Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.
Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sodne dražbe

Severna Irska

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

Urad za izvrševanje sodnih odločb (Enforcement of Judgments Office, EJO) je oddelek Sodne službe Severne Irske (Northern Ireland Courts and Tribunal Service), agencije ministrstva za pravosodje, in je odgovoren za izvrševanje sodnih odločb v civilnih zadevah na Severnem Irskem, ki se nanašajo na denar, blago in nepremičnine. Zakon o izvrševanju sodnih odločb (Severna Irska) iz leta 1981 (Judgements Enforcement (Northern Ireland) Order 1981) omogoča rubež in prodajo blaga za poplačilo denarnega zneska, ki ga je mogoče izterjati na podlagi sodbe.

EJO ima niz pooblastil za izterjavo dolga, ugotovljenega s sodno odločbo. Ta pooblastila vključujejo odreditev rubeža na podlagi člena 31 zakona o izvrševanju sodnih odločb (Severna Irska) iz leta 1981.

EJO ima na podlagi zakona iz leta 1981 pravico zarubiti premoženje in ga prodati na dražbi ter z neto izkupičkom od prodaje (po plačilu stroškov rubeža) poplačati neplačane dolgove (glej člene 31, 34 in 40 zakona iz leta 1981). Pri izvršitvi sklepa o rubežu ima EJO pravico, da na podlagi člena 38 zakona iz leta 1981 stopi na vsako zemljišče, na katerem prebiva ali ga uporablja dolžnik, njegov zakonec ali vzdrževani družinski član, ali, v nekaterih okoliščinah, katera koli druga oseba.

EJO lahko izda tovrstni sklep (po vložitvi zahtevka pri sodniku na podlagi pravila 30(1) pravilnika o izvrševanju sodnih odločb (Severna Irska) iz leta 1981), kadar se zdi, da obstaja dovolj zarubljivega blaga za poplačilo dolga. V praksi to pomeni, da EJO poskuša najti druge ustrezne načine izvršbe, kot je sklep o izvršbi na plačo (pri čemer se določen znesek odbije od dolžnikove plače), preden pri sodniku vloži zahtevek za izdajo sklepa o rubežu.

Obstajajo omejitve glede vrste blaga, ki se lahko zarubi. Tako na primer ni mogoče zarubiti dolžnikovih oblačil in osnovnega gospodinjskega pohištva (glej člen 33 zakona iz leta 1981).

V pravilih 30–33 pravilnika o izvrševanju sodnih odločb (Severna Irska) iz leta 1981 je določen postopek, ki ga mora EJO upoštevati v zvezi z izdajo sklepa o rubežu.

Zadnja posodobitev: 18/10/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.