Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Súdne dražby

Škótsko

V tejto časti sa uvádzajú podrobnejšie informácie o ustanoveniach v Škótsku, ktoré sa týkajú zaistenia majetku ako spôsobu vymáhania dlžných súm.

Autor obsahu
Škótsko

V Škótsku môže dôjsť k zaisteniu majetku v rámci vymáhania dlžných súm v prípade uznania dlhu súdom, ako aj za niektorých iných okolností vrátane oprávnenia na základe určitých „dlhových dokumentov“. Postupy, v rámci ktorých dochádza k zaisteniu majetku, sa nazývajú zhabanie (používa sa na zmrazenie majetku, ktorý patrí dlžníkovi, ale má ho v držbe tretia strana); obstavenie (používa sa na zaistenie majetku, ktorý vlastní dlžník a nachádza sa v jeho vlastníctve) a výnimočné obstavenie (používa sa na zaistenie majetku z domácnosti, ktorý nie je nevyhnutne potrebný). V niektorých prípadoch sa na základe relevantných postupov umožňuje, aby dlžníkov majetok bol vydražený pod dohľadom súdu.

V časti 2 zákona o reštrukturalizácii dlhu a obstavení (Škótsko) z roku 2002 (zákon z roku 2002) sa stanovuje postup, ktorý je potrebné dodržať pri obstavení predmetov. Do 14 dní od vykonania obstavenia musí správny úradník predložiť správu šerifskému súdu (Sheriff Court). Po prijatí správy môže správny úradník zariadiť odňatie obstavených predmetov a predať ich v rámci verejnej dražby, na ktorej sa správny úradník musí zúčastniť, aby zaznamenal, ktoré (ak nejaké) položky sa predali a za akú cenu. Peňažné prostriedky získané z dražby môžu byť použité na úhradu poplatkov a nákladov kancelárie správneho úradníka a potom na vyplatenie veriteľa. Preplatok sa vráti dlžníkovi. Ak sa predmety nepredajú, ich vlastníctvo prejde na veriteľa. Dražba všetkých obstavených predmetov sa obvykle vykonáva v dražobných priestoroch, ak je to však nepraktické, ustanovenie zákona z roku 2002 umožňuje, aby sa dražba konala na inom mieste, okrem domácnosti dlžníka.

V prípade zhabania predmetov, pri ktorom dlžník nepodpísal poverenie, na základe ktorého by bolo možné tieto predmety vydať veriteľovi, musí veriteľ na získanie tohto majetku požiadať na súde o opatrenie na sprístupnenie. Opatrenie na sprístupnenie je žiadosť podaná na súde, aby povolil uvoľnenie predmetov veriteľovi, ktorý ich potom môže predať a získať celú dlžnú sumu alebo aspoň jej časť.

Posledná aktualizácia: 30/04/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.