Sodne dražbe

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

1. Objavljanje in določanje cen v zvezi s prodajo zarubljenega premoženja

Rubež pomeni, da sodni izvršitelj odstrani premično premoženje (člen 954 zakonika o civilnem postopku) ali zarubi nepremično premoženje v lasti dolžnika ali stvarno pravico dolžnika na nepremičnem premoženju (člen 992 zakonika o civilnem postopku), o čemer se v prisotnosti odrasle priče sestavi poročilo. Vrednost zarubljenega premoženja oceni sodni izvršitelj ali izvedenec, ki ga sodni izvršitelj po lastni presoji najame za ta namen. V primeru nepremičnega premoženja mora njegovo tržno vrednost določiti neodvisni izvedenec.

Poročilo o rubežu mora vsebovati:

  1. natančen opis zarubljenega premičnega premoženja, tako da v zvezi z njegovo identiteto ni nobenih dvomov;
  2. navedbo ocene zarubljenega premoženja, ki jo je podal sodni izvršitelj ali izvedenec;
  3. izklicno ceno, ki mora biti za nepremičnine enaka tržni vrednosti zarubljenega premoženja;
  4. navedbo izvršilnega naloga, na katerem temelji izvršba, vročenega dolžniku, in zneska, za katerega je bilo premoženje zarubljeno;
  5. navedbo datuma dražbe, ki mora biti sedem (7) mesecev od datuma končanega rubeža, vendar najpozneje osem (8) mesecev od tega datuma, kraja dražbe in imena dražilca.

Izvleček iz poročila o rubežu, vključno s polnim imenom stranke, ki predlaga izvršbo, in stranke, zoper katero se predlaga izvršba, kratkim opisom zarubljenega premoženja, izklicno ceno, imenom in natančnim naslovom dražilca ter krajem, datumom in uro dražbe, je treba objaviti petnajst dni po rubežu na spletišču za obvestila o dražbah biltena za pravosodne publikacije oddelka za zavarovanje odvetnikov pri nacionalnem skladu za samozaposlene osebe.

Dražba se lahko izvede samo, če so izpolnjene zgornje formalnosti. V nasprotnem primeru ni veljavna.

2. Tretje osebe, ki lahko vodijo prodajo

Zarubljeno premično premoženje se proda na javni dražbi na elektronski platformi v prisotnosti za dražbo imenovanega notarja za okrožje, v katero spada kraj, v katerem je bil opravljen rubež (člen 959 zakonika o civilnem postopku). Tudi zarubljeno nepremično premoženje se proda na javni dražbi na elektronski platformi v prisotnosti za dražbo imenovanega notarja za okrožje, v katero spada kraj, v katerem je nepremično premoženje (člen 998 zakonika o civilnem postopku).

Dražba se izvede s predložitvijo elektronskih ponudb, potem ko so dražilci zagotovili jamstvo za resnost ponudbe in so bili certificirani v elektronskem sistemu v skladu s členom 959 zakonika o civilnem postopku Dražba potekajo na delovne dni in zlasti ob sredah, četrtkih in petkih na okrožnem civilnem sodišču v okrožju, kjer je bil opravljen rubež.

3. Vrste dražb, za katere pravila morda ne veljajo v celoti

Rubež posebnega premoženja (členi od 1022 do 1033 zakonika o civilnem postopku):

rubež je mogoč tudi zoper premoženjske pravice stranke, zoper katero se predlaga izvršba, ki se ne morejo zarubiti na podlagi postopka iz člena 953(1) in (2) ter členov 982 in 992 zakonika o civilnem postopku, zlasti pravice intelektualne lastnine, patentne pravice, filmske pravice in terjatve zoper tretje osebe, ki so odvisne od protistoritve, če določbe materialnega prava dovoljujejo prenos navedenih pravic (člen 1022 zakonika o civilnem postopku).

Če je bila odrejena prodaja zarubljene pravice na dražbi, okrožno civilno sodišče imenuje dražilca (člen 1026 zakonika o civilnem postopku). Uporabljajo se pravila, ki urejajo draženje premičnega premoženja.

4. Informacije v zvezi z nacionalnimi registri premoženja

Nacionalnih registrov premoženja ni.

5. Informacije o zbirkah podatkov, s pomočjo katerih lahko upniki ugotovijo premoženje ali terjatve dolžnikov

Zbirk podatkov, s pomočjo katerih bi lahko upniki ugotovili premoženje ali terjatve dolžnikov, ni. Obstaja le centralni sistem, ki ga vodi neodvisni organ za javne prihodke (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon - AADE). Dostop do tega sistema imajo le nekateri organi (javno tožilstvo, davčni urad, organ za boj proti pranju denarja ipd.), vsebuje pa bančne račune pri grških bankah.

6. Informacije o spletnih sodnih dražbah

Od začetka leta 2018 se vse dražbe vodijo elektronsko na platformi eauction.gr.

Zadnja posodobitev: 14/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.