Súdne dražby

Grécko

Autor obsahu
Grécko

1. Oznámenie a odhad ceny na účely predaja zaisteného majetku

Zaistenie nastane, keď súdny exekútor odníme hnuteľný majetok (článok 954 Občianskeho súdneho poriadku) alebo zaistí nehnuteľný majetok vo vlastníctve dlžníka alebo vecné právo dlžníka k nehnuteľnosti (článok 992 Občianskeho súdneho poriadku) a za prítomnosti plnoletého svedka o tom vypracuje správu. Zaistený majetok ocení súdny exekútor alebo znalec poverený exekútorom na tento účel, podľa jeho vlastného uváženia. V prípade nehnuteľného majetku musí jeho trhovú hodnotu určiť nezávislý znalec.

Správa o zaistení musí obsahovať:

  1. presný popis zaisteného hnuteľného majetku, aby nemohli vzniknúť pochybnosti o jeho identite;
  2. ocenenie zaisteného majetku exekútorom alebo znalcom;
  3. vyvolávaciu cenu, ktorá musí zodpovedať trhovej hodnote zabavenej nehnuteľnosti;
  4. uvedenie vykonateľného titulu, ktorý je podkladom pre výkon rozhodnutia, príkaz, ktorý bol doručený dlžníkovi a sumu, za ktorú bol majetok zaistený;
  5. uvedenie dátumu aukcie, ktorý musí byť sedem (7) mesiacov od dátumu ukončenia zaistenia majetku, najneskôr však osem 8 mesiacov od tohto dátumu, miesto aukcie, ako aj meno (názov) aukcionára.

Výpis zo správy o zaistení, ktorý zahŕňa celé meno strany, ktorá požaduje výkon rozhodnutia a strany, proti ktorej sa žiada o výkon rozhodnutia, krátky popis zaisteného majetku, vyvolávaciu cenu, meno a presnú adresu aukcionára, ako aj miesto, dátum a čas konania aukcie je potrebné zverejniť do pätnástich dní po zaistení majetku na webovom sídle bulletinu súdnych publikácií v oblasti poistenia právnikov v sektore národného fondu samostatne zárobkovo činných osôb, na ktorom sa zverejňujú aukcie.

Aukcia sa nemôže uskutočniť, pokiaľ neboli dodržané vyššie uvedené formality, inak bude neplatná.

2. Tretie strany, ktoré môžu uskutočniť predaj

Zaistený hnuteľný majetok sa predáva formou verejnej aukcie prostredníctvom elektronickej platformy za prítomnosti notára povereného vykonaním aukcie z okresu, v ktorom bol majetok zaistený (článok 959 Občianskeho súdneho poriadku), zatiaľ čo nehnuteľný majetok sa predáva formou verejnej aukcie prostredníctvom elektronickej platformy za prítomnosti notára povereného vykonaním aukcie z okresu, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza (článok 998 Občianskeho súdneho poriadku).

Aukcia prebieha formou podania elektronických ponúk po tom, ako uchádzači poskytli zábezpeku ponuky a získali certifikáciu v elektronických systémoch v súlade s článkom 959 Občianskeho súdneho poriadku. Aukcie sa konajú v pracovných dňoch a konkrétne v stredu, vo štvrtok a v piatok, na okresnom občianskom súde okresu, v ktorom sa zaistenie uskutočnilo.

3. Typy aukcií, pri ktorých sa pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

Zaistenie osobitného majetku (články 1022 až 1033 Občianskeho súdneho poriadku):

Zaistenie je možné aj voči vlastníckym právam strany, proti ktorej sa žiada o výkon rozhodnutia, ktoré nemôžu byť zaistené v súlade s postupom uvedeným v článku 953 ods. 1 a 2, článkoch 982 a 992 Občianskeho súdneho poriadku, najmä voči právam duševného vlastníctva, patentovým právam, tantiémam a pohľadávkam voči tretím stranám, ktoré sú závislé od protiplnenia, za predpokladu, že ustanovenia hmotného práva umožňujú prevod týchto práv (článok 1022 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak bol nariadený predaj zaistených práv formou aukcie, okresný civilný súd vymenuje aukcionára (článok 1026 Občianskeho súdneho poriadku) a uplatnia sa platné pravidlá, ktoré sa týkajú obchodovania s hnuteľným majetkom formou aukcie.

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

Neexistujú vnútroštátne registre majetku.

5. Informácie o databázach, ktoré umožňujú veriteľom zistiť majetok alebo pohľadávky dlžníkov.

Databázy, ktoré je možné použiť na zistenie majetku alebo pohľadávok dlžníka, nie sú k dispozícii. Existuje len centrálny systém, ktorý spravuje Nezávislý úrad pre verejné príjmy (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon - AADE), ku ktorému majú prístup len príslušné orgány (prokurátor, daňový úrad, orgán pre boj proti praniu špinavých peňazí atď.) a zobrazujú sa v ňom bankové účty vedené v gréckych bankách.

6. Informácie o online súdnych aukciách

Od začiatku roka 2018 sa všetky aukcie vykonávajú elektronicky na platforme eauction.gr.

Posledná aktualizácia: 14/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.