Judicial auctions

A judicial auction is a proceeding through which a public auction of the debtor's assets is arranged with the purpose of raising the sum of money needed to satisfy a creditor’s claim. The auction may be arranged by a judge, or his or her delegate, or a competent authority, or other public or private entities (authorized according to the legislation of individual countries.

Judicial auctions - definition

Glossary of terms related to judicial auctions

List of EU countries in which the on-line judicial auction is already in place

Definition

A judicial auction is normally preceded by a seizure, this is the act through which the creditor or the competent authority identifies and secures the assets suitable to satisfy the claim. Immovable and movable property can be seized, as well as credits which the debtor holds vis-à-vis a third party. In the case of credits, however, the enforcement proceedings do not terminate with the sale but with the allocation of the debtor’s credit to his or her creditor.

There are different types of judicial auctions in the EU countries, whose national law provide for the relevant legal framework. In some EU countries a judicial auction can be held on line, thus avoiding participants appearing personally before the judge or in the Court or in other public or private entities.

A judicial auction – which is usually directed by a judge, who can assign the sales operation to a third party (an independent professional or a company specifically authorised to perform this task) but can also be entirely managed by other subjects (e.g. bailiff, or other enforcement authority) – is normally preceded by appropriate advertisements.

The national pages will start having data added shortly. If the flag on the right of this page for the relevant country is greyed out then the information has not yet been added.

Glossary of terms related to judicial auctions

 1. Award – the asset for sale is awarded to the person who has offered the highest price at the end of the judicial auction.
 2. Basic price – value of the debtor’s seized properties (real estate or personal property) that have been foreclosed by the creditor or the competent authority.
 3. Bid in competition with other people/companies – competitive bidding for an asset at a judicial auction.
 4. Counter bid – a new bid for an item made by a person/company in a judicial auction, at a higher price – to attempt to secure the purchase.
 5. Deposit – to attend a judicial auction, a person must pay a deposit before the auction starts. The person will get the deposit back at the end of the auction, if they do not buy the asset for sale.
 6. Expert who estimates the value of seized assets – expert (in the relevant market) usually used to estimate the value of assets. The expert must give the asset’s fair market value, taking into account the general situation on that market and the condition it is in.
 7. Person or company in charge of the sales operation – person or company responsible for giving information to people interested in buying the asset, advertising the sale of it, carrying out the bidding procedure during the auction, etc.
 8. Possibility of previewing the asset for sale – chance for potential buyers to see the item in question, and the condition it is in (sometimes via photos, other times in person).
 9. Sale advertisement – to sell a seized asset at a judicial auction, the judge or their delegate or the competent authority must advertise the sale (how and when the asset will be sold). Judicial auctions are usually advertised on the internet, but also often in newspapers.
 10. Seized asset – debtor’s property (real estate or personal property) that is foreclosed by a creditor or the competent authority if the debtor does not voluntarily pay their debt. To foreclose an asset, the creditor or the competent authority must send the debtor a seizure order. This is an act in which the creditor or the competent authority identifies the asset that can be used to pay the debt.
 11. Transfer – the act transferring ownership of the sale asset from the debtor to the buyer.

List of the EU countries in which the on-line judicial auction is already in place

 1. Austria (in cooperation with Germany)
 2. Croatia
 3. Estonia
 4. Finland
 5. Germany (in cooperation with Austria)
 6. Hungary
 7. Italy
 8. Latvia (only for enforcement procedures relating to immovable assets)
 9. Portugal
 10. Spain
 11. The Netherlands (only for enforcement procedures relating to immovable assets).
Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Súdne dražby - Estónsko

1. Zverejnenie predaja zaisteného majetku a stanovenie jeho ceny

Zaistený majetok sa predáva prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom okneexekútora. Zaistený majetok sa nemusí predávať na aukcii, ak dlžník a navrhovateľ uzatvoria dohodu o uspokojení pohľadávky, t.j. ak sa dohodnú, že pohľadávka vymáhaná v exekučnom konaní môže byť uspokojená iným spôsobom. Takéto dohody musia byť uzatvorené so všetkými navrhovateľmi. Tieto dohody sa musia oznámiť súdnemu exekútorovi, inak bude exekútor pokračovať v obvyklých procesných úkonoch.

Ak žiadosti o vymáhanie dlhu podali rôzni veritelia rôznym súdnym exekútorom a nehnuteľný majetok dlžníka už bol zaistený jedným z exekútorov, iný súdny exekútor, ktorý začal exekučné konanie, nemôže zaistiť registrovaný nehnuteľný majetok dlžníka, až kým nie je majetok uvoľnený prvým exekútorom.

Hodnotu a vyvolávaciu cenu draženého majetku určí znalec.

Online aukcie sa konajú v špeciálnom online Odkaz sa zobrazí v novom okneaukčnom prostredí. Oznámenie o aukcii sa zverejní najmenej desať dní pred konaním aukcie v úradnej publikácii Odkaz sa zobrazí v novom okneAmetlikud Teadaanded a na internete. Exekútor môže tiež uverejniť oznámenie o aukcii v novinách, ktoré sú v predaji v oblasti aukcie. Na žiadosť navrhovateľa alebo dlžníka a na ich náklady exekútor uverejní oznámenie v iných publikáciách.

Záujemcovia majú právo preskúmať majetok v aukcii od uverejnenia oznámenia o aukcii až do začiatku aukcie. Záujemcovia majú takisto právo na preskúmanie podaných žiadostí týkajúcich sa majetku v aukcii a osvedčení, ktoré sa vzťahujú k majetku, vrátane správy o ocenení. Ak sa majetok predá v exekučných konaniach, exekútor ani dlžník nezodpovedá za vady na predanom majetku. To však nevylučuje možnú zodpovednosť exekútora alebo dlžníka za škodu spôsobenú nezákonným spôsobom. Súdny exekútor určí čas, kedy sa majetok môže preskúmať. Ak je majetok v držbe dlžníka, dlžník má právo požadovať, aby sa preskúmanie uskutočnilo v rámci časového obdobia stanoveného na exekučné úkony. Súdny exekútor musí zohľadniť záujmy majiteľa.

Ak sa o majetok, ktorý má byť predmetom aukcie, zaujíma viacero osôb, každá z nich sa môže zúčastniť predkladania ponúk pod podmienkou, že sa riadne zaregistrovala na aukciu. Predkladanie ponúk začína na vyvolávacej cene a účastníci môžu predkladať svoje ponuky v súlade s navýšením ponuky a v čase stanovenom pre aukciu. Ak sa v priebehu predĺženia pred koncom aukcie predloží nová ponuka, koniec aukcie sa predĺži o interval predĺženia a aukcia bude trvať, pokiaľ sa budú predkladať ponuky. Interval predĺženia má dĺžku od 1 do 60 minút. V on-line aukcii je najvyššia ponuka uskutočnená v aukčnom prostredí najneskôr do konca aukcie vyhlásená za najlepšiu ponuku. Najlepšia ponuka bude oznámená v aukčnom prostredí v pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, kedy sa aukcia uskutočnila.

Exekútor môže stanoviť kauciu pre účastníkov aukcie až do výšky desať percent z vyvolávacej ceny. Ak bola stanovená kaucia, osoba, ktorá má záujem sa zúčastniť aukcie, je povinná zaplatiť kauciu. Kaucia môže byť uhradená elektronicky, t. j. prostredníctvom internetového bankovníctva, na bankový účet uvedený exekútorom alebo v aukčnom prostredí prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb. Na ústnej aukcii môže byť kaucia neprevyšujúca sumu 640 EUR zaplatená v hotovosti.

2. Tretie strany, ktoré môžu vykonávať predaj

Hnuteľný a nehnuteľný majetok zaistený v exekučných alebo v konkurzných konaniach sa predáva prostredníctvom exekútorov. Zjednodušené aukcie vykonávajú osoby poverené Odkaz sa zobrazí v novom okneKomorou exekútorov a správcov konkurznej podstaty.

3. Typy aukcií, pri ktorých sa pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

V estónskom exekučnom a konkurznom konaní neexistujú žiadne typy aukcií, na ktoré by sa vyššie uvedené pravidlá vzťahovali len čiastočne. Určité rozdiely v podmienkach uskutočňovania aukcií však môžu vyplývať z osobitných zákonov.

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

Estónsko má tieto registre:

 • Elektronický kataster nehnuteľností je elektronická služba, ktorá umožňuje rýchle a pohodlné overenie všeobecných údajov, rozlohy evidovaných nehnuteľností a ich majiteľov, obmedzení, ktoré sa vzťahujú na evidované nehnuteľnosti a záložných práv, ktoré sú k nim zriadené. Používanie služby vyžaduje identifikáciu používateľa. Podrobné údaje uložené v rôznych častiach katastra sú prístupné za poplatok uvedený v cenníku.
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister budov je verejný elektronický register, cieľom ktorého je zhromažďovať, uchovávať a zverejňovať informácie o budovách vo výstavbe alebo v prevádzke.
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneDopravný register poskytuje informácie o motorových a prípojných vozidlách. Dopravný register je verejná elektronická databáza, ale prístup k určitým údajom, ktoré obsahuje (napr. informácie o držiteľoch vozidiel) je obmedzený.
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister cenných papierov je elektronické prostredie služieb estónskej centrálnej evidencie cenných papierov, ktoré je určené pre obchodné spoločnosti aj súkromné osoby a v ktorom je možné vyhľadávať a rýchlo získavať informácie o cenných papieroch a o účtoch cenných papierov uložených v registri v rámci určitých dohodnutých limitov. Používanie služby vyžaduje identifikáciu používateľa.
 • Elektronický obchodný register obsahuje údaje o všetkých právnických osobách zaregistrovaných v Estónsku. Okrem obchodných spoločností, neziskových organizácií a nadácií je takisto možné získať prístup k údajom o štátnych orgánoch a miestnych orgánoch štátnej správy, právnických osobách verejného práva a ústavných inštitúciách. Každý, kto sa prihlási pomocou svojho preukazu totožnosti si môže bez poplatku zobraziť údaje o svojej osobe.
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister bezpodielového spoluvlastníctva manželov obsahuje údaje o type vybraných vlastníckych vzťahoch a o dohodách týkajúcich sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpísaných manželmi. Informácie zapísané v registeri bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú verejné a prístupné každému bezplatne prostredníctvom elektronických služieb.
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneRegistra lodí je elektronický register, ktorý obsahuje informácie o registrovaných lodiach a o vyrábaných lodiach, ako aj o súvisiacich majetkových právach. Údaje zapísané v registri lodí sú verejné a majú právnu silu. Údaje sú prístupné pre všetkých bezplatne.
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister lietadiel je určený na zhromažďovanie a spracovanie údajov požadovaných pre registráciu a identifikáciu lietadiel.
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneÚverový register je oficiálnym registrom spoločnosti Creditinfo a jediným registrom v Estónsku, ktorý obsahuje konzistentné a spoľahlivé informácie o neuhradených platbách. Bol zriadený v roku 2001 estónskymi bankami. Vyhľadávanie v registri je spoplatnené.
 • Vyhľadávania v rámci verejných elektronických registrov Odkaz sa zobrazí v novom oknepatentov a ochranných známok je bezplatné.

5. Informácie o databázach, v ktorých môžu veritelia zistiť majetok alebo pohľadávky dlžníka

Väčšina informácií vo vnútroštátnych registroch uvedených vyššie je úplne alebo čiastočne verejná. Vyhľadávanie môže byť podmienené tým, aby sa osoba identifikovala pomocou preukazu totožnosti, mobilného identifikátora alebo prostredníctvom banky. Niektoré vyhľadávania môžu byť spoplatnené.

Exekútori a správcovia konkurznej podstaty musia požiadať o povolenie na získanie elektronického prístupu k údajom, ktoré požadujú v rôznych registroch.

6. Informácie o online súdnych predajoch

Na aukciách vykonávaných v exekučnom konaní sa zaistený nehnuteľný a hnuteľný majetok predáva v súlade so zákonom. On-line aukcie je možné sledovať a sú dostupné v rámci špeciálneho Odkaz sa zobrazí v novom okneaukčného prostredia. Verejné aukčné prostredie spravuje Odkaz sa zobrazí v novom okneKomora súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty.

Oznámenie o verejnej aukcii sa zverejní najmenej desať dní pred konaním aukcie v úradnej publikácii Ametlikud Teadaanded a na internete. Exekútor môže tiež uverejniť oznámenie o aukcii v novinách, ktoré sú v predaji v oblasti aukcie. Na žiadosť navrhovateľa alebo dlžníka a na ich náklady exekútor uverejní oznámenie v iných publikáciách.

Osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na aukcii sa musí zaregistrovať na aukcii v súlade s pravidlami a v termíne určenom v oznámení o aukcii a zaplatiť kauciu, ak to je podmienkou účasti na aukcii, pokiaľ nejde o osobu, ktorá je zo zákona oslobodená od zaplatenia zálohy. Ponuky môžu predkladať účastníci zaregistrovaní na aukcii, ktorí majú potrebnú právnu spôsobilosť a ktorých právo zúčastniť sa na aukcii nie je právne alebo inak obmedzené. Žiadosť o účasť na verejnej aukcii musí byť podpísaná buď digitálne alebo vlastnoručne. Žiadosť o účasť je možné zaslať emailom súdnemu exekútorovi na adresu uvedenú v oznámení o aukcii alebo ju nahrať v aukčnom prostredí. Žiadosť o účasť nemusí byť šifrovaná, ale súdny exekútor určí osobitný postup pre registráciu. V prípade ústnej aukcie musí byť obálka zapečatená. Na uskutočnenie ponuky v online aukčnom prostredí sa účastník musí prihlásiť pomocou preukazu totožnosti, mobilného identifikátora alebo používateľského mena a hesla.

Požadované platby (kaucia, náklady, kúpna cena, atď.) je možné uhradiť elektronicky prostredníctvom internetového bankovníctva, na bankový účet určený exekútorom alebo v aukčnom prostredí prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb.

Účastník aukcie musí byť do aukcie v momente jej začatia zaregistrovaný. Všetci účastníci aukcie sú informovaní o začatí aukcie. Oznámenie o začatí aukcie sa účastníkom zašle mailom. Verejnosť môže sledovať priebeh aukcie vo verejnom aukčnom prostredí. Ponuky je možné podávať v určitej lehote (eBay model). Účastníkom aukcie je k dispozícii užívateľská podpora (v estónčine, ruštine a angličtine). Až do konca aukcie sa zabezpečuje anonymita účastníkov aukcie.

Verejné aukcie organizované v rámci spolupráce medzi členskými štátmi podporia vzťahy medzi občanmi a obchodnými spoločnosťami členských štátov EÚ, zvýšia transparentnosť aukcií a prilákajú vyšší počet účastníkov. Takéto aukcie by mohli takisto skrátiť čas potrebný na predaj majetku.

Posledná aktualizácia: 14/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Súdne dražby - Grécko

1. Zverejnenie a stanovenie ceny na predaj zaisteného majetku

Zaistenie nastane, keď súdny exekútor odníme hnuteľný majetok (článok 954 Občianskeho súdneho poriadku) alebo zaistí nehnuteľný majetok vo vlastníctve dlžníka alebo vecné právo dlžníka k nehnuteľnosti (článok 992 Občianskeho súdneho poriadku) a vypracuje o tom správu za prítomnosti plnoletého svedka. Zaistený majetok ocení súdny exekútor alebo znalec poverený exekútorom na tento účel, podľa jeho vlastného uváženia. V prípade nehnuteľného majetku musí jeho trhovú hodnotu určiť nezávislý znalec.

