Súdne dražby

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

1. Oznámenie o predaji a cenách zaisteného majetku

V súčasnosti sa predaj majetku uskutočňuje prostredníctvom platformy https://www.e-leiloes.pt/, podľa článku 837 portugalského Občianskeho súdneho poriadku (Código de Proceso Civil – CPC) a článku 20 a nasl. ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 282/2013 z 29. augusta.

Prevádzkové pravidlá platformy https://www.e-leiloes.pt/ boli schválené nariadením ministerstva spravodlivosti č. 12624/2015 uverejneným v Úradnom vestníku Portugalskej republiky (Diário da República), séria 2, č. 219 z 9. novembra 2015.

Oznámenia o predaji sa riadia ustanoveniami článku 6 ministerskej vyhlášky 12624/2015:

Článok 6

Propagácia aukcie

 1. Aukcie sa zverejňujú na platforme www.e-leiloes.pt a okrem toho môže portugalská advokátska komora (Câmara dos Solicitadores) prijať rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom šírení informácií prostredníctvom iných webových sídiel, tlače a elektronickej pošty bez toho, aby sa to dotklo súdneho exekútora v konaní, ktorý takisto zverejňuje predaj inými prostriedkami, ktoré považuje za vhodné.
 2. Pri zverejnení prostredníctvom portálu www.e-leiloes.pt sa musí uviesť minimálne:
  1. číslo súdneho konania, súd a organizačná jednotka;
  2. dátum začiatku aukcie;
  3. termín ukončenia aukcie (dátum a čas);
  4. základná hodnota majetku (alebo súboru majetku) určeného na predaj;
  5. hodnota poslednej ponuky;
  6. v prípade hnuteľného majetku, fotografia majetku alebo súboru majetku, ktorý sa ponúka na predaj;
  7. súhrnná identifikácia majetku;
  8. povaha majetku;
  9. v prípade nehnuteľnosti, jej umiestnenie a zloženie, záznamy z katastra nehnuteľností a opis nehnuteľnosti, okres, obec, okrsok a zemepisné súradnice približnej polohy, fotografia exteriéru nehnuteľnosti a ak je to možné, aj jej interiéru v prípade mestských nehnuteľností alebo jednotiek budov;
  10. identifikácia správcu alebo miesta uloženia;
  11. miesto a čas, počas ktorého je možné si pozrieť majetok, a kontaktné údaje správcu;
  12. určenie exekútora v konaní vrátane jeho mena, identifikačného čísla exekútora, telefónneho, mobilného a faxového čísla, e-mailovej adresy a jeho úradných hodín;
  13. akékoľvek okolnosti, ktoré musia byť v zmysle zákona oznámené všetkým zainteresovaným stranám, vrátane všetkých nevybavených námietok k exekúcií alebo zaisteniu majetku, prebiehajúce odvolania, existencia vecných bremien, ktoré nezaniknú predajom a informácie o všetkých držiteľoch predkupných práv predložených v konaní;
  14. meno povinného (povinných), ktorému patrí majetok určený na predaj.

Cena/hodnota zaisteného majetku:

Základná hodnota: Je to hodnota majetku alebo súboru majetku pozostávajúceho z jednotlivých častí, určená v rámci konania, ktoré sa týka predaja v exekúcii v súlade s CPC alebo v rámci konkurzného konania, ktoré sa riadi kódexom o platobnej neschopnosti a reštrukturalizácii podniku (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Minimálna hodnota: Minimálna hodnota je najnižšia hodnota, za ktorú sa môže majetok predať a ktorá zodpovedá 85% základnej hodnoty v súlade s článkom 816 ods. 2 CPC. V niektorých prípadoch sa môže minimálna hodnota rovnať základnej hodnote.

2. Tretie strany, ktoré môžu uskutočniť predaj

Prevádzkové pravidlá platformy https://www.e-leiloes.pt/ boli schválené nariadením ministra spravodlivosti č. 12624/2015, uverejneným v Úradnom vestníku Portugalskej republiky, séria 2, č. 219 z 9. novembra 2015 a stanovujú, že platformu vytvorení a bude ju spravovať portugalskou advokátskou komorou, v súčasnosti Združenie advokátov a exekútorov (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

V občianskoprávnych exekučných konaniach vedených exekútormi môžu predaje uskutočňovať len exekútori.

3. Typy nútených predajov, pri ktorých sa pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

Napríklad pri predaji majetku, ktorý sa musí predávať na regulovaných trhoch alebo priamym predajom.

Článok 837 CPC – predaj prostredníctvom elektronickej aukcie

 1. Okrem prípadov uvedených v článkoch 830 a 831 sa predaj zaistených nehnuteľností prednostne uskutočňuje prostredníctvom elektronickej aukcie za podmienok, ktoré sú vymedzené vykonávacím nariadením vládneho ministra zodpovedného za rezort spravodlivosti.

Článok 830 CPC – majetok predávaný na regulovaných trhoch

Finančné nástroje a komodity kótované na regulovanom trhu sa predávajú na regulovaných trhoch.

Článok 831 CPC – priamy predaj

Ak zákon vyžaduje, aby bol majetok doručený konkrétnemu subjektu alebo prisľúbený na skutočný predaj osobe, ktorá chce uplatniť osobitné exekučné právo, predaj sa uskutoční priamo tejto osobe.

Je potrebné poznamenať, že aj keď je elektronická aukcia preferovaný spôsob núteného predaja v Portugalsku, CPC upravuje aj iné alternatívne spôsoby predaja:

 1. predaj prostredníctvom zapečatenej ponuky;
 2. predaj na regulovaných trhoch;
 3. priamy predaj osobám alebo subjektom, ktoré sú oprávnené nadobúdať majetok;
 4. predaj prostredníctvom neverejného rokovacieho konania;
 5. predaj v aukčnom dome;
 6. predaj prostredníctvom verejného depozitára alebo podobného depozitného zariadenia;
 7. predaj prostredníctvom elektronickej aukcie.

4. Informácie z vnútroštátnych registrov majetku

Regulačné a registračné subjekty zahŕňajú:

 • Inštitút registrov a notárov (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. IRN): je verejný inštitút, ktorého úlohou je presadzovanie a monitorovanie politík v oblasti služieb registrov s cieľom poskytovania služieb občanom a obchodným spoločnostiam v rámci identifikácie občanov a registrov obyvateľov, registrov štátnej príslušnosti, registrov nehnuteľností, obchodných registrov a registrov hnuteľného majetku a právnických osôb, ako aj regulácia, monitorovanie a dohľad nad notárskou činnosťou – napríklad: v oblasti nehnuteľností, vozidiel, lodí, lietadiel atď.
 • Komisia pre trh s cennými papiermi (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM): jej úlohou je vykonávať dohľad, dozor a reguláciu finančných trhov, ako aj subjektov fungujúcich v rámci nich a podporovať ochranu investorov – napr. v oblastiach akcií a finančných nástrojov.
 • Národný inštitút duševného vlastníctva (Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI): svoju činnosť zameriava na priznávanie a ochranu práv priemyselného vlastníctva, interne aj externe, v spolupráci s medzinárodnými organizáciami, ktorých je Portugalsko členom, napr. v oblastiach ochranných známok a patentov.

5. Informácie o databázach, v ktorých môže veriteľ zistiť majetok a úvery dlžníka

V prvom rade je dôležité poznamenať, že prístup k databázam má dôverný charakter a uskutočňuje sa prostredníctvom exekútora namiesto priameho prístupu veriteľom.

Ministerská vykonávacia vyhláška č. 331-A/2009 z 30. marca v znení ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 350/2013 z 3. decembra a ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 288/2015 zo 17. septembra upravuje prístup k verejným databázam.

Ministerská vykonávacia vyhláška č. 282/2013 z 29. augusta takisto upravuje prístup k databázam Portugalskej centrálnej banky.

Databázy, ku ktorým ma súdny exekútor priamy elektronický prístup, sú okrem iných tieto:

 1. daňový a colný úrad (Autoridade Tributária e Aduaneira;
 2. sociálne zabezpečenie;
 3. dôchodkový systém štátnych zamestnancov (Caixa Geral de Aposentações);
 4. kataster nehnuteľností;
 5. obchodný register;
 6. národný register právnických osôb;
 7. register motorových vozidiel;
 8. Portugalská centrálna banka;
 9. inštitút správy štátneho dlhu (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. CITIUS – justičný portál pre občanov.

6. Informácie o elektronických nútených predajoch

Pravidlá fungovania platformy https://www.e-leiloes.pt/ boli schválené vyhláškou ministerstva spravodlivosti č. 12624/2015 uverejnenou v Úradnom vestníku Portugalskej republiky, séria 2, č. 219 z 9. novembra 2015.

Príslušné informácie sú k dispozícii na webovom sídle:

Pravidlá prevádzky platformy elektronickej aukcie

Odpovede na často kladené otázky

Posledná aktualizácia: 04/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.