Súdne dražby

Malta

Autor obsahu
Malta

1. Propagácia a určenie ceny pre predaj zaisteného tovaru

Postup vymáhania zaisteného tovaru nevedie nevyhnutne k predaju zaisteného tovaru. Namiesto toho môžu veriteľ a dlžník dosiahnuť dohodu. Ak je veriteľov viacero, je potrebné dosiahnuť dohodu so všetkými z nich, ak sa má zabrániť predaju. Ak sa nedosiahne dohoda, súd nariadi predaj.

Základnú hodnotu zaisteného tovaru určí znalec, ktorý posúdi hodnotu (v prípade nehnuteľnosti). V prípade hnuteľných vecí určí hodnotu osoba, ktorá počas predaja predloží najvyššiu ponuku, ak ponuky začínajú od nuly. Ak sa vyžaduje ocenenie hnuteľnej veci, ponuky nezačínajú od nuly, ale od 60 % odhadovanej ceny.

Pokiaľ ide o propagáciu zaisteného tovaru, uskutočňuje sa prostredníctvom webového sídla vlády, ktoré poskytuje súdne služby, na webovom sídle aukcionára, ktorý vykonáva predaj, v denníkoch (zvyčajne sa oznámenie o predaji zverejňuje raz za mesiac v dvoch denníkoch) a oznámeniami v budove súdu, kde sa predaj uskutoční.

Opis vlastností zaistených predmetov, ktoré sa ponúkajú na predaj, ako aj súvisiace dokumenty, sú k dispozícii na webovom sídle vlády, ktoré poskytuje súdne služby a na webovom sídle aukcionára, ktorý uskutočňuje predaj. Všetci záujemcovia môžu požiadať o prístup k týmto informáciám.

Ak má niekto záujem o prehliadku zaisteného predmetu, ktorý sa ponúka na predaj, môže podať na súd návrh so žiadosťou o prehliadku predmetu, ak je daný predmet nehnuteľnosť. Pred každým predajom nehnuteľnosti vypracuje súdny znalec správu o stave nehnuteľnosti, ktorá je verejná. V prípade hnuteľnej veci si ich môžu záujemcovia pozrieť dve hodiny pred začiatkom predaja.

V deň predaja sa predkladajú ponuky ústne aukcionárovi, ktorého vymenoval súd, aby uskutočnil predaj tovaru.

Osoba, ktorá nadobudne tovar po ukončení aukcie nezloží len časť ceny, ale musí zaplatiť celú cenu. Pokiaľ ide o nehnuteľný majetok, musí sa zložiť celá suma na súde do siedmich dní odo dňa predaja, zatiaľ čo v prípade hnuteľných vecí sa celá suma zloží do 24 hodín od predaja. Platba sa nemôže uskutočniť elektronicky, ale sa zaplatí v podateľni súdu.

2. Tretie strany, ktoré môžu uskutočňovať predaj

Predaj sa uskutočňuje pod dohľadom súdu prostredníctvom aukcionára vymenovanému súdom a žiadne tretie strany nemôžu uskutočňovať predaj.

3. Typy aukcií, pri ktorých sa niektoré pravidla nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

Neexistujú typy aukcií, pri ktorých sa pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu.

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

Existujú nasledujúce vnútroštátne registre majetku:

Nehnuteľnosti – verejný register a kataster nehnuteľností

Hnuteľné veci – pokiaľ ide o vozidlá, námorné plavidlá a lietadlá – doprava Malta

Akcie a podiely obchodných spoločností – maltský úrad pre finančné služby a maltská burza cenných papierov

Iné finančné nástroje – maltská burza cenných papierov

Ochranné známky a patenty – ministerstvo obchodu

Tieto registre sú vedené v elektronickej podobe prostredníctvom daných verejných úradov. Niektoré z týchto registrov sú elektronicky prístupné verejnosti. Pokiaľ ide o verejné registre a maltský úrad pre finančné služby, prístup verejnosti je možný za poplatok. Maltské dopravné registre nie sú prístupné verejnosti. Čo sa týka maltského úradu pre finančné služby, platba za prístup môže byť uskutočnená elektronicky. Pokiaľ ide o verejný register, platba sa musí uskutočniť na úrade verejného registra.

5. Informácie o databázach, v ktorých môžu veritelia zistiť majetok a pohľadávky dlžníka

Veriteľ má prístup do databáz týkajúcich sa nehnuteľností a obchodných spoločností. Maltský úrad pre finančné služby poskytuje priamy elektronický prístup týkajúci sa obchodných spoločností. Pokiaľ ide o nehnuteľný majetok, veriteľ má prístup k informáciám prostredníctvom verejného registra a katastra nehnuteľností. Nie je potrebné ďalšie povolenie ani na priamy prístup do databáz maltského úradu pre finančné služby, ani na prístup prostredníctvom verejného registra a katastra nehnuteľností.

6. Iné informácie o online súdnych predajoch

Neexistujú nástroje na podávanie online ponúk počas aukcie.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.