámi predaj majetku vyvesením oznámenia na príslušných miestach v priestoroch okresného súdu (rayonen sad), vo svojom úrade a v priestoroch obecného alebo mestského úradu. Správu preukazujúcu vyvesenie oznámenia zaregistruje okresný súd. Ak presun majetku do obchodu predstavuje ťažkosti z hľadiska jeho predaja, súdny exekútor takisto vyvesí oznámenie na viditeľnom mieste v priestoroch obchodu a zabezpečí, aby si osoby, ktoré o to majú záujem, mohli majetok prezrieť na mieste, kde sa nachádza.

Súdny exekútor stanoví cenu, za ktorú sa má majetok predávať v obchode. Vyvolávacia cena na verejnej dražbe s ústnym podávaním ponúk alebo súdnej dražbe predstavuje 85 % hodnoty majetku. Na žiadosť niektorej strany sa vymenuje znalec, ktorý určí hodnotu majetku. Znalec sa vymenuje ex offo, ak sa na určenie hodnoty vyžadujú osobitné vedomosti v oblasti vedy, umenia, remesiel atď. Posudok týkajúci sa hodnoty majetku možno predniesť ústne. Ústne posudky sa takisto zaznamenajú do správy.

V prípade majetku oceneného na hodnotu vyššiu ako 5 000 BGN, motorových vozidiel, lodí a lietadiel súdny exekútor na určenie hodnoty musí vymenovať znalca. V príslušných prípadoch nemôže byť predajná cena hnuteľného majetku nižšia ako jeho poistná hodnota. Toto pravidlo neplatí v prípade následných predajov rovnakého majetku.

V prípade prvého oznámenia o predaji môže ktorákoľvek zo strán namietať proti cene majetku v čase jej určenia súdnym exekútorom a požiadať o vymenovanie znalca na účely nového ocenenia. Súdny exekútor stanoví lehotu na úhradu nákladov. Ak strana zaplatí príslušné náklady vo vymedzenej lehote, súdny exekútor musí vymenovať jedného alebo viacerých znalcov na účely nového znaleckého ocenenia majetku. Proti takto určenej novej hodnote nemožno namietať.

Ak sa položka nepredá v lehote troch mesiacov odo dňa jej presunu do obchodu alebo odo dňa uverejnenia oznámenia o predaji, predá sa na verejnej dražbe s ústnym podávaním ponúk za cenu zodpovedajúcu 50 % pôvodne stanovenej ceny. Verejná dražba sa koná v čase stanovenom súdnym exekútorom pred budovou, v ktorej je uložený majetok zahrnutý do súpisu, alebo na inom mieste, na ktorom sa strany dohodnú. Keď nie je možné dospieť k dohode, predaj sa uskutoční na mieste určenom súdnym exekútorom a naplánuje sa na deň najskôr jeden týždeň a najneskôr tri týždne odo dňa vykonania súpisu majetku. Ak veriteľ nezaplatí predajné náklady v lehote jedného týždňa od vykonania súpisu majetku, predaj sa nenaplánuje a majetok zahrnutý do súpisu sa uvoľní. Súdny exekútor v deň predaja vypracuje správu, v ktorej uvedie deň a spôsob sprístupnenia informácií a informovania strán. Dražba sa začína v čase stanovenom vopred a končí sa potom, ako sa na predaj ponúkne posledný predmet zahrnutý do súpisu majetku. Účasť na dražbe si nevyžaduje úhradu žiadnej zábezpeky.

Súdna dražba nehnuteľností:

Ak sú predmetom exekúcie nehnuteľnosti, súdny exekútor zašle výzvu na dobrovoľnú platbu, v ktorej vymedzí dotknuté nehnuteľnosti, a zároveň zašle list na katastrálny úrad na účely zápisu ich zabavenia.

Súdny exekútor overí, že v deň zabavenia boli nehnuteľnosti vymedzené veriteľom vo vlastníctve dlžníka, a potom vykoná ich súpis. Vlastníctvo sa overí prostredníctvom kontroly v daňovom registri, registri listín alebo iným spôsobom vrátane vypočutia susedov. Ak spoľahlivý dôkaz o vlastníctve neexistuje, berie sa do úvahy držba nehnuteľnosti v deň zabavenia.

