Súdne dražby

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

1. Uverejnenie oznámenia a stanovenie ceny v súvislosti s predajom zabaveného majetku

Exekučné konanie sa riadi rumunským občianskym súdnym poriadkom, ktorý obsahuje všeobecné pravidlá týkajúce sa vymáhania záväzkov uložených exekučným príkazom. Okrem ustanovení občianskeho súdneho poriadku, ktoré upravujú výkon rozhodnutí, existujú ďalšie dve samostatné kategórie pravidiel, ktoré sa vzťahujú na osobitné situácie záväzkov: vymáhanie daňových pohľadávok a vymáhanie dlhov vyplývajúcich z trestných činov.

Všeobecná kategória dlhov vyplývajúcich z exekučných príkazov okrem tých, ktoré sú daňovej povahy alebo tých, ktoré vyplývajú z trestných činov sa v Rumunsku vymáha prostredníctvom súdnych exekútorov, orgánov na výkon rozhodnutí, ktoré sú príkazom ministerstva spravodlivosti poverené na vykonávanie exekučných príkazov.

Po schválení vymáhania pre kategóriu dlhov, ktoré môžu byť vymáhané v súlade s vyššie uvedeným, sa majetok dlžníka predá prostredníctvom verejnej aukcie v súlade s pravidlami občianskeho procesného práva podľa príslušnej kategórie, t. j. predaj hnuteľného alebo nehnuteľného majetku na verejnej aukcii.

Zaistený hnuteľný majetok môže byť ocenený súdnym exekútorom (na základe kritéria porovnania obežnej hodnoty s priemernými trhovými cenami v danej lokalite) alebo vymenovaným znalcom za poplatok v prípade, ak ocenenie nie je možné alebo na žiadosť strán.

Hodnotu majetku, ktorý je predmetom exekúcie, určí súdny exekútor na základe obdobných pravidiel (obežná hodnota, priemerná trhová cena atď.), alebo vymenovaný znalec za poplatok v prípade, ak ocenenie nie je možné alebo na žiadosť strán.

Pokiaľ ide o propagáciu predaja hnuteľného majetku, oznámenie alebo inzerát o predaji vyhotoví súdny exekútor, ktorý zabezpečí jeho zobrazenie v mieste konania aukcie, vo svojom úrade, v kancelárii radnice, v ktorej spádovej oblasti sa majetok predáva, v kancelárii orgánu pre výkon súdnych rozhodnutí a na iných verejných miestach. Rumunský občiansky súdny poriadok stanovuje aj povinnosť inzerovať predaj v miestnych a celoštátnych novinách alebo na internetových stránkach určených na predaj príslušného majetku.

Okrem uvedených spôsobov propagácie, pokiaľ ide o propagáciu predaja nehnuteľného majetku existujú na jednej strane procesné nuansy, kde hodnota majetku určuje spôsob propagácie predaja (celoštátne noviny ak hodnota majetku prevyšuje sumu 250 000 RON) a na druhej strane existuje povinnosť zverejniť oznámenie v elektronickom registri zverejňovania predaja majetku, ktorý podlieha exekúcii.

Charakteristické vlastnosti majetku, ktorý podlieha exekúcii, musia byť uvedené v oznámení/inzeráte o predaji.

Postup obhliadky majetku nie je regulovaný.

Aukčné kaucie, ktoré sú zaznamenané na základe príkazu exekútora a musia byť zaplatené najneskôr v čase, keď sa aukcia začína, sú regulované. Aukčné kaucie je možné zaplatiť elektronicky a súdny exekútor musí doklad o zaplatení priložiť k ponuke na kúpu.

Majetok nadobudne osoba, ktorá ponúkne najvyššiu cenu a ak je len jeden účastník, tak majetok nadobudne tento účastník za predpokladu, že ponúkol vyvolávaciu cenu.

2. Tretie strany, ktoré môžu vykonávať predaj

Majetok sa môže predať len na verejnej aukcii prostredníctvom súdneho exekútora v exekučnom konaní, ktoré sa riadi rumunským občianskym súdnym poriadkom. Pre určité kategórie dlhov, t. j. daňové dlhy a dlhy vyplývajúce z trestných činov, sa predaj uskutočňuje buď prostredníctvom vlastného mechanizmu daňového orgánu (pre daňové dlhy) s osobitným procesnými pravidlami, ktoré sa týkajú aukcie alebo jej účastníkov alebo prostredníctvom štátneho orgánu, ktorý je zodpovedný za vymáhanie príjmov z trestnej činnosti (Národná agentúra pre správu zaisteného majetku - ANABI). V druhom prípade môže ANABI prostredníctvom dohôd o spolupráci zveriť úlohu vymáhania týchto príjmov exekútorovi.

3. Typy dražieb, na ktoré sa nemusia stanovené pravidlá vzťahovať v celom rozsahu

Spoločné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na predaj tovaru formou verejnej aukcie obsahujú výnimky týkajúce sa exekučných príkazov, ktoré súvisia s príjmami konsolidovaného všeobecného rozpočtu, rozpočtu EÚ alebo rozpočtu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Existujú aj výnimky pre vymáhanie príjmov z trestnej činnosti.

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

V Rumunsku nie je zavedený žiadny elektronický systém, ktorý by obsahoval informácie o majetku (vnútroštátne registre majetku).

5. Informácie o databázach, ktoré majú veritelia k dispozícii na identifikáciu dlžníkovho majetku alebo pohľadávok

Veritelia majú prístup k podrobným informáciám o akomkoľvek majetku alebo dlhoch dlžníka výlučne prostredníctvom schváleného exekučného konania a len prostredníctvom exekútora.

Prístup do databázy, v ktorej by veritelia mohli zistiť majetok dlžníka, je obmedzený. Napríklad, keďže exekučné opatrenia týkajúce sa nehnuteľného majetku sú uvedené v katastri nehnuteľností, na základe jednoduchej žiadosti môže ktokoľvek za poplatok získať informácie o stave určitého majetku. Táto forma poskytovania informácií nie je však užitočná, pokiaľ ide o akýkoľvek majetok určitého dlžníka, pretože vyhľadávať je možné len na základe majetku a nie na základe osoby. Osobné údaje sú chránené podľa osobitných predpisov, takže tento spôsob vyhľadávania je možný len prostredníctvom orgánu, ako už bolo uvedené vyššie a niekedy podlieha potvrdeniu súdom.

6. Informácie o súdnych dražbách online

Elektronický register zverejňovania predaja majetku, ktorý podlieha exekúcii je elektronický systém, prostredníctvom ktorého všetci exekútori zverejňujú na vnútroštátnej úrovni predaj hnuteľného majetku s hodnotou nad 2 000 RON a nehnuteľného majetku, ktorý je predmetom exekučného konania. Elektronický register zverejňovania predaja majetku, ktorý podlieha exekúcii bol vytvorený na základe ustanovení § 35 ods. 2 zákona č. 188/2000 o exekútoroch a funguje od roku 2012. Zverejňovanie oznámení v elektronickom registri zverejňovania predaja majetku, ktorý podlieha exekúcii je zákonnou povinnosťou exekútorov a jej porušenie je disciplinárnym priestupkom podľa ustanovení článku 47 zákona č. 188/2000 o exekútoroch.

Nová platforma elektronického registra zverejňovania predaja majetku, ktorý podlieha exekúcii bola schválená rozhodnutím č. 67/05.12.2014 Rady národného zväzu exekútorov.

Posledná aktualizácia: 10/10/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.