Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Súdne dražby

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

1. Inzercia a ocenenie zabaveného alebo zaisteného majetku

V prípade zabavenia nehnuteľnosti sa podmienky predaja vypracujú v rámci zodpovednosti oprávneného veriteľa: tento stanoví výšku vyvolávacej ceny, ktorá však môže byť napadnutá zo strany dlžníka, pričom rozhodnutie vynesie vykonávajúci sudca na konci úvodného konania.

Všeobecne platí, že osoba uskutočňujúca predaj stanovuje vyvolávaciu cenu v rámci verejnej aukcie hnuteľností, to znamená počiatočnú cenu predaja, pričom tovar sa potom prisúdi poslednému uchádzačovi s najvyššou ponukou. Osoba uskutočňujúca predaj môže využiť služby znalca, ak je potrebný odhad ceny majetku.

V prípade núteného predaja nehnuteľností môže oprávnený veriteľ organizovať dobrovoľnú inzerciu (pozri nižšie uvedený bod). V prípade núteného predaja hnuteľného majetku môže osoba vykonávajúca predaj inzerovať na svojej vlastnej webovej stránke, alebo na príslušných webových stránkach v rámci profesie, ak ide o súdnych dražiteľov: http://www.interencheres.com/ alebo http://www.drouot.com/

V prípade núteného predaja hnuteľného majetku je možná inzercia prostredníctvom tlače. V prípade núteného predaja nehnuteľností je povinné uverejnenie stanoviska vydaného veriteľom vo vestníku právnych oznamov a zjednodušeného stanoviska v dvoch periodických vydaniach miestnych alebo regionálnych novín, pričom dobrovoľná inzercia je možným doplnkovým prostriedkom.

Pokiaľ ide o nútený predaj nehnuteľností, oznam so stanoviskom oprávneného veriteľa musí byť umiestnený v priestoroch súdu na mieste ľahko prístupnom pre verejnosť.

Pokiaľ ide o nútený predaj hmotného hnuteľného majetku, inzercia sa uskutočňuje prostredníctvom oznamov vyvesených na radnici obce, kde má dlžník trvalé bydlisko, a na mieste predaja.

V prípade núteného predaja hnuteľného majetku je možná reklama vo forme prospektov alebo katalógov.

V prípade predaja zabaveného alebo zaisteného hnuteľného majetku môže inzercia súvisiaca s predajom obsahovať opis a ocenenie hnuteľného majetku.

V prípade zabavených alebo zaistených nehnuteľností sa oznam zverejní a vyvesí v priestoroch súdu, pričom obsahuje popis zabavenej alebo zaistenej nehnuteľnosti, jej súhrnný opis (charakter, možné využitie, akékoľvek známe skutočnosti, ktoré sa jej týkajú) a stanovenú výšku ceny.

Hnuteľný majetok predávaný prostredníctvom verejnej aukcie na predaj predkladá súdny dražiteľ alebo oprávnená osoba, ktorá organizuje predaj. Môže sa uskutočniť aj predbežné vystavenie majetku.

Zabavené alebo zaistené nehnuteľnosti je možné navštíviť v časoch a termínoch, ktoré určí súd (článok R.322-26 CPCE), pričom návštevy prebiehajú v sprievode súdneho úradníka.

Pokiaľ ide o aukcie hnuteľného majetku, tovar sa prisúdi poslednému uchádzačovi s najvyššou ponukou za predpokladu, že doba trvania aukcie nie je obmedzená, pričom ju možno zastaviť až po troch vyvolaniach. V prípade zabavených alebo zaistených nehnuteľností sa používa systém zvyšovania ponuky, pričom každá ponuka musí prevýšiť predchádzajúcu. Aukcia sa zastaví po uplynutí 90 sekúnd od poslednej ponuky (tento čas sa počíta pomocou vizuálnych a zvukových prostriedkov, ktoré verejnosti ohlasujú každú uplynutú sekundu).

V prípade núteného predaja hnuteľností nie je potrebné zložiť zábezpeku alebo záruku. Naopak, v prípade núteného predaja nehnuteľností musí záujemca o účasť v aukcii poskytnúť svojmu právnikovi neodvolateľnú bankovú záruku alebo bankový šek vypísaný na pokyn príjemcu alebo depozitnej a zásielkovej kancelárie vo výške 10 % zo stanovenej ceny (pričom táto suma nemôže byť nižšia ako 3000 €). Táto suma sa vráti uchádzačovi na konci aukčného konania, ak nebol vyhlásený za úspešného uchádzača.

