Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Súdne dražby

Severné Írsko

Autor obsahu
Severné Írsko

Úrad pre výkon rozsudkov (EJO) je útvar v rámci Súdnej služby Severného Írska (agentúra ministerstva spravodlivosti) a je zodpovedný za vykonávanie súdnych príkazov v občianskoprávnych veciach v Severnom Írsku, ktoré sa týkajú peňažných prostriedkov, tovaru a majetku. Na základe zákonníka o vykonávaní rozsudkov (Severné Írsko) z roku 1981 sa umožňuje zaistenie a predaj tovaru s cieľom uspokojiť peňažnú pohľadávku vymáhateľnú na základe rozsudku.

EJO má viaceré právomoci na vymáhanie splatenia dlhu na základe rozsudku na peňažné plnenie na základe súdneho príkazu. Medzi tieto právomoci patrí príkaz na zaistenie na základe článku 31 zákonníka o vykonávaní rozsudkov (Severné Írsko) z roku 1981.

Podľa zákonníka z roku 1981 má EJO právo zaistiť majetok a predať ho na dražbe a použiť čistý výnos z predaja (po uhradení nákladov a výdavkov v súvislosti so zaistením) na úhradu nesplatených dlhov (pozri články 31, 34 a 40 zákonníka z roku 1981). Pri vykonávaní príkazu na zaistenie má EJO podľa článku 38 zákonníka z roku 1981 právo vstúpiť na akýkoľvek pozemok obývaný alebo používaný dlžníkom, jeho manželkou/manželom alebo ktorýmkoľvek z odporcov, alebo za niektorých okolností aj na pozemok obývaný alebo používaný akoukoľvek inou osobou.

EJO môže vydať tento druh príkazu [na základe žiadosti predloženej správcovi podľa článku 30 ods. 1 zákonníka o vykonávaní rozsudkov (Severné Írsko) z roku 1981] v prípade, ak je možné sa domnievať, že existuje majetok v rozsahu dostatočnom na zaistenie a uspokojenie dlhu. V praxi sa pred predložením žiadosti správcovi o príkaz na zaistenie hľadajú iné relevantné prostriedky na vymáhanie, ako napríklad príkaz na obstavenie príjmov (v prípade ktorého sa z platu dlžníka odpočíta peňažná suma).

Druhy predmetov, ktoré môžu byť zaistené, sú obmedzené [napr. nie je možné zaistiť oblečenie dlžníka a jeho základné potreby pre domácnosť (pozri článok 33 zákonníka z roku 1981)].

V článkoch 30 až 33 zákonníka o vykonávaní rozsudkov (Severné Írsko) z roku 1981 sa stanovuje postup, ktorý EJO dodržiava pri vydaní príkazu na zaistenie.

Posledná aktualizácia: 18/10/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.