Správa o zaistení musí obsahovať: a) presný popis zaisteného hnuteľného majetku, aby nevznikli žiadne pochybnosti o jeho identite; b) ocenenie zaisteného majetku exekútorom alebo znalcom; c) vyvolávaciu cenu, ktorá musí zodpovedať minimálne dvom tretinám hodnoty, na ktorú bol majetok ocenený; d) uvedenie vykonateľného titulu, ktorý je podkladom pre výkon rozhodnutia, príkaz, ktorý bol doručený dlžníkovi a sumu, za ktorú bol majetok zaistený; e) uvedenie dátumu aukcie, ktorý musí byť sedem (7) mesiacov od dátumu ukončenia zaistenia majetku, najneskôr však osem 8 mesiacov od tohto dátumu, miesto aukcie, ako aj meno (názov) aukcionára.

Výpis zo správy o zaistení, ktorý zahŕňa celé meno strany, ktorá požaduje výkon rozhodnutia a strany, proti ktorej sa žiada o výkon rozhodnutia, krátky popis zaisteného majetku, vyvolávaciu cenu, meno a presnú adresu aukcionára, ako aj miesto, dátum a čas konania aukcie je potrebné zverejniť desať (10) dní po zaistení majetku na webovom sídle bulletinu súdnych publikácií v oblasti poistenia právnikov v sektore národného fondu samostatne zárobkovo činných osôb, na ktorom sa zverejňujú aukcie.

Aukcia sa nemôže uskutočniť, pokiaľ neboli dodržané vyššie uvedené formality, inak bude neplatná.

2. Tretie strany, ktoré môžu vykonávať predaj

Zaistený hnuteľný majetok sa predáva formou verejnej aukcie za prítomnosti notára povereného vykonaním aukcie z okresu, v ktorom bol majetok zaistený (článok 959 Občianskeho súdneho poriadku), zatiaľ čo nehnuteľný majetok sa predáva formou verejnej aukcie za prítomnosti notára povereného vykonaním aukcie z okresu, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza (článok 998 Občianskeho súdneho poriadku).

Aukcia prebieha formou predloženia písomných zapečatených ponúk, po ktorých postupne nasledujú ústne ponuky v súlade s článkom 959 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku. Na začiatku aukcie musia všetci účastníci aukcie prostredníctvom vyhlásenia adresovaného aukcionárovi ustanoviť zástupcu na doručovanie všetkých dokumentov týkajúcich sa výkonu rozhodnutia v obvode súdu prvého stupňa, v ktorom sa uskutoční aukcia.

Aukcia sa uskutoční v pracovný deň v stredu na civilnom okresnom súde v obvode, v ktorom bol majetok zaistený. Ak sa zaistený hnuteľný majetok nachádza v obvodoch viacerých okresných civilných súdov, aukcia sa uskutoční na okresnom civilnom súde, ktorý určil súdny exekútor v správe o zaistení. Ak sa aukcia týka nehnuteľného majetku, môže sa na základe uváženia súdneho exekútora uskutočniť v obvode okresného civilného súdu buď v mieste výkonu rozhodnutia, v mieste zaistenia alebo v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Ak sa aukcia týka nehnuteľného majetku, uskutoční sa v obvode okresného civilného súdu, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Ak sa nehnuteľný majetok nachádza v obvodoch viacerých okresných civilných súdov, aukcia sa uskutoční na ktoromkoľvek z nich podľa toho, ktorý si zvolí strana, ktorá požaduje výkon rozhodnutia.

3. Typy aukcií, pri ktorých sa pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

Zaistenie osobitného majetku (články 1022 až 1033 Občianskeho súdneho poriadku):

Zaistenie je možné aj voči vlastníckym právam strany, proti ktorej sa žiada o výkon rozhodnutia, ktoré nemôžu byť zaistené v súlade s postupom uvedeným v článku 953 ods. 1 a 2, článkoch 982 a 992 Občianskeho súdneho poriadku, najmä voči právam duševného vlastníctva, patentovým právam, tantiémam a pohľadávkam voči tretím stranám, ktoré sú závislé od protiplnenia, za predpokladu, že ustanovenia hmotného práva umožňujú prevod týchto práv (článok 1022 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak bol nariadený predaj zaistených práv formou aukcie, okresný civilný súd vymenuje aukcionára (článok 1026 Občianskeho súdneho poriadku) a uplatnia sa platné ustanovenia, ktoré sa týkajú obchodovania s hnuteľným majetkom formou aukcie.

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

Neexistujú vnútroštátne registre majetku.

5. Informácie o databázach, ktoré môže veriteľ použiť na vyhľadanie hmotného majetku alebo pohľadávok dlžníka

Neexistujú databázy, ktoré môže veriteľ použiť na vyhľadanie hmotného majetku alebo pohľadávok dlžníka.

6. Informácie o online súdnych aukciách

Súdne aukcie sa nevykonávajú online.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdne dražby - Španielsko

1. Zverejnenie oznámenia o predaji zaisteného majetku a jeho oceňovanie

Aukcie sa zverejňujú prostredníctvom oznámení uverejnených v časti „Administración General de Justicia“ (výkon spravodlivosti) na portáli Odkaz sa zobrazí v novom okneB.O.E. (Boletín Oficial del Estado, úradný štátny vestník), ako aj na samotnom Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli aukcií.

Oceňovanie vykonávajú v rámci súdnych konaní určených na tento účel (článok 637 Občianskeho súdneho poriadku — Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC) vymenovaní znalci. V niektorých prípadoch nie je potrebné oceňovanie, pretože hodnota majetku na účely aukcie už bola stanovená, napríklad pri jeho zaistení. Oceňovanie sa nevyžaduje ani pri dobrovoľných aukciách, pri ktorých môže byť majetok ponúknutý na predaj bez určenia minimálnej ceny alebo predpokladanej hodnoty, alebo za cenu navrhnutú stranami.

2. Tretie strany, ktoré môžu vykonávať predaj

Podľa španielskeho práva môžu predaj vykonávať aj odborne spôsobilé osoby alebo subjekty, či už verejné alebo súkromné a ak s tým súhlasí súdny orgán, predaj alebo aukcia musí byť v súlade s pravidlami daného subjektu za predpokladu, že nie sú v rozpore s cieľom výkonu rozhodnutia a ochrany záujmov osoby, ktorá žiada o výkon rozhodnutia a osoby, proti ktorej výkon rozhodnutia smeruje, v súlade s článkom 641 LEC.

Prvý odsek vyššie uvedeného ustanovenia stanovuje, že tieto činnosti môžu vykonávať právnické združenia (Colegios de Procuradores), pričom tieto združenia si už na tento účel zriadili vlastný Odkaz sa zobrazí v novom okneelektronický portál aukcií.

Sú možné aj prípady priameho predaja správcami konkurznej podstaty v štádiu likvidácie v rámci konkurzného konania.

3. Typy aukcií, pri ktorých sa pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

Na portáli aukcií sa v súčasnosti zverejňujú všetky aukcie, ktoré sa konajú v Španielsku, súdne aukcie a aukcie, ktoré vykonávajú notári, okrem administratívnych aukcií (napr. tých, ktoré sa týkajú štátnej pokladnice alebo sociálneho zabezpečenia), aj keď sa plánuje ich budúce začlenenie do portálu aukcií.

Na portáli nie sú tiež uvedené predaje, ktoré už boli oznámené špecializovanými subjektmi, prípady, ktoré sú predmetom konkurzného konania a v ktorých súd schválil iný spôsob nakladania s majetkom a exekučné konania, v ktorých sa strany vzájomné dohodli na inej forme nakladania s majetkom podpísaním kúpnej zmluvy (článok 640 LEC).

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

 • Pozemky a nehnuteľnosti: Registre nehnuteľností slúžia na poskytovanie informácií o pozemkoch a nehnuteľnostiach ponúkaných na aukcii, ako napríklad informácie o vlastníkovi, fyzickom stave a umiestnení nehnuteľnosti a právach, ktoré sa vzťahujú na pozemok a nehnuteľnosť alebo ktoré vyplývajú z bremena spojeným s pozemkom alebo nehnuteľnosťou, napríklad z užívacieho práva vo vzťahu k pozemku alebo nehnuteľnosti.
 • Hnuteľný majetok: Existuje aj register hnuteľného majetku, ktorý zahŕňa lietadlá, plavidlá, motorové vozidlá a iné vozidlá s motormi, priemyselné stroje, obchodné priestory, investičný majetok a pod.
 • Iné registre majetku: Informácie o určitom majetku sa vzhľadom na ich povahu zverejňujú osobitným spôsobom, ako napríklad v prípade práv duševného vlastníctva, ktoré sú evidované na španielskom úrade pre patenty a ochranné známky.

5. Informácie o databázach, v ktorých môžu veritelia zistiť majetok alebo práva dlžníkov

Na tento účel slúžia register nehnuteľností a register hnuteľného majetku, pretože obidva poskytujú informácie o vlastníctve určitého majetku a o všetkých veriteľoch vo vzťahu k danému majetku.

Takisto je možné nahliadať do údajov na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle katastra nehnuteľností. Ak je informácia o majetku ponúkanom na aukcii zverejnená v katastri nehnuteľností, portál aukcií vygeneruje odkaz, ktorý umožní zobrazenie majetku cez satelit prostredníctvom platformy, ako napríklad Google Earth.

6. Informácie o online súdnych aukciách

Odkaz sa zobrazí v novom okne Portál aukcií

Posledná aktualizácia: 26/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Súdne dražby - Francúzsko

1. Inzercia a ocenenie zabaveného alebo zaisteného majetku

V prípade zabavenia nehnuteľnosti sa podmienky predaja vypracujú v rámci zodpovednosti oprávneného veriteľa: tento stanoví výšku vyvolávacej ceny, ktorá však môže byť napadnutá zo strany dlžníka, pričom rozhodnutie vynesie vykonávajúci sudca na konci úvodného konania.

Všeobecne platí, že osoba uskutočňujúca predaj stanovuje vyvolávaciu cenu v rámci verejnej aukcie hnuteľností, to znamená počiatočnú cenu predaja, pričom tovar sa potom prisúdi poslednému uchádzačovi s najvyššou ponukou. Osoba uskutočňujúca predaj môže využiť služby znalca, ak je potrebný odhad ceny majetku.

V prípade núteného predaja nehnuteľností môže oprávnený veriteľ organizovať dobrovoľnú inzerciu (pozri nižšie uvedený bod). V prípade núteného predaja hnuteľného majetku môže osoba vykonávajúca predaj inzerovať na svojej vlastnej webovej stránke, alebo na príslušných webových stránkach v rámci profesie, ak ide o súdnych dražiteľov: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.interencheres.com/ alebo Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.drouot.com/

V prípade núteného predaja hnuteľného majetku je možná inzercia prostredníctvom tlače. V prípade núteného predaja nehnuteľností je povinné uverejnenie stanoviska vydaného veriteľom vo vestníku právnych oznamov a zjednodušeného stanoviska v dvoch periodických vydaniach miestnych alebo regionálnych novín, pričom dobrovoľná inzercia je možným doplnkovým prostriedkom.

Pokiaľ ide o nútený predaj nehnuteľností, oznam so stanoviskom oprávneného veriteľa musí byť umiestnený v priestoroch súdu na mieste ľahko prístupnom pre verejnosť.

Pokiaľ ide o nútený predaj hmotného hnuteľného majetku, inzercia sa uskutočňuje prostredníctvom oznamov vyvesených na radnici obce, kde má dlžník trvalé bydlisko, a na mieste predaja.

V prípade núteného predaja hnuteľného majetku je možná reklama vo forme prospektov alebo katalógov.

V prípade predaja zabaveného alebo zaisteného hnuteľného majetku môže inzercia súvisiaca s predajom obsahovať opis a ocenenie hnuteľného majetku.

V prípade zabavených alebo zaistených nehnuteľností sa oznam zverejní a vyvesí v priestoroch súdu, pričom obsahuje popis zabavenej alebo zaistenej nehnuteľnosti, jej súhrnný opis (charakter, možné využitie, akékoľvek známe skutočnosti, ktoré sa jej týkajú) a stanovenú výšku ceny.

Hnuteľný majetok predávaný prostredníctvom verejnej aukcie na predaj predkladá súdny dražiteľ alebo oprávnená osoba, ktorá organizuje predaj. Môže sa uskutočniť aj predbežné vystavenie majetku.

Zabavené alebo zaistené nehnuteľnosti je možné navštíviť v časoch a termínoch, ktoré určí súd (článok R.322-26 CPCE), pričom návštevy prebiehajú v sprievode súdneho úradníka.

Pokiaľ ide o aukcie hnuteľného majetku, tovar sa prisúdi poslednému uchádzačovi s najvyššou ponukou za predpokladu, že doba trvania aukcie nie je obmedzená, pričom ju možno zastaviť až po troch vyvolaniach. V prípade zabavených alebo zaistených nehnuteľností sa používa systém zvyšovania ponuky, pričom každá ponuka musí prevýšiť predchádzajúcu. Aukcia sa zastaví po uplynutí 90 sekúnd od poslednej ponuky (tento čas sa počíta pomocou vizuálnych a zvukových prostriedkov, ktoré verejnosti ohlasujú každú uplynutú sekundu).

V prípade núteného predaja hnuteľností nie je potrebné zložiť zábezpeku alebo záruku. Naopak, v prípade núteného predaja nehnuteľností musí záujemca o účasť v aukcii poskytnúť svojmu právnikovi neodvolateľnú bankovú záruku alebo bankový šek vypísaný na pokyn príjemcu alebo depozitnej a zásielkovej kancelárie vo výške 10 % zo stanovenej ceny (pričom táto suma nemôže byť nižšia ako 3000 €). Táto suma sa vráti uchádzačovi na konci aukčného konania, ak nebol vyhlásený za úspešného uchádzača.

2. Tretie strany oprávnené na vykonanie predajnej transakcie

Súdni dražitelia, notári, prísažní sprostredkovatelia tovaru a súdni úradníci sú jediné osoby, ktoré sú oprávnené organizovať súdny predaj hnuteľného majetku (najmä zhabaného alebo zaisteného hnuteľného majetku) prostredníctvom verejnej aukcie.

3. Typy súdneho predaja, na ktoré sa pravidlá môžu vzťahovať len čiastočne

V prípade hnuteľností je možné uskutočňovať dobrovoľný predaj v rámci verejných aukcií, kde platia oveľa flexibilnejšie pravidlá než pri predaji v rámci súdnych aukcií. V takých prípadoch sa uplatňujú články L. 321-1 a nasl. a R. 321-1 a nasl. francúzskeho obchodného zákonníka. Dobrovoľný predaj nie je súčasťou právnych prostriedkov výkonu práva, ktoré nariaďuje súd.

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

V prípade nehnuteľného majetku môže kataster – ktorý má charakter správnej a daňovej dokumentácie – informovať veriteľa o nehnuteľnom majetku v držbe dlžníka na území obce a jeho konzistencii (zastavané alebo nezastavané nehnuteľnosti, obsah pozemkov, charakter každého priestoru). Okrem toho sa v katastri nehnuteľností (administratívne služby v rámci generálneho riaditeľstva verejných financií) vedie pre každú obec evidencia nehnuteľností, ktorá uvádza pod menom každého majiteľa a pri každej nehnuteľnosti výpisy zo zverejnených dokumentov a zmieňuje sa o právnej situácii každej nehnuteľnosti.

V prípade hnuteľného majetku systém SIV (systém identifikácie vozidiel) umožňuje získať informácie o osobnom stave držiteľa osvedčenia o evidencii motorových vozidiel a dvojkolesových vozidiel, o evidenčnom čísle a charakteristikách vozidla. Existujú národné systémy, v ktorých sa musia registrovať plavidlá (vyhlášky sa pripravujú), lode (elektronická evidencia vedená ministerstvom dopravy) a lietadlá (evidencia vedená ministerstvom zodpovedným za civilné letectvo). Práva duševného vlastníctva sú uvedené v národnom systéme priamo prístupnom pre veriteľov a vedenom v INPI (čo je národný inštitút duševného vlastníctva). Názvy kinematografických diel určených na verejné premietanie vo Francúzsku sú uvedené vo verejnom registri kinematografických a audiovizuálnych diel, ktorý spravuje zástupca daňovej správy, a názvy literárnych diel, ktoré boli predmetom opcie nákupu práv na adaptáciu, sú uvedené v registri opcií.