2. Tretie strany oprávnené na vykonanie predajnej transakcie

Súdni dražitelia, notári, prísažní sprostredkovatelia tovaru a súdni úradníci sú jediné osoby, ktoré sú oprávnené organizovať súdny predaj hnuteľného majetku (najmä zhabaného alebo zaisteného hnuteľného majetku) prostredníctvom verejnej aukcie.

3. Typy súdneho predaja, na ktoré sa pravidlá môžu vzťahovať len čiastočne

V prípade hnuteľností je možné uskutočňovať dobrovoľný predaj v rámci verejných aukcií, kde platia oveľa flexibilnejšie pravidlá než pri predaji v rámci súdnych aukcií. V takých prípadoch sa uplatňujú články L. 321-1 a nasl. a R. 321-1 a nasl. francúzskeho obchodného zákonníka. Dobrovoľný predaj nie je súčasťou právnych prostriedkov výkonu práva, ktoré nariaďuje súd.

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

V prípade nehnuteľného majetku môže kataster – ktorý má charakter správnej a daňovej dokumentácie – informovať veriteľa o nehnuteľnom majetku v držbe dlžníka na území obce a jeho konzistencii (zastavané alebo nezastavané nehnuteľnosti, obsah pozemkov, charakter každého priestoru). Okrem toho sa v katastri nehnuteľností (administratívne služby v rámci generálneho riaditeľstva verejných financií) vedie pre každú obec evidencia nehnuteľností, ktorá uvádza pod menom každého majiteľa a pri každej nehnuteľnosti výpisy zo zverejnených dokumentov a zmieňuje sa o právnej situácii každej nehnuteľnosti.

V prípade hnuteľného majetku systém SIV (systém identifikácie vozidiel) umožňuje získať informácie o osobnom stave držiteľa osvedčenia o evidencii motorových vozidiel a dvojkolesových vozidiel, o evidenčnom čísle a charakteristikách vozidla. Existujú národné systémy, v ktorých sa musia registrovať plavidlá (vyhlášky sa pripravujú), lode (elektronická evidencia vedená ministerstvom dopravy) a lietadlá (evidencia vedená ministerstvom zodpovedným za civilné letectvo). Práva duševného vlastníctva sú uvedené v národnom systéme priamo prístupnom pre veriteľov a vedenom v INPI (čo je národný inštitút duševného vlastníctva). Názvy kinematografických diel určených na verejné premietanie vo Francúzsku sú uvedené vo verejnom registri kinematografických a audiovizuálnych diel, ktorý spravuje zástupca daňovej správy, a názvy literárnych diel, ktoré boli predmetom opcie nákupu práv na adaptáciu, sú uvedené v registri opcií.

V prípade nehnuteľností je kataster vedený každou obcou a tvoria ho viaceré série dokumentov (katastrálny plán, stav úseku, výpis z katastra), pričom elektronicky sa vedie iba katastrálny plán. Evidencia nehnuteľností je vedená v miestnom katastri nehnuteľností v jurisdikcii každého súdu vyššej inštancie (neexistuje národný systém evidencie).

V prípade motorových vozidiel sa register vedie na každej prefektúre, ale v systéme SIV sa vedie celoštátna elektronická evidencia.

V prípade lodí je register elektronický a vedie ho ministerstvo dopravy. V prípade plavidiel existuje šesť rôznych registrov a vedie ich rovnako ministerstvo dopravy.

V prípade lietadiel evidenciu vedie ministerstvo zodpovedné za civilné letectvo a je prístupná prostredníctvom internetu na informačné účely.

Informácie týkajúce sa rôznych práv duševného vlastníctva sú centralizované jedným orgánom, ktorým je INPI a ktorý poskytuje prístup k rôznym fondom dokumentov prostredníctvom svojej internetovej stránky.

Katastrálne služby sú čiastočne dostupné online. Ide iba o službu nahliadnutia do katastrálneho plánu a nie výpis z katastra, ktorý môže informovať o vlastníkoch, ako aj SIV, francúzsky medzinárodný register plavidiel a registre INPI.

Všeobecne povedané, väčšina registrov, ak sú verejné, podlieha ustanoveniam kódexu vzťahov medzi verejnosťou a správou, v ktorých sa stanovuje, že prístup k administratívnym dokumentom môže byť poskytnutý bezplatne prostredníctvom konzultácie na mieste alebo vyhotovením kópie za cenu maximálne vo výške nákladov na rozmnoženie, alebo bez poplatku elektronickou poštou, ak je dokument k dispozícii v elektronickej podobe.

5. Informácie z databáz umožňujúce veriteľom identifikovať aktíva a pohľadávky dlžníka

V článku L.152-1 CPCE sa umožňuje súdnemu úradníkovi získať informácie na určenie adresy dlžníka, totožnosti a adresy jeho zamestnávateľa alebo akejkoľvek tretej strany dlžníka alebo depozitára splatných alebo vymáhateľných súm a zloženie jeho nehnuteľného majetku od správnych orgánov štátu, regiónov, oblastí, obcí, verejných inštitúcií alebo úradov riadených správnym orgánom.

Súdny úradník môže získavať informácie priamo od FICOBA (čo je národný systém evidencie bankových účtov spravovaný orgánmi daňovej správy, do ktorého informácie dodávajú banky) a získať informácie o existencii bankových účtov otvorených v mene dlžníka a miestach, kde sú tieto účty vedené.

Súdny úradník môže získavať informácie od fondov zdravotného poistenia a poistenia v nezamestnanosti.

Podľa článku L.152-2 CPCE sú banky povinné informovať súdneho úradníka povereného veriteľom, či je v mene dlžníka otvorený jeden alebo viac účtov a kde sú tieto účty vedené s výnimkou akýchkoľvek ďalších informácií.

SIV (systém identifikácie vozidiel), ku ktorému má súdny úradník poverený veriteľom prístup, umožňuje získať informácie o osobnom stave držiteľa osvedčenia o evidencii motorových vozidiel a dvojkolesových vozidiel, o evidenčnom čísle a charakteristikách vozidla.

Veriteľ nemá priamy prístup k týmto databázam, ale môže ho získať za pomoci súdneho úradníka povereného použiť právne prostriedky výkonu práva.

6. Informácie o súdnom predaji online

Vo Francúzsku sa v aukčnom systéme predaja hnuteľného majetku rozlišujú dva typy predaja prostredníctvom aukcií na internete:

  • Predaj naživo alebo aukcie naživo, ktoré sú čiastočne elektronické: predaj fyzicky prebieha na danom mieste a vysiela sa naživo online na webovej stránke osoby vykonávajúcej predaj alebo na príslušných stránkach v rámci profesie súdneho dražiteľa (http://www.interencheres.com/ alebo https://www.drouotlive.com/). Takýto súdny predaj je povolený, pretože mu nič nebráni, a v súčasnej dobe sa využíva stále častejšie.
  • Online predaj, ktorý je úplne elektronický: predaj prebieha iba na internete, neprebieha fyzicky na žiadnom danom mieste. Takýto predaj nie je možný v súdnych záležitostiach (na rozdiel od dobrovoľného predaja) vzhľadom na súčasné znenie, pretože mu bránia právne technické prekážky.

(Čiastočne) elektronický predaj je možný len v prípade hnuteľného majetku.

Osoby vykonávajúce predaj môžu realizovať cezhraničnú inzerciu a ponuky môžu pochádzať od akéhokoľvek záujemcu bez ohľadu na umiestnenie a štátnu príslušnosť, či ide o predaj naživo, alebo nie (existujú aj diaľkové aukčné mechanizmy: nákupné objednávky podané písomne alebo telefonicky).

Na účasť v elektronickom predaji v aukcii osoba (budúci uchádzač) nemusí poskytnúť svoj podpis, ale osoba zodpovedná za predaj môže vyžadovať odtlačok kreditnej karty. Registrácia sa musí realizovať u osoby zodpovednej za predaj a v zásade sa môže vykonať akýmkoľvek spôsobom, pričom najbežnejším je pravdepodobne registrácia prostredníctvom internetovej stránky, na ktorej sa predaj vysiela. Písomné nákupné objednávky sú možné bez ohľadu na médium.

Akceptované platobné metódy definuje osoba zodpovedná za predaj.

Vzdialený záujemca nemusí byť prítomný osobne (ale môže, ak si to želá). Aukciu môže sledovať naživo a nákupnú objednávku odoslať v reálnom čase. Môže tiež zaregistrovať jednu alebo viacero nákupných objednávok ešte pred predajom, pričom v tomto prípade sa ponuky zvyšujú od začiatku navrhovanej aukcie. Počas aukcie je okrem toho vo všeobecnosti možné telefonické spojenie.

Možnosti prekladu závisia od odborných kapacít osoby zodpovednej za predaj a jej asistentov, nariadenia v tejto súvislosti neukladajú žiadnu povinnosť.

Na základe konfigurácie internetových stránok predaja môžu prístup k predaju prostredníctvom príslušných internetových stránok získať iba osoby zaregistrované do online predaja. Na druhej strane má verejnosť prístup k predaju na mieste, na ktorom predaj prebieha.

Posledná aktualizácia: 16/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.