Ak sa ocenenie uskutočňuje po vykonaní súpisu, v súpise nehnuteľností sa takisto uvádza deň predloženia ocenenia nehnuteľností. V takom prípade platí domnienka, že strany boli o predložení ocenenia informované, bez ohľadu na to, či boli prítomné v čase vykonania súpisu. V súpise sa takisto uvádza miesto a čas predaja nehnuteľností, ak o to požiada veriteľ. V takom prípade platí domnienka, že veriteľ bol o predaji informovaný, bez ohľadu na to, či bol prítomný v čase vykonania súpisu.

Súdny exekútor vymenuje znalca, ktorý určí hodnotu nehnuteľnosti. Znalec musí byť zapísaný v registri nezávislých odhadcov stanovenom v zákone o nezávislých odhadcoch (Zakon za nezavisimite otseniteli) alebo v zozname odborníkov, ktorí sú schválení ako znalci, podľa zákona o súdnictve (Zakon za sadebnata vlast). Posudok znalca sa oznámi stranám, ktoré proti môžu namietať v lehote siedmich dní. Ak je proti znaleckému posudku podaná námietka, strana určí znalca, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v predchádzajúcom texte, na účely vypracovania druhého znaleckého posudku a zaplatí súvisiace náklady. Ak proti pôvodnému oceneniu nie je podaná žiadna námietka, druhé ocenenie sa nevykoná. V prípade dvoch alebo viacerých ocenení sa hodnota nehnuteľnosti určí ako aritmetický priemer hodnôt uvedených vo všetkých znaleckých posudkoch. Vyvolávacia cena nehnuteľnosti predstavuje 80 % jej hodnoty. Vyvolávacia cena pri prvej súdnej dražbe nemôže byť nižšia ako hodnota uvedená v daňovom posúdení (ak je k dispozícii).

Súdny exekútor musí oznámenie o predaji vypracovať do jedného týždňa odo dňa vykonania súpisu nehnuteľností, pričom musí zahŕňať opis nehnuteľnosti, jej vlastníka, informáciu o tom, či je zaťažená hypotekárnym úverom, akékoľvek obmedzené práva in rem, registrované pohľadávky, obstavenie alebo úvery vo vzťahu k nehnuteľnosti v čase zabavenia, ako aj vyvolávaciu cenu a miesto a čas konania predaja. Oznámenie sa vyvesí na príslušných miestach v priestoroch úradu súkromného súdneho exekútora, okresného súdu, obecného alebo metského úradu v mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť, a na samotnej nehnuteľnosti. Oznámenie sa takisto uverejní na webovom sídle krajského súdu (okrazhen sad) príslušného v mieste exekúcie aspoň jeden deň pred dňom začatia predaja, ktorý sa vymedzuje v oznámení. Súdny exekútor vypracuje správu, v ktorej uvedie dátum uverejnenia oznámenia. Správa sa zaregistruje na okresnom súde. Súdny exekútor stanoví časy, keď potenciálni kupujúci môžu prísť na obhliadku nehnuteľnosti.

Predaj sa uskutočňuje v priestoroch okresného súdu. Trvá jeden mesiac a končí sa v deň vymedzený v oznámení. Dokumentácia týkajúca sa predaja je uložená v kancelárii okresného súdu a je dostupná všetkým stranám, ktoré majú záujem o nehnuteľnosť. Účasť na dražbe si vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 10 % vyvolávacej ceny na účet súdneho exekútora. Veriteľ zábezpeku neplatí, ak jeho pohľadávka prevyšuje sumu zábezpeky. Ak nie sú žiadni dražitelia, nie sú podané žiadne platné ponuky alebo ak kupujúci nezaplatí cenu a nehnuteľnosť sa nepriklepne dražiteľovi vyhlásenému za kupujúceho, veriteľ má právo v lehote jedného týždňa odo dňa oznámenia požadovať naplánovanie nového predaja.