V prípade nehnuteľností je kataster vedený každou obcou a tvoria ho viaceré série dokumentov (katastrálny plán, stav úseku, výpis z katastra), pričom elektronicky sa vedie iba katastrálny plán. Evidencia nehnuteľností je vedená v miestnom katastri nehnuteľností v jurisdikcii každého súdu vyššej inštancie (neexistuje národný systém evidencie).

V prípade motorových vozidiel sa register vedie na každej prefektúre, ale v systéme SIV sa vedie celoštátna elektronická evidencia.

V prípade lodí je register elektronický a vedie ho ministerstvo dopravy. V prípade plavidiel existuje šesť rôznych registrov a vedie ich rovnako ministerstvo dopravy.

V prípade lietadiel evidenciu vedie ministerstvo zodpovedné za civilné letectvo a je prístupná prostredníctvom internetu na informačné účely.

Informácie týkajúce sa rôznych práv duševného vlastníctva sú centralizované jedným orgánom, ktorým je INPI a ktorý poskytuje prístup k rôznym fondom dokumentov prostredníctvom svojej internetovej stránky.

Katastrálne služby sú čiastočne dostupné Odkaz sa zobrazí v novom okneonline. Ide iba o službu nahliadnutia do katastrálneho plánu a nie výpis z katastra, ktorý môže informovať o vlastníkoch, ako aj SIV, francúzsky medzinárodný register plavidiel a registre INPI.

Všeobecne povedané, väčšina registrov, ak sú verejné, podlieha ustanoveniam kódexu vzťahov medzi verejnosťou a správou, v ktorých sa stanovuje, že prístup k administratívnym dokumentom môže byť poskytnutý bezplatne prostredníctvom konzultácie na mieste alebo vyhotovením kópie za cenu maximálne vo výške nákladov na rozmnoženie, alebo bez poplatku elektronickou poštou, ak je dokument k dispozícii v elektronickej podobe.

5. Informácie z databáz umožňujúce veriteľom identifikovať aktíva a pohľadávky dlžníka

V článku L.152-1 CPCE sa umožňuje súdnemu úradníkovi získať informácie na určenie adresy dlžníka, totožnosti a adresy jeho zamestnávateľa alebo akejkoľvek tretej strany dlžníka alebo depozitára splatných alebo vymáhateľných súm a zloženie jeho nehnuteľného majetku od správnych orgánov štátu, regiónov, oblastí, obcí, verejných inštitúcií alebo úradov riadených správnym orgánom.

Súdny úradník môže získavať informácie priamo od FICOBA (čo je národný systém evidencie bankových účtov spravovaný orgánmi daňovej správy, do ktorého informácie dodávajú banky) a získať informácie o existencii bankových účtov otvorených v mene dlžníka a miestach, kde sú tieto účty vedené.

Súdny úradník môže získavať informácie od fondov zdravotného poistenia a poistenia v nezamestnanosti.

Podľa článku L.152-2 CPCE sú banky povinné informovať súdneho úradníka povereného veriteľom, či je v mene dlžníka otvorený jeden alebo viac účtov a kde sú tieto účty vedené s výnimkou akýchkoľvek ďalších informácií.

SIV (systém identifikácie vozidiel), ku ktorému má súdny úradník poverený veriteľom prístup, umožňuje získať informácie o osobnom stave držiteľa osvedčenia o evidencii motorových vozidiel a dvojkolesových vozidiel, o evidenčnom čísle a charakteristikách vozidla.

Veriteľ nemá priamy prístup k týmto databázam, ale môže ho získať za pomoci súdneho úradníka povereného použiť právne prostriedky výkonu práva.

6. Informácie o súdnom predaji online

Vo Francúzsku sa v aukčnom systéme predaja hnuteľného majetku rozlišujú dva typy predaja prostredníctvom aukcií na internete:

 • Predaj naživo alebo aukcie naživo, ktoré sú čiastočne elektronické: predaj fyzicky prebieha na danom mieste a vysiela sa naživo online na webovej stránke osoby vykonávajúcej predaj alebo na príslušných stránkach v rámci profesie súdneho dražiteľa (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.interencheres.com/ alebo Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.drouotlive.com/). Takýto súdny predaj je povolený, pretože mu nič nebráni, a v súčasnej dobe sa využíva stále častejšie.
 • Online predaj, ktorý je úplne elektronický: predaj prebieha iba na internete, neprebieha fyzicky na žiadnom danom mieste. Takýto predaj nie je možný v súdnych záležitostiach (na rozdiel od dobrovoľného predaja) vzhľadom na súčasné znenie, pretože mu bránia právne technické prekážky.

(Čiastočne) elektronický predaj je možný len v prípade hnuteľného majetku.

Osoby vykonávajúce predaj môžu realizovať cezhraničnú inzerciu a ponuky môžu pochádzať od akéhokoľvek záujemcu bez ohľadu na umiestnenie a štátnu príslušnosť, či ide o predaj naživo, alebo nie (existujú aj diaľkové aukčné mechanizmy: nákupné objednávky podané písomne alebo telefonicky).

Na účasť v elektronickom predaji v aukcii osoba (budúci uchádzač) nemusí poskytnúť svoj podpis, ale osoba zodpovedná za predaj môže vyžadovať odtlačok kreditnej karty. Registrácia sa musí realizovať u osoby zodpovednej za predaj a v zásade sa môže vykonať akýmkoľvek spôsobom, pričom najbežnejším je pravdepodobne registrácia prostredníctvom internetovej stránky, na ktorej sa predaj vysiela. Písomné nákupné objednávky sú možné bez ohľadu na médium.

Akceptované platobné metódy definuje osoba zodpovedná za predaj.

Vzdialený záujemca nemusí byť prítomný osobne (ale môže, ak si to želá). Aukciu môže sledovať naživo a nákupnú objednávku odoslať v reálnom čase. Môže tiež zaregistrovať jednu alebo viacero nákupných objednávok ešte pred predajom, pričom v tomto prípade sa ponuky zvyšujú od začiatku navrhovanej aukcie. Počas aukcie je okrem toho vo všeobecnosti možné telefonické spojenie.

Možnosti prekladu závisia od odborných kapacít osoby zodpovednej za predaj a jej asistentov, nariadenia v tejto súvislosti neukladajú žiadnu povinnosť.

Na základe konfigurácie internetových stránok predaja môžu prístup k predaju prostredníctvom príslušných internetových stránok získať iba osoby zaregistrované do online predaja. Na druhej strane má verejnosť prístup k predaju na mieste, na ktorom predaj prebieha.

Posledná aktualizácia: 16/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Súdne dražby - Chorvátsko

1. Oznámenie a určenie cien na predaj zaisteného majetku

Súdne aukcie sa využívajú pri predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku v súlade s ustanoveniami zákona o exekúcii (Ovršni zakon) [(Narodne Novine (NN, Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 112/12, 25/13, 93/14 a 55/16, ďalej len: „ZE“]. Od 1. januára 2015 je v Chorvátsku účinný systém predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku prostredníctvom elektronických súdnych aukcií pre konania začaté po tomto dátume.

Nehnuteľný majetok

Exekúcia nehnuteľného majetku sa uskutočňuje vykonaním záznamu o exekúcii do katastra nehnuteľností, stanovením hodnoty nehnuteľnosti, predajom príslušného majetku a vysporiadaním pohľadávky oprávneného z výnosov z tohto predaja.

Hodnotu nehnuteľného majetku určí súd podľa vlastného uváženia na základe odôvodneného zistenia a stanoviska oprávneného súdneho znalca alebo odhadcu. Pri určení hodnoty nehnuteľnosti sa berú do úvahy aj konkrétne práva a bremená na majetku, ktoré nezaniknú ani po predaji, čím sa znižuje jeho hodnota.

Po ukončení ocenenia majetku súd vydá rozhodnutie o jeho predaji, v ktorom určí hodnotu majetku, spôsob a podmienky jeho predaja.

V článku 92 odseky 2 a 3 ZE sa stanovuje, že strany môžu určiť hodnotu majetku prostredníctvom súdnej alebo mimosúdnej dohody, ktorá tvorí základ pre záložné právo alebo iné príslušné majetkové právo na zabezpečenie nároku, ktorý je predmetom vysporiadania.

Nehnuteľný majetok sa predáva prostredníctvom elektronických súdnych aukcií, ktoré vykonáva Finančná agentúra (Financijska agencija, ďalej len „FINA“) na žiadosť príslušného orgánu. Žiadosť o predaj a ďalšie dokumenty súvisiace s predajom nehnuteľnosti sa predkladajú regionálnym centrám FINA, ktorých miestna príslušnosť je určená podľa sídla a jurisdikcie exekučného súdu.

Elektronická súdna aukcia začína výzvou na účasť v elektronickej súdnej aukcii.

Na prvej elektronickej súdnej aukcii sa nehnuteľnosť nesmie predať za menej ako štyri pätiny stanovenej hodnoty nehnuteľnosti. Na druhej elektronickej súdnej aukcii sa nehnuteľnosť nesmie predať za menej ako tri pätiny stanovenej hodnoty nehnuteľnosti (článok 102 odseky 1 a 2 ZE).

Predkladanie ponúk trvá 10 pracovných dní. Ak sa na prvej elektronickej súdnej aukcii nepredložia žiadne platné ponuky, druhá aukcia začne uverejnením výzvy na účasť v aukcii prvý deň po ukončení prvej elektronickej súdnej aukcie.

Ak sa ani na druhej elektronickej súdnej aukcii nepredložia žiadne platné ponuky, FINA to oznámi súdu. V takom prípade súd pozastaví exekúciu.

Elektronická súdna aukcia sa ukončí v čase uvedenom vo výzve na účasť (článok 103 ods. 1 ZE).

Po úspešnom ukončení predaja nehnuteľnosti v elektronickej súdnej aukcii súd po prijatí oznámenia zo strany FINA vydá rozhodnutie, ktorým prisúdi nehnuteľnosť. V tomto rozhodnutí súd určí, že po tom, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a po odovzdaní kúpnej ceny kupujúcim sa vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom rozhodnutia, zapíše v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností a akékoľvek práva a bremená k predmetnému majetku, ktoré zanikajú predajom, sa vymažú.

Keď rozhodnutie, ktorým sa nehnuteľnosť prisúdi kupujúcemu, nadobudne právoplatnosť, súd stanoví termín pojednávania na rozdelenie kúpnej ceny.

Hnuteľný majetok

Exekúcia hnuteľného majetku sa vykonáva zabavením, ohodnotením, zaistením a odovzdaním majetku, zverením do úschovy súdu, oprávnenému alebo tretej strane, jeho predajom a vysporiadaním pohľadávky oprávneného z výnosov z tohto predaja.

Hnuteľný majetok sa predáva na ústnej súdnej aukcii alebo priamym rokovaním. Súd určí rozhodnutím taký spôsob predaja, aby sa hnuteľný majetok predal za najvyššiu ponuku.

Predaj hnuteľného majetku sa oznamuje včas na úradnej tabuli súdu, ale môže sa oznámiť aj rovnakým spôsobom, akým sa oznamuje predaj nehnuteľného majetku.

Miesto, dátum a hodina predaja sa oznámi oprávnenému a povinnému.

Na návrh oprávneného sa predaj hnuteľného majetku môže vykonať prostredníctvom elektronickej súdnej aukcie, na ktorú sa budú primerane uplatňovať ustanovenia týkajúce sa elektronickej súdnej aukcie nehnuteľného majetku (článok 149 ods. 7 ZE).

Hnuteľný majetok sa v aukcii nesmie predať za menej ako polovicu jeho odhadovanej hodnoty. Majetok sa nemôže predať pod túto cenu ani v lehote stanovenej súdom pre predaj priamym rokovaním.

Ak hnuteľný majetok nie je možné predať prostredníctvom aukcie alebo priamym rokovaním, exekúcia sa zastaví.

Po úspešnom ukončení predaja hnuteľného majetku je kupujúci povinný zložiť kúpnu cenu a prevziať hnuteľný majetok ihneď po ukončení aukcie alebo predaja priamym rokovaním. Ak kupujúci nezloží kúpnu cenu, aukcia sa považuje za neúspešnú.

Predajom hnuteľného majetku zaisteného v exekučnom konaní môže byť poverený certifikovaný komisionár. Výkon činnosti certifikovaného komisionára organizuje a upravuje Chorvátska hospodárska komora.

Aukcie hnuteľného majetku s komisionárom vykonáva notár.

Po tom, čo je hnuteľný majetok predaný, komisionár odovzdá majetok kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny.

2. Tretie osoby, ktoré môžu uskutočniť predaj

Nehnuteľný majetok

V Chorvátsku vykonáva predaj nehnuteľného majetku FINA. Súd je povinný doručiť agentúre FINA žiadosť o predaj na predpísanom tlačive spolu s rozhodnutím o exekúcii, výpisom z katastra nehnuteľností a rozhodnutím o predaji.

V prípade predaja nehnuteľností priamym rokovaním sa nehnuteľnosť predáva prostredníctvom osoby oprávnenej na predaj nehnuteľného majetku, exekútora, notára alebo iným spôsobom.

Hnuteľný majetok

Ústne súdne aukcie hnuteľného majetku vykonáva exekútor. Súd môže v rozhodnutí vykonaním aukcie poveriť notára (článok 149 ods. 2 ZE). Predajom hnuteľného majetku zaisteného v exekučnom konaní môže byť poverený certifikovaný komisionár. (Článok 152 ods. 1 ZE)

Na návrh oprávneného sa predaj hnuteľného majetku uskutoční prostredníctvom elektronickej súdnej aukcie, ktorú vykoná FINA.

3. Druhy aukcií, na ktoré sa pravidlá nevzťahujú v úplnosti

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľný majetok sa predáva prostredníctvom elektronických súdnych aukcií. Elektronická súdna aukcia začína výzvou na účasť v elektronickej súdnej aukcii (článok 97 ods. 1 ZE).

Strany, záložní veritelia a držitelia osobných služobností a vecných bremien, ktoré zaniknú predajom nehnuteľného majetku, môžu pred predajom nehnuteľnosti a najneskôr do uskutočnenia elektronickej súdnej aukcie dospieť k dohode, na základe ktorej sa predmetný nehnuteľný majetok predá priamym rokovaním prostredníctvom osoby oprávnenej obchodovať s nehnuteľnosťami, exekútorom, notárom alebo iným spôsobom v rámci určitého časového obdobia (článok 97 ods. 6 ZE).

V prípade predaja prostredníctvom priameho rokovania súd vydá rozhodnutie, ktorým prisúdi nehnuteľnosť predanú priamym rokovaním, čím potvrdí, že boli splnené podmienky právoplatného predaja (článok 104 ods. 1 ZE).

Rozhodnutie o prisúdení sa zverejní na úradnej tabuli súdu a odošle všetkým osobám, ktorým sa doručuje rozhodnutie o predaji nehnuteľnosti kupujúcemu (článok 104 ods. 2 ZE).

Hnuteľný majetok

Hnuteľný majetok sa predáva na ústnej súdnej aukcii alebo priamym rokovaním. Spôsob predaja sa určí rozhodnutím súdu tak, aby sa hnuteľný majetok predal za najvyššiu ponuku (článok 149 ods. 1 ZE).

Predaj priamym rokovaním je uzavretý medzi kupujúcim na jednej strane a exekútorom alebo osobou, ktorá vykonáva činnosti komisionára, na druhej strane. Exekútor predáva hnuteľný majetok v mene povinného a na jeho účet a osoba, ktorá vykonáva činnosti komisionára predáva majetok vo svojom vlastnom mene a na účet povinného (článok 149 ods. 3 ZE).

