Sodne dražbe

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

1. Objavljanje in določanje cen v zvezi s prodajo zarubljenega premoženja

Postopek izvršbe v zvezi z zarubljenim premoženjem ne vodi nujno do prodaje zarubljenega premoženja. Namesto tega lahko upnik in dolžnik dosežeta dogovor. Če je upnikov več, je treba za preprečitev prodaje dogovor doseči z vsemi. Če dogovor ni dosežen, sodišče odredi prodajo.

Osnovno vrednost zarubljenega premoženja določi izvedenec, ki oceni vrednost (v primeru nepremičnega premoženja). V primeru premičnega premoženja vrednost določi oseba, ki med prodajo da najvišjo ponudbo, saj se ponudbe začnejo pri vrednosti 0. Če se zahteva določitev vrednosti premičnega premoženja, se ponudbe ne začnejo pri 0, ampak pri 60 % ocenjene vrednosti.

Prodaja zarubljenega premoženja se objavi na vladnem spletišču, ki zagotavlja storitve sodišč, spletišču dražilca, ki vodi prodajo, v dnevnem časopisju (običajno se obvestilo o prodaji objavi enkrat mesečno v dveh dnevnih časopisih) in z obvestili v prostorih sodišča, kjer bo potekala prodaja.

Značilnosti zarubljenega predmeta, ki bo na prodaj, in dokumenti v zvezi z njim so na voljo na vladnem spletišču, ki zagotavlja storitve sodišč, in spletišču dražilca, ki vodi prodajo. Dostop do teh informacij lahko zahtevajo vse zainteresirane osebe.

Če si oseba želi ogledati zarubljeni predmet, ki bo na prodaj, lahko pri sodišču vloži prošnjo za ogled predmeta, če je zadevni predmet nepremičnina. Sodni izvedenec pred prodajo nepremičnega premoženja pripravi poročilo o njegovem stanju, ki je dostopno javnosti. Premično premoženje pa si lahko zainteresirane osebe ogledajo dve uri pred začetkom prodaje.

Na dan prodaje se ponudbe dajejo viva voce dražilcu, ki ga je sodišče imenovalo za vodenje prodaje premoženja.

Oseba, ki po dražbi pridobi premoženje, ne položi dela kupnine, ampak mora plačati celotno kupnino. Pri nepremičnem premoženju je treba celotni znesek položiti pri sodišču v sedmih dneh od datuma prodaje, pri premičnem premoženju pa je treba celotni znesek položiti v 24 urah od prodaje. Plačila ni mogoče opraviti elektronsko, ampak se izvede v tajništvu sodišča.

2. Tretje osebe, ki lahko vodijo prodajo

Prodajo pod nadzorom sodišča vodi dražilec, ki ga imenuje sodišče. Tretje osebe ne morejo voditi prodaje.

3. Vrste dražb, za katere pravila morda ne veljajo v celoti

Ta pravila v celoti veljajo za vse vrste dražb.

4. Informacije o nacionalnih registrih premoženja

Obstajajo naslednji nacionalni registri premoženja:

nepremično premoženje – matični urad in zemljiška knjiga;

premično premoženje – vladna agencija za promet (Transport Malta) za vozila, morska plovila in zrakoplove;

delnice in deleži družb – malteški organ za finančne storitve in malteška borza;

drugi finančni instrumenti – malteška borza;

blagovne znamke in patenti – ministrstvo za trgovino.

Te registre v elektronski obliki vodijo zadevni javni uradi. Nekateri so v elektronski obliki dostopni javnosti. Dostop javnosti do registrov matičnega urada in malteškega organa za finančne storitve je plačljiv. Registri agencije Transport Malta niso dostopni javnosti. Plačilo za dostop do registrov malteškega organa za finančne storitve se lahko izvede prek spleta. Plačilo za dostop do registrov matičnega urada je treba izvesti v pisarni matičnega urada.

5. Informacije o zbirkah podatkov, s pomočjo katerih lahko upniki ugotovijo premoženje in terjatve dolžnikov

Upnik ima dostop do zbirk podatkov, povezanih z nepremičninami in družbami. Malteški organ za finančne storitve zagotavlja neposredni spletni dostop do podatkov v zvezi z družbami. Upnik ima dostop do informacij v zvezi z nepremičnim premoženjem prek matičnega urada in zemljiške knjige. Dodatno dovoljenje za neposredni dostop do zbirk podatkov malteškega organa za finančne storitve ali dostop prek matičnega urada in zemljiške knjige ni potrebno.

6. Informacije o spletnih sodnih dražbah

Možnost spletnega oddajanja ponudb med dražbo ne obstaja.

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.