Sodne dražbe

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

1. Objavljanje in določanje cen v zvezi s prodajo zarubljenega premoženja

Obvestila o dražbi so objavljena na uradni oglasni deski sodnega izvršitelja ali pa jih objavi občinski organ na način, ki ga običajno uporablja. Objavljene so tudi na portalu dražb (Portál dražeb) (http://www.portaldrazeb.cz) in v centralnem registru izvršb (Centrální evidence exekucí) (http://www.ceecr.cz).

V primeru nepremičninskih dražb sodni izvršitelj imenuje izvedenca, da ugotovi običajno vrednost nepremičnine, vključno z morebitnimi pritiklinami in opremo ter posameznimi pravicami in napakami v zvezi z nepremičnino. Na podlagi poročila izvedenca sodni izvršitelj določi vrednost nepremičnine. Ta vrednost je podlaga za pridržano ceno, ki znaša dve tretjini posledične cene za prvo dražbo.

Za premično premoženje se vrednost določi v skladu z zakonom o cenah št. 526/1990 ali na podlagi ocene izvršitelja/sodnega izvršitelja. Če so znanje in izkušnje te osebe nezadostni, se za pripravo vrednotenja imenuje izvedenec. Pridržana cena znaša eno tretjino posledične cene.

2. Tretje osebe, ki lahko vodijo prodajo

V Češki republiki obstajata dve obliki izvršbe.

  • Izvršba

3. Vrste dražb, za katere nekatera pravila morda ne veljajo v celoti

Vse sodne dražbe urejajo ustrezne določbe zakona št. 99/1963 (zakonik o civilnem postopku), zakon št. 120/2001 (zakonik o izvršbi) ter izvedbeni odlok št. 418/2001 o postopkih za izvedbo izvršbe in drugih dejavnosti.

4. Informacije o nacionalnem registru premoženja

Premoženje je vpisano v naslednjih javnih registrih:

  • Nepremično premoženje: zemljiška knjiga (katastr nemovitostí).
  • Premično premoženje: register vozil (registr vozidel), register plovil (plavební rejstřík) in register zrakoplovov (letecký rejstřík).
  • Vrednostni papirji: centralna depotna družba (Centrální depozitář cenných papírů).

5. Informacije v zvezi z zbirkami podatkov, s pomočjo katerih lahko upniki ugotovijo premoženje in terjatve dolžnikov

Seznam dolžnikov se hrani v centralnem registru dolžnikov Češke republike (Centrální registr dlužníků České republiky) (http://www.centralniregistrdluzniku.cz), ki je na voljo upnikom in dolžnikom. Poizvedba zahteva registracijo, ki je brezplačna.

6. Druge informacije v zvezi s spletnimi sodnimi dražbami

V obvestilu o dražbi mora biti vedno naveden kraj izvedbe dražbe, ki je lahko tudi spletna. Vendar pa država ne upravlja nobene uradne domene za izvedbo dražb. Neuradni portali vključujejo https://www.exdrazby.czhttp://www.okdrazby.cz in http://www.drazby-exekutori.cz. Za sodelovanje na dražbi se morajo udeleženci avtenticirati in položiti varščino.

Zadnja posodobitev: 05/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.