Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Sodne dražbe

Anglija in Wales

V tem razdelku so predstavljene določbe v Angliji in Walesu v zvezi z rubežem premoženja kot sredstvom za izterjavo dolga.

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

V Angliji in Walesu se več ne zahteva, da sodnik okrožnega sodišča pooblasti in imenuje podjetja, ki izvajajo odstranitve premoženja, in dražitelje. Člen 41 Priloge 12 k zakonu o razsodiščih, sodiščih in izvršbi (Tribunals, Courts and Enforcement Act) določa, da se blago proda na javni dražbi, razen če sodišče odredi drugače.

Podjetja, ki izvajajo odstranitve premoženja, in dražitelji se lahko prijavijo pri vsakem sodišču in predložijo podrobne podatke o svojih tarifah in tekočem zavarovanju, tako da se lahko odločitev o imenovanju sprejme na lokalni ravni. Odločitev o tem, katero podjetje izbrati, bi moral formalno sprejeti odbor direktorjev na podlagi predloženih podatkov in tarif.

Po imenovanju se v tajništvu sodišča razobesi seznam z imeni in naslovi imenovanih podjetij. Seznam se pregleda vsako leto, vsekakor pa pred iztekom zavarovalnih polic. Če je mogoče, bi se morali izbrani izvajalci redno menjati. Kadar je mogoče redno uporabljati storitve le enega podjetja, se uporabljajo osnovna pravila.

Sodni izvršitelj mora obvestilo o prodaji poslati dolžniku in vsem solastnikom najmanj sedem dni pred prodajo.

Po prodaji in prejemu izkupička od dražiteljev mora sodni izvršitelj/oseba, odgovorna za vročitev, potrditi, da je obračunano vse blago, ki je bilo vzeto pod nadzor in zarubljeno. Nalog bi moral biti ustrezno potrjen.

Za podrobnosti v zvezi z odstranitvijo, skladiščenjem in prodajo nadzorovanega blaga glej člene 34 do 43 pravilnika o prevzemu nadzora nad blagom (Taking Control of Goods Regulations).

Zadnja posodobitev: 10/10/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.