Nový predaj sa uskutoční v súlade s pravidlami prvého predaja. Najskorší deň začiatku je aspoň jeden mesiac po skončení prvého predaja a vyvolávacia cena predstavuje 90 % vyvolávacej ceny v rámci prvého predaja. Ak sa nehnuteľnosť pri druhom predaji nepredá a do jedného týždňa od oznámenia o predaji nie sú podané žiadne žiadosti o určenie novej vyvolávacej ceny, nehnuteľnosť sa vylúči z majetku podliehajúcemu exekúcii a zabavenie sa na žiadosť súdneho exekútora zruší.

2. Tretie strany, ktoré môžu uskutočniť predaj

V rámci exekučného konania zaistený a obstavený majetok predávajú súdni exekútori, a to spôsobmi opísanými v bodoch 1 a 6. Jedinou výnimkou z tohto pravidla je predaj hnuteľného majetku v obchode alebo na burze.

Dlžník môže súhlasiť s predajom majetku v obchode súkromného súdneho exekútora za cenu stanovenú súdnym exekútorom alebo v obchode určenom súkromným súdnym exekútorom, a to udelením písomného súhlasu s odovzdaním majetku obchodu na predaj.

Ak možno majetok predať na burze, veriteľ alebo dlžník môže určiť burzu, na ktorej chce majetok predať, predložením osobitného písomného súhlasu s predajom.

Odovzdanie majetku sa potvrdí správou, ktorú podpíše súdny exekútor a riadiaci pracovník burzy alebo obchodu. Obchod, prípadne burza získa za transakciu províziu vo výške 15 % predajnej ceny, ktorá sa odpočíta v čase prijatia zaplatenej sumy.

Všetky sumy prijaté v rámci exekučného konania od dlžníka, tretej strany podliehajúcej obstaveniu, dražiteľov a kupujúcich v rámci predaja, ako aj od obchodov a búrz, ktoré uskutočnili predaj hnuteľného majetku, sa vyplácajú na účet súdneho exekútora.

3. Druhy dražieb, pri ktorých sa pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

Podľa bulharského práva neexistujú žiadne druhy súdnych dražieb v rámci exekučného a konkurzného konania, pri ktorých sa pravidlá neuplatňujú v plnom rozsahu. Určité rozdiely týkajúce sa podmienok vedenia súdnych dražieb však môžu vyplynúť z osobitných právnych aktov.

4. Informácie o národných registroch majetku

V Bulharsku sa vedú tieto registre majetku:

Kataster nehnuteľností:

Register, ktorý vedie katastrálny úrad (Agentsiya po vpisvaniyata), predstavuje databázu nehnuteľnosti v Bulharsku a zahŕňa jednotlivé nehnuteľnosti na parcelách. Ide o záznamy o listoch vlastníctva a iných aktoch, ktorými sa uznáva, prevádza, mení alebo ruší vlastníctvo nehnuteľnosti či iné práva in rem k nehnuteľnosti. Do katastra nehnuteľností sa zapisuje zabavenie a hypotekárny úver vo vzťahu k nehnuteľnosti. V registri sa zaznamenávajú najnovšie zápisy týkajúce sa uvedených okolností, pričom umožňuje chronologické sledovanie zmien týchto okolností a zaznamenaných listín. Do katastra nehnuteľností možno nahliadnuť s cieľom overiť vlastníctvo a vlastníkov nehnuteľností a práva in rem a iné obmedzenia stanovené vo vzťahu k nehnuteľnostiam. Do registra možno nahliadnuť v priestoroch kancelárií katastrálneho úradu v Bulharsku alebo online na základe registrácie používateľa a za poplatok stanovený v špeciálnom cenníku.

Národný register cestných vozidiel:

Register vedie ministerstvo vnútra (Ministerstvo na vatreshnite raboti). Obsahuje údaje o registrácii cestných vozidiel, zmenách vo vlastníctve registrovaných cestných vozidiel (vrátane údajov o uzavretých zmluvách), ako aj údaje o obstavení alebo iných uložených obmedzeniach.

Úradný prístup k informáciám z registra sa poskytuje notárom, ako aj súkromným a štátnym súdnym exekútorom.

Osvedčenia o registrácii alebo zrušení registrácie vozidiel sa vlastníkom vozidiel vydávajú po zaplatení poplatku, ktorý vyberá ministerstvo vnútra v súlade so zákonom o štátnych poplatkoch (Zakon za darzhavnite taksi).

Poplatok sa neúčtuje, ak sa informácie o registrovaných vozidlách poskytujú ministerstvu vnútra, justičným orgánom, orgánom zodpovedným za národnú bezpečnosť a verejný poriadok a orgánom Národnej agentúry pre príjmy (Natsionalna agentsiya za prihodite) po prijatí žiadosti ex offo.

Tretím stranám sa informácie o registrovaných vozidlách poskytujú na príkaz justičných orgánov po zaplatení poplatku, ktorý vyberá ministerstvo vnútra v súlade so zákonom o štátnych poplatkoch.

Register civilných lietadiel Bulharskej republiky:

Register vedie generálne riaditeľstvo pre správu civilného letectva (Glavna Direktsiya ‘Grazhdanska vasduhoplavatelna administratsiya’) na ministerstve dopravy a komunikácií (Ministerstvo na transporta i saobshteniyata).

Všetky okolnosti týkajúce sa založenia vlastníckeho práva k civilnému lietadlu a všetky zmeny týkajúce sa prevodu vlastníctva, založenia a prevodu majetkových alebo dlhopisových práv a zriadenia vecných bremien sa zapisujú do registra civilných lietadiel Bulharskej republiky.

Transakcie nadobúdajú účinnosť vo vzťahu k tretím stranám po zápise do registra. Zápisy v registri predstavujú akt sprístupnenia vo vzťahu k tretím stranám konajúcim dobromyseľne.

Register civilných lietadiel je verejne dostupný na webovom sídle generálneho riaditeľstva pre správu civilného letectva s výnimkou informácií o vlastníkovi alebo držiteľovi registrovaného civilného lietadla. Generálne riaditeľstvo pre správu civilného letectva vydáva osvedčenia o registrácii vlastníkom alebo držiteľom civilného lietadla alebo ich zástupcom po zaplatení poplatku stanoveného Radou ministrov (Ministerski savet). Osvedčenia potvrdzujúce totožnosť vlastníkov alebo držiteľov civilného lietadla sa vydávajú iba orgánom verejnej moci či justičným orgánom, súdnym alebo verejným exekútorom pri výkone právomocí, ktoré im boli zverené zákonom, alebo vlastníkom civilných lietadiel alebo ich zástupcom.

Register lodí Bulharskej republiky:

Registre jednotlivých kategórií lodí, ktoré podliehajú registrácii, predstavujú jednotný register lodí plaviacich sa pod bulharskou vlajkou. Vedú ich krajské útvary Výkonnej agentúry pre námornú správu (Izpalnitelna agentsiya ‘Morska administratsiya’) v právomoci ministra dopravy a komunikácií. Registre sa vedú v prípade:

  1. malých plavidiel s dĺžkou najviac 20 metrov (vrátane), pokiaľ ide o riečne plavidlá, a s hrubou priestornosťou najviac 40 ton (vrátane), pokiaľ ide o námorné plavidlá;
  2. veľkých plavidiel s dĺžkou viac ako 20 metrov, pokiaľ ide o riečne plavidlá, a s hrubou priestornosťou viac ako 40 ton, pokiaľ ide o námorné plavidlá;
  3. plavidiel prenajatých v rámci prenájmu lode bez posádky;
  4. lodí vo výstavbe s dĺžkou viac ako 12 metrov.

Register lodí Bulharskej republiky umožňuje výkon právomocí a kontrolu v súvislosti s identifikáciou, vlastníctvom, majetkovým a finančným zaťažením, obmedzeniami dispozičného práva a povinnosťami vlastníkov lodí a nájomcov lodí bez posádky, pokiaľ ide o lode plaviace sa pod bulharskou vlajkou.

Registre sa vedú v papierovej aj elektronickej forme.

Hoci sú registre v zásade verejné, prístup k informáciám, ktoré sú v nich zapísané, je v skutočnosti obmedzený a regulovaný. Prístup verejnosti k registrom bol obmedzený s cieľom zabezpečiť riadnu ochranu vlastníctva. Zainteresované strany môžu za poplatok požiadať o osvedčené výpisy z registra. Príslušné riaditeľstvá vydávajú výpisy z registra osobám, ktoré majú oprávnený záujem na získaní informácií o plavidlách. Poskytnúť možno aj všeobecné štatistické údaje o počte a druhoch lodí atď.

Prístup k databáze bol udelený Komisii pre boj proti korupcii a konfiškáciu nezákonne nadobudnutého majetku (Komisiya za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo), Národnej agentúre pre príjmy, Štátnej agentúre pre národnú bezpečnosť (Darzhavna agentsiya ‘Natsionalna sigurnost’) a hraničnej polícii (Granichna politsiya), a to na základe dvojstranných dohôd uzavretých medzi dotknutými inštitúciami a Výkonnou agentúrou pre námornú správu. Prístup možno udeliť aj iným inštitúciám, ako aj súdnym a verejným exekútorom. Prístup sa udeľuje na základe jedinečného hesla. Prístup sa poskytuje z externej IP adresy a prostredníctvom firewallu. Z bezpečnostných dôvodov existuje funkcia na sledovanie každého prihlásenia do systému. Externí používatelia môžu v databáze vyhľadávať pomocou jedinečného identifikačného čísla vlastníka lode (ak je vlastníkom lode bulharský štátny príslušník) alebo jedinečného čísla cudzinca (ak je vlastníkom cudzí štátny príslušník) a získať upravené údaje z registra. V praxi sú dotknuté údaje, t. j. skutočnosť, či jednotlivec vlastní plavidlo, druh plavidla a registračné číslo prístavu, údajmi relevantnými z hľadiska funkcií inštitúcií, ktorým bol udelený prístup k registru.

Okolnosti podliehajúce zápisu do registra sa vo vzťahu k tretím stranám stávajú účinnými až zápisom.

5. Informácie o databázach, ktoré veriteľom slúžia na identifikáciu majetku alebo pohľadávok dlžníkov

Väčšina informácií vo vnútroštátnych registroch uvedených v predchádzajúcom texte je úplne alebo čiastočne verejná. V niektorých prípadoch môžu určité vyhľadávania podliehať poplatku.

K údajom zapísaným v rôznych registroch majú úplný prístup orgány štátnej správy, justičné orgány, ako aj súdni a verejní exekútori.

6. Informácie o súdnych dražbách online

Hnuteľný a nehnuteľný majetok, cenné papiere v papierovej forme, jasne odlíšené časti podnikov, ako aj práva priemyselného vlastníctva podliehajúce exekúcii možno predať podľa pravidiel elektronickej súdnej dražby. Na základe písomnej žiadosti účastníka exekučného konania súdny exekútor uskutoční elektronickú súdnu dražbu.

Elektronická súdna dražba sa uskutočňuje prostredníctvom špecializovanej online platformy ministerstva spravodlivosti (Ministerstvo na pravosadieto).

S cieľom zúčastniť sa na dražbe zaplatí každý dražiteľ zábezpeku vo výške 10 % vyvolávacej ceny. Dražitelia sa registrujú v elektronickom prostredí pomocou elektronického podpisu alebo na exekútorskom úrade. Registrácia dražiteľov na elektronickú dražbu trvá jeden mesiac a končí sa o 17.00 v deň vymedzený v oznámení.

V elektronickej súdnej dražbe možno podávať ponuky sedem dní. Dražba sa končí o 17.00 v posledný deň tohto obdobia, ak v priebehu posledných desiatich minút dražby nedošlo k podaniu novej ponuky. Ak v priebehu posledných desiatich minút dražby dôjde k podaniu novej ponuky, dražba sa automaticky predĺži o ďalších desať minút, ale najviac o 48 hodín. Dražba sa končí, keď v priebehu posledných desiatich minút nedošlo k podaniu ponuky.

Ponuky sa zvyšujú vždy o jedno príslušné prihodenie. Posledná ponuka podaná dražiteľom sa uverejní na online platforme pre elektronické súdne dražby.

Po skončení elektronickej súdnej dražby platforma automaticky odošle správu o poslednej ponuke podanej vo vzťahu k majetku všetkým oprávneným dražiteľom.

Súdny exekútor v prvý pracovný deň po skončení podávania ponúk overí všetky okolnosti týkajúce sa dražby a vypracuje správu, v ktorej podrobne uvedie všetky prijaté žiadosti o účasť vrátane oprávnených a neoprávnených dražiteľov spoločne s dôvodom, prijaté ponuky a opis prípadných technických problémov, ku ktorým došlo počas podávania ponúk, a vyhlási dražiteľa s najvyššou ponukou za kupujúceho. Elektronická dražba sa považuje za ukončenú, keď súdny exekútor podpíše správu. Správa sa okamžite uverejní na jednotnej online platforme s cieľom zabezpečiť, aby k nej mali prístup všetci dražitelia.

Ministerstvo spravodlivosti zriaďuje a prevádzkuje jednotnú online platformu pre elektronické súdne dražby, ktorá zahŕňa register súdnych dražieb a systém na uskutočňovanie súdnych dražieb, a vydáva predpisy týkajúce sa organizácie, pravidiel a fungovania online platformy pre elektronické súdne dražby.

Online platforma pre elektronické súdne dražby a jednotné kontaktné miesto pre obstavenia budú fungovať na základe spoločného informačného systému. Týmto prístupom sa zabezpečí automatický tok údajov z jednotného kontaktného miesta pre obstavenia do predajného modulu a naopak.

Informačný systém predstavujúci jednotné kontaktné miesto pre obstavenia je centralizovanou databázou všetkých obstavení hnuteľného majetku, ktoré zo zákona podliehajú registrácii.

Ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo vnútra, ministerstvo dopravy a komunikácií a ministerstvo poľnohospodárstva (Ministerstvo na zemedelieto) si elektronicky vymieňajú údaje o hnuteľnom majetku podliehajúcom registrácii v registroch vedených jednotlivými inštitúciami, pričom využívajú informačný systém predstavujúci jednotné kontaktné miesto pre obstavenia.

Prostredníctvom informačného systému predstavujúceho jednotné kontaktné miesto pre obstavenia sa v Bulharsku zabezpečí, aby sa údaje o hnuteľnom majetku podliehajúcom požiadavke registrácie, ktorý bol obstavený v exekučnom konaní, viedli v jednotnej ústrednej databáze. Do systému majú prístup všetky príslušné orgány a osoby v Bulharsku aj mimo neho.

Na základe údajov uvedených v informačnom systéme predstavujúcom jednotné kontaktné miesto pre obstavenia ministerstvo spravodlivosti zasiela oznámenia o obstaveniach prostredníctvom elektronickej administratívnej služby. Systém takisto umožňuje zisťovanie v súvislosti s obstavením týkajúcim sa akejkoľvek osoby, a to za splnenia požiadaviek stanovených v zákone o elektronickej verejnej správe (Zakon za elektronnoto upravlenie). Žiadosť o služby sa podáva prostredníctvom elektronického portálu ministerstva spravodlivosti.

Ministerstvo spravodlivosti vyberá poplatky za svoje služby vo výške podľa sadzobníka prijatého Radou ministrov.

Orgány ústrednej a miestnej štátnej správy, miestne samosprávy a úradníci vykonávajúci verejné funkcie majú úradný prístup k informačnému systému bez poplatku.

Poznámka:

Informačný systém vrátane informačného systému predstavujúceho jednotné kontaktné miesto pre obstavenia v Bulharskej republike a online platformy pre elektronické súdne dražby bude spustený 1. júla 2023.

Posledná aktualizácia: 05/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.