Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Súdne dražby

Anglicko a Wales

V tejto časti sa uvádzajú podrobnejšie informácie o ustanoveniach v Anglicku a Walese, ktoré sa týkajú zaistenia majetku ako spôsobu vymáhania dlžných súm.

Autor obsahu
Anglicko a Wales

V Anglicku a Walese sa už nevyžaduje, aby sudca okresného súdu schvaľoval a ustanovoval sťahovacie spoločnosti a aukcionárov. V oddiele 41 prílohy 12 k zákonu o súdoch a vykonávaní sa umožňuje predaj vecí v rámci verejnej dražby, pokiaľ súd nenariadi iný postup.

Sťahovacie spoločnosti a dražitelia môžu podať žiadosť na každom jednotlivom súde na základe predloženia podrobných informácií o ich sadzbách a aktuálnom poistení, aby bolo možné na miestnej úrovni rozhodnúť o ich ustanovení. Rozhodnutie o využití konkrétnej spoločnosti by formálne mala prijať skupina správcov na základe predložených podrobných informácií a sadzieb.

V nadväznosti na ustanovenie bude v budove súdu vyvesený zoznam s názvami a adresami ustanovených spoločností. Tento zoznam podlieha každoročnému preskúmaniu, ako aj preskúmaniu pred uplynutím niektorého z potvrdení o poistení. V rámci možnosti by sa vybraní poskytovatelia mali pravidelne obmieňať. Konkrétne pravidlá platia v prípade, keď je možné pravidelne využívať len jednu spoločnosť.

Minimálne 7 dní pred uskutočnením predaja musí súdny exekútor zaslať dlžníkovi a všetkým spoluvlastníkom oznámenie o predaji.

Po uskutočnení predaja a získaní výťažku od dražiteľa, je súdny exekútor/vyšší súdny úradník zodpovedný za potvrdenie prehľadu o všetkých veciach, nad ktorými bola prevzatá kontrola a ktoré boli vyúčtované. Toto potvrdenie by malo byť náležite schválené.

Pokiaľ ide o ďalšie podrobnosti týkajúce sa sťahovania, uskladnenia a predaja kontrolovaného tovaru, pozri ustanovenia 34 až 43 nariadenia o prevzatí kontroly nad tovarom.

Posledná aktualizácia: 10/10/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.