Sodne dražbe

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

1. Objavljanje in določanje cen v zvezi s prodajo zarubljenega premoženja

Cena zarubljenega premoženja se določi na podlagi trenutnih cen na ciprskem trgu. V primeru zarubljenega nepremičnega premoženja dražilec po raziskavi njegove vrednosti določi pridržano prodajno ceno. Če pridržana cena ni dosežena, se premoženje ne proda.

V zvezi s premičnim premoženjem sodni izvršitelji, potem ko so zarubili tako premoženje z izvršitvijo sklepa o rubežu premičnega premoženja v korist upnika, določijo najnižjo ceno na podlagi trenutnih tržnih cen in nato začnejo njegovo prodajo. Če najnižja cena ni dosežena, lahko sodni izvršitelji ponovijo dražbo.

Obvestila o dražbah se objavijo v dnevnem časopisju. Če se dražba nanaša na nepremično premoženje, se obvestila objavijo v občini ali župniji, v kateri je nepremičnina, in na spletišču ministrstva za notranje zadeve.

2. Tretje osebe, ki lahko vodijo prodajo

Prodajo premoženja na dražbi lahko vodijo usposobljeni zasebni dražilci. Dražilec je ustrezna oseba, ki jo imenuje oddelek za zemljišča in geodezijo na ciprskem ministrstvu za notranje zadeve ter je usposobljena za vodenje prisilne prodaje premoženja na javni dražbi.

Vsaka prodaja premičnega premoženja za izvršitev sodbe poteka na javni dražbi, ki jo vodijo sodni izvršitelji, ki so zaposleni v sodni službi države in ki so jim bila podeljena pooblastila za prodajo zarubljenega premičnega premoženja v okviru izvršitve sklepa o rubežu premičnega premoženja v korist upnikov.

3. Vrste dražb, za katere pravila morda ne veljajo v celoti

V nekaterih primerih dražbo premičnega premoženja izvedejo upniki sami, ki so bodisi družbe, npr. banke, bodisi fizične osebe, če so po izvršitvi sklepa sodišča dolžnikovo premično premoženje prevzeli v svojo posest. Za te primere ne veljajo ista pravila, kot se uporabljajo za javne dražbe in so določena v veljavni zakonodaji.

4. Informacije o nacionalnih registrih premoženja

Na Cipru se vodijo naslednji registri premoženja:

  1. oddelek za zemljišča in geodezijo Cipra vodi register, v katerem so vpisane vse listine o lastništvu nepremičnega premoženja državljanov;
  2. oddelek za cestni promet vodi register vseh vozil, registriranih na Cipru;
  3. oddelek za trgovsko mornarico Cipra vodi ciprski register ladij, v katerem so registrirane vse ladje in/ali plovila;
  4. sekcija za gospodarske družbe oddelka registratorja gospodarskih družb in uradnega stečajnega upravitelja vodi register gospodarskih družb, zadrug in trgovskih imen, registriranih na Cipru;
  5. oddelek za civilno letalstvo vodi ciprski register zrakoplovov in je pristojen za registracijo zrakoplovov ter prenose in izbrise iz registra;
  6. sekcija za intelektualno in industrijsko lastnino pri sekciji za gospodarske družbe vodi register blagovnih znamk.

5. Informacije o zbirkah podatkov, s pomočjo katerih lahko upniki ugotovijo premoženje in terjatve dolžnikov

Na spletišču ciprskega registratorja gospodarskih družb in uradnega stečajnega upravitelja je mogoče zlahka dostopati do registra oseb v stečaju ali likvidiranih družb, kar upniku omogoča, da pridobi informacije o finančni sposobnosti dolžnika. Vendar pa ni elektronskih zbirk podatkov, do katerih bi lahko upnik dostopal, da bi neposredno dobil informacije o dolžnikovem premoženju. Upnik po sodbi lahko sam ali prek odvetnika na podlagi overjene verodostojne kopije sodbe ali začetnega procesnega akta opravi poizvedbo v zemljiški knjigi, da bi pridobil informacije o nepremičnem premoženju, vpisanem na dolžnikovo ime.

6. Informacije o spletnih sodnih dražbah

Na Cipru se spletne sodne dražbe ne izvajajo.

Zadnja posodobitev: 11/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.