Súdne dražby

Česko

Autor obsahu
Česko

1. Zverejnenie a stanovenie ceny pri predaji zaisteného majetku

Dražobné vyhlášky sa uverejňujú na úradnej výveske súdneho exekútora alebo ich uverejňuje obecný úrad spôsobom, ktorý je na danom mieste obvyklý. Uverejňujú sa aj na Portáli dražieb (Portál dražeb) (http://www.portaldrazeb.cz) a v Centrálnej evidencii exekúcií (Centrální evidence exekucí) (http://www.ceecr.cz).

V prípade dražieb nehnuteľností súdny exekútor poverí znalca, ktorý zistí obvyklú hodnotu nehnuteľnosti vrátane príslušenstva a jednotlivých práv a chýb spojených s nehnuteľnosťou. Na základe znaleckého posudku potom súdny exekútor určí hodnotu nehnuteľnosti. Táto hodnota predstavuje základ na účely vyvolávacej ceny, ktorá pri prvej dražbe zodpovedá dvom tretinám výslednej ceny.

V prípade hnuteľného majetku sa hodnota určuje v súlade so zákonom č. 526/1990 Sb. o cenách alebo na základe odhadu súdneho exekútora. Ak sú vedomosti a skúsenosti tejto osoby nedostatočné, vymenuje sa znalec, ktorý vypracuje ocenenie. Vyvolávacia cena predstavuje jednu tretinu výslednej ceny.

2. Tretie strany, ktoré môžu uskutočniť predaj

V Českej republike existujú dve formy exekúcie.

  • exekúcia

3. Druhy dražieb, pri ktorých sa niektoré pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

Všetky súdne dražby sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 99/1963 Sb. (Občiansky súdny poriadok), zákona č. 120/2001 Sb. (Exekučný poriadok) a vyhlášky č. 418/2001 Sb. o postupoch pri výkone exekučnej a ďalšej činnosti.

4. Informácie o vnútroštátnom registri majetku

Majetok sa zapisuje do týchto verejných registrov:

  • nehnuteľnosti: kataster nehnuteľností (katastr nemovitostí),
  • hnuteľný majetok: register vozidiel (registr vozidel), plavebný register (plavební rejstřík) a letecký register (letecký rejstřík),
  • cenné papiere: Centrálny depozitár cenných papierov (Centrální depozitář cenných papírů).

5. Informácie o databázach, ktoré veriteľom slúžia na identifikáciu majetku a pohľadávok dlžníkov

Zoznam dlžníkov vedie Centrálny register dlžníkov Českej republiky (Centrální registr dlužníků České republiky) (http://www.centralniregistrdluzniku.cz), do ktorého môžu nahliadnuť veritelia aj dlžníci. Na nahliadnutie je potrebná registrácia, ktorá je bezplatná.

6. Ďalšie informácie o súdnych dražbách online

Miesto konania dražby, ktoré môže byť aj online, sa musí vždy vymedziť v dražobnej vyhláške. Štát však neprevádzkuje žiadnu oficiálnu doménu, na ktorej by prebiehali dražby. K neoficiálnym portálom patria sídla https://www.exdrazby.czhttp://www.okdrazby.czhttp://www.drazby-exekutori.cz. Účasť na dražbe si vyžaduje, aby účastníci preukázali svoju totožnosť a zložili zábezpeku.

Posledná aktualizácia: 05/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.