Súdne dražby

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

1. Inzerovanie predaja a určovanie cien zaisteného tovaru

V súčasnosti sa uprednostňuje predaj majetku prostredníctvom stránky https://www.e-leiloes.pt/, ako sa to stanovuje v článku 837 portugalského Občianskeho súdneho poriadku a v článku 20 a nasl. ministerskej vykonávacej vyhlášky (Portaria) č. 282/2013 z 29. augusta 2013.

Pravidlá týkajúce sa fungovania platformy https://www.e-leiloes.pt/ boli prijaté vyhláškou ministerstva spravodlivosti č. 12624/2015, uverejnenou v portugalskom úradnom vestníku (Diário da República), druhej sérii, č. 219 z 9. novembra 2015.

Poznámka: Vzhľadom na množstvo nedávnych kybernetických útokov sa na osoby používajúce sídlo e-leilões mimo Portugalska vzťahuje obmedzený prístup.

Od takýchto osôb sa vyžaduje poskytuje ich IP (internetového protokolu) k stránke suporte@solicitador.net. IP možno získať napríklad na tomto odkaze: https://www.whatismyip.com/.

Inzercia predaja sa upravuje v článku 6 vyhlášky 12624/2015:

Článok 6

Inzerovanie dražieb

 1. Dražby sa inzerujú na stránke https://www.e-leiloes.pt/. Okrem toho sa na základe rozhodnutia Komory právnych zástupcov (Câmara dos Solicitadores) môžu informácie úplne alebo čiastočne šíriť prostredníctvom iných webových sídiel, tlačou alebo e-mailom. Tým nie je dotknuté právo súdneho exekútora, ktorý zo zákona zodpovedá za postup zverejnenia dražby inými prostriedkami, ktoré môže považovať za vhodné.
 2. Informácie zverejnené na stránke https://www.e-leiloes.pt/ musia obsahovať aspoň:
  1. referenčné číslo príslušného súdneho konania, súdu a organizačného útvaru;
  2. dátum začatia dražby;
  3. dátum a čas uzavretia dražby;
  4. základnú cenu majetku (alebo súhrnného majetku), ktorý sa predáva;
  5. hodnotu poslednej ponuky;
  6. ak je na predaj hnuteľný majetok, fotografiu veci alebo súboru vecí, ktoré tvoria položku dražby;
  7. stručný opis položky;
  8. charakter položky;
  9. ak je položkou nehnuteľný majetok, jeho miesto a zloženie, číslo a zápis v katastri nehnuteľností, okres, obec, farnosť a približné geografické umiestnenie, fotografiu exteriéru nehnuteľnosti, prípadne jej interiéru, ak ide o mestskú budovu alebo jednotku budovy;
  10. identifikáciu správcu alebo miesta uloženia;
  11. miesto a čas prezretia majetku a kontaktné údaje správcu;
  12. podrobnosti o súdnom exekútorovi, ktorý je zo zákona zodpovedný za postup, vrátane jeho mena, registračného čísla, telefónnych čísel na pevnú linku a mobil, čísla faxu a e-mailovej adresy, ako aj časy, kedy je možné ho kontaktovať;
  13. všetky záležitosti, o ktorých musia byť zainteresované strany zo zákona informované, najmä to, či bola podaná námietka proti exekúcii alebo zaisteniu, či prebieha odvolanie a či existujú nejaké záložné práva, ktorých platnosť nesmie uplynúť predajom, alebo nejakí držitelia preferenčných práv, ktorí sa ozvali počas konania;
  14. meno dlžníka alebo dlžníkov, ktorým patrí predávaný majetok.

Ceny/hodnoty zaisteného majetku

Základná hodnota: hodnota majetku alebo súhrnného majetku tvoriaceho položku, ako bola stanovená počas konania, ktorého sa predaj týka: konkrétne exekúcia upravená v Občianskom súdnom poriadku alebo v prípade insolvenčného konania v Kódexe pre platobnú neschopnosť a ozdravenie podnikov (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Minimálna hodnota: „minimálna hodnota“ je hodnota, za ktorú sa majetok môže začať predávať, ktorá podľa článku 816 Občianskeho súdneho poriadku zodpovedá 85 % základnej hodnoty. V niektorých prípadoch sa môže minimálna hodnota rovnať základnej hodnote.

2. Predaj môžu uskutočniť tretie strany

Pravidlá týkajúce sa fungovania platformy https://www.e-leiloes.pt/ boli prijaté vyhláškou ministerstva spravodlivosti č. 12624/2015, uverejnenou v portugalskom úradnom vestníku (Diário da República), druhej sérii, č. 219 z 9. novembra 2015, pričom podľa nich platformu vyvíja a prevádzkuje Komora právnych zástupcov (Câmara dos Solicitadores), v súčasnosti Združenie právnych zástupcov a exekútorov (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

V občianskoprávnych konaniach uskutočňovaných exekútormi je predaj výlučnou výsadou exekútorov.

Poznámka: Vzhľadom na množstvo nedávnych kybernetických útokov sa na osoby používajúce sídlo  e-leilões mimo Portugalska vzťahuje obmedzený prístup.

Od takýchto osôb sa vyžaduje poskytuje ich IP (internetového protokolu) k stránke suporte@solicitador.net. IP možno získať napríklad na tomto odkaze: https://www.whatismyip.com/.

3. Druhy dražieb, na ktoré sa pravidlá nemusia v plnej miere uplatňovať

Patrí sem napríklad majetok, ktorý sa musí predať na regulovaných trhoch alebo priamo.

Článok 837 portugalského Občianskeho súdneho poriadku – predaj na online dražbách

 1. Okrem prípadov uvedených v článkoch 830 a 831 by sa mal predaj zaisteného nehnuteľného majetku ideálne uskutočňovať formou online dražby v súlade s ustanoveniami vymedzenými v ministerskej vykonávacej vyhláške vydanej členom vlády zodpovedným za spravodlivosť.

Článok 830 portugalského Občianskeho súdneho poriadku – predaj majetku na regulovaných trhoch

Finančné nástroje a obchodované komodity sa predávajú na regulovaných trhoch.

Článok 831 portugalského Občianskeho súdneho poriadku – priamy predaj

Ak sa má podľa zákona majetok odovzdať danému orgánu alebo ak existuje zmluva o budúcej kúpnej zmluve s účinkom erga omnes uzavretá so stranou, ktorá chce uplatniť právo na povinnú exekúciu, predaj sa uskutočňuje priamo.

Hoci sú online dražby v Portugalsku primárnym prostriedkom exekučného predaja, v Občianskom súdnom poriadku sa uvádzajú aj iné druhy predaja:

 1. predaj prostredníctvom zapečatených ponúk;
 2. predaj na regulovaných trhoch;
 3. priamy predaj osobám alebo subjektom s nárokom na odkúpenie majetku;
 4. predaj prostredníctvom súkromnej dohody;
 5. predaj prostredníctvom aukčného domu;
 6. predaj prostredníctvom štátneho skladu alebo rovnocenného zariadenia;
 7. predaj prostredníctvom online dražby.

4. Informácie z národných registrov majetku

Regulačné a registračné orgány sú tieto:

 • Inštitút pre matriky a notárstva [Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN)]: verejný inštitút poverený vykonávaním a monitorovaním politiky v oblasti registračných služieb s cieľom zabezpečiť poskytovanie služieb verejnosti a podnikom v oblasti občianskej identifikácie a registrácie štátnej príslušnosti, pozemkov, podnikov, hnuteľného majetku a právnických osôb, ako aj zabezpečením regulácie, kontroly a inšpekcie činností notárov, pokiaľ ide o nehnuteľnosti, plavidlá, lietadlá a tak ďalej,
 • Portugalská komisia pre trh s cennými papiermi [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)]: poverená zabezpečením a reguláciou trhov s finančnými nástrojmi a sprostredkovateľov pôsobiacich na týchto trhoch, ako aj dohľadom nad nimi, s cieľom prispieť k ochrane investorov, pokiaľ ide o akcie a finančné nástroje atď.,
 • Národný inštitút pre duševné vlastníctvo [Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)]: k jeho hlavným činnostiam patrí prideľovanie a ochrana práv duševného vlastníctva v Portugalsku aj mimo neho v spolupráci s medzinárodnými organizáciami, ktorých je Portugalsko členom.

5. Informácie o databázach, ktoré umožňujú veriteľom určiť aktíva alebo pohľadávky dlžníkov

Predovšetkým je potrebné uviesť, že databázu používa na dôvernej báze exekútor. Veriteľ do nej nemá priamy prístup.

Prístup do verejných databáz sa upravuje v ministerskej vykonávacej vyhláške č. 331-A/2009 z 30. marca 2009 zmenenej ministerskou vykonávacou vyhláškou č. 350/2013 z 3. decembra 2013 a ministerskou vykonávacou vyhláškou č. 288/2015 zo 17. septembra 2015.

Prístup do databáz Národnej banky Portugalska sa upravuje v ministerskej vykonávacej vyhláške č. 282/2013 z 29. augusta 2013.

Exekútor má priamy prístup online k týmto databázam:

 1. Portugalský daňový a colný úrad;
 2. databáza sociálneho zabezpečenia (Segurança Social);
 3. všeobecný dôchodkový fond (Caixa Geral de Aposentações);
 4. kataster nehnuteľností (Registo Predial);
 5. obchodný register (Registo Comercial);
 6. národný register právnických osôb (Registo Nacional de Pessoas Coletivas);
 7. register vozidiel (Registo Automóvel);
 8. Národná banka Portugalska;
 9. Inštitút pre riadenie verejných úverov (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. CITIUS (platforma IT na podporu činnosti súdov).

6. Informácie o online súdnych dražbách

Pravidlá týkajúce sa fungovania platformy https://www.e-leiloes.pt/ boli prijaté vyhláškou ministerstva spravodlivosti č. 12624/2015, uverejnenou v portugalskom úradnom vestníku (Diário da República), druhej sérii, č. 219 z 9. novembra 2015.

Informácie môžete nájsť na týchto webových sídlach:

Poznámka: Vzhľadom na množstvo nedávnych kybernetických útokov sa na osoby používajúce webové sídlo  e-leilões mimo Portugalska vzťahuje obmedzený prístup.

Od takýchto osôb sa vyžaduje poskytuje ich IP (internetového protokolu) k stránke suporte@solicitador.net. IP možno získať napríklad na tomto odkaze: https://www.whatismyip.com/.

Posledná aktualizácia: 18/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.