Na návrh oprávneného sa predaj hnuteľného majetku môže vykonať prostredníctvom elektronickej súdnej aukcie, na ktorú sa primerane uplatnia ustanovenia zákona o exekúcii týkajúce sa elektronickej súdnej aukcie hnuteľného majetku (článok 149 odsek 7 ZE).

Predaj nehnuteľného a hnuteľného majetku, ktorý je predmetom súdnej a notárskej zábezpeky prostredníctvom prevodu vlastníctva a prevodu práv, sa môže vykonať v súlade s príslušnými ustanoveniami ZE, ktoré sa týkajú predaja nehnuteľného a hnuteľného majetku na účely exekúcie.

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

V Chorvátsku sú vedené tieto registre majetku:

 • pozemkové knihy týkajúce sa právneho postavenie nehnuteľností na území Chorvátska,
 • register motorových vozidiel,
 • register lodí,
 • register lietadiel,
 • register akcií a zaknihovaných cenných papierov,
 • register súdnych a notárskych zábezpek (register záložných práv),
 • jednotný register účtov,
 • iné evidencie a registre.

Registre sú vedené v elektronickej forme rôznymi štátnymi orgánmi a sú prístupné elektronicky (napríklad prístupom do registra právnických osôb vedenom obchodnými súdmi).

Na účel získania údajov od štátnych orgánov je zvyčajne potrebné zaplatiť príslušný poplatok, pričom výška poplatku závisí od daného štátneho orgánu a je stanovená v súlade so zákonom o správnych poplatkoch (NN č. 115/16) a vyhláškou o sadzobníku správnych poplatkov (NN č. 8/17). Správne poplatky do výšky 100,00 HRK sú splatné v kolkoch a tie, ktoré prevyšujú sumu 100,00 HRK sa môžu zaplatiť prostredníctvom internetového bankovníctva.

Zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku predávaného v exekučnom konaní upravujú pravidlá o obsahu a spôsobe vedenia registra nehnuteľného a hnuteľného majetku predaného v exekučnom konaní (NN č. 115/12 a 156/14).

5. Informácie o databázach, v ktorých môžu veritelia zistiť majetok alebo pohľadávky dlžníkov

Článok 18 ZE stanovuje povinnosť štátnych orgánov poskytnúť informácie o dlžníkovi na žiadosť osoby, ktorá tvrdí, že má v úmysle začať exekučné konanie alebo zabezpečovacie konanie, do ôsmich dní odo dňa podania žiadosti.

 • Ministerstvo vnútra je povinné poskytnúť informácie o tom, či je osoba v evidencii registrovaných a označených vozidiel uvedená ako vlastník vozidla, druh, značku, typ, model, rok výroby a registračné číslo vozidla, ako aj o všetky bremená, ktoré sa vzťahujú na toto vozidlo.
 • Centrálny depozitár a zúčtovacia spoločnosť alebo iné oprávnené osoby, ktoré vedú účty registrovaných cenných papierov alebo zaknihovaných cenných papierov, akcií, dlhopisov, pokladničných poukážok, poukážok centrálnej banky, obchodovateľných cenných papierov, depozitných certifikátov a iných cenných papierov vydaných v sérii, sú povinné poskytnúť údaje o tom, či osoby vedené v registri majú na účtoch evidované cenné papiere.
 • Správca prístavu je povinný poskytnúť údaje o tom, či osoba v evidencii alebo registri, ktorý vedie, je zapísaná ako vlastník lode, jachty, plávajúceho zariadenia, pevného pobrežného zariadenia, člna alebo rozostavaného zariadenia.
 • Orgán zodpovedný za katastrálne záznamy je povinný poskytnúť výpis všetkých majetkových listín vedených na fyzickú alebo právnickú osobu.
 • Zamestnávateľ alebo príjemca trvalého peňažného príjmu je povinný predložiť údaje o spôsobe vyplácania mzdy alebo iného trvalého peňažného príjmu osobe, voči ktorej navrhovateľ zamýšľa začať konanie.
 • Iný orgán alebo osoba, ktorá vedie príslušnú evidenciu alebo register akýchkoľvek majetkových práv je povinná poskytnúť údaje o tom, či osoba zapísaná v evidencii alebo registri, ktorý vedie, je zapísaná ako držiteľ daného práva.

Osoba, o ktorej oprávnený tvrdí, že je dlžníkom povinného alebo má v držbe nejaký majetok oprávneného, ktorý je v jeho vlastníctve, je povinná na žiadosť súdu vydať do ôsmich dní vyhlásenie o tom, či povinný má pohľadávku voči nej a či dotknutá osoba má v držbe majetok, ktorý vlastní oprávnený.

Vyššie uvedené orgány a osoby nie sú povinné konať na základe žiadosti osoby, ktorá požaduje informácie, kým náklady na vykonanie týchto činností neboli už uhradené.

Osoba, ktorá predkladá žiadosť o poskytnutie informácií je povinná v žiadosti uviesť nárok, na základe ktorého zamýšľa začať exekúciu alebo zabezpečovacie konanie a priložiť dokument, na ktorom je tento nárok založený.

Na podanie uvedenej žiadosti o informácie nie je potrebné si najať právneho zástupcu. Náklady za poskytnutie informácií závisia od štátneho orgánu, ktorému je žiadosť podaná.

6. Informácie o elektronických súdnych aukciách

Postup predaja nehnuteľného a hnuteľného majetku prostredníctvom elektronickej súdnej aukcie sa riadi ustanoveniami ZE, ako aj nasledujúcimi vykonávacími nariadeniami:

 • Pravidlá o spôsobe a postupe predaja nehnuteľného a hnuteľného majetku v exekučnom konaní (NN č. 156/14; ďalej len: „pravidlá predaja“),
 • Pravidlá o druhoch a výške poplatkov za uskutočnenie predaja nehnuteľného a hnuteľného majetku v exekučnom konaní (NN č. 156/14),
 • Pravidlá o obsahu a spôsobe vedenia registra nehnuteľného a hnuteľného majetku predaného v exekučnom konaní (NN č. 115/12 a 156/14).

Elektronická súdna aukcia začína výzvou na účasť v elektronickej súdnej aukcii.

Výzva na účasť v elektronickej súdnej aukcii musí obsahovať spôsob a podmienky predaja, dátum a čas začiatku a konca elektronickej súdnej aukcie, čas kedy si záujemcovia o nehnuteľný majetok môžu pozrieť daný majetok, ako aj iné potrebné údaje.

FINA uverejní výzvu na účasť v elektronickej súdnej aukcii vo verejnoprávnych médiách, ak strana podá FINA písomnú žiadosť a vopred uhradí náklady takéhoto postupu.

Od oznámenia výzvy na účasť v elektronickej aukcii na webovom sídle FINA až do začatia ponukového konania musí uplynúť najmenej 60 dní.

Na elektronickej súdnej aukcii sa môžu ako kupujúci zúčastniť iba osoby, ktoré zložili kauciu (článok 99 ods.1 ZE).

Nevyhnutným predpokladom pre prístup do systému elektronickej súdnej aukcie je platný digitálny certifikát potvrdzujúci totožnosť účastníka aukcie a certifikát, ktorý umožňuje používanie zaručeného elektronického podpisu na predkladanie ponúk príslušnou osobou (článok 14 ods. 2 pravidiel predaja).

Pri prvom prihlásení do príslušnej elektronickej súdnej aukcie musí účastník aukcie vyplniť registračný formulár o účasti v elektronickej súdnej aukcii.

Účastník aukcie podpíše tento formulár zaručeným elektronickým podpisom.

Po vyplnení elektronického formulára uvedeného v článku 15 pravidiel predaja systém elektronickej súdnej aukcie priradí účastníkovi aukcie jednoznačný identifikátor pre konkrétnu elektronickú súdnu aukciu.

Formuláre sú neoddeliteľnou súčasťou pravidiel predaja.

Predkladanie ponúk v elektronickej súdnej aukcii trvá desať pracovných dní a ponuky sa predkladajú elektronicky počas pracovných dní a dní pracovného pokoja v čase od 0 do 24 hodín.

Vyvolávacia cena predmetu predaja, ktorou sa začína predkladanie ponúk určí súd a po ukončení elektronickej súdnej aukcie FINA predloží súdu správu s informáciami uvedenými v článku 25 pravidiel predaja.

Postup elektronickej súdnej aukcie prebieha pred FINA a platby sa uskutočňujú bankovým prevodom. Účastník aukcie nemusí byť prítomný na aukcii osobne, ale môže sa jej zúčastniť na diaľku.

Súd vydá písomné rozhodnutie (rozhodnutie o prisúdení), ktoré sa zverejní na úradnej tabuli súdu a na webovom sídle FINA.

V prípade predaja hnuteľného majetku sa na návrh oprávneného môže predaj hnuteľného majetku vykonať prostredníctvom elektronickej súdnej aukcie, na ktorú sa budú primerane uplatňovať ustanovenia týkajúce sa elektronickej súdnej aukcie nehnuteľností (článok 149 ods. 7 ZE).

Posledná aktualizácia: 19/10/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdne dražby - Cyprus

1. Zverejnenie predaja zaisteného majetku a stanovenie jeho ceny

Cena zaisteného majetku sa stanoví na základe aktuálnych cien na cyperskom trhu. V prípade zaisteného nehnuteľného majetku aukcionár stanoví vyvolávaciu predajnú cenu po preskúmaní hodnoty nehnuteľnosti. Ak sa v predaji nedosiahne vyvolávacia cena, majetok sa nepredá.

V prípade hnuteľného majetku súdni exekútori zaistia takýto majetok prostredníctvom vykonania príkazu na zaistenie hnuteľného majetku v prospech veriteľa, potom stanovia jeho minimálnu cenu na základe aktuálnych trhových cien a následne pokračujú v predaji hnuteľného majetku. Ak sa nedosiahne minimálna cena, súdni exekútori môžu zopakovať aukciu.

Oznámenia o aukcii sa zverejnia v dennej tlači. Ak sa aukcia týka nehnuteľného majetku, oznámenia sa zverejnia v obci alebo okrsku, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, ako aj na webovom sídle ministerstva vnútra.

2. Tretie strany, ktoré môžu vykonávať predaj

Predaj majetku prostredníctvom aukcie môžu vykonávať kvalifikovaní súkromní aukcionári. Aukcionár je príslušná osoba kvalifikovaná na vykonávanie núteného predaja majetku vo verejnej aukcii, ktorého menuje správa katastra nehnuteľností a geodézie Ministerstva vnútra Cyperskej republiky.

V prípade hnuteľného majetku sa každý predaj hnuteľného majetku z dôvodu výkonu súdneho rozhodnutia uskutočňuje prostredníctvom verejnej aukcie vykonávanej exekútormi, ktorí sú zamestnancami štátnej súdnej služby a boli im zverené právomoci predať zaistený hnuteľný majetok v súvislosti s výkonom príkazu na zaistenie hnuteľného majetku v prospech veriteľov.

3. Typy aukcií, pri ktorých sa pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

Existujú prípady, keď aukcie hnuteľného majetku vykonávajú samotní veritelia, či spoločnosti, napr. banky alebo fyzické osoby, ktorí sa ujali držby hnuteľného majetku dlžníka na základe výkonu súdneho rozhodnutia. Na tieto prípady sa nevzťahujú tie isté pravidlá stanovené v platných právnych predpisoch, ktoré sa uplatňujú na verejné aukcie.

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

Na Cypre sa vedú tieto registre majetku:

 1. Správa katastra nehnuteľností a geodézie Ministerstva vnútra Cyperskej republiky vedie register, v ktorom sú zaznamenané všetky listy vlastníctva k nehnuteľnostiam občanov.
 2. Správa cestnej dopravy vedie register všetkých vozidiel registrovaných na území Cyperskej republiky.
 3. Správa obchodného námorníctva Cyperskej republiky vedie register cyperských lodí, v ktorom sú registrované všetky lode a/alebo plavidlá.
 4. Sekcia obchodných spoločností Správy registra obchodných spoločností a správcov konkurznej podstaty vedie register obchodných spoločností, družstiev a obchodných mien registrovaných na Cypre.
 5. Správa civilného letectva vedie register cyperských lietadiel a je zodpovedná za registráciu, prevody a výmaz lietadiel z registra.
 6. V sekcii obchodných spoločností je sekcia duševného a priemyselného vlastníctva, ktorá vedie register ochranných známok.

5. Informácie o databázach, ktoré môže veriteľ použiť na vyhľadanie hmotného majetku alebo pohľadávok dlžníka

Do registra osôb v konkurze alebo obchodných spoločností v likvidácii je jednoduchý prístup z webového sídla cyperskej Správy registra obchodných spoločností a správcov konkurznej podstaty, ktorý umožňuje veriteľovi získať informácie o finančnej spôsobilosti dlžníka. Neexistujú však žiadne elektronické databázy, ku ktorým by mohol mať veriteľ prístup, aby priamo získal informácie o majetku dlžníka. Súdom uznaný veriteľ môže sám alebo prostredníctvom právneho zástupcu vyhľadávať v katastri nehnuteľností informácie o nehnuteľnosti zaregistrovanej na meno dlžníka na základe overenej kópie svojho rozsudku alebo súdneho predvolania.

6. Informácie o online súdnych aukciách

Neexistujú žiadne online súdne aukcie, ktoré sa vykonávajú na Cypre.

Posledná aktualizácia: 23/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdne dražby - Malta

1. Propagácia a určenie ceny pre predaj zaisteného tovaru

Postup vymáhania zaisteného tovaru nevedie nevyhnutne k predaju zaisteného tovaru. Namiesto toho môžu veriteľ a dlžník dosiahnuť dohodu. Ak je veriteľov viacero, je potrebné dosiahnuť dohodu so všetkými z nich, ak sa má zabrániť predaju. Ak sa nedosiahne dohoda, súd nariadi predaj.

Základnú hodnotu zaisteného tovaru určí znalec, ktorý posúdi hodnotu (v prípade nehnuteľnosti). V prípade hnuteľných vecí určí hodnotu osoba, ktorá počas predaja predloží najvyššiu ponuku, ak ponuky začínajú od nuly. Ak sa vyžaduje ocenenie hnuteľnej veci, ponuky nezačínajú od nuly, ale od 60 % odhadovanej ceny.

Pokiaľ ide o propagáciu zaisteného tovaru, uskutočňuje sa prostredníctvom webového sídla vlády, ktoré poskytuje súdne služby, na webovom sídle aukcionára, ktorý vykonáva predaj, v denníkoch (zvyčajne sa oznámenie o predaji zverejňuje raz za mesiac v dvoch denníkoch) a oznámeniami v budove súdu, kde sa predaj uskutoční.

Opis vlastností zaistených predmetov, ktoré sa ponúkajú na predaj, ako aj súvisiace dokumenty, sú k dispozícii na webovom sídle vlády, ktoré poskytuje súdne služby a na webovom sídle aukcionára, ktorý uskutočňuje predaj. Všetci záujemcovia môžu požiadať o prístup k týmto informáciám.

Ak má niekto záujem o prehliadku zaisteného predmetu, ktorý sa ponúka na predaj, môže podať na súd návrh so žiadosťou o prehliadku predmetu, ak je daný predmet nehnuteľnosť. Pred každým predajom nehnuteľnosti vypracuje súdny znalec správu o stave nehnuteľnosti, ktorá je verejná. V prípade hnuteľnej veci si ich môžu záujemcovia pozrieť dve hodiny pred začiatkom predaja.

V deň predaja sa predkladajú ponuky ústne aukcionárovi, ktorého vymenoval súd, aby uskutočnil predaj tovaru.

