Súdne dražby

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

1. Zverejnenie oznámenia o predaji zaisteného majetku a jeho oceňovanie

Aukcie sa zverejňujú prostredníctvom oznámení uverejnených v časti „Administración General de Justicia“ (výkon spravodlivosti) na portáli B.O.E. (Boletín Oficial del Estado, úradný štátny vestník), ako aj na samotnom portáli aukcií.

Oceňovanie vykonávajú v rámci súdnych konaní určených na tento účel (článok 637 Občianskeho súdneho poriadku — Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC) vymenovaní znalci. V niektorých prípadoch nie je potrebné oceňovanie, pretože hodnota majetku na účely aukcie už bola stanovená, napríklad pri jeho zaistení. Oceňovanie sa nevyžaduje ani pri dobrovoľných aukciách, pri ktorých môže byť majetok ponúknutý na predaj bez určenia minimálnej ceny alebo predpokladanej hodnoty, alebo za cenu navrhnutú stranami.

2. Tretie strany, ktoré môžu vykonávať predaj

Podľa španielskeho práva môžu predaj vykonávať aj odborne spôsobilé osoby alebo subjekty, či už verejné alebo súkromné a ak s tým súhlasí súdny orgán, predaj alebo aukcia musí byť v súlade s pravidlami daného subjektu za predpokladu, že nie sú v rozpore s cieľom výkonu rozhodnutia a ochrany záujmov osoby, ktorá žiada o výkon rozhodnutia a osoby, proti ktorej výkon rozhodnutia smeruje, v súlade s článkom 641 LEC.

Prvý odsek vyššie uvedeného ustanovenia stanovuje, že tieto činnosti môžu vykonávať právnické združenia (Colegios de Procuradores), pričom tieto združenia si už na tento účel zriadili vlastný elektronický portál aukcií.

Sú možné aj prípady priameho predaja správcami konkurznej podstaty v štádiu likvidácie v rámci konkurzného konania.

3. Typy aukcií, pri ktorých sa pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

Na portáli aukcií sa v súčasnosti zverejňujú všetky aukcie, ktoré sa konajú v Španielsku, súdne aukcie a aukcie, ktoré vykonávajú notári, okrem administratívnych aukcií (napr. tých, ktoré sa týkajú štátnej pokladnice alebo sociálneho zabezpečenia), aj keď sa plánuje ich budúce začlenenie do portálu aukcií.

Na portáli nie sú tiež uvedené predaje, ktoré už boli oznámené špecializovanými subjektmi, prípady, ktoré sú predmetom konkurzného konania a v ktorých súd schválil iný spôsob nakladania s majetkom a exekučné konania, v ktorých sa strany vzájomné dohodli na inej forme nakladania s majetkom podpísaním kúpnej zmluvy (článok 640 LEC).

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

  • Pozemky a nehnuteľnosti: Registre nehnuteľností slúžia na poskytovanie informácií o pozemkoch a nehnuteľnostiach ponúkaných na aukcii, ako napríklad informácie o vlastníkovi, fyzickom stave a umiestnení nehnuteľnosti a právach, ktoré sa vzťahujú na pozemok a nehnuteľnosť alebo ktoré vyplývajú z bremena spojeným s pozemkom alebo nehnuteľnosťou, napríklad z užívacieho práva vo vzťahu k pozemku alebo nehnuteľnosti.
  • Hnuteľný majetok: Existuje aj register hnuteľného majetku, ktorý zahŕňa lietadlá, plavidlá, motorové vozidlá a iné vozidlá s motormi, priemyselné stroje, obchodné priestory, investičný majetok a pod.
  • Iné registre majetku: Informácie o určitom majetku sa vzhľadom na ich povahu zverejňujú osobitným spôsobom, ako napríklad v prípade práv duševného vlastníctva, ktoré sú evidované na španielskom úrade pre patenty a ochranné známky.

5. Informácie o databázach, v ktorých môžu veritelia zistiť majetok alebo práva dlžníkov

Na tento účel slúžia register nehnuteľností a register hnuteľného majetku, pretože obidva poskytujú informácie o vlastníctve určitého majetku a o všetkých veriteľoch vo vzťahu k danému majetku.

Takisto je možné nahliadať do údajov na webovom sídle katastra nehnuteľností. Ak je informácia o majetku ponúkanom na aukcii zverejnená v katastri nehnuteľností, portál aukcií vygeneruje odkaz, ktorý umožní zobrazenie majetku cez satelit prostredníctvom platformy, ako napríklad Google Earth.

6. Informácie o online súdnych aukciách

Portál aukcií

Posledná aktualizácia: 17/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.