Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sodne dražbe

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

1. Objavljanje in določanje cen v zvezi s prodajo zarubljenega premoženja

Rubež pomeni, da sodni izvršitelj odstrani premično premoženje (člen 954 zakonika o civilnem postopku) ali zarubi nepremično premoženje v lasti dolžnika ali stvarno pravico dolžnika na nepremičnem premoženju (člen 992 zakonika o civilnem postopku), o čemer se v prisotnosti odrasle priče sestavi poročilo. Vrednost zarubljenega premoženja oceni sodni izvršitelj ali izvedenec, ki ga sodni izvršitelj po lastni presoji najame za ta namen. V primeru nepremičnega premoženja mora njegovo tržno vrednost določiti neodvisni izvedenec.

Poročilo o rubežu mora vsebovati: (a) natančen opis zarubljenega premičnega premoženja, tako da v zvezi z njegovo identiteto ni nobenih dvomov; (b) navedbo ocene zarubljenega premoženja, ki jo je podal sodni izvršitelj ali izvedenec; (c) izklicno ceno, ki mora biti enaka najmanj dvema tretjinama ocenjene vrednosti premoženja; (d) navedbo izvršilnega naslova, na katerem temelji izvršba, sklepa, vročenega dolžniku, in zneska, za katerega je bilo premoženje zarubljeno; (e) navedbo datuma dražbe, ki mora biti sedem (7) mesecev od datuma končanega rubeža, vendar najpozneje osem (8) mesecev od tega datuma, kraja dražbe in imena dražilca.

Izvleček iz poročila o rubežu, vključno s polnim imenom stranke, ki predlaga izvršbo, in stranke, zoper katero se predlaga izvršba, kratkim opisom zarubljenega premoženja, izklicno ceno, imenom in natančnim naslovom dražilca ter krajem, datumom in uro dražbe, je treba objaviti deset (10) dni po rubežu na spletišču za obvestila o dražbah biltena za pravosodne publikacije oddelka za zavarovanje odvetnikov pri nacionalnem skladu za samozaposlene osebe.

Dražba se lahko izvede samo, če so izpolnjene zgornje formalnosti. V nasprotnem primeru ni veljavna.

2. Tretje osebe, ki lahko vodijo prodajo

Zarubljeno premično premoženje se proda na javni dražbi v prisotnosti za dražbo imenovanega notarja za okrožje, v katero spada kraj, v katerem je bil opravljen rubež (člen 959 zakonika o civilnem postopku), medtem ko se zarubljeno nepremično premoženje proda na javni dražbi v prisotnosti za dražbo imenovanega notarja za okrožje, v katero spada kraj, v katerem je nepremično premoženje (člen 998 zakonika o civilnem postopku).

Dražba se izvede tako, da se predložijo pisne zapečatene ponudbe, tem pa sledijo zaporedne ustne ponudbe v skladu s členom 959(4) zakonika o civilnem postopku. Na začetku dražbe morajo vsi ponudniki z izjavo pri dražilcu imenovati zastopnika v okrožju sodišča prve stopnje, kjer poteka dražba, ki je pooblaščen za prejemanje vseh listin, povezanih z izvršbo.

Dražba poteka na delovno sredo na okrožnem civilnem sodišču v okrožju, kjer je bil opravljen rubež. Če je zarubljeno premično premoženje v okrožjih več okrožnih civilnih sodišč, dražba poteka na okrožnem civilnem sodišču, ki ga sodni izvršitelj določi v poročilu o rubežu. Če se dražba nanaša na premično premoženje, lahko po lastni presoji sodnega izvršitelja poteka na okrožnem civilnem sodišču v kraju izvršbe ali kraju rubeža ali kraju, kjer se hrani premično premoženje. Če se dražba nanaša na nepremično premoženje, poteka na okrožnem civilnem sodišču v okrožju, kjer je premoženje. Če je nepremično premoženje v okrožjih več okrožnih civilnih sodišč, dražba poteka na katerem koli okrožnem civilnem sodišču, ki ga izbere stranka, ki predlaga izvršbo.

3. Vrste dražb, za katere pravila morda ne veljajo v celoti

Rubež posebnega premoženja (členi od 1022 do 1033 zakonika o civilnem postopku):

rubež je mogoč tudi zoper premoženjske pravice stranke, zoper katero se predlaga izvršba, ki se ne morejo zarubiti na podlagi postopka iz člena 953(1) in (2) ter členov 982 in 992 zakonika o civilnem postopku, zlasti pravice intelektualne lastnine, patentne pravice, filmske pravice in terjatve zoper tretje osebe, ki so odvisne od protistoritve, če določbe materialnega prava dovoljujejo prenos navedenih pravic (člen 1022 zakonika o civilnem postopku).

Če je bila odrejena prodaja zarubljene pravice na dražbi, okrožno civilno sodišče imenuje dražilca (člen 1026 zakonika o civilnem postopku). Uporabljajo se veljavne določbe o draženju premičnega premoženja.

4. Informacije o nacionalnih registrih premoženja

Nacionalnih registrov premoženja ni.

5. Informacije o zbirkah podatkov, s pomočjo katerih lahko upniki ugotovijo premoženje in terjatve dolžnikov

Zbirke podatkov, s pomočjo katerih se lahko ugotovijo premoženje ali terjatve dolžnika, ne obstajajo.

6. Informacije o spletnih sodnih dražbah

Sodne dražbe ne potekajo na spletu.

Zadnja posodobitev: 25/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.