Osoba, ktorá nadobudne tovar po ukončení aukcie nezloží len časť ceny, ale musí zaplatiť celú cenu. Pokiaľ ide o nehnuteľný majetok, musí sa zložiť celá suma na súde do siedmich dní odo dňa predaja, zatiaľ čo v prípade hnuteľných vecí sa celá suma zloží do 24 hodín od predaja. Platba sa nemôže uskutočniť elektronicky, ale sa zaplatí v podateľni súdu.

2. Tretie strany, ktoré môžu uskutočňovať predaj

Predaj sa uskutočňuje pod dohľadom súdu prostredníctvom aukcionára vymenovanému súdom a žiadne tretie strany nemôžu uskutočňovať predaj.

3. Typy aukcií, pri ktorých sa niektoré pravidla nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

Neexistujú typy aukcií, pri ktorých sa pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu.

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

Existujú nasledujúce vnútroštátne registre majetku:

Nehnuteľnosti – verejný register a kataster nehnuteľností

Hnuteľné veci – pokiaľ ide o vozidlá, námorné plavidlá a lietadlá – doprava Malta

Akcie a podiely obchodných spoločností – maltský úrad pre finančné služby a maltská burza cenných papierov

Iné finančné nástroje – maltská burza cenných papierov

Ochranné známky a patenty – ministerstvo obchodu

Tieto registre sú vedené v elektronickej podobe prostredníctvom daných verejných úradov. Niektoré z týchto registrov sú elektronicky prístupné verejnosti. Pokiaľ ide o verejné registre a maltský úrad pre finančné služby, prístup verejnosti je možný za poplatok. Maltské dopravné registre nie sú prístupné verejnosti. Čo sa týka maltského úradu pre finančné služby, platba za prístup môže byť uskutočnená elektronicky. Pokiaľ ide o verejný register, platba sa musí uskutočniť na úrade verejného registra.

5. Informácie o databázach, v ktorých môžu veritelia zistiť majetok a pohľadávky dlžníka

Veriteľ má prístup do databáz týkajúcich sa nehnuteľností a obchodných spoločností. Maltský úrad pre finančné služby poskytuje priamy elektronický prístup týkajúci sa obchodných spoločností. Pokiaľ ide o nehnuteľný majetok, veriteľ má prístup k informáciám prostredníctvom verejného registra a katastra nehnuteľností. Nie je potrebné ďalšie povolenie ani na priamy prístup do databáz maltského úradu pre finančné služby, ani na prístup prostredníctvom verejného registra a katastra nehnuteľností.

6. Iné informácie o online súdnych predajoch

Neexistujú nástroje na podávanie online ponúk počas aukcie.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdne dražby - Poľsko

1. Oznámenia a oceňovania týkajúce sa predaja zaisteného majetku

Oceňovanie nehnuteľností vykonáva znalec (vymenovaný súdnym exekútorom), ktorý je oprávnený oceňovať nehnuteľnosti na základe osobitných právnych predpisov. Ak však bola nehnuteľnosť ocenená na účely predaja na trhu v období maximálne šesť mesiacov pred jej zaistením a ocenenie spĺňa požiadavky týkajúce sa oceňovania nehnuteľností na účely exekúcie, nové ocenenie sa nevykoná. Na druhej strane, ak došlo k významným zmenám v stave nehnuteľnosti medzi okamihom, keď sa vykonali opis a ocenenie majetku, a dňom konania aukcie, môže sa na žiadosť veriteľa alebo dlžníka vykonať dodatočný opis a ocenenie nehnuteľnosti.

Zaistený majetok sa predáva formou verejnej aukcie. Aukcia sa môže konať najskôr dva týždne potom, ako opis a ocenenie majetku nadobudli právoplatnosť alebo po tom, ako rozsudok, na základe ktorého sa začala exekúcia, nadobudol právoplatnosť.

Súdny exekútor oznámi dátum a predmet aukcie prostredníctvom verejného oznámenia, ktoré sa doručí účastníkom konania, obecnému úradu, daňovému úradu, v ktorého územnej pôsobnosti sa majetok nachádza, a orgánom sociálneho zabezpečenia.

Oznámenie o aukcii sa zverejní najmenej dva týždne pred dňom konania aukcie v budove súdu a v priestoroch obecného úradu, v denníku s veľmi vysokou čitateľnosťou v danom meste/obci a na webovom sídle Národnej rady súdnych exekútorov („Krajowa Rada Komornicza“). Okrem toho môže súdny exekútor na žiadosť a náklady účastníka nariadiť zverejnenie oznámenia iným spôsobom, ktorý určil účastník.

2. Tretie strany, ktoré môžu uskutočniť predaj

Aukcie sa vykonávajú verejne prostredníctvom súdneho exekútora, za prítomnosti a pod dohľadom sudcu alebo súdneho úradníka („referendarz sądowy“). Exekúciu majetku vykonáva exekútor súdu, v ktorého právomoci sa majetok nachádza.

3. Typy aukcií, pri ktorých sa uvedené pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

 • exekúcia časti majetku,
 • exekúcia trvalého užívacieho práva,
 • exekúcia nezastavaného pozemku a pozemku zastavaného obytnou alebo komerčnou budovou, ak v čase podania návrhu na exekučné konanie nebolo oznámené ukončenie stavebných prác alebo nebola podaná žiadosť o užívacie povolenie v zmysle stavebného zákona (prawo budowlane),
 • exekúcie námorných plavidiel zapísaných v registri lodí,
 • exekúcia predajom podniku alebo farmy,
 • exekúcia vykonaná s cieľom zrušiť spoluvlastníctvo nehnuteľnosti formou verejného predaja.

4. Vnútroštátne registre majetku

Registre nehnuteľností a záložných práv (księga wieczysta) vedú okresné súdy (sąd rejonowy) na účely určenia právneho stavu nehnuteľnosti. Registre sú vytvorené a vedené v systéme informačných a komunikačných technológií (IKT). Registre nehnuteľností a záložných práv sú verejné a zahŕňajú tieto štyri časti:

1. prvá časť obsahuje označenie nehnuteľnosti a zápisy týkajúce sa práv súvisiacich s vlastníctvom;

2. druhá časť zahŕňa záznamy týkajúce sa vlastníctva a trvalého užívacieho práva;

3. tretia časť obsahuje záznamy týkajúce sa obmedzených vlastníckych práv s výnimkou záložných práv, obmedzenia nakladania s majetkom alebo trvalého užívacieho práva a záznamy o iných právach a nárokoch okrem nárokov týkajúcich sa záložných práv;

4. štvrtá časť obsahuje záznamy týkajúce sa záložných práv.

Okrem registrov nehnuteľností a záložných práv je druhým registrom nehnuteľností register pozemkov a budov („ewidencja gruntów i budynków“), ktorý sa riadi zákonom o geodézii a kartografii zo 17. mája 1989 („Prawo geodezyjne i kartograficzne“) (konsolidované znenie: Zbierka zákonov z roku 2010 č. 193, položka 1287 v platnom znení). Vedenie registra pozemkov a budov je v pôsobnosti okresného guvernéra („starosta“).

5. Databázy, ktoré môžu použiť veritelia, aby identifikovali majetok alebo pohľadávky dlžníkov

Databázy opísané v bode 5, t. j. registre nehnuteľností a záložných práv a registre pozemkov a budov sú k dispozícii veriteľom a slúžia na identifikáciu majetku dlžníkov. Okrem toho, registre nehnuteľností a záložných práv umožňujú identifikovať pohľadávky veriteľov, ktoré sú zabezpečené záložným právom.

6. Elektronické súdne aukcie

Súdne aukcie sa nevykonávajú v elektronickej forme. Zverejňujú sa len oznámenia o aukcii na webovom sídle Národnej rady súdnych exekútorov (ako zákonná povinnosť) a zvyčajne aj na webovom sídle súdneho exekútora, ktorý vykonáva danú dražbu.

Posledná aktualizácia: 23/10/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdne dražby - Portugalsko

1. Oznámenie o predaji a cenách zaisteného majetku

V súčasnosti sa predaj majetku uskutočňuje prostredníctvom platformy Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.e-leiloes.pt/, podľa článku 837 portugalského Občianskeho súdneho poriadku (Código de Proceso Civil – CPC) a článku 20 a nasl. ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 282/2013 z 29. augusta.

Prevádzkové pravidlá platformy Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.e-leiloes.pt/ boli schválené nariadením ministerstva spravodlivosti č. 12624/2015 uverejneným v Úradnom vestníku Portugalskej republiky (Diário da República), séria 2, č. 219 z 9. novembra 2015.

Oznámenia o predaji sa riadia ustanoveniami článku 6 ministerskej vyhlášky 12624/2015:

Článok 6

Propagácia aukcie

 1. Aukcie sa zverejňujú na platforme www.e-leiloes.pt a okrem toho môže portugalská advokátska komora (Câmara dos Solicitadores) prijať rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom šírení informácií prostredníctvom iných webových sídiel, tlače a elektronickej pošty bez toho, aby sa to dotklo súdneho exekútora v konaní, ktorý takisto zverejňuje predaj inými prostriedkami, ktoré považuje za vhodné.
 2. Pri zverejnení prostredníctvom portálu www.e-leiloes.pt sa musí uviesť minimálne:
  1. číslo súdneho konania, súd a organizačná jednotka;
  2. dátum začiatku aukcie;
  3. termín ukončenia aukcie (dátum a čas);
  4. základná hodnota majetku (alebo súboru majetku) určeného na predaj;
  5. hodnota poslednej ponuky;
  6. v prípade hnuteľného majetku, fotografia majetku alebo súboru majetku, ktorý sa ponúka na predaj;
  7. súhrnná identifikácia majetku;
  8. povaha majetku;
  9. v prípade nehnuteľnosti, jej umiestnenie a zloženie, záznamy z katastra nehnuteľností a opis nehnuteľnosti, okres, obec, okrsok a zemepisné súradnice približnej polohy, fotografia exteriéru nehnuteľnosti a ak je to možné, aj jej interiéru v prípade mestských nehnuteľností alebo jednotiek budov;
  10. identifikácia správcu alebo miesta uloženia;
  11. miesto a čas, počas ktorého je možné si pozrieť majetok, a kontaktné údaje správcu;
  12. určenie exekútora v konaní vrátane jeho mena, identifikačného čísla exekútora, telefónneho, mobilného a faxového čísla, e-mailovej adresy a jeho úradných hodín;
  13. akékoľvek okolnosti, ktoré musia byť v zmysle zákona oznámené všetkým zainteresovaným stranám, vrátane všetkých nevybavených námietok k exekúcií alebo zaisteniu majetku, prebiehajúce odvolania, existencia vecných bremien, ktoré nezaniknú predajom a informácie o všetkých držiteľoch predkupných práv predložených v konaní;
  14. meno povinného (povinných), ktorému patrí majetok určený na predaj.

Cena/hodnota zaisteného majetku:

Základná hodnota: Je to hodnota majetku alebo súboru majetku pozostávajúceho z jednotlivých častí, určená v rámci konania, ktoré sa týka predaja v exekúcii v súlade s CPC alebo v rámci konkurzného konania, ktoré sa riadi kódexom o platobnej neschopnosti a reštrukturalizácii podniku (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Minimálna hodnota: Minimálna hodnota je najnižšia hodnota, za ktorú sa môže majetok predať a ktorá zodpovedá 85% základnej hodnoty v súlade s článkom 816 ods. 2 CPC. V niektorých prípadoch sa môže minimálna hodnota rovnať základnej hodnote.

2. Tretie strany, ktoré môžu uskutočniť predaj

Prevádzkové pravidlá platformy Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.e-leiloes.pt/ boli schválené nariadením ministra spravodlivosti č. 12624/2015, uverejneným v Úradnom vestníku Portugalskej republiky, séria 2, č. 219 z 9. novembra 2015 a stanovujú, že platformu vytvorení a bude ju spravovať portugalskou advokátskou komorou, v súčasnosti Združenie advokátov a exekútorov (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

V občianskoprávnych exekučných konaniach vedených exekútormi môžu predaje uskutočňovať len exekútori.

3. Typy nútených predajov, pri ktorých sa pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

Napríklad pri predaji majetku, ktorý sa musí predávať na regulovaných trhoch alebo priamym predajom.

Článok 837 CPC – predaj prostredníctvom elektronickej aukcie

 1. Okrem prípadov uvedených v článkoch 830 a 831 sa predaj zaistených nehnuteľností prednostne uskutočňuje prostredníctvom elektronickej aukcie za podmienok, ktoré sú vymedzené vykonávacím nariadením vládneho ministra zodpovedného za rezort spravodlivosti.

Článok 830 CPC – majetok predávaný na regulovaných trhoch

Finančné nástroje a komodity kótované na regulovanom trhu sa predávajú na regulovaných trhoch.

Článok 831 CPC – priamy predaj

Ak zákon vyžaduje, aby bol majetok doručený konkrétnemu subjektu alebo prisľúbený na skutočný predaj osobe, ktorá chce uplatniť osobitné exekučné právo, predaj sa uskutoční priamo tejto osobe.

Je potrebné poznamenať, že aj keď je elektronická aukcia preferovaný spôsob núteného predaja v Portugalsku, CPC upravuje aj iné alternatívne spôsoby predaja:

 1. predaj prostredníctvom zapečatenej ponuky;
 2. predaj na regulovaných trhoch;
 3. priamy predaj osobám alebo subjektom, ktoré sú oprávnené nadobúdať majetok;
 4. predaj prostredníctvom neverejného rokovacieho konania;
 5. predaj v aukčnom dome;
 6. predaj prostredníctvom verejného depozitára alebo podobného depozitného zariadenia;
 7. predaj prostredníctvom elektronickej aukcie.

4. Informácie z vnútroštátnych registrov majetku

Regulačné a registračné subjekty zahŕňajú:

 • Inštitút registrov a notárov (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. IRN): je verejný inštitút, ktorého úlohou je presadzovanie a monitorovanie politík v oblasti služieb registrov s cieľom poskytovania služieb občanom a obchodným spoločnostiam v rámci identifikácie občanov a registrov obyvateľov, registrov štátnej príslušnosti, registrov nehnuteľností, obchodných registrov a registrov hnuteľného majetku a právnických osôb, ako aj regulácia, monitorovanie a dohľad nad notárskou činnosťou – napríklad: v oblasti nehnuteľností, vozidiel, lodí, lietadiel atď.
 • Komisia pre trh s cennými papiermi (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM): jej úlohou je vykonávať dohľad, dozor a reguláciu finančných trhov, ako aj subjektov fungujúcich v rámci nich a podporovať ochranu investorov – napr. v oblastiach akcií a finančných nástrojov.
 • Národný inštitút duševného vlastníctva (Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI): svoju činnosť zameriava na priznávanie a ochranu práv priemyselného vlastníctva, interne aj externe, v spolupráci s medzinárodnými organizáciami, ktorých je Portugalsko členom, napr. v oblastiach ochranných známok a patentov.

5. Informácie o databázach, v ktorých môže veriteľ zistiť majetok a úvery dlžníka

V prvom rade je dôležité poznamenať, že prístup k databázam má dôverný charakter a uskutočňuje sa prostredníctvom exekútora namiesto priameho prístupu veriteľom.

Ministerská vykonávacia vyhláška č. 331-A/2009 z 30. marca v znení ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 350/2013 z 3. decembra a ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 288/2015 zo 17. septembra upravuje prístup k verejným databázam.

Ministerská vykonávacia vyhláška č. 282/2013 z 29. augusta takisto upravuje prístup k databázam Portugalskej centrálnej banky.

Databázy, ku ktorým ma súdny exekútor priamy elektronický prístup, sú okrem iných tieto:

 1. daňový a colný úrad (Autoridade Tributária e Aduaneira;
 2. sociálne zabezpečenie;
 3. dôchodkový systém štátnych zamestnancov (Caixa Geral de Aposentações);
 4. kataster nehnuteľností;
 5. obchodný register;
 6. národný register právnických osôb;
 7. register motorových vozidiel;
 8. Portugalská centrálna banka;
 9. inštitút správy štátneho dlhu (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. CITIUS – justičný portál pre občanov.

6. Informácie o elektronických nútených predajoch

Pravidlá fungovania platformy Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.e-leiloes.pt/ boli schválené vyhláškou ministerstva spravodlivosti č. 12624/2015 uverejnenou v Úradnom vestníku Portugalskej republiky, séria 2, č. 219 z 9. novembra 2015.

Príslušné informácie sú k dispozícii na webovom sídle:

Odkaz sa zobrazí v novom oknePravidlá prevádzky platformy elektronickej aukcie

Odkaz sa zobrazí v novom okneOdpovede na často kladené otázky

Posledná aktualizácia: 13/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdne dražby - Rumunsko

1. Uverejnenie oznámenia a stanovenie ceny v súvislosti s predajom zabaveného majetku

Exekučné konanie sa riadi rumunským občianskym súdnym poriadkom, ktorý obsahuje všeobecné pravidlá týkajúce sa vymáhania záväzkov uložených exekučným príkazom. Okrem ustanovení občianskeho súdneho poriadku, ktoré upravujú výkon rozhodnutí, existujú ďalšie dve samostatné kategórie pravidiel, ktoré sa vzťahujú na osobitné situácie záväzkov: vymáhanie daňových pohľadávok a vymáhanie dlhov vyplývajúcich z trestných činov.

Všeobecná kategória dlhov vyplývajúcich z exekučných príkazov okrem tých, ktoré sú daňovej povahy alebo tých, ktoré vyplývajú z trestných činov sa v Rumunsku vymáha prostredníctvom súdnych exekútorov, orgánov na výkon rozhodnutí, ktoré sú príkazom ministerstva spravodlivosti poverené na vykonávanie exekučných príkazov.

Po schválení vymáhania pre kategóriu dlhov, ktoré môžu byť vymáhané v súlade s vyššie uvedeným, sa majetok dlžníka predá prostredníctvom verejnej aukcie v súlade s pravidlami občianskeho procesného práva podľa príslušnej kategórie, t. j. predaj hnuteľného alebo nehnuteľného majetku na verejnej aukcii.

Zaistený hnuteľný majetok môže byť ocenený súdnym exekútorom (na základe kritéria porovnania obežnej hodnoty s priemernými trhovými cenami v danej lokalite) alebo vymenovaným znalcom za poplatok v prípade, ak ocenenie nie je možné alebo na žiadosť strán.

Hodnotu majetku, ktorý je predmetom exekúcie, určí súdny exekútor na základe obdobných pravidiel (obežná hodnota, priemerná trhová cena atď.), alebo vymenovaný znalec za poplatok v prípade, ak ocenenie nie je možné alebo na žiadosť strán.

Pokiaľ ide o propagáciu predaja hnuteľného majetku, oznámenie alebo inzerát o predaji vyhotoví súdny exekútor, ktorý zabezpečí jeho zobrazenie v mieste konania aukcie, vo svojom úrade, v kancelárii radnice, v ktorej spádovej oblasti sa majetok predáva, v kancelárii orgánu pre výkon súdnych rozhodnutí a na iných verejných miestach. Rumunský občiansky súdny poriadok stanovuje aj povinnosť inzerovať predaj v miestnych a celoštátnych novinách alebo na internetových stránkach určených na predaj príslušného majetku.

Okrem uvedených spôsobov propagácie, pokiaľ ide o propagáciu predaja nehnuteľného majetku existujú na jednej strane procesné nuansy, kde hodnota majetku určuje spôsob propagácie predaja (celoštátne noviny ak hodnota majetku prevyšuje sumu 250 000 RON) a na druhej strane existuje povinnosť zverejniť oznámenie v elektronickom registri zverejňovania predaja majetku, ktorý podlieha exekúcii.

Charakteristické vlastnosti majetku, ktorý podlieha exekúcii, musia byť uvedené v oznámení/inzeráte o predaji.

Postup obhliadky majetku nie je regulovaný.

Aukčné kaucie, ktoré sú zaznamenané na základe príkazu exekútora a musia byť zaplatené najneskôr v čase, keď sa aukcia začína, sú regulované. Aukčné kaucie je možné zaplatiť elektronicky a súdny exekútor musí doklad o zaplatení priložiť k ponuke na kúpu.

Majetok nadobudne osoba, ktorá ponúkne najvyššiu cenu a ak je len jeden účastník, tak majetok nadobudne tento účastník za predpokladu, že ponúkol vyvolávaciu cenu.

2. Tretie strany, ktoré môžu vykonávať predaj

Majetok sa môže predať len na verejnej aukcii prostredníctvom súdneho exekútora v exekučnom konaní, ktoré sa riadi rumunským občianskym súdnym poriadkom. Pre určité kategórie dlhov, t. j. daňové dlhy a dlhy vyplývajúce z trestných činov, sa predaj uskutočňuje buď prostredníctvom vlastného mechanizmu daňového orgánu (pre daňové dlhy) s osobitným procesnými pravidlami, ktoré sa týkajú aukcie alebo jej účastníkov alebo prostredníctvom štátneho orgánu, ktorý je zodpovedný za vymáhanie príjmov z trestnej činnosti (Národná agentúra pre správu zaisteného majetku - ANABI). V druhom prípade môže ANABI prostredníctvom dohôd o spolupráci zveriť úlohu vymáhania týchto príjmov exekútorovi.

3. Typy dražieb, na ktoré sa nemusia stanovené pravidlá vzťahovať v celom rozsahu

Spoločné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na predaj tovaru formou verejnej aukcie obsahujú výnimky týkajúce sa exekučných príkazov, ktoré súvisia s príjmami konsolidovaného všeobecného rozpočtu, rozpočtu EÚ alebo rozpočtu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Existujú aj výnimky pre vymáhanie príjmov z trestnej činnosti.

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

V Rumunsku nie je zavedený žiadny elektronický systém, ktorý by obsahoval informácie o majetku (vnútroštátne registre majetku).

5. Informácie o databázach, ktoré majú veritelia k dispozícii na identifikáciu dlžníkovho majetku alebo pohľadávok

Veritelia majú prístup k podrobným informáciám o akomkoľvek majetku alebo dlhoch dlžníka výlučne prostredníctvom schváleného exekučného konania a len prostredníctvom exekútora.

Prístup do databázy, v ktorej by veritelia mohli zistiť majetok dlžníka, je obmedzený. Napríklad, keďže exekučné opatrenia týkajúce sa nehnuteľného majetku sú uvedené v katastri nehnuteľností, na základe jednoduchej žiadosti môže ktokoľvek za poplatok získať informácie o stave určitého majetku. Táto forma poskytovania informácií nie je však užitočná, pokiaľ ide o akýkoľvek majetok určitého dlžníka, pretože vyhľadávať je možné len na základe majetku a nie na základe osoby. Osobné údaje sú chránené podľa osobitných predpisov, takže tento spôsob vyhľadávania je možný len prostredníctvom orgánu, ako už bolo uvedené vyššie a niekedy podlieha potvrdeniu súdom.

6. Informácie o súdnych dražbách online

Elektronický register zverejňovania predaja majetku, ktorý podlieha exekúcii je elektronický systém, prostredníctvom ktorého všetci exekútori zverejňujú na vnútroštátnej úrovni predaj hnuteľného majetku s hodnotou nad 2 000 RON a nehnuteľného majetku, ktorý je predmetom exekučného konania. Elektronický register zverejňovania predaja majetku, ktorý podlieha exekúcii bol vytvorený na základe ustanovení § 35 ods. 2 zákona č. 188/2000 o exekútoroch a funguje od roku 2012. Zverejňovanie oznámení v elektronickom registri zverejňovania predaja majetku, ktorý podlieha exekúcii je zákonnou povinnosťou exekútorov a jej porušenie je disciplinárnym priestupkom podľa ustanovení článku 47 zákona č. 188/2000 o exekútoroch.

Nová platforma Odkaz sa zobrazí v novom okneelektronického registra zverejňovania predaja majetku, ktorý podlieha exekúcii bola schválená rozhodnutím č. 67/05.12.2014 Rady národného zväzu exekútorov.

Posledná aktualizácia: 10/10/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku slovinčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Súdne dražby - Slovinsko

1. Zverejnenie predaja zaisteného majetku a určenie jeho ceny

Hnuteľný a nehnuteľný majetok sa predáva na verejných aukciách. V Slovinsku sa súdne aukcie nemôžu uskutočňovať elektronickou formou, pretože právne predpisy v oblasti výkonu rozhodnutí to (zatiaľ) neumožňujú.

Hnuteľný majetok

Výkon rozhodnutia týkajúci sa hnuteľného majetku sa vykonáva prostredníctvom zaistenia a ohodnotenia majetku, jeho predajom a vyplatením výnosov z predaja majetku veriteľovi (článok 81 ods. 1 zákona o výkone rozhodnutí a o ochranných opatreniach (Zakon o izvršbi in zavarovanju), ďalej len: „ZIZ“).

Majetok, ktorý môže byť zaistený zahŕňa majetok v držbe dlžníka, ako aj majetok dlžníka v držbe veriteľa. Majetok dlžníka v držbe tretej strany môže byť zaistený len so súhlasom tretej strany (článok 83 ZIZ).

Po zaistení majetku získa veriteľ záložné právo na zaistený majetok (článok 87 ZIZ).

Ohodnotenie zaisteného majetku znalcom. Zaistený majetok sa ohodnotí pri jeho zaistení okrem prípadov, keď sa majetok nemôže ohodnotiť priamo kvôli jeho osobitnej hodnote. Majetok ohodnotí súdny exekútor, ktorý ho zaistil. Na žiadosť a náklady zainteresovanej strany môže majetok ohodnotiť súdny znalec, ktorého si strana zvolila (článok 89 ZIZ). Zaistený majetok sa môže predať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o exekúcii, pokiaľ dlžník nesúhlasí s predajom majetku skôr alebo ak majetok podlieha skaze alebo ak existuje riziko, že hodnota zaisteného majetku sa výrazne zníži (článok 92 ZIZ).

Zaistený majetok sa predáva na verejnej aukcii alebo na základe priameho zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a súdnym exekútorom alebo komisionárom. Spôsob a dátum predaja majetku určí a zaznamená súdny exekútor v zázname o zaistení bezprostredne po zaistení, so zreteľom na zásadu dosiahnutia najlepšej možnej ceny (článok 93 ZIZ). Ak súdny exekútor rozhodne o predaji prostredníctvom verejnej aukcie, dátum a miesto konania aukcie uvedie v zázname. Súdny exekútor informuje strany o spôsobe a dátume predaja majetku osobitným oznámením, ktoré doručí veriteľovi a dlžníkovi [článok 82 pravidiel vykonávania činnosti súdnych exekútorov (Pravilnik o opravljanju službe izvršitelj)].

Zverejnenie predaja. Ak súdny exekútor rozhodne o predaji majetku prostredníctvom verejnej aukcie, oznámenie o verejnej aukcii sa zverejní na informačnej tabuli a na webovom sídle príslušného orgánu, ktorý vydal rozhodnutie o zaistení majetku. Súdny exekútor musí požiadať o zverejnenie oznámenia o verejnej aukcii v úradnom registri, ak takýto register existuje. Na návrh veriteľa alebo dlžníka môže súdny exekútor zverejniť oznámenie o verejnej aukcii na náklady strany, ktorá požiadala o zverejnenie. V oznámení o verejnej aukcii musí byť uvedené miesto, dátum a čas aukcie, stav a opis majetku určeného na predaj a miesto, kde je možné prezrieť si majetok pred aukciou (článok 89 pravidiel vykonávania činnosti súdnych exekútorov).

Možnosť prezrieť si majetok, ktorý je určený na predaj. Súdny exekútor musí v oznámení o verejnej aukcii uviesť miesto, dátum a čas aukcie, stav a opis majetku určeného na predaj a miesto, kde je možné prezrieť si majetok pred aukciou (článok 89 pravidiel vykonávania činnosti súdnych exekútorov).

Zábezpeka. Pred začatím verejnej aukcie musí súdny exekútor určiť, či v závislosti od povahy a hodnoty majetku bude od účastníkov aukcie požadovať zaplatenie zábezpeky, ktorá nesmie presiahnuť 10 % z vyvolávacej ceny majetku.

Osoba alebo spoločnosť, ktorá riadi predaj. Verejnú aukciu vedie súdny exekútor, ktorý môže na vlastné náklady poveriť vedením aukcie aukcionára, ak je to potrebné z hľadiska množstva a kvality majetku. Aukcia je prístupná verejnosti (článok 92 pravidiel vykonávania činnosti súdnych exekútorov).

Vyvolávacia cena. Na prvej aukcii sa zaistený majetok nesmie predať za nižšiu cenu, ako bol ohodnotený. Ak sa v prvej aukcii nedosiahne stanovená hodnota, súdny exekútor vykoná na návrh strany druhú aukciu, v ktorej môže majetok predať pod jeho stanovenú hodnotu, ale nie za menej ako tretinu tejto hodnoty (článok 94 ZIZ).

Pridelenie majetku. Po uplynutí minimálne pätnástich minút od začiatku aukcie súdny exekútor vyzve účastníkov aukcie, aby predkladali ponuky. Aukcia trvá dovtedy, kým účastníci aukcie predkladajú ponuky. Súdny exekútor pridelí majetok záujemcovi s najvyššou ponukou, ak po dvoch výzvach účastníkov na predloženie vyššej ponuky nie je takáto ponuka predložená. Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu do skončenia aukcie, súdny exekútor môže predať majetok ďalšiemu záujemcovi s najvyššou ponukou, ak s tým veriteľ súhlasí podpísaním záznamu o aukcii. Ak veriteľ nie je prítomný na aukcii, súdny exekútor môže okamžite predať majetok ďalšiemu záujemcovi s najvyššou ponukou, ak jeho ponuka je vyššia ako 50 % z najvyššej ponuky, ale vyššia ako vyvolávacia cena, inak exekútor opätovne ponúka majetok v rovnakej aukcii. Predchádzajúci uchádzač s najvyššou ponukou sa už nemôže zúčastniť opakovaného predkladanie ponúk.

Prevod. Kupujúci musí zaplatiť kúpnu cenu a prevziať majetok bezprostredne po ukončení aukcie. Súdny exekútor musí kupujúcemu poskytnúť dokument s informáciami o predaji majetku a informácie uchovať v registri, ak vedie register predaného majetku. Na základe tohto dokumentu súdny exekútor požiada všetky príslušné orgány, ktoré vedú register, aby vymazali akékoľvek bremená a/alebo zákazy predaja majetku a zaregistrovali nového majiteľa v prípadoch, keď sa vlastnícke práva zaznamenávajú do registra. Súdny exekútor môže previesť majetok na kupujúceho ešte pred zaplatením kúpnej ceny, ak veriteľ súhlasí s týmto rizikom za sumu, na ktorú ma veriteľ nárok z kúpnej ceny. Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu a veriteľ nesúhlasí s odovzdaním majetku, súdny exekútor môže predať majetok ďalšiemu záujemcovi s najvyššou ponukou. Kupujúci nadobudne majetok bez akýchkoľvek bremien a stane sa vlastníkom majetku aj v prípade, keď dlžník nebol jeho vlastníkom. Kupujúci nemá nárok na záruku za to, že majetok nemá vady (článok 96 ZIZ).

Nehnuteľný majetok

Exekúcia nehnuteľného majetku sa uskutočňuje zápisom rozhodnutia o exekúcii do katastra nehnuteľností, stanovením hodnoty nehnuteľného majetku, jeho predajom a vyplatením výnosov z predaja veriteľovi (článok 167 ZIZ).

Ohodnotenie zaisteného majetku znalcom. Hodnotu nehnuteľného majetku môže stanoviť súd ešte predtým, ako rozhodnutie o exekúcii nadobudne právoplatnosť. Hodnotu nehnuteľnosti stanoví súd na základe ohodnotenia súdnym znalcom podľa trhovej hodnoty platnej v čase ohodnotenia. Pri stanovení hodnoty sa berie do úvahy možné zníženie hodnoty z dôvodu určitých práv, ktoré môžu vzniknúť po predaji, napr. vecné bremená (článok 178 ZIZ). Hodnota nehnuteľnosti je stanovená súdnym rozhodnutím, proti ktorému je možné podať opravný prostriedok (článok 179 ZIZ).

Zverejnenie predaja. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa stanoví hodnota nehnuteľnosti, vydá súd príkaz na jej predaj. V tomto príkaze stanoví spôsob a podmienky predaja, ako aj čas a miesto predaja, ak sa nehnuteľnosť predáva prostredníctvom aukcie. Predaj nehnuteľného majetku sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o exekúcii a rozhodnutia o stanovení hodnoty nehnuteľnosti. Príkaz na predaj súd zverejní na informačnej tabuli súdu a na svojom webovom sídle, ako aj prostredníctvom iných obvyklých miestnych prostriedkov. Príkaz na predaj poľnohospodárskej pôdy súd zverejní na informačnej tabuli územnej jednotky, kde sa nehnuteľnosť nachádza a môže ho oznámiť aj na webovom sídle tejto administratívnej jednotky. Veriteľ môže uverejniť príkaz na predaj nehnuteľnosti v médiách. Náklady na uverejnenie sa účtujú v prospech veriteľa. Od zverejnenia príkazu na predaj na informačnej tabuli až do dňa predaja musí uplynúť najmenej tridsať dní. Súd doručí príkaz na predaj účastníkom konania, záložným veriteľom a ostatným účastníkom konania, ktorí majú registrované predkupné právo alebo právo spätnej kúpy a príslušnému správnemu orgánu (článok 181 ZIZ).

Vo všeobecnosti sa nehnuteľný majetok predáva na verejných aukciách vedených súdom v priestoroch súdu, pokiaľ sudca nerozhodne inak. Veritelia, záložní veritelia a veritelia pozemkového dlhu sa môžu v priebehu exekučného konania až do vydania príkazu na predaj dohodnúť, že sa nehnuteľnosť predá prostredníctvom predkladania záväzných ponúk alebo na základe priamej ponuky (článok 183 ZIZ).

Príkaz na predaj nehnuteľnosti zahŕňa:

 1. podrobný opis nehnuteľnosti vrátane vybavenia a príslušenstva;
 2. vecné bremeno k stavbe a vecné bremená, ktoré musí kupujúci prijať;
 3. hodnotu nehnuteľnosti stanovenú v rozhodnutí súdu;
 4. cenu, za ktorú sa môže nehnuteľnosť predať;
 5. lehotu, v ktorej musí kupujúci zaplatiť kúpnu cenu;
 6. spôsob predaja a
 7. výšku zábezpeky, ktorú musí účastník aukcie zaplatiť (článok 184 ZIZ).

Možnosť prezrieť si majetok, ktorý je určený na predaj. Súd môže záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti povoliť jej obhliadku na základe žiadosti a na vlastné náklady. Metódu a spôsob obhliadky a prítomnosť súdneho exekútora stanoví súd v príkaze na predaj nehnuteľnosti (článok 176 ZIZ).

Zábezpeka. Verejnej aukcie sa môžu zúčastniť tí, ktorí zaplatili zábezpeku vo výške jednej- desatiny stanovenej hodnoty nehnuteľnosti najmenej tri pracovné dni pred začatím aukcie. Veriteľ, na ktorého návrh súd schválil aukciu, je oslobodený od zaplatenia zábezpeky tak, ako aj záložný veriteľ alebo veriteľ pozemkového dlhu, pokiaľ sú ich pohľadávky vyššie ako hodnota zábezpeky a v prípade, že zábezpeka by mohla byť pokrytá z kúpnej ceny s ohľadom na prioritu ich platieb a stanovenú hodnotu nehnuteľnosti. Zábezpeky účastníkov aukcie, ktorých ponuky neboli prijaté, sa im vrátia na ich bankové účty do 15 dní od skončenia aukcie alebo po ukončení otvárania ponúk, ak nie je zákonom stanovené inak (článok 185 ZIZ).

Vyvolávacia cena V prvom predaji sa nehnuteľnosť nemôže predať za menej ako 70 % jej stanovenej hodnoty. Ak sa nehnuteľnosť nepredá v prvom predaji, súd vyhlási druhý predaj na návrh veriteľa, v ktorom sa nehnuteľnosť nesmie predať za menej ako polovicu jej stanovenej hodnoty. Medzi prvým a druhým predajom musí uplynúť lehota minimálne 30 dní. Vyhlásením zaznamenaným na súde, na ktorom sa vedie exekučné konanie alebo na akomkoľvek inom súde, sa môžu strany, záložný veriteľ alebo veritelia pozemkového dlhu dohodnúť, že nehnuteľnosť sa predá v aukcii za menej ako 70 % jej stanovenej hodnoty v prvom predaji alebo za menej ako polovicu jej stanovenej hodnoty v druhom predaji (článok 188 ZIZ).

Pridelenie majetku. Ak súd dospeje k záveru, že sú splnené podmienky predaja, oznámi začiatok aukcie. Aukcia trvá tak dlho, pokiaľ účastníci zvyšujú svoje ponuky. Účastník aukcie je viazaný svojou ponukou až do predloženia vyššej ponuky (protiponuka). Na žiadosť jedného alebo viacerých veriteľov môže súd povoliť krátku prestávku na rokovanie účastníkov. Aukcia skončí, keď uchádzači nepredložia vyššiu ponuku potom, čo ich sudca dvakrát vyzval, aby tak urobili. Ak sa aukcia skončí, súd určí účastníka, ktorý ponúkol najvyššiu cenu a vyhlási, že nehnuteľnosť pridelí tomuto účastníkovi (pridelenie nehnuteľnosti). Súd vydá rozhodnutie o pridelení nehnuteľnosti, ktoré spolu s príkazom na predaj doručí stranám a všetkým účastníkom aukcie. Neexistuje žiadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu o pridelení. Nezrovnalosti v aukcii je možné riešiť v rámci odvolania proti rozhodnutiu o pridelení nehnuteľnosti kupujúcemu (článok 189 ZIZ).

Zaplatenie kúpnej ceny. Po pridelení (prevode) je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu v lehote stanovenej v príkaze na predaj (článok 191 ZIZ). Táto lehota môže byť maximálne šesť mesiacov odo dňa predaja a to bez ohľadu na to, či je kúpna cena vyplatená v jednej platbe alebo v splátkach (článok 184 ZIZ).

Prevod. Po vydaní rozhodnutia o pridelení a zaplatení kúpnej ceny súd vydá rozhodnutie, na základe ktorého sa nehnuteľnosť odovzdaná kupujúcemu (prevod). Keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, vlastnícke právo kupujúceho sa zapíše do katastra nehnuteľností a práva a vecné bremená sa vymažú na základe rozhodnutia o pridelení. V rozhodnutí súd rozhodne aj o tom, dokedy sa musí dlžník vysťahovať z rodinného domu alebo bytu alebo vypratať obchodné priestory. Rozhodnutie o odovzdaní nehnuteľnosti je zároveň exekučným titulom na vypratanie a odovzdanie nehnuteľnosti a stáva sa vykonateľným po nadobudnutí právoplatnosti (článok 192 ZIZ).

2. Tretie strany, ktoré uskutočňujú predaj

Hnuteľný majetok

Hnuteľný majetok predáva vo verejnej aukcii exekútor, ktorý môže na vlastné náklady poveriť vedením aukcie aukcionára, ak je to potrebné vzhľadom na množstvo a kvalitu hnuteľného majetku. Predaj v aukcii je verejný (článok 93 ZIZ a článok 92 pravidiel vykonávania činnosti súdnych exekútorov).

Hnuteľný majetok sa môže predať aj prostredníctvom priameho zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a súdnym exekútorom alebo prostredníctvom komisionára. Spôsob a dátum predaja majetku určí a zaznamená súdny exekútor v zázname o zaistení bezprostredne po zaistení, so zreteľom na zásadu dosiahnutia najlepšej možnej hodnoty (článok 93 ZIZ).

Nehnuteľný majetok

Verejné aukcie nehnuteľného majetku vykonávajú sudcovia.

3. Typy aukcií, pri ktorých sa pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

Slovinské právo nepozná žiadne iné typy aukcií. Existujú rôzne spôsoby predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku. Hnuteľný majetok sa môže namiesto verejnej aukcie predať na základe priameho zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a súdnym exekútorom alebo komisionárom (článok 93 ods. 1 ZIZ). Nehnuteľný majetok sa predá vo verejnej aukcii, pokiaľ sa veritelia, záložní veritelia a veritelia pozemkového dlhu do vydania príkazu na predaj nedohodnú:

 • že nehnuteľnosť sa predá prostredníctvom predkladania záväzných ponúk, alebo
 • že nehnuteľnosť sa predá na základe priameho zmluvného vzťahu v určitej lehote (článok 183 ZIZ).

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku

V Slovinsku existujú tieto registre majetku:

 • kataster nehnuteľností pre vlastnícke práva a iné vecné práva k nehnuteľnostiam,
 • register motorových vozidiel,
 • slovinský register lodí,
 • register lietadiel,
 • register zaknihovaných cenných papierov,
 • register záložných práv na hnuteľný majetok,
 • register bankových účtov,
 • register príjemcov miezd a iných príjmov fyzických osôb (napr. dôchodkov).

Tieto registre sú vedené v elektronickej podobe. Za každý z nich je zodpovedná osobitná inštitúcia.

Prístup k týmto registrom má každý, kto preukáže právny záujem (článok 4 ods. 6 ZIZ). Veriteľ môže preukázať právny záujem predložením vykonateľného titulu (napríklad vykonateľného rozsudku), ktorým bola dlžníkovi uložená povinnosť zaplatiť pohľadávku veriteľa. V takom prípade môže veriteľ požiadať prevádzkovateľa registra o informácie o majetku dlžníka. K mnohým z týchto registrov majú súdy elektronický prístup.

Za získanie informácií z týchto registrov nie je potrebné platiť súdne poplatky, ale niektorí prevádzkovatelia týchto databáz (registrov) však môžu požadovať, aby veritelia zaplatili malý poplatok [napríklad slovinská zdravotná poisťovňa (Zavod za zdravstveno zavarovanje), ktorá spravuje register platiteľov miezd a iných príjmov fyzických osôb (napríklad dôchodkov), vyžaduje platbu 4,00 EUR za získanie informácií o zamestnaní dlžníka.] Platbu je možné vykonať aj v elektronickej forme.

5. Informácie o databázach, ktoré pomáhajú veriteľom zistiť majetok a pohľadávky dlžníkov

Prevádzkovateľ databázy musí podľa článku 4 ods. 6 ZIZ poskytnúť veriteľom na ich žiadosť informácie o majetku dlžníka v prípade, ak veriteľ preukáže právny záujem (napr. exekučný titul). Týmito prevádzkovateľmi sú:

 • Slovinská zdravotná poisťovňa, ktorá poskytuje informácie o platiteľoch miezd a iných príjmoch fyzických osôb (napríklad dôchodkov),
 • Agentúra Slovinskej republiky pre verejnoprávne záznamy a súvisiace služby (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) (AJPES), ktorá poskytuje informácie z registra bankových účtov,
 • klíringové centrum pre vyrovnanie obchodov s cennými papiermi (Centralna klirinško depotna družba d.d.) (KDD), ktoré poskytuje informácie z registra zaknihovaných cenných papierov,
 • súd, ktorý spravuje súdny register a ktorý poskytuje informácie o podieloch v podnikoch a o iných účastiach v právnických osobách. Do súdnemu registra je možný takisto elektronický prístup prostredníctvom webového sídla súdu,
 • súd spravujúci kataster nehnuteľností poskytuje informácie o nehnuteľnom majetku, ku ktorému, alebo v súvislosti s ktorým má dlžník vlastnícke právo,
 • ministerstvo vnútra poskytuje informácie z evidencie registrovaných motorových a prívesných vozidiel,
 • Slovinská námorná správa poskytuje informácie z registra lodí (lodí menších než 24 m),
 • agentúra pre civilné letectvo poskytuje informácie z registra lietadiel.

Vo väčšine prípadov má veriteľ prístup do registra na základe žiadosti, prostredníctvom ktorej požiada prevádzkovateľa registra o informácie o majetku dlžníka. Veriteľ má k niektorým registrom (napríklad k súdnemu registru) elektronický prístup (prostredníctvom webového sídla).

Na získanie informácií o majetku dlžníka nie je potrebné zastupovanie advokátom a ani zaplatenie poplatku štátu. Niektorí prevádzkovatelia databáz požadujú malý poplatok (napríklad Slovinská zdravotná poisťovňa požaduje 4,00 EUR za informácie o zamestnaní dlžníka). Poplatok je možné zaplatiť elektronicky.

6. Informácie o elektronických súdnych aukciách

Slovinské exekučné právo zatiaľ neumožňuje vykonávať elektronické súdne aukcie.

Posledná aktualizácia: 25/10/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdne dražby - Švédsko

1. Zverejnenie predaja zaisteného majetku a stanovenie jeho ceny

Zaistený majetok sa predáva prostredníctvom švédskeho exekútorského úradu (Kronofogdemyndigheten). Majetok sa predáva vo verejnej aukcii alebo priamym predajom. Predaj hnuteľného majetku môžu uskutočňovať externí aukcionári. Nehnuteľný majetok sa môže predávať aj prostredníctvom realitných maklérov.

Exekútorský úrad môže dlžníkovi dovoliť, aby majetok predal sám. V takom prípade mu poskytne odklad núteného predaja. Dlžník môže tiež s veriteľom uzatvoriť dohodu o vyriešení situácie iným spôsobom. Veriteľ môže následne zastaviť zaistenie majetku (utmätning).

Zaistený majetok sa musí vždy oceniť súdnym exekútorom. Exekútorský úrad niekedy požiada odborníka, aby ocenil majetok a vypracoval podrobný opis majetku. Služby odborného odhadcu sa pravidelne využívajú pri oceňovaní nehnuteľností a nájomných obydlí. Odborný odhadca sa často vyžaduje aj pri oceňovaní cennejšieho majetku.

Exekútorský úrad zverejňuje (dáva na vedomie) nútené predaje na svojom Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle. Predaj sa často propaguje aj na iných webových sídlach s cieľom prilákať potenciálnych kupujúcich. Oznámenie o predaji je tiež uvedené na portáli Odkaz sa zobrazí v novom oknePost-och Inrikes Tidningar, ktorý je internetovou spravodajskou stránkou obsahujúcou oznámenia od mnohých orgánov a obcí. Účelom umiestňovania oznamov na portáli je vyhľadať neznámych veriteľov a ďalších, ktorých sa týka predaj.

Informácie o predaji sú uvedené na webovom sídle exekútorského úradu. Informácie zahŕňajú odhadovanú hodnotu majetku spolu s priloženým opisom a fotografiami majetku a inými dokumentmi. Sú tam uvedené podmienky predaja, ako aj skutočnosti, ktoré by mal kupujúci poznať v súvislosti s predajom. Ak exekútorský úrad umožní vykonať predaj niekomu inému, príslušné informácie je možné nájsť na webovom sídle tejto osoby. Tieto informácie sa často nachádzajú aj na webovom sídle exekútorského úradu.

Exekútorský úrad vždy zabezpečuje prehliadku majetku, ktorý sa má predať. Je to preto, aby sa splnila povinnosť umožniť kupujúcemu získať informácie, ktoré potrebuje.

Nútený predaj sa vykonáva takým spôsobom, aby sa získala najvyššia ponuka. Ak je niekoľko účastníkov ponukového konania, o predaji sa rozhodne na základe predkladania ponúk a protiponúk. Ak sa exekútorský úrad namiesto toho rozhodne pre priamy predaj s predložením ponúk, o tom, kto predložil najvyššiu ponuku sa rozhodne pri otvorení ponúk.

Ak sa predaj uskutočnil prostredníctvom elektronickej aukcie, každý, kto uspel v predkladaní ponúk musí vykonať platbu do 48 hodín. Platba sa zvyčajne uskutoční prostredníctvom platobnej karty alebo kreditnej karty. Ak sa predaj uskutoční na tradičnej aukcii na mieste, platba sa musí vykonať priamo na aukcii prostredníctvom platobnej karty alebo kreditnej karty, poštovou poukážkou, šekom alebo v hotovosti.

Ak sa majetok predáva za viac ako 10 000 SEK, exekútorský úrad umožní odloženie vykonania platby až na obdobie jedného mesiaca. Kaucia vo výške 10 % musí byť vždy zaplatená okamžite.

2. Tretie strany, ktoré môžu uskutočňovať predaj

Predaje zaisteného majetku sa obvykle vykonávajú prostredníctvom verejnej aukcie organizovanej exekútorským úradom. Úrad môže zveriť predaje externým záujemcom. V prípade hnuteľných vecí môže úrad poveriť uskutočnením aukcie niekoho iného. Pokiaľ ide o nehnuteľnosti, úrad môže najať realitného makléra, aby vykonal predaj.

3. Typy aukcií, pri ktorých sa pravidlá nemusia uplatňovať v plnom rozsahu

Predaje sú rozdelené do štyroch odlišných kategórií: hnuteľné veci, lode, lietadlá a nehnuteľnosti. Do určitej miery existujú rôzne pravidlá pre rôzne kategórie. Podrobnosti o tom, ktoré pravidlá sa uplatnia, sú zverejnené spolu s oznámením o predaji. Niektoré osobitné ustanovenia sa vzťahujú na predaje, o ktoré požiadalo bytové družstvo, kde užívacie právo prepadne, t. j. nútené predaje.

4. Informácie o vnútroštátnych registroch majetku.

Exekútorský orgán má v rámci svojho prešetrovania majetku právo prehľadávať alebo klásť otázky rôznym registrom, ako napríklad:

 • Kataster nehnuteľností (Fastighetsregistret); zahŕňa všetky nehnuteľnosti vo Švédsku
 • Dopravný register (Vägtrafikregistret); všetky civilné vozidlá registrované vo Švédsku
 • Daňový Register (Skatteregistret); informácie, ktoré sa týkajú úhrad
 • Sociálna poisťovňa (Försäkringskassan); informácie, ktoré sa týkajú úhrad
 • Dôchodková poisťovňa (Pensionsmyndigheten); informácie, ktoré sa týkajú úhrad.
 • Obchodný register (Näringslivsregistret), informácie o všetkých švédskych spoločnostiach s ručením obmedzeným, verejných obchodných spoločnostiach, družstvách vrátane bytových družstiev a súkromných spoločností
 • Register cenných papierov (Värdepappersregistret); spravovaný spoločnosťou Euroclear, obsahuje údaje o držbe všetkých kótovaných akcií
 • Register lodí (Fartygsregistret); informácie, ktoré sa týkajú všetkých švédskych lodí
 • Register lietadiel (Luftfartygsregistret); informácie, ktoré sa týkajú všetkých švédskych lietadiel
 • Register zbraní (Vapenregistret); držba strelných zbraní.

Registre sú vedené elektronicky a exekútorský úrad môže predložiť väčšine z nich žiadosti v elektronickej forme. Ak sú informácie v registri dôverné, exekútorský úrad môže stále požiadať o ich poskytnutie, aby mohol prešetriť, či dlžník má nejaký zabaviteľný majetok. Zvyčajne sa za to nevyberá žiadny poplatok, keď úrad kladie takéto otázky.

Niektoré registre tiež zaznamenávajú prípady, keď exekútorský úrad uplatňuje nárok na majetok, napr. kataster nehnuteľností, register lodí a register lietadiel.

5. Informácie o databázach, ktoré umožňujú veriteľom zistiť majetok alebo dlhy dlžníkov

Exekútorský úrad nemôže v súčasnosti ponúkať tým, ktorí hľadajú informácie, žiadnu elektronickú službu na zisťovanie majetku alebo dlhov dlžníkov.

6. Informácie o verejných elektronických aukciách

Exekútorský úrad môže od roku 2014 vykonávať elektronické aukcie známe ako on-line aukcie. To je možné vykonávať len pri predaji hnuteľného majetku. Ustanovenie o vykonávaní elektronických aukcií je uvedené v kapitole 9 Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhlášky o vymáhaní dlhu a stanovuje spôsob predkladania ponúk.

V správe predloženej vláde v novembri 2016 sa navrhuje, aby sa nehnuteľnosti mohli taktiež predávať prostredníctvom elektronickej aukcie. Postup v prípade predaja nehnuteľností je zložitejší a vyžaduje viac legislatívnych zmien, aby sa umožnil predaj prostredníctvom elektronickej aukcie, ako v prípade hnuteľných vecí.

V súčasnosti nič nebráni účasti v on-line aukcii zo zahraničia.

Oznámenie o všetkých on-line aukciách sa zverejňuje na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle exekútorského úradu.

Ak sa predaj uskutoční prostredníctvom externého aukcionára, oznámenie o on-line aukcii je uvedené na jeho webovom sídle. V jeho stručnom zhrnutí musí byť externý aukcionár poučený, aby dodržiaval pravidlá predaja uvedené v kapitole 9 Odkaz sa zobrazí v novom oknekódexu vymáhania dlhu a kapitole 9 Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhlášky o vymáhaní dlhu. Zmluvy s externými aukcionármi sú zvyčajne výsledkom postupu verejného obstarávania. Zmluvy zahŕňajú požiadavky týkajúce sa finančnej situácie a odbornej kvalifikácie poskytovateľa služieb.

Každý, kto sa chce zúčastniť on-line aukcie, sa musí zaregistrovať na webovom sídle, aby mohol predložiť ponuku. Celý proces predkladania ponúk je však verejný a môže sa sledovať bez predchádzajúcej registrácie. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri registrácii zahŕňajú osobné identifikačné číslo, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo a prezývku, ktorá sa použije pri zverejnení ponúk. Účastníci aukcie nie sú povinní preukázať svoju totožnosť. Účastníci aukcie, ktorí nemajú švédske osobné identifikačné číslo, alebo ktorí z nejakého dôvodu nie sú ochotní alebo nie sú schopní sa zaregistrovať on-line, sa môžu zaregistrovať manuálne.

Kúpna cena v on-line aukcii sa uhrádza prostredníctvom platobnej alebo kreditnej karty.

Nie je možné zúčastniť sa on-line aukcie na mieste, ktoré sa nachádza v priestoroch úradu.

Proces predkladania ponúk sa uskutočňuje predložením ponuky a protiponuky až do stanoveného času. Ak je predložená ponuka, keď zostávajú menej ako dve minúty, čas sa predĺži o ďalšie dve minúty.

Exekútorský úrad odpovie na otázky telefonicky alebo e-mailom, ale môže byť ťažké získať odpoveď v čase, keď zostáva len krátky čas do začiatku aukcie. Úrad odpovie vo švédčine, ale musí byť tiež schopný poskytnúť základné informácie v jazykoch národnostných menšín a poskytnúť informácie a usmernenie určitým menšinovým skupinám v osobitných oblastiach riadenia. Pomoc môže byť často poskytnutá s otázkami v iných jazykoch.

Exekútorský úrad preloží dokumenty týkajúce sa predaja len vo výnimočných prípadoch, napríklad keď je zrejmé, že existuje široký okruh klientov v zahraničí.

Podľa zásady prístupu verejnosti k informáciám je veľké množstvo informácií, ktorými disponujú švédske orgány, verejné. Avšak informácia o tom, kto je za predložením ponuky v prebiehajúcej aukcii, sa neprezrádza. Môže existovať aj povinnosť zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ ide o určité citlivé informácie, ale táto otázka sa preskúma v každom prípade individuálne, ak niekto požiada o informácie.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdne dražby - Anglicko a Wales

V tejto časti sa uvádzajú podrobnejšie informácie o ustanoveniach v Anglicku a Walese, ktoré sa týkajú zaistenia majetku ako spôsobu vymáhania dlžných súm.

V Anglicku a Walese sa už nevyžaduje, aby sudca okresného súdu schvaľoval a ustanovoval sťahovacie spoločnosti a aukcionárov. Odkaz sa zobrazí v novom okneV oddiele 41 prílohy 12 k zákonu o súdoch a vykonávaní sa umožňuje predaj vecí v rámci verejnej dražby, pokiaľ súd nenariadi iný postup.

Sťahovacie spoločnosti a dražitelia môžu podať žiadosť na každom jednotlivom súde na základe predloženia podrobných informácií o ich sadzbách a aktuálnom poistení, aby bolo možné na miestnej úrovni rozhodnúť o ich ustanovení. Rozhodnutie o využití konkrétnej spoločnosti by formálne mala prijať skupina správcov na základe predložených podrobných informácií a sadzieb.

V nadväznosti na ustanovenie bude v budove súdu vyvesený zoznam s názvami a adresami ustanovených spoločností. Tento zoznam podlieha každoročnému preskúmaniu, ako aj preskúmaniu pred uplynutím niektorého z potvrdení o poistení. V rámci možnosti by sa vybraní poskytovatelia mali pravidelne obmieňať. Konkrétne pravidlá platia v prípade, keď je možné pravidelne využívať len jednu spoločnosť.

Minimálne 7 dní pred uskutočnením predaja musí súdny exekútor zaslať dlžníkovi a všetkým spoluvlastníkom oznámenie o predaji.

Po uskutočnení predaja a získaní výťažku od dražiteľa, je súdny exekútor/vyšší súdny úradník zodpovedný za potvrdenie prehľadu o všetkých veciach, nad ktorými bola prevzatá kontrola a ktoré boli vyúčtované. Toto potvrdenie by malo byť náležite schválené.

Pokiaľ ide o ďalšie podrobnosti týkajúce sa sťahovania, uskladnenia a predaja kontrolovaného tovaru, pozri ustanovenia 34 až 43 Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia o prevzatí kontroly nad tovarom.

Posledná aktualizácia: 10/10/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Súdne dražby - Severné Írsko

Úrad pre výkon rozsudkov (EJO) je útvar v rámci Súdnej služby Severného Írska (agentúra ministerstva spravodlivosti) a je zodpovedný za vykonávanie súdnych príkazov v občianskoprávnych veciach v Severnom Írsku, ktoré sa týkajú peňažných prostriedkov, tovaru a majetku. Na základe zákonníka o vykonávaní rozsudkov (Severné Írsko) z roku 1981 sa umožňuje zaistenie a predaj tovaru s cieľom uspokojiť peňažnú pohľadávku vymáhateľnú na základe rozsudku.

EJO má viaceré právomoci na vymáhanie splatenia dlhu na základe rozsudku na peňažné plnenie na základe súdneho príkazu. Medzi tieto právomoci patrí príkaz na zaistenie na základe článku 31 zákonníka o vykonávaní rozsudkov (Severné Írsko) z roku 1981.

Podľa zákonníka z roku 1981 má EJO právo zaistiť majetok a predať ho na dražbe a použiť čistý výnos z predaja (po uhradení nákladov a výdavkov v súvislosti so zaistením) na úhradu nesplatených dlhov (pozri články 31, 34 a 40 zákonníka z roku 1981). Pri vykonávaní príkazu na zaistenie má EJO podľa článku 38 zákonníka z roku 1981 právo vstúpiť na akýkoľvek pozemok obývaný alebo používaný dlžníkom, jeho manželkou/manželom alebo ktorýmkoľvek z odporcov, alebo za niektorých okolností aj na pozemok obývaný alebo používaný akoukoľvek inou osobou.

EJO môže vydať tento druh príkazu [na základe žiadosti predloženej správcovi podľa článku 30 ods. 1 zákonníka o vykonávaní rozsudkov (Severné Írsko) z roku 1981] v prípade, ak je možné sa domnievať, že existuje majetok v rozsahu dostatočnom na zaistenie a uspokojenie dlhu. V praxi sa pred predložením žiadosti správcovi o príkaz na zaistenie hľadajú iné relevantné prostriedky na vymáhanie, ako napríklad príkaz na obstavenie príjmov (v prípade ktorého sa z platu dlžníka odpočíta peňažná suma).

Druhy predmetov, ktoré môžu byť zaistené, sú obmedzené [napr. nie je možné zaistiť oblečenie dlžníka a jeho základné potreby pre domácnosť (pozri článok 33 zákonníka z roku 1981)].

V článkoch 30 až 33 zákonníka o vykonávaní rozsudkov (Severné Írsko) z roku 1981 sa stanovuje postup, ktorý EJO dodržiava pri vydaní príkazu na zaistenie.

Posledná aktualizácia: 18/10/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdne dražby - Škótsko

V tejto časti sa uvádzajú podrobnejšie informácie o ustanoveniach v Škótsku, ktoré sa týkajú zaistenia majetku ako spôsobu vymáhania dlžných súm.

V Škótsku môže dôjsť k zaisteniu majetku v rámci vymáhania dlžných súm v prípade uznania dlhu súdom, ako aj za niektorých iných okolností vrátane oprávnenia na základe určitých „dlhových dokumentov“. Postupy, v rámci ktorých dochádza k zaisteniu majetku, sa nazývajú zhabanie (používa sa na zmrazenie majetku, ktorý patrí dlžníkovi, ale má ho v držbe tretia strana); obstavenie (používa sa na zaistenie majetku, ktorý vlastní dlžník a nachádza sa v jeho vlastníctve) a výnimočné obstavenie (používa sa na zaistenie majetku z domácnosti, ktorý nie je nevyhnutne potrebný). V niektorých prípadoch sa na základe relevantných postupov umožňuje, aby dlžníkov majetok bol vydražený pod dohľadom súdu.

V časti 2 zákona o reštrukturalizácii dlhu a obstavení (Škótsko) z roku 2002 (zákon z roku 2002) sa stanovuje postup, ktorý je potrebné dodržať pri obstavení predmetov. Do 14 dní od vykonania obstavenia musí správny úradník predložiť správu šerifskému súdu (Sheriff Court). Po prijatí správy môže správny úradník zariadiť odňatie obstavených predmetov a predať ich v rámci verejnej dražby, na ktorej sa správny úradník musí zúčastniť, aby zaznamenal, ktoré (ak nejaké) položky sa predali a za akú cenu. Peňažné prostriedky získané z dražby môžu byť použité na úhradu poplatkov a nákladov kancelárie správneho úradníka a potom na vyplatenie veriteľa. Preplatok sa vráti dlžníkovi. Ak sa predmety nepredajú, ich vlastníctvo prejde na veriteľa. Dražba všetkých obstavených predmetov sa obvykle vykonáva v dražobných priestoroch, ak je to však nepraktické, ustanovenie zákona z roku 2002 umožňuje, aby sa dražba konala na inom mieste, okrem domácnosti dlžníka.

V prípade zhabania predmetov, pri ktorom dlžník nepodpísal poverenie, na základe ktorého by bolo možné tieto predmety vydať veriteľovi, musí veriteľ na získanie tohto majetku požiadať na súde o opatrenie na sprístupnenie. Opatrenie na sprístupnenie je žiadosť podaná na súde, aby povolil uvoľnenie predmetov veriteľovi, ktorý ich potom môže predať a získať celú dlžnú sumu alebo aspoň jej časť.

Posledná aktualizácia: 30/04/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.