Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Súdne dražby

Grécko

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

1. Zverejnenie a stanovenie ceny na predaj zaisteného majetku

Zaistenie nastane, keď súdny exekútor odníme hnuteľný majetok (článok 954 Občianskeho súdneho poriadku) alebo zaistí nehnuteľný majetok vo vlastníctve dlžníka alebo vecné právo dlžníka k nehnuteľnosti (článok 992 Občianskeho súdneho poriadku) a vypracuje o tom správu za prítomnosti plnoletého svedka. Zaistený majetok ocení súdny exekútor alebo znalec poverený exekútorom na tento účel, podľa jeho vlastného uváženia. V prípade nehnuteľného majetku musí jeho trhovú hodnotu určiť nezávislý znalec.

Správa o zaistení musí obsahovať: a) presný popis zaisteného hnuteľného majetku, aby nevznikli žiadne pochybnosti o jeho identite; b) ocenenie zaisteného majetku exekútorom alebo znalcom; c) vyvolávaciu cenu, ktorá musí zodpovedať minimálne dvom tretinám hodnoty, na ktorú bol majetok ocenený; d) uvedenie vykonateľného titulu, ktorý je podkladom pre výkon rozhodnutia, príkaz, ktorý bol doručený dlžníkovi a sumu, za ktorú bol majetok zaistený; e) uvedenie dátumu aukcie, ktorý musí byť sedem (7) mesiacov od dátumu ukončenia zaistenia majetku, najneskôr však osem 8 mesiacov od tohto dátumu, miesto aukcie, ako aj meno (názov) aukcionára.

Výpis zo správy o zaistení, ktorý zahŕňa celé meno strany, ktorá požaduje výkon rozhodnutia a strany, proti ktorej sa žiada o výkon rozhodnutia, krátky popis zaisteného majetku, vyvolávaciu cenu, meno a presnú adresu aukcionára, ako aj miesto, dátum a čas konania aukcie je potrebné zverejniť desať (10) dní po zaistení majetku na webovom sídle bulletinu súdnych publikácií v oblasti poistenia právnikov v sektore národného fondu samostatne zárobkovo činných osôb, na ktorom sa zverejňujú aukcie.

Aukcia sa nemôže uskutočniť, pokiaľ neboli dodržané vyššie uvedené formality, inak bude neplatná.

2. Tretie strany, ktoré môžu vykonávať predaj

Zaistený hnuteľný majetok sa predáva formou verejnej aukcie za prítomnosti notára povereného vykonaním aukcie z okresu, v ktorom bol majetok zaistený (článok 959 Občianskeho súdneho poriadku), zatiaľ čo nehnuteľný majetok sa predáva formou verejnej aukcie za prítomnosti notára povereného vykonaním aukcie z okresu, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza (článok 998 Občianskeho súdneho poriadku).

Aukcia prebieha formou predloženia písomných zapečatených ponúk, po ktorých postupne nasledujú ústne ponuky v súlade s článkom 959 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku. Na začiatku aukcie musia všetci účastníci aukcie prostredníctvom vyhlásenia adresovaného aukcionárovi ustanoviť zástupcu na doručovanie všetkých dokumentov týkajúcich sa výkonu rozhodnutia v obvode súdu prvého stupňa, v ktorom sa uskutoční aukcia.

Aukcia sa uskutoční v pracovný deň v stredu na civilnom okresnom súde v obvode, v ktorom bol majetok zaistený. Ak sa zaistený hnuteľný majetok nachádza v obvodoch viacerých okresných civilných súdov, aukcia sa uskutoční na okresnom civilnom súde, ktorý určil súdny exekútor v správe o zaistení. Ak sa aukcia týka nehnuteľného majetku, môže sa na základe uváženia súdneho exekútora uskutočniť v obvode okresného civilného súdu buď v mieste výkonu rozhodnutia, v mieste zaistenia alebo v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Ak sa aukcia týka nehnuteľného majetku, uskutoční sa v obvode okresného civilného súdu, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Ak sa nehnuteľný majetok nachádza v obvodoch viacerých okresných civilných súdov, aukcia sa uskutoční na ktoromkoľvek z nich podľa toho, ktorý si zvolí strana, ktorá požaduje výkon rozhodnutia.

3. Typy aukcií, pri ktorých sa pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

Zaistenie osobitného majetku (články 1022 až 1033 Občianskeho súdneho poriadku):

Zaistenie je možné aj voči vlastníckym právam strany, proti ktorej sa žiada o výkon rozhodnutia, ktoré nemôžu byť zaistené v súlade s postupom uvedeným v článku 953 ods. 1 a 2, článkoch 982 a 992 Občianskeho súdneho poriadku, najmä voči právam duševného vlastníctva, patentovým právam, tantiémam a pohľadávkam voči tretím stranám, ktoré sú závislé od protiplnenia, za predpokladu, že ustanovenia hmotného práva umožňujú prevod týchto práv (článok 1022 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak bol nariadený predaj zaistených práv formou aukcie, okresný civilný súd vymenuje aukcionára (článok 1026 Občianskeho súdneho poriadku) a uplatnia sa platné ustanovenia, ktoré sa týkajú obchodovania s hnuteľným majetkom formou aukcie.

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

Neexistujú vnútroštátne registre majetku.

5. Informácie o databázach, ktoré môže veriteľ použiť na vyhľadanie hmotného majetku alebo pohľadávok dlžníka

Neexistujú databázy, ktoré môže veriteľ použiť na vyhľadanie hmotného majetku alebo pohľadávok dlžníka.

6. Informácie o online súdnych aukciách

Súdne aukcie sa nevykonávajú online.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.