Súdne dražby

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

1. Zverejnenie predaja zaisteného majetku a stanovenie jeho ceny

Cena zaisteného majetku sa stanoví na základe aktuálnych cien na cyperskom trhu. V prípade zaisteného nehnuteľného majetku aukcionár stanoví vyvolávaciu predajnú cenu po preskúmaní hodnoty nehnuteľnosti. Ak sa v predaji nedosiahne vyvolávacia cena, majetok sa nepredá.

V prípade hnuteľného majetku súdni exekútori zaistia takýto majetok prostredníctvom vykonania príkazu na zaistenie hnuteľného majetku v prospech veriteľa, potom stanovia jeho minimálnu cenu na základe aktuálnych trhových cien a následne pokračujú v predaji hnuteľného majetku. Ak sa nedosiahne minimálna cena, súdni exekútori môžu zopakovať aukciu.

Oznámenia o aukcii sa zverejnia v dennej tlači. Ak sa aukcia týka nehnuteľného majetku, oznámenia sa zverejnia v obci alebo okrsku, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, ako aj na webovom sídle ministerstva vnútra.

2. Tretie strany, ktoré môžu vykonávať predaj

Predaj majetku prostredníctvom aukcie môžu vykonávať kvalifikovaní súkromní aukcionári. Aukcionár je príslušná osoba kvalifikovaná na vykonávanie núteného predaja majetku vo verejnej aukcii, ktorého menuje správa katastra nehnuteľností a geodézie Ministerstva vnútra Cyperskej republiky.

V prípade hnuteľného majetku sa každý predaj hnuteľného majetku z dôvodu výkonu súdneho rozhodnutia uskutočňuje prostredníctvom verejnej aukcie vykonávanej exekútormi, ktorí sú zamestnancami štátnej súdnej služby a boli im zverené právomoci predať zaistený hnuteľný majetok v súvislosti s výkonom príkazu na zaistenie hnuteľného majetku v prospech veriteľov.

3. Typy aukcií, pri ktorých sa pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

Existujú prípady, keď aukcie hnuteľného majetku vykonávajú samotní veritelia, či spoločnosti, napr. banky alebo fyzické osoby, ktorí sa ujali držby hnuteľného majetku dlžníka na základe výkonu súdneho rozhodnutia. Na tieto prípady sa nevzťahujú tie isté pravidlá stanovené v platných právnych predpisoch, ktoré sa uplatňujú na verejné aukcie.

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

Na Cypre sa vedú tieto registre majetku:

  1. Správa katastra nehnuteľností a geodézie Ministerstva vnútra Cyperskej republiky vedie register, v ktorom sú zaznamenané všetky listy vlastníctva k nehnuteľnostiam občanov.
  2. Správa cestnej dopravy vedie register všetkých vozidiel registrovaných na území Cyperskej republiky.
  3. Správa obchodného námorníctva Cyperskej republiky vedie register cyperských lodí, v ktorom sú registrované všetky lode a/alebo plavidlá.
  4. Sekcia obchodných spoločností Správy registra obchodných spoločností a správcov konkurznej podstaty vedie register obchodných spoločností, družstiev a obchodných mien registrovaných na Cypre.
  5. Správa civilného letectva vedie register cyperských lietadiel a je zodpovedná za registráciu, prevody a výmaz lietadiel z registra.
  6. V sekcii obchodných spoločností je sekcia duševného a priemyselného vlastníctva, ktorá vedie register ochranných známok.

5. Informácie o databázach, ktoré môže veriteľ použiť na vyhľadanie hmotného majetku alebo pohľadávok dlžníka

Do registra osôb v konkurze alebo obchodných spoločností v likvidácii je jednoduchý prístup z webového sídla cyperskej Správy registra obchodných spoločností a správcov konkurznej podstaty, ktorý umožňuje veriteľovi získať informácie o finančnej spôsobilosti dlžníka. Neexistujú však žiadne elektronické databázy, ku ktorým by mohol mať veriteľ prístup, aby priamo získal informácie o majetku dlžníka. Súdom uznaný veriteľ môže sám alebo prostredníctvom právneho zástupcu vyhľadávať v katastri nehnuteľností informácie o nehnuteľnosti zaregistrovanej na meno dlžníka na základe overenej kópie svojho rozsudku alebo súdneho predvolania.

6. Informácie o online súdnych aukciách

Neexistujú žiadne online súdne aukcie, ktoré sa vykonávajú na Cypre.

Posledná aktualizácia: